Vieme, kedy sa uskutoční výberové konanie na repre trénerov!

Vieme, kedy sa uskutoční výberové konanie na repre trénerov!

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAKFST zo dňa 31.05.2017 Bratislava

Prítomní: Mgr. Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Mgr. Peter Antal, Ing. Ľubomír Hečko, Ing. Pavol Müller
Prizvaný: Ing. Samuel Pavlík
Zapisovateľ: Ladislav Meško

1. B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných.

2. P. Müller a S. Pavlík informovali o stave čerpania dotácie pre silový trojboj

3. S. Pavlík preverí spôsob prevedenia zakúpeného športového vybavenia na jednotlivé oddiely

4. B. Mlsna predložil návrh na preplatenie nákladov na ME pretekárov masters na základe dosiahnutých výsledkov z vlastných prostriedkov SAFKST. VV sa k tejto požiadavke vráti v októbri 2017 a posúdi ju v súvislosti so stavom na vlastnom účte SAFKST.

5. VV schválil vyplácanie odmien pre oficiálneho fotografa asociácie za vyhotovovanie fotodokumentácie zo súťaží a zrazov reprezentácií v KaF (podklady pre reprezentačných trénerov).

6. B. Mlsna informoval o schválení stanov SAFKST Ministerstvom vnútra.

7. B. Mlsna predložil plán čerpania rozpočtu vetvy kulturistiky a fitnes do konca roka 2017 na domáce a zahraničné súťaže.

8. B. Mlsna informoval o stave príprav výjazdu reprezentácie na MS fitnes detí v Srbsku. VV schválil účasť 35 detí + 7 tréneriek ako dozor, vedúci výpravy S.Lipták, rozhodcovia B.Mlsna, G.Mlsnová, A.Hlinka. VV schválil B. Mlsnovi a G. Mlsnovej výjazd na MS od 16.6. do 19.6.17. VV schválil reprezentačný zraz fitnes detí, ktorý sa bude konať dňa 10.6.2017 v Bratislave.

9. MS vo fitnes detí 2018 sa uskutočnia v Nitre. Predbežné miesto konania je divadlo A.Bagara

10. VV schválil Ing. Veroniku Véghovú ako administratívnu pracovníčku sekretariátu.

11. VV schválil plány prípravy pretekárok I. Horná, D. Multáňová, E. Bániková, E. Masaryková ako podklad účtovania ich nákladov prípravy.

12. VV schválil termín konania výberového konania na posty trénerov a asistentov reprezentácií v silovom trojboji, kulturistike a fitnes v Bratislave, 21.6.2017 od 10,00 hod. Sekretariát zabezpečí zaslanie pozvánok pre prihlásených záujemcov elektronicky – mailom.
Poznámka: kontaktoval som dvoch z kandidátov na post trénera - asistenta trénera reprezentácie (Chrťanová, Prekop) obaja mi potvrdili, že táto informácia im zatiaľ nebola doručená a nevedia, kde sa bude výberové konanie konať.

13. VV vzal na vedomie výsledok a priebeh zasadnutia disciplinárnej komisie dňa 26.5.2017.
Poznámka: nakoľko v zápise nebolo špecifikované čím sa disiplinárna komisia zaoberala, zrejme to bolo prípadom bývalého prezidenta SAFKST Milanom Čížekom (písali sme o tom v tomto článku) - podľa dostupných informácií jeho trest tzn. dočasné pozastavenie činnosti, bol zrušený po zasadnutí resp. uplynul dňom 31. máj 2017 aj na základe šetrenia komisie a následného vysvetlenia.

14. B. Mlsna predniesol informáciu o návšteve ADA SR spolu s predsedom disciplinárnej komisie.

15. VV prerokoval žiadosť o prestup T. Trajteľovej do Českého zväzu kulturistiky a fitnes.
Poznámka: Timea Trajteľová o prestup žiada z dôvodu toho, že plánuje pracovný a aj privátny život riešiť už len pôsobením v Českej republike, bez vezieb na Slovensko. Zatiaľ nebola informovaná o závere rokovania VV.

16. VV poveril Ľubomíra Hečka vycestovaním a prevzatím doplnkov výživy od sponzora SAFKST spoločnosti ATP.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia