Napísal som pred 2 rokmi - čo by som robil, ak by som mal tú moc?

Napísal som pred 2 rokmi - čo by som robil, ak by som mal tú moc?

To, že ambíciou Činkárne Čambal - Petržalka je stať sa centrom bodybuilding-u a fitness na Slovensku, sme na našich stránkach zverejnili niekoľkokrát. Kto bol v priestoroch Činkárne Čambal musel byť doslova ohúrený vybavením a hlavne rozsiahlosťou tohto kompexu, v ktorom je priestor aj pre realizáciu najnáročnejší edukačných projektov. Campov, kurzov, seminárov, prednášok. A práve tu sa bude konať aj kurz trénerov.


Ak ste si dali tú námahu a dočítali do konca PRVÚ a aj DRUHÚ minisériu článkov pod názvom "Napísal som pred 2 rokmi - čo by som robil, ak by som mal tú moc?", nemusím vám nič vysvetľovať. Tým, pre ktorých je táto miniséria článkov novinkou, iba pripomeniem základnú myšlienku - čo by som urobil, ak by som mal tú moc presadiť radikálne riešenie. Prečo? Zopakujem moju motiváciu - kritizovať kde čo dokáže takmer každý, ale hľadať riešenie sa chce iba málokomu. Po prvých štyroch "nedokonalých nápadoch na radikálny obrat", je tu posledná dvojica nápadov. Reč bude o mediálnej a edukačnej činnosti. Aj na ňu môže SAFKST vyčleniť balík peňazí. Viem to - zisťoval som si to u tých, ktorí nám financie poskytujú.

Mediálna činnosť

Pohľad do minulosti hovorí jasnou rečou - v asociácii máme pomerne početnú skupinu súťažiacich, ktorí v minulosti svoje pôsobenie nespájali so SAFKST, ale s rôznymi inými federáciami. K prestupu do asociácie ich motivujú spravidla dva rozhodujúce momenty:
 • snaha súťažiť na vyššej úrovni tzn. v silnejšej konkurencii aj za cenu, že spočiatku dosahované výsledky nebudú tak veľkolepé (rozumej - nebudú znieť tak veľkolepo; laická verejnosť absolútne nerozlišuje rozdiel medzi titulom Svetovej šampiónky vo federácii IFBB, alebo iných menších federáciách, aj keď už viac-menej s celosvetovou pôsobnosťou; domáce súťaže ani nebudem spomínať)
 • výrazne vyššia medializácia súťažiacich a s tým súvisiaci podstate podstatne väčší záujem médií o výsledky, ktoré súťažiaci asociácie dosahujú na domácej, ale predovšetkým na medzinárodnej scéne.

Asociácia teda priamo ovplyvňuje prestíž domácich súťaží vhodne zvolenými kategóriami (neúmerne vysoký počet kategórií v jednotlivých nomináciách chtiac-nechtiac môže priniesť degradáciu hodnoty titulu Majster/Majsterka Slovenska v SAFKST) a následne prácou s médiami aj atraktivitu asociácie pre potencionálnych súťažiacich. Čo rozumiem pod pojmom práca s médiami resp. mediálna činnosť?

Vytvorenie mediálneho teamu ... jeho úlohou by bolo zabezpečiť atraktivitu webového sídla asociácie predovšetkým vďaka informáciám, ktoré musia byť dopĺňané na stránky v pravidelnom čase. Aktuálne je nepodstatné "ako bude vyskladaný tento team". Primárne rozhoduje (podľa mňa) hlavne schopnosť pracovať s informáciami a nie ich výhradne zabezpečovať vlastnými silami (načo je fotograf, moderátor/moderátorka asociácie, keď výsledky ich práce sa neobjavujú na webovom sídle pravidelne, resp. s výrazným oneskorením, alebo nikdy?). Členovia teamu by museli realizovať samostatne (a bez otáľania) úlohy v troch úrovniach:

