SAFKST - pozvánka na výročnú konferenciu do Trenčína

SAFKST - pozvánka na výročnú konferenciu do Trenčína

Pozývame Vás na výročnú konferenciu SAFKST za rok 2016, ktorá sa uskutoční v školskej jedálni 7. ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne (blízko zimného štadióna) dňa 09. 12. 2017 o 12:00 hod.

Program

 • 1. Otvorenie konferencie, schválenie programu a pracovného predsedníctva
 • 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • 3. Hodnotenie činnosti SAFKST za rok 2016
 • 4. Správa vetvy kulturistiky a fitnes za rok 2016
 • 5. Správa vetvy silového trojboj a a tlak u na lavičke za rok 2016
 • 6. Správa o hospodárení za rok 2016
 • 7. Správa kontrolóra za rok 2016
 • 8. Plán súťaží a reprezentácie na rok 2018
 • 9. Rôzne - diskusia
 • 10. Správa mandátovej a návrhovej komisie
 • 11. Záver, obed pre účastníkov konferencie

V prípade neúčasti štatutára, môže tento písomne poveriť zastupovaním člena subjektu poverovacím listom s podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou subjektu. SAFKST zabezpečuje občerstvenie a obed, zástupcovia subjektov cestujú na vlastné náklady.


 

Diskusia k článku:

AMIX diskusia