PROPOZÍCIE - 2018 Natural Trophy, Nové Zámky

PROPOZÍCIE - 2018 Natural Trophy, Nové Zámky

Natural trophy Nove Zamky

PROPOZÍCIE NATURAL TROPHY 2018

Usporiadateľ: ​ Dávid Gál - z poverenia SANK
Miesto konania: ​ Športová hala Milénium, Jiráskova 25, 940 35 Nové Zámky
Dátum: ​ 12. mája 2018
Riaditeľ súťaže: ​ ​ Dávid Gál,  Prihlášky zasielať elektronicky do 06. mája 2018
https://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=65&lang=sk
Tel. kontakt: ​ +421 948 362 206
E-mail: ​ organizator.gal@gmail.com

Technické pokyny

Pravidlá: ​ Súťaží sa podľa platných súťažných pravidiel jednotlivých kategórií SANK. https://www.sank.sk/wp-content/uploads/2016/04/sutazne_pravidla_sank.pdf

Podmienky štartu:

 • a) platný registračný preukaz (občiansky preukaz, pas)
 • b) zaplatená ročná licenčná známka
 • c) včas zaslaná a vyplnená elektronická prihláška

Úhrady:

 • štartovné pri prezentácii 20€ štartovné a 15€ príspevok na dopingové testy
 • tréneri budú mať spoplatnený vstup do šatní za 5€ - cena vstupenky 10€, predaj na mieste

Upozornenie:
​Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole. V prípade odmietnutia, alebo pozitívneho nálezu bude súťažiaci považovaný za pozitívneho a nebude sa môcť už zúčastňovať súťaží naturálnych kulturistov a fitness. Sankcie súťažiacemu sa udeľujú v súlade s platnými smernicami. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre dopingovú kontrolu a prácu dopingových komisárov.
 

Námietky: ​  podávajú sa s vkladom 10€. O ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: hlavný rozhodca, riaditeľ súťaže a delegát SANK

Činovníci súťaže:

 • Riaditeľ súťaže: Dávid Gál
 • Promotér súťaže: Dávid Gál
 • Vedúci pretekárov: Attila Gál
 • Moderátor: Katarína Parajňáková
 • Hudobná réžia: Štefan Tóth - DJ Szemi

Rozhodcovia:

 • Hlavný rozhodca: Ján Berdy
 • Administrátor hl. rozhodcu: Luboš Zeman
 • Rozhodcovia: 5 členný rozhodcovský zbor

Časový priebeh ... 11.5. 2018, piatok

 • 17.00 - 21.00 ​ - prezentácia súťažiacich

Časový priebeh ... 12.5. 2018, sobota

 • 06.30 - 08.30 ​ - prezentácia súťažiacich
 • 08.30 - 08.45 ​ - porada rozhodcov
 • 09.00 - 20.00 ​ - semifinále a finále všetkých kategórií + vyhlásenie výsledkov
 • 20.30 - 21.30 ​ - slávnostná recepcia

Podmienky súťaže:

 • súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku pre naturálnu kulturistiku a fitness, bez použitia zakázaných látok, podľa antidopingového kódexu.
 • súťažiaci plne akceptuje pravidlá súťaže a postihy v prípade ich porušenia
 • ak organizátor zistí, že pretekár nespĺňa podmienky súťažného poriadku, bude diskvalifikovaný
 • súťažiaci pretekajú na vlastnú zodpovednosť
 • na súťaž je možné prihlásiť sa v riadnom termíne len elektronicky. Po uzavretí elektronickej registrácie bude možné prihlásiť sa na súťaž už len pri prezentácii s poplatkom 10 €

Ďalšie pokyny a informácie:
Súťažiaci sa k prezentácii dostavia s členským preukazom s platnou licenčnou známkou (ak ide o zahraničného súťažiaceho tak s občianskym preukazom alebo pasom). Súťažiaci v kategóriách kde sa vyžaduje hudba, si so sebou prinesú CD s jednou skladbou na voľnú zostavu ​ v prípade ak ju nemajú nahratú v elektronickej prihláške. ​ Ženy si prinesú súťažné plavky a topánky. Do priestorov šatní a rozcvičovne budú mať prístup len pretekári a tréneri, ktorí budú takto označení páskou na zápästí. Ich povinnosťou je nosiť toto označenie a na vyzvanie usporiadateľa predložiť i preukaz totožnosti Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné straty cenných a osobných vecí alebo peňazí. Pretekárov aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečisťovali interiér a exteriér priestorov súťaže-vzniknutú škodu uhradí ten, čo ju spôsobil! Za znečistenie priestorov pretekárom je pokuta 50€. Ubytovanie a stravovanie je na vlastné náklady. Farba ​ DREAM TAN ​ je zakázaná. Povolená je farba PRO TAN alebo farba na rovnakom základe.

Ceny a tituly: Súťažiaci na 1.-3. mieste v každej kategórii získajú medaily, diplomy, vecné ceny.
Rôzne: Facebook - https://www.facebook.com/naturaltrophy/
Akreditácia: ​ Zástupcovia médií posielajú svoje žiadosti o akreditáciu na e-mail: organizator.gal@gmail.com

Súťažné kategórie ... ženy:

 • Fitness bikini juniorky ( do 23 rokov ): do 165 cm, nad 165 cm
 • Fitness bikini: do 165 cm, nad 165 cm
 • Fitness bikini: Novice (prvá súťaž v kariére)
 • Fitness bikini: Open (bez výškového rozdielu)
 • Sport model: do 165cm, nad 165cm
 • Fitness figura: do 165cm, nad 165cm

Súťažné kategórie ... ženy:

 • Naturálna kulturistika juniorov: do 175 cm, nad 175 cm
 • Naturálna kulturistika: do 175 cm, nad 175 cm
 • Naturálna kulturistika: Novice
 • Naturálna kulturistika: Open
 • Mr. Physique: Junior do 23 rokov
 • Mr. Physique: Novice
 • Mr. Physique: do 175 cm, nad 175 cm
 • Men ́s Classic Physique: Junior
 • Men ́s Classic Physique: Open

Súťažné kategórie ... deti:

 • Fitness detí

Organizátor si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategórie pri nedostatočnom počte prihlásených súťažiacich- musia byť prihlásení min. 3 pretekári v kategórii!

Discussion at the article:

AMIX diskusia