 • 1. úroveň obsahu ... ľahko dohľadateľné informácie o výsledkoch, ktoré dosahujú členovia na domácich aj medzinárodných súťažiach, doplnené o vizuálne atraktívny obsah tzn. fotografie a videoklipy (platí - pre asociáciu sú sociálne siete iba "návestidlom", ktoré má fanúšikov nasmerovať na webové sídlo asociácie); nesmie sa stať, že výsledky (akékoľvek) členov asociácie na domácej či medzinárodnej scéne zostanú bez adekvátnej "odpovede/propagácie" na webovom sídle; samozrejmosťou je textová časť, ktorá vhodne doplní obrazové materiály pripravované na tejto úrovni (viem si predstaviť, že delegát na domácej súťaži resp. vedúci výpravy na súťaži medzinárodnej by musel prakticky okamžite po súťaži dodať mediálnemu teamu informácie použiteľné pre tvorbu obsahu; rovnakú povinnosť by mali repre tréneri, zaujímavý by bol aj pohľad na súťaž od našich rozhodcov, prípadne členov ďalších členov výpravy); obsah môže mediány team získavať aj z externých zdrojov
 • 2. úroveň obsahu ... pravidelne dopĺňané, konkrétne a hlavne plnohodnotné informácie o činnosti asociácie a jej štruktúr (aká je hodnota informácie, zverejnenej v zápise z Výkonného výboru, kde sa uvádza, že bola prejednaná žiadosť bez toho, aby následne bol zverejnený výsledok "prejednania"?) atď. formou hlavných článkov na stránke, nie článkov "ukrytých" v podkategóriách
 • 3. úroveň obsahu ... všetky dôležité oznamy pre členskú základňu, dôsledné informovanie (v dostatočnom predstihu) o výberových konaniach, školeniach (napríklad rozhodcov), edukačných seminároch atď. formou hlavných článkov na stránke, nie článkov "ukrytých" v podkategóriách

Vzťahy s mediálne aktívnymi partnermi ... okrem práce, ktorá priamo súvisí s webovým sídlom asociácie, úlohou členov mediálneho teamu by bolo aj vstupovať do vzťahov s mediálne aktívnymi partnermi a sponzormi

televízia a rádiá, printové médiá (časopisy a noviny) ... organizovanie tlačových konferencií po každej úspešnej akcii asociácie, zabezpečenie účasti zástupcov týchto médií na domácich súťažiach, iniciácia záujmu týchto médií o našich najúspešnejších športovcov a následná prezentácia asociácie v lokálnych, resp. celoštátne pôsobiacich médiách + reklama asociácie v týchto médiách

internetové médiá ... riešenie vzťahov (spolupráce) s internetovými médiami, ktoré disponujú potenciálom využiteľným v prospech asociácie. Aké sú možnosti?

 • barter - asociácia poskytne službu (zaplatí letenku na medzinárodné podujatie, zabezpečí cestovné náklady/ubytovanie na súťaže, poskytne výhodný priestor na súťažiach) prípadne bude sa podieľať na financovaní technických prostriedkov, ktoré získa mediálny partner do užívania (nákup špecifickej fototechniky, videotechniky - tá je majetkom asociácie, využívať ju však môže vybraný člen internetových médií z čoho profitujú obe strany) - za to asociácia získa prístup k foto/video materiálom (pre interné aj externé použitie) resp. tieto materiály budú "obrendované" logom asociácie (logo na fotografiách, intro s logom asociácie vo videoklipoch atď.)
 • priamy nákup obsahu - zakúpenie foto/video obsahu resp. textových materiálov od externých partnerov za dohodnuté ceny, prípadne pravidelný mesačný poplatok
 • reklama v prospech asociácie v internetových médiách - bannerová reklama, reklamné články a pod.

práca so sponzormi .... asociácia má sponzorov, ktorí podporujú jej činnosť (predpokladám) vecne aj finančne. Úlohou mediálneho teamu by bolo "venovať sa sponzorom" podstatne viac, ako je to v súčasnosti (tzn. baner na stránke plus baner na súťaži). Čo by bolo ich úlohou? V pravidelných intervaloch písať o sponzoroch články, ktoré by priblížili/ozrejmili ich činnosť resp. ukázali formy podpory pre asociáciu. Reklama za podporu!

Mediálny team by bol priamo financovaný asociáciou. Aby zbytočne neodčerpával financie (buď tie, ktoré získavame od štátu za výsledky dosahované športovcami asociácie, resp. tie, ktoré máme na vlastnom/vnútornom účte a kde sú kumulované aj príspevky od členov asociácie a financie získavané z komerčnej činnosti tzn. z trénerských kurzov organizovaných pod hlavičkou asociácie) mal by za úlohu vytvoriť na webovom sídle e-shop (a následne ho spravovať), cez ktorý by boli dostupné odevy (tričká, tepláky, legíny, mikiny atď). "obrendované" logom asociácie, drobné reklamné predmety atď. (tak, ako je to zvykom pri iných členských subjektoch federácie IFBB).
Zisk z predaja by sa čiastočne použil na financovanie mediálneho teamu, zvyšok by sa využil na navýšenie primárneho a sekundárneho fondu (tie so spomínal v prvej časti minisérie článkov - slúžili by na oceňovanie aktivity a úspešnosti členských subjektov), prípadne na finančné odmeny pre súťažiacich na TOP súťažiach asociácie (spomínal som ich v druhej časti minisérie článkov - boli by to Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár).

