Hanbím sa, že Boris MLSNA je prezident SAFKST - a asi nie som sám

Hanbím sa, že Boris MLSNA je prezident SAFKST - a asi nie som sám

Priznávam. Hanbím sa za to, že SAFKST vedie prezident Boris MLSNA. A nie kvôli tomu, čo jeden z mojich známych zhrnul dianie v SAFKST od roku 2017 po súčasnosť slovami: "Nevedia riadiť a ukazuje sa, že ani kradnúť a prezident MLSNA sa tomu iba mlčky prizerá." Dôvodov, prečo by som sa mal hanbiť za to, že na čele VV SAFKST je práve prezident MLSNA je viac:
 • viem, kto je Temer Jurgen
 • viem, že v rokoch 2017 až 2019 nezabezpečil, aby oddielom s reálnymi aktívnymi športovcami boli vyplatené financie, ktoré im podľa zákona patria - priatelia, hovorím o sume 283.305€ (2017/77.970€; 2018/110.501€; 2019/94.834€)
 • viem, že v roku 2019 nezabránil, aby vedenie SAFKST spoločnosti GAUDEO sro. zaplatilo za pitný režim (tzn. vodu, ktorú by do jeho fitness centra muselo doviezť 5-6 kamiónov v množstve 120-175 tisíc litrov) cca 30.000€ a spolu s doplnkami výživy to bolo 43.083€; a on určite vie, že v roku 2017 za "pitný režim" sumu 25.833€ získala aj spoločnosť Royal Sport Nutrition/Lifetech Europe Praha, čím sme sa asi stali "najviac "pijúcim"" národným športový zväzom nielen v histórii Slovenska, ale aj Európy
 • viem, že nezabránil, aby sme z peňazí SAFKST a vetvy kulturistiky a fitness minuli na "bratislavské" 2019 IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness závratnú sumu blížiacu sa k 150.000€ (za čo by sme na Slovensku zorganizovali koľko - 40, alebo aj 50 skvelých súťaží?)
 • viem, že nezabránil, aby v roku 2019 z vnútorného účtu SAFKST "zmizlo" viac ako 80.000€ (a nikto nikdy nevysvetlil, kto do čerta a za čo tieto peniaze získal a komu cinkli na účet - a pritom stačilo iba zverejniť pár výpisov z účtu, presnejšie 12)
 • viem, že reálne ovládal ešte aj v roku 2019/2020 (spoločne s manželkou) minimálne 7 oddielov a umožnil, aby ďalšie a ďalšie oddiely si vytvárali aj ostatní, jemu blízki TOP funkcionári SAFKST s prispením VV SAFKST (dôvod je jasný - ako ináč je možné "manipulovať" s výsledkami hlasovania na Konferencii SAFKST?)
 • viem, že ani v ťažkom, pandemickom roku 2020 nepozeral primárne na záujmy členskej základne, členov, športovcov (prečo hlasoval vo VV SAFKST za prijatie rozhodnutia, podľa ktorého po 25. auguste 2020 športovcom Slovenska bolo zakázané súťažiť na medzinárodnej IFBB scéne? to sme sa museli ozvať až my, aby tento nezmysel bol zrušený? a čo to bol za výmysel dať v roku 2020 oddielom peniaze podľa počtu členov do 23 rokov - nebolo lepšie ich deliť podľa počtu ŠPORTOVCOV SÚŤAŽIACICH na 2019 Slovenských šampionátoch a 2019 Pohárových súťažiach, bez ohľadu na ich vek? bolo by to aj férovejšie, ale to by oddiely pod vplyvom prezidenta Mlsnu a spol. nedostali na svoj účet ani cent!)
 •  Financie pre oddiely ovládané p. Mlsnom

