Zákon o športe - kto bude ďalším Majstrom športu?

Zákon o športe - kto bude ďalším Majstrom športu?

Rok 2016 bol rokom zmien, ktoré sa dotkli (a pomerne výrazne) vtedajšej Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja. Nie, nie, reč nie je o voľbách, ktoré priniesli zmenu vo vedení, ale o prijatí (resp. začiatku platnosti) tzv. Zákona o športe.
Priznávam, slová "tak je to v Zákone o športe a tak to teda musí byť" som po roku 2016 počul opakovane niekoľkokrát, pravdou ale je, že spomínaný zákon som si prečítal iba zbežne. Aj to j edôvod,  prečo som na niektoré tvrdenia nedokázal reagovať. A zrejme ste ho nečítali ani vy.
Ale časy sa menia - našiel som si čas a Zákon o športe som si prečítal podrobnejšie (pretože skôr/neskôr sa dotkne aj novokreovanej Asociácie Elite PRO) a to, čo ma na ňom zaujalo, vám dávam do pozornosti.

Zákon č. 440/2015 Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2016) v znení zákona č. 354/2016 Z.z. schváleného 29. novembra 2016 (účinný od 1.1.2017) a v znení zákona č. 335/2017 Z. z. schváleného 30. novembra 2017 (účinný od 30.12.2017)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone (po klinkutí na odkaz nájdete jeho aktuálne znenie)

Čo ma zaujalo - budú mať aj kulturisti a bikinifitnessky čestné tituly?

Do roku 1989 bolo bežnou praxou, že aj najúspešnejší kulturisti, víťazi Európskych šampionátov a tí, ktorí získali cenné kovy na šampionátoch Svetových boli oceňovaní čestným titulmi Majster športu/Zaslúžilý majster športu. Po cca 20. rokoch sa táto prax vrátila na Slovensko vďaka Zákonu o športe, ktorý platí od roku 2016. Dnes sa píše rok 2019.  V predchádzajúcich rokoch, ale aj v minulom roku reprezentanti SAFKST dosiahli mimoriadne výsledky na medzinárodnej scéne, za ktoré by bez problémov mohli byť ocenení niektorým zo spomínaných čestných titulov. A iba pripomeniem, že Milan ČÍŽEK v tomto roku oslávil 60. narodeniny a či sa to niekomu páči/nepáči, práve s Čížekom sa spája mimoriadne úspešné obdobie v histórii SAFKST (viem, viem, jemu to je jedno - ale prečo neurobiť krok správnym smerom?)
Čo k tomu treba? Čo treba urobiť, aby sme po Prekopovi, Kořínkovej a spol. mali na Slovensku ďalších Majstrov/Majsterky športu? Stačí KONEČNE prísť s nejakou aktivitou a dodržať postup, ktorý je uvedený v Zákone:

§ 56

Udeľovanie čestných štátnych titulov

 • Vláda alebo na základe jej poverenia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) môžu za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu udeliť čestné štátne tituly „Majster športu“, „Zaslúžilý majster športu“, „Zaslúžilý odborník v športe“, „Zaslúžilý pracovník v športe“.
 • Čestný štátny titul „Majster športu“ sa môže udeliť občanovi Slovenskej republiky, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý majster športu“ sa môže udeliť športovému reprezentantovi, ktorý dosiahol viacero mimoriadnych športových výkonov na medzinárodnej úrovni súťaženia a šíri dobré meno Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý odborník v športe“ sa môže udeliť športovému odborníkovi, ktorý dosiahol mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športovej činnosti a ktorého dlhodobá činnosť, osobnostné, morálne a odborné predpoklady vedú k rozvoju športu.
 • Čestný štátny titul „Zaslúžilý pracovník v športe“ sa môže udeliť inému pracovníkovi v športe, ktorého dlhodobá činnosť, morálne a odborné predpoklady viedli k významnému rozvoju športu.

§ 57

 • Čestný štátny titul je oprávnený používať len jeho držiteľ.
 • Držiteľovi čestného štátneho titulu sa pri jeho udelení odovzdáva aj listina o udelení čestného štátneho titulu. Ak sa udeľuje čestný štátny titul in memoriam, odovzdá sa listina o jeho udelení pozostalému manželovi alebo inej blízkej osobe.
 • Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať vláde alebo ministrovi školstva športové organizácie. Čestný štátny titul je možné udeliť aj bez návrhu.
 • Pri udelení čestného štátneho titulu, dosiahnutí životného jubilea držiteľa čestného štátneho titulu alebo za mimoriadny športový výkon na medzinárodnej úrovni súťaženia môže vláda rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny za mimoriadny prínos pre šport Slovenskej republiky.
 • Držiteľov čestných štátnych titulov ministerstvo školstva zverejní.
 • Držiteľ čestného štátneho titulu je oprávnený bezodplatne navštevovať verejné športové podujatia.

Zákon je v platnosti (aj jeho paragrafy 56 a 57) a ja hneď "z rukáva" viem vysúkať mená tých, ktorých by sme mohli aj z našich športov oceniť čestým štátnym titulom. Pripomeniem, že stačí, ak ich navrhne športová organizácia, ktorú reprezentovali/reprezentujú. Otázkou je, či tieto tituly sa môžu udeľovať aj spätne.

V každom prípade, Komisia kulturistiky a fitness pod vedením predsedu, ktorým je skúsený asociačný pracovník Jozef ANDREJA (za prezidenta Čaplu pôsobil na poste viceprezidenta), by mohla po TROCH ROKOCH EXISTENCIE ZÁKONA konečne navrhnúť kritériá, po splnení ktorých bude možné tieto čestné tituly v našich športoch aj získať. Ja niekoľko návrhov by som mal, kto by si to zaslúžil ...

Zaslúžilý majster športu - z tých, čo niekedy súťažili a reprezentovali SAFKST
 • Jaroslav HORVÁTH
 • Igor KOČIŠ
 • Jana PURDJAKOVÁ
 • Adela ONDREJOVIČOVÁ
 • Marian ČAMBAL
 • Andrej MOZOLÁNI
 • Štefan HAVLÍK
 • Rastislav SOLÁR
 • Karina ANTOVSKÁ
 • Natália LENÁRTOVÁ
 • Katarína VERBOVSKÁ
 • Klaudia KINSKÁ
 • Olívia POHÁNKOVÁ
 • Saskia CAKOCI
 • Gabriela MLSNOVÁ
 • Marietta ŽIGALOVÁ
 • Soňa KOPČOKOVÁ atď.
 • poznámka - všetci opakovane uspeli na IFBB Majstrovstvách sveta, IFBB Majstrovstvách Európy, resp. dosiahli významný úspech na prestížnych medzinárodných súťažiach

Zaslúžilý majster športu - z tých, čo stále reprezentujú SAFKST

 • Peter TATARKA 
Majster športu ... tak tých by sme v SAFKST mohli mať desiatky

Diskusia k článku:

AMIX diskusia