Edukačná činnosť

Ako som písal v úvodnom článku, kulturistiku sledujem (resp. sa jej venujem) od roku 1979 a viem, že pre rozvoj asociácie nie je nič dôležitejšie ako edukačná činnosť tzn. vzdelávanie členov, trénerov, rozhodcov. Samozrejme, v posledných cca 10. - 15. rokoch asociácia podrobne rozpracovala vzdelávanie certifikovaných trénerov ako komerčnú činnosť prinášajúcu SAFKST zaujímavý finančný benefit (tzn. ľudí ktorí po absolvovaní kurzu a zaplatení poplatku majú možnosť získať živnosť a podnikať na pozícii fitness trénerov), otázkou teda je, či aj tu existuje nejaké radikálne riešenie, zmena. Pár návrhov by som mal aj tu ...

 • 1. vzdelávací level - určený pre rozhodcov a trénerov ... začiatok roka (tzn. koniec januára - február) by patril vzdelávaniu tých, ktorí na jednej strane určujú trendy na súťaži, na strane druhej dokážu súťažiacich na tieto trendy pripraviť. Je problém pozvať každý rok (resp. dva) Pawla FILLEBORNA (pripomeniem - je to šéf rozhodcov IFBB) na Slovensko, aby práve pre túto skupinu zrealizoval seminár? V roku 2015 práve EastLabs Team prišiel s iniciatívou zorganizovať seminár Filleborna na Slovensku (neskôr našu iniciatívu využila asociácia a seminár v Bratislave sa uskutočnil pod jej hlavičkou), takže podmienky poznám - honorár, úhrada cestovných a pobytových nákladov a Pawel môže (každoročne) z prvej ruky vysvetliť našim rozhodcom a trénerom všetko, čo súvisí s nomináciami od kulturistiky po bikinifitness (tak, aby sa neopakovala situácia z Európskeho šampionátu, kde naše súťažiace mali problém s prezentáciou a pózovaním)
 • 2. vzdelávací level - určený pre trénerov a súťažiacich ... koniec februára resp. začiatok marca + koniec augusta resp. začiatok septembra by patril tzv. predsúťažným seminárom, na ktorých by asociáciou poverení odborníci (alebo tí, ktorí danú problematiku riešia v rámci platených služieb a vlastného podnikania; zo Slovenska, ale aj zo zahraničia) prednášali pre trénerov a hlavne súťažiacich o všetkom, čo súvisí s prípravou na súťaže a súťaženie. Tréneri a súťažiaci by tak neboli odkázaní na "samoštúdium", ale z "z prvej ruky" by sa mali možnosť dozvedieť "čo a ako". Čo by sa riešilo? Všetko čo pomôže na súťažiach, všetko čo uľahčí prípravu! Tréning, výživa, prezentácia, pózing, výber a strih plaviek, úprava pokožky atď. - po všeobecnom a spoločnom úvode by sa každý zo zúčastnených zapojil do práce "špecifickej skupiny", ktorá by bola pre neho najzaujímavejšia. Samozrejme, každú skupinu by mohol okrem odborníka (odborníkov) viesť aj niekto z úspešných súťažiacich - tu si viem predstaviť hlavne zapojenie tých, ktorí aktuálne súťažia/súťažili v IFBB PRO divízii.
 • 3. vzdelávací level - určený pre členov asociácie ... kedykoľvek počas roka im ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov/kempov zorganizovaných v partnerskom vzťahu s asociáciou. Náplň seminárov/kempov? Riešili by špecifickú, jasne definovanú problematiku. Príklad? My máme obsahovo dobre spracovaný tzv. Bikinifitness Camp, ktorý je aktuálne žiadaný nielen na Slovensku a v Čechách, ale ozvali sa záujemcovia o jeho zorganizovanie v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko). Sám poznám viacerých, ktorí dokážu zrealizovať niekoľkohodinový hodnotný seminár venovaný novým trendom v tréningu, hypertrofii, suplementácii, výžive, po Púchovskej tragédii (Prečo tragédii? Nekoncepčnosť v tejto oblasti môže priniesť "odliv" športovcov do iných federácií a to je pre mňa tragédia!) by bolo vhodné viac hovoriť o dopingovej problematike, riešiť sa môže prezentácia, pózing atď. Všetko dostupné pre kohokoľvek, nielen pre úzky reprezentačný výber resp. tých, ktorí majú šancu reprezentovať.

Tak, a to je všetko. To by som sa snažil presadiť - ak by som mal moc. Moc niečo presadiť. Narýchlo spísaných 6 nápadov, 6 oblastí, v ktorých zmena by priniesla (mohla by priniesť) viaceré benefity pre asociáciu. Myslíte, žeby to členská základňa nedokázala oceniť?

Diskusia k článku:

AMIX diskusia