SAFKST - spoznali sme štatút platný pre trénerov asociácie

SAFKST - spoznali sme štatút platný pre trénerov asociácie

ŠTATÚT TRÉNERA REPREZENTÁCIE SR SAFKST

Tréner reprezentácie SR sa vo svojej činnosti riadi záväznými platnými predpismi, uzneseniami a nariadeniami orgánov SAF KST. Osobne zodpovedá za činnosť spojenú s reprezentáciou a zabezpečením jej cieľov tak, aby bola zabezpečená kvalita výsledkov na sledovaných majstrovských súťažiach, nominačných turnajoch a vrcholných podujatiach.

1. Povinnosti trénera reprezentácie SR

 • a) vypracuje tréningový plán pre súťažnú sezónu, ktorý musí obsahovať termíny sústredení s ich zameran ím a cieľom , sledované súťaže, ktorých sa plánuje reprezentácia zúčastniť, predbežnú kalkuláciu nákladov. Tréningový plán je povinný predložiť Trénersko - me todickej komisii (ďalej TMK) , po ukončení kalendárneho roku odovzdať TMK vyhodnotenie plánu a jednotlivých reprezentantov s plnen ím výkonnostných cieľov
 • b) konzultuje tréningové plány pretekárov reprezentácie s TMK a s klubovými trénermi
 • c) aktívne sleduje a hodnotí výkonnostnú úroveň pretekárov na sledovaných súťažiach, konzultuje s reprezentantom jeho výkony a predkladá mu návrhy na zlepšenie výkonnosti
 • d) po skončení sledovaného obdobia danej kategórie, vytvorí na základe dosiahnutých výsledkov rebríček pret ekárov a predloží návrh užšej a širšej reprezentácie na schválenie TMK
 • e) vedie evidenciu reprezentantov
 • f) na základe dosahovaných výsledkov a celkového hodnotenia vykonáva nomináciu reprezentantov na športové akcie reprezentácie, ktorú predkladá TMK
 • g) TMK alebo poveren ej osobe predkladá plánované reprezentačné akcie s časový mplánom akcie, zoznamom pozvaných reprezentantov, personálnym a materiálnym zabezpečením
 • h) počas akcií reprezentácie plne zodpovedá za činnosť reprezentácie, zabezpečuje všetky náležitosti spojené s reprezentantmi. Je povinný zabezpečiť, aby sa počas akcií účastníci správali podľa všeobecných spoločenských noriem slušnosti, dodržiavali správnu životosprávu a plnili jeho nariadenia
 • i) osobne ísť príkladom, je povinný správať sa podľa všeobecných spoločenských noriem slušnosti (kam patrí aj zachovávanie informácií súkromného, aj pracovného charakteru)
 • j) zabezpečuje súdržnosť a dobré vzájomné vzťahy v reprezentácii
 • k) do 2 pracovných dní po ukončení športovej akcie reprezentácie predkladá v elektronickej podobe (e - mail) na sekretariát písomné vyhodnotenie a výsledky športovej akcie

2. Práva trénera reprezentácie SR

 • a) predkladať TMK návrhy spojené s re prezentáciou a nomináciou na reprezentačné akcie
 • b) navrhovať zaradenie alebo vyradenie pretekárov do a z reprezentácie na základe ich komplexného hodnotenia
 • c) na základe interných smerníc a ekonomických možností SAFKST mať preplácané náklady spojené s jeho činnosťou
 • d) v prípade dostatku finančných prostriedkov byť odmeňovaný na základe rozhodnutia VV SAFKST
 • e) žiadať sekretariát SAFKST o s účinnosť pri činnosti ach spojených s reprezentáciou
 • f) navrhovať SAFKST odmenu pre úspešných reprezentantov
 • g) predkladať TMK na riešenie reprezentantov, ktorí porušili štatút a povinnosti reprezentanta .

Diskusia k článku:

AMIX diskusia