 • viem, že aj v spomínanom ťažkom roku 2020, kedy celá bodybuilding/fitness komunita krvácala, nezabránil, aby SAFKST za nezmyselné zmluvy a pochybné plnenia opäť platila fantastické sumy v desiatkach tisíc € (príklad nájdeš v tomto článku - cca 130.000€ bolo v 77. splátach v priebehu roka 2020 vyplatených trom spriazneným spoločnostiam za služby úzko súvisiace s organizáciou súťaží, napriek tomu, že v roku 2020 sa v SAFKST nezorganizovala ani jedna, jediná pódiová súťaž; mám to spočítané - celková suma ľahko spochybniteľných výdavkov a nezmyselných nákupov za rok 2020, ktorým prezident Mlsna nezabránil, sa blíži k hranici 300.000€)
 • viem, že podľa SAFKST Disciplinárnej komisie má "disciplinárnu imunitu" na všetko, nad čím v SAFKST blahosklonne privrie oko; v odpovedi na jedno z podaní na disciplinárne riešenie škodlivej činnosti členov VV SAFKST mi bolo totiž oznámené: "V súvislosti s disciplinárnou zodpovednosťou prezidenta SAFKST a VV SAFKST musí DK SAFKST rovnako vychádzať zo zaužívaných princípov zastupiteľskej demokracie, ktoré vychádzajú zo suverenity hlavy štátu a vldády a je základom ich disciplínoprávnej imunity. Táto imunita však nevylučuje občiansko-právnu, resp. trestno-právnu zodpovednosť, ktorú je však potrebné uplatňovať prostredníctvom súdnej žaloby, resp. orgánov činných v trestnom konaní. DK SAFKST nemôže v tomto smere nahrádzať orgány verejno-politickej moci. Rovnako tak v podnete uvádzané konanie (poznámka – na ktoré som upozornil, bolo to konanie prezidenta SAFKST Mlsnu, členov VV SAFKST Matejíčku, Kovalčíka, Hečka a člena DK SAFKST Benča) môže byť uplatnené v rámci „politickej“ zodpovednosti, ktorej následkom je odvolanie z funkcie v zmysle čl. XiX ods. 3. písm. e) Stanov SAFKST" 
 • viem, že prispel k tomu, aby sa lož stala v SAFKST často využívaným pracovným nástrojom 
 • viem, že ma obvinil pred Disciplinárnou komisiou SAFKST aj z propagácie dopingu (lebo som v 90. rokoch napísal 4 knihy, z nich 2 o dopingu; stále sú dostupné v pdf fromáte) a pritom v roku 2019 dal súhlas, aby som sa stal členom SAFKST ako štatutár oddielu Fitness Akadémia Vranov oz. (a neospravedlnil sa mi po tom, čo DK SAFKST Mlsnovo obvinenie zrušila po 8. mesiacoch, kedy na mňa kade tade ukazoval prstom ako na "dopingového hriešnika")
 • viem, že v roku 2018 a 2019 komunikoval s Fitness škola sro. a chcel, aby sme pre SAFKST zroganizovali jeden z projektov Bikinfitness Camp a už o rok neskôr označil tú istú spoločnosť Fitness škola sro. (bez začervenania sa) za ORGANIZÁCIU KONKURENČNÚ K SAFKST a IFBB (a jej edukačné aktivity za zakázané; skutočný dôvod zákazu by som hľadal skôr v tom, že Fitness škola sro. vykonáva edukačné aktivity v Činkárni Čambal Petržalka, ktorú vníma prezident Mlsna ako konkurenciu k jeho vlastnému, v roku 2020 rozsiahlo zrekonštruovanému PenGym-u Petržalka)
 • a viem aj to, že bude posudzovať moju vinu/nevinu ako odvolací orgán k rozhodnutiu SAFKST Disciplinárnej komisie tzn. nielen že ma dal na riešenie tejto komisii, ale na základe NEAKCEPTOVANIA dôkazov (môže) ma vylúčiť zo SAFKST spoločne so súhlasom ostatných členov VV SAFKST (z nich jeden bol proti tomu, aby ma DK SAFKST riešila za články, v ktorých som v rozmedzí od 29. marca 2020 do 9. apríla 2020 zverejnil informácie o činnosti TOP funkcionárov SAFKST, a štyria boli za)

Napriek všetkému, čo ste ste čítali vyššie, TO NIE SÚ dovôdy, prečo sa aktuálne hanbím, že Boris MLSNA je prezident SAFKST. Dôvodom je jeho článok, ktorý zverejnil na Facebook stránke SAFKST ako jasný odkaz - mne aj oddielom, ktoré upozorňujú, že v SAFKST nie je všetko s kostolným poriadkom. Áno, hanbím sa za to, že Boris MLSNA je:

