Zákon o športe - budeme mať aj v našich športoch Majstrov športu?

Zákon o športe - budeme mať aj v našich športoch Majstrov športu?


Rok 2016 bol rokom zmien, ktoré sa dotkli (a pomerne výrazne) vtedajšej Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja. Nie, nie, reč nie je o voľbách, ktoré priniesli zmenu vo vedení, ale o prijatí (resp. začiatku platnosti) tzv. Zákona o športe.
Priznávam, slová "tak je to v Zákone o športe a tak to teda musí byť" som po roku 2016 počul opakovane niekoľkokrát, pravdou ale je, že spomínaný zákon som si prečítal iba zbežne. Aj to j edôvod,  prečo som na niektoré tvrdenia nedokázal reagovať. A zrejme ste ho nečítali ani vy.
Ale časy sa menia - našiel som si čas a Zákon o športe som si prečítal podrobnejšie (pretože skôr/neskôr sa dotkne aj novokreovanej Asociácie Elite PRO) a to, čo ma na ňom zaujalo, vám dávam do pozornosti.

Zákon č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2016) v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra 2016 (účinný od 1.1.2017) a v znení zákona č. 335/2017 Z. z. schváleného 30. novembra 2017 (účinný od 30.12.2017)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone (po klinkutí na odkaz nájdete jeho aktuálne znenie)

Čo ma zaujalo - budú mať aj kulturisti a bikinifitnessky čestné tituly?

§ 56

Udeľovanie čestných štátnych titulov

 • Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) môžu za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udeliť čestné štátne tituly „Majster športu“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý odborník v športe“, „Zaslúžilý pracovník v športe“.
 • Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol viacero mimoriadnych športových výkonov na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športovej činnosti a ktorého dlhodobá činnosť, osobnostné, morálne a odborné predpoklady vedú k rozvoju športu.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ sa môže udeliť inému pracovníkovi v športe, ktorého dlhodobá činnosť, morálne a odborné predpoklady viedli k významnému rozvoju športu.

§ 57

 • Čestný štátny titul je oprávnený používať len jeho držiteľ.
 • Držiteľovi čestného štátneho titulu sa pri jeho udelení odovzdáva aj listina o udelení čestného štátneho titulu. Ak sa udeľuje čestný štátny titul in memoriam, odovzdá sa listina o jeho udelení pozostalému manželovi alebo inej blízkej osobe.
 • Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové organizácie. Čestný štátny titul je možné udeliť aj bez návrhu.
 • Pri udelení čestného štátneho titulu, dosiahnutí životného jubilea držiteľa čestného štátneho titulu alebo za mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia môže vláda rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky.
 • Držiteľov čestných štátnych titulov ministerstvo školstva zverejní.
 • Držiteľ čestného štátneho titulu je oprávnený bezodplatne navštevovať verejné športové podujatia.

Zákon je v platnosti (aj jeho paragrafy 56 a 57) a ja hneď "z rukáva" viem vysúkať mená tých, ktorých by sme mohli aj z našich športov oceniť čestým štátnym titulom:

 • Zaslúžilý majster športu ... napr. reč je o Jarovi HORVÁTHOVI, Igorovi KOČIŠOVI, Jane PURDJAKOVEJ a samozrejme aj o členke Asociácie Elite PRO Adele ONDREJOVIČOVEJ a spol.
 • Majster športu ... napr. reč je o Mariánovi ČAMBALOVI, Petrovi TATARKOVI, Tomášovi TABAČIAROVI, Andrejovi MOZOLÁNI, Michalovi KRIŽÁNKOVI, Štefanovi HAVLÍKOVI, Sabíne PLEVÁKOVEJ a spol.

Asociácia ELite PRO

Diskusia k článku:

AMIX diskusia