Čo sa riešilo na druhom stretnutí členov VV SAFKST v roku 2018?

Čo sa riešilo na druhom stretnutí členov VV SAFKST v roku 2018?

20. januára 2018 sa v Bratislave stretli členovia Výkonného výboru SAFKST na svojom drihom tohtoročnom sprtretnutí.

Prítomní

 • Boris Mlsna
 • Peter Antal
 • Pavol Kovalčík
 • Ľubomír Hečko
 • Pavol Müller
 • zapisovateľ ... Miroslava Bubláková

Program

 • 1. Zahájenie zasadnutia
 • 2. Realizačný tím pre vetvu fitnes a kulturistiky
 • 3. Nákup leteniek pre výjazdy reprezentácie a realizačného tímu v roku 2018 .
 • 4. Oceňovanie športovcov „Športovec SAFKST 2017“ .
 • 5. Stanovisko komisie silového trojboja k návrhu na oddelenie silového trojboja o d SAFKST.
 • 6. Organizačný výbor MS fitnes detí 2018.
 • 7. Rôzne
 • 8. Záver

1. Prezident SAFKST B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných.

2. VV schválil realizačný tím pre vetvu fitnes a kulturistiky pre rok 2018.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller

3. VV schválil nákup leteniek pre výjazdy reprezentácie a realizačného tímu v roku 2018.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller

4. VV odsúhlasil náklady na oceňovanie športovcov „Športovec SAFKST 2017“.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller

5. VV zobral na vedomie stanovisko komisie silového trojboja zo zasadnutia, ktoré sa konalo 20.1.2018 v Bratislave k iniciatíve Milana Gabrhela na oddelenie silového trojboja od SAFKST:
Komisia ST sa nezhoduje a nesúhlasí s deštrukčným pôsobením a iniciatívou Milana Gabrhela na oddiely silového trojboja, aby vystúpili zo SAFKST. Komisia ST chce, aby bol silový trojboj aj naďalej súčasťou SAFKST.“ VV súhlasí s týmto stanoviskom a u pozorňuje p. Milana Gabrhela, že v prípade opakovaného „deštrukčného pôsobenia a iniciatívy Milana Gabrhela na oddiely silového trojboja, aby vystúpili zo SAFKST“, VV zváži podanie podnetu na disciplinárne konanie voči p. Milanovi Gabrhelovi a pozastavenie jeho členstva v SAFKST až do konečného vyjadrenia Disciplinárnej komisie SAFKST. Zároveň týmto VV udeľuje napomenutie p. Milanovi Gabrhelovi za závažné porušenie Stanov SAFKST.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko
Zdržal sa: Muller

6. VV doplnil a schválil návrh komisie vetvy fitnes a kulturistiky na zloženie organizačného výboru Majstrovstiev sveta vo fitnes detí, ktoré sa budú konať na Slovensku od 15.6. do 18.6.2018. VV zároveň odsúhlasil výrobu propagačného videa.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller

7. Rôzne: VV súhlasí s organizovaním zrazov a sústredení pre reprezentáciu vo všetkých vekových kategóriách a talentovaných športovcov.
Za: Mlsna, Antal, Kovalčík, Hečko, Muller

8. B. Mlsna poďakoval prítomným a ukončil zasadnut

Discussion at the article:

AMIX diskusia