 • prezidentom SAFKST, ktorého iní musia upozorňovať na to, čo sa podľa Zákona o športe 440/2015 Zb. z. a Zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a SAFKSTmôže a čo sa nemôže
 • prezidentom SAFKST, ktorý sa zníži k tomu, že aby mi "zlomil krk" (presnejšie - zabránil mi zverejňovať fakty o činnosti TOP funkcionárov SAFKST dostupné z verejných zdrojov), neváha použiť SAFKST Disciplinárnu komisiu (zatiaľ neúspešne), aj okresný a krajský súd (zatiaľ neúspešne a samozrejme, za peniaze SAFKST) a aktuálne už aj diskusiu na Valnom zhromaždení SOŠV
 • prezidentom SAFKST, ktorý sa bojí postaviť mi zoči voči na SAFKST KONFERENCII zrealizovanej v klasickom formáte, kde budú delegáti jasne identifikovaní ako členovia subjektov/oddielov SAFKST a argumentovať pred všetkými, v čom teda nemám pravdu a v čom klamem a osočujem, ak tvrdím: "Páni funkcionári, na SAFKST ste sa pekne nabalili a oddiely z vetvy kulturistika/fitness úmyselne a opakovane poškodzovali!"


Reakcia p. poslanca SNR Richarda NEMCA na FB stránke SAFKST z 2. mája 2021
Rchard NEMEC reakcia

Richar NEMEC - poslanec NR SR: p. Mlsna dovolím si zareagovať na Vašu informáciu o priebehu online zasadnutia 58. Valného zhromaždenia SOŠV, v ktorej píšete, že ste sa aktívne zapojili do diskusie a prezentovali údajné aktuálne dianie v SAFKST. Uvádzate, že na Vás a SAFKST útočia, vyvíjajú právne kroky a osočujú 3 subjekty - kluby, čiže členovia Vášho zväzu SAFKST zastúpené poslaneckým asistentom. Doplním a priznám, že mojím asistentom, ktorý je však advokátom a oficiálnym právnym zástupcom týchto klubov ako klientov a samozrejme v zmysle predpisov o výkone advokácie je povinný hájiť záujmy a práva svojich klientov.

Ak máte p. Mlsna potrebu dokonca tieto kluby takto a na tak významnom fóre, akým je SOŠV, očierňovať a dokonca navrhovať ich vylúčenie zo SAFKST, viac tu na odkaze: https://bit.ly/3ugk9Vm, tak asi tie informácie, ktoré už dávno presakujú na verejnosť o Vašom národnom športovom zväze, nie sú ďaleko od pravdy a evidentne advokát zastupuje záujmy svojich klientov - klubov dobre. Ak je potrebné robiť toľko humbuku okolo toho.

Okrem toho tiež pripomínam, že záujem členov SAFKST je povinný v prvom rade zastupovať prezident národného športového zväzu, a teda Vy spolu s voleným vedením SAFKST. Informácie, ktoré sa mi priebežne dostávajú o snahách dotknutých klubov riešiť veci v rámci SAFKST, skôr svedčia o tom, že zo strany SAFKST sa veci viac neriešia ako riešia. Zástupcov klubov SAFKST som tiež prijal oficiálne ako poslanec ešte v septembri 2020, tak ako prijímam aj zástupcov mnoho iných subjektov, ktoré ma ako poslanca oslovujú a ktoré nikdy neodmietam a vypočujem si ich problémy.

Preto považujem za absurdné, aby kontrolórka SAFKST, ktorá riadne nevykonáva činnosť kontrolóra SAFKST a na ktorej nečinnosť bola podaná aj sťažnosť Hlavnej kontrolórke športu, tiež navrhovala vylučovanie akéhokoľvek člena zväzu, športového klubu, za to, že sa člen zväzu pýta na závažné zistenia, ktoré mala práve kontrolórka SAFKST kontrolovať a strážiť vedenie SAFKST.

