Štatút reprezentanta SAFKST? Pokoj, rozvahu - nič nového pod slnkom!

Štatút reprezentanta SAFKST? Pokoj, rozvahu - nič nového pod slnkom!

Vedenie SAFKST cez víkend zverejnilo tzv. Štatút reprezentanta SR - SAFKST, ktorý vyvolal viaceré rozporuplné reakcie. To, či tento štatút v znení takom, ako sme zverejnili aj na našom portáli (prebrali sme ho z oficiálnej stránky asociácie), je v súlade s našim právnym systémom, právami každého jednotlivca - občana SR (a či by nemal obsahovať aj spomínané práva, nielen povinnosti, povinnosti, povinnosti ...) a pod., nie je predmetom tohto článku. Pravdou ale je, že pre reprezentantov Slovenska z asociácie SAFKST v kulturistike a fitness mnohé z jeho častí nie sú prekvapujúce minimálne od roku 2015 (práve z tohto roku mám dole zverejnený dokument). Samozrejme, sú tu aj niektoré novinky a sám tento štatút vnímam skôr ako návrh a nie ako definitívne platný dokument (najmä po tom, ako som mal možnosť ho porovnať s obdobnými štatútmi z iných indviduálnych športov).

Štatúty reprezentanta v iných športoch - čo obsahujú? Čítajte po kliknutí na link:

Dodám, že niektoré športové federácie majú dôkladne spracovaný nielen štatút reprezentanta (tzn. súbor pravidiel, ktoré určujú, nielen to, ako sa športovec a za akých podmienok stáva reprezentantom, ale následne definuje práva a povinnosti), ale dokonca aj štatút platný pre funkcionárov a trénerov (napr. myslím, že aj nám by sa hodilo jasne a zrozumiteľne definovať, ako sa má/môže korýkoľvek funkcionár správať k reprezentantom). Z rovnakého dôvodu, z akého spravidla vzniká ten, podľa ktorého by sa mali riadiť reprezentanti - aby boli každému jasné "pravidlá hry" tzn. práva a aj povinnosti. A ak ich poruší, musí pykať. Na každého nech platí rovnaký meter. Súhlasím!

Pripomeniem, že prvé kroky v tomto smere (hovorím o "pravidlách hry") podniklo už vedenie asociácie za čias prezidenta Čaplu (ak si dobre spomínam, vtedy dokonca prišla na pretras scestná myšlienka, že asociácia by mala schvaľovať individuálne sponzorské zmluvy pre reprezentantov - Števo HAVLÍK bol jeden z prvých, ktorý na tento návrh reagoval odmietavo) a v nasedujúcich rokoch sa akceptovaným pravidlom stalo, že reprezentanti v kulturistike a fitness podpisovali dokument, názov ktorého znie jednoznačne - Povinnosti reprezentanta SR v kulturistike a fitness.
Samozrejme, "štatút" a "povinnosti" zrejme nie je jedno a to isté, aj preto je pochopiteľná nevôľa tých, ktorým môže (pri vhodnej, účelovej interpretácii) "štatút" diktovať čo môžu, čo nemôžu, čo musia resp. čo im je "dôrazne odporúčané" robiť. Rovnako je pochopiteľné, že sponzori reprezentantov (ktorí nie sú zároveň partnermi asociácie) štatút v danom znení môžu vnímať ako nátlak ku krokom, ktoré by napokon tak či tak vyústili k partnerstvu (samozrejme všetko závisí na interpretácii). Poďme si teda porovnať "povinnosti" a už spomínaný "štatút" bližie - zhodné časti farebne zvýrazním (modrou farbou), aby bolo jasné, čo je "nové" a čo "staré".

Povinnosti reprezentanta SR v kulturistike a fitness ... rok 2015

Štatút reprezentanta SR – SAFKST ... rok 2017

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma i v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje respektíve formuje nielen svoj vlastný obraz, ale predovšetkým obraz Slovenska. 

Článok 1 - Úvodné ustanovenia

 • 1. Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) je národným športovým zväzom, ktorý má formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou, ktoré dobrovoľne vytvorili členské subjekty, pôsobiace na území Slovenskej republiky, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • 2. Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky (ďalej len „štatút reprezentanta“ alebo “štatút”) sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe .
 • 3. Pre účely tohto štatútu je športovým reprezentantom Slovenskej republiky (ďalej len „reprezentant“) v súlade s § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný za člena športovej reprezentácie SAFKST.

Článok 2 - Povinnosti reprezentanta

 • 1. Reprezentant SR je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej republiky a SAFKST.
 • 2. Reprezentant SR je príkladom pre ostatných športovcov - nesmie po žívať alkoholické nápoje, omamné látky, zakázané dopingové prostriedky, vzbudzovať verejné pohoršenie, alebo iným akýmkoľvek spôsobom rušiť priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nomi novaný (vrátane dopravy).
 • 3. Reprezentant SR je povinný zúčastniť sa re prezentačných akcií (sústredení, zrazov, plánovaných spoločných reprezentačných tréningov, domácich a medzinárodných súťaží, Majstrovstiev SR, lekárskych a biochemických vyšetrení, dopingovej kontroly v SR a v zahraničí), na ktoré bol nominovaný reprezentačným trénerom a schválený VV SAFKST. Výnimku povoľuje Výkonný výbor SAFKST. Reprezentant SR je povinný vopred ospravedlniť svoju neúčasť u svojho reprezentačného trénera. Ignorovanie spoločných reprezentačných zrazov a tréni ngov bude mať za následok vylúčenie z reprezentácie .
 • 4. Reprezentant SR je povinný uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
 • 5. Reprezentant SR je povinný na akciách reprezentácie dodržiavať pokyny reprezentačného trénera, resp. vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného družstva a realizačného tímu.
 • 6. Reprezentant SR je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového lekára minimálne raz do roka, dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať reprezentačného trénera o jeho zmenách.
 • 7. Reprezentant SR je povinný počas celej reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný SAFKST, používať výlučne reprezentačné oble čenie a propagovať (aj na sociálnych sieťach) výlučne sponzorov SAFKST.
 • 8. Reprezentant SR je povinný sa 2x ročne zúčastniť na prípadných akciách, usporiadaných v prospech sponzorov SAFKST, po dohode s reprezentačnými trénermi a vedením SAFKST.
 • 9. Reprezentant SR je povinný sa riadiť platnými stanovami SAFKST, predpismi a pravidlami SAFKST, resp. usporiadateľom súťaže, rešpektovať pokyny vedúceho výpravy na súťažiach, na ktoré bol nominovaný. Pri neplnení si povinností bude reprezentant postihovaný podľa Disciplinárneho poriadku SAFKST.
 • 10. Reprezentant SR by sa mal vyjadrovať uvážlivo vo vzťahu k jednotlivým médiám, aj elektronickým, tak , aby nepoškodzoval reputáciu SAFKST, mal by sa vyvarovať kritizovaniu kolegov pretekárov, trénerov, rozhodcov a usporiadateľov súťaží v médiách tak, aby týmto vyjadrením nebola znížená ich vážnosť a reputácia u odbornej verejnosti. V prípade, že sa Výkonný výbor SAFKST rozhodne, že SAFKST nebude komunikovať s niektorými vybranými tendenčnými médiami, športovec by sa mal riadiť odporúčaniami funkcionárov vedenia SAFKST pri osobnej komunikácii s týmito médiami .
 • 11. V prípade, ak reprezentant SR odmietne štart na reprezentačnej akcii SAFKST, bude riešený podľa Disciplinárneho poriadku SAFKST.
 • 12. Reprezentant SR je povinný dôsledne si plniť povinnosti, vyplývajúce mu zo Svetového antidopingového kódexu a jeho monitorovacieho systému ADAMS - (Anti Doping Administration & Management System). Pri závažnom porušení vyššie citovaných povinností Štatútu, bude reprezentant vylúčený z reprezentácie SR na základe rozhodnuti a Výkonného výboru SAFKST na dobu minimálne 1 rok.

Discussion at the article:

AMIX diskusia