Do dnešného dňa ste týmto klubom ako členom zväzu, neodpovedali na ich otázky. Pritom ako členovia zväzu majú právo na informácie a zvlášť na informácie o tom, akým spôsobom vedenie SAFKST nakladá s verejnými prostriedkami a čí v prospech, či v prospech členov, klubov a predovšetkým športovcov. Neodpovedali ste ako prezident SAFKST, neodpovedalo ani vedenie SAFKST a ani kontrolórka SAFKST. A nech si každý v slovenskom športe urobí názor sám o situácii, keď disciplinárna komisia zväzu rozhodne, že v prípade akéhokoľvek aké porušenia pravidiel alebo rozhodnutí nemôže byť prezident zväzu alebo člen vedenia SAFKST riešený v rámci disciplinárneho konania a teda sú nepostihnuteľní.

p. Mlsna a ešte by som Vám rád pripomenul, že s Vami som rokoval tiež v októbri minulého roka, konkrétne dňa 30.10.2020, aby som si vypočul aj druhú stranu a názor vedenia SAFKST.(viď môj FB profil príspevok zo dňa. 04.11.2020) Okrem iných tém sme rokovali aj o delení prostriedkov príspevku uznanému športu medzi športové kluby SAFKST. V tom čase totiž ste v SAFKST pre silové športy - silový trojboj už na rok 2020 rozdelili prostriedky uznaného športu pre mládež medzi kluby podľa aktívnych športovcov a sľúbili ste mi zaslať informáciu ako vy, a teda SAFKST, rozdelí rovnakým spôsobom a kľúčom prostriedky pre mládež aj pre kluby druhého uznaného športu, ktorý SAFKST zastrešuje - kulturistika a fitnes. Do dnešného dňa tak ste tak neurobili a prostriedky medzi kluby športu kulturistika a fitnes ste rozdelili odlišným kľúčom, nie podľa aktívnych športovcov, ale podľa členov, čo je v rozpore s rozhodnutím Vašej členskej základne - Konferencie SAFKST o schválení rozpočtu na rok 2020.

Obdobne je právne problematické rozdeľovanie, či skôr nerozdelenie a použitie prostriedkov na mládež v minulých rokoch, ktoré sú spolu s ďalšími vecami predmetom stále ešte prebiehajúcej kontroly zo strany úradu Hlavnej kontrolórky športu. Verím, že výsledky tejto kontroly aj oficiálne zverejníte, keďže tvrdíte, že v SAFKST je všetko v poriadku a podľa Vášho vyjadrenia je poukazovanie na nedostatky, ako aj predkladanie žiadostí o poskytnutie informácií či kritika, osočovaním a očierňovaním SAFKST.

Ak je všetko v SAFKST v poriadku, ako tvrdíte, verím, že záverečná správa Hlavnej kontrolórky o kontrolovaných rokoch 2018 a 2019 to potvrdí. Budem len rád, že v jednom z národných športových zväzov, z ktorého sa na mňa ako poslanca a bývalého športovca obrátili jeho členovia (kluby a ich športovci), je všetko v absolútnom poriadku. V opačnom prípade sa však budem pýtať ďalej a o vec sa zaujímať.

Ďakujem za porozumenie a želám všetkým členom SAFKST zlepšenie situácie, aby sa konečne už aj Vaše športy dostali do svojho prirodzeného tréningového prostredia - plnohodnotne otvorených fitness centier a športových hál.

Poznámka Igor Kopček: aktuálne som čítal (ako zvyčajne anonymný) článok s názvom Stanovisko Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) k informáciám, ktoré zverejnil poslanec Národnej rady SR Richard Nemec kde hneď v úvode máte chybu. Akú?
Opravte si tvrdenie, že "SAFKST odmieta tvrdenia atď." - pravdivé nie je. K pravde by bolo výrazne bližšie, ak by článok začínal myšlienkou, že "Mlsna, Mlsnová, Brosman, Hečko, Matejíčka a možno Kovalčík odmietajú tvrdenia atď.". Pán poslanec Nemec píše (na rozdiel od vás) pravdu a ja pravdu (aj ako člen SAFKST) nikdy neodmietam.

Discussion at the article:

AMIX diskusia