Dnes nás čaká pohárová súťaž 2017 Veľká cena Detvy

Dnes nás čaká pohárová súťaž 2017 Veľká cena Detvy

PROPOZÍCIE VEĽKÁ CENA DETVY

Súťaž vo fitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, bikiny fitnes masters, bodyfitnes masters wellness fitnes a women´s physique žien 

A/ Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Fitness Sásová Banská Bystrica
Miesto konania: Mestská športová hala Štúrova 1278, 962 12 Detva
Dátum konania: 19.11.2017
Prihlášky: Posielať najneskôr do 10.11.2017, e-mailom: antalpeter@centrum.sk Tel. kontakt: 0907 888 614
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz.docx
Ubytovanie: Na vlastné náklady.
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel wellness fitnes, women´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes a fitnes žien

Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka za rok 2017
 • c) včas zaslaná prihláška
 • Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • Fitnes žien do 163 cm
 • Fitnes žien nad 163 cm
 • Bodyfitnes do 163 cm
 • Bodyfitnes nad 163 cm
 • Bikiny fitnes do 160 cm
 • Bikiny fitnes do 164 cm
 • Bikiny fitnes do 169 cm
 • Bikiny fitnes nad 169 cm
 • Bikiny fitnes masters open
 • Bodyfitnes masters open
 • Wellness fitnes open
 • Women´s physique open

C/ Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Mgr. Peter Antal
Sekretár súťaže: Ing. Barbara Machalová
Hospodár: Mgr. Renáta Novodomská
Vedúci pretekárov: Tomáš Pecník
Zdravotná služba: Martin Ďurica
Hudobná réžia: Vladimír Fabo
Moderátor: Dalibor Biro

Rozhodcovia

 • Hlavný rozhodca: Gabriela Mlsnová
 • Pódiový rozhodca: Jitka Lenerová
 • Sekretár hl. rozhodcu: Slavomír Lipták
 • Asistent sekretára: Richard Zandt
 • Rozhodca č. 1: Peter Uríček
 • Rozhodca č. 2: Lívia Maťušová
 • Rozhodca č. 3: Ľuboš Matejíčka
 • Rozhodca č. 4: Martina Tarková
 • Rozhodca č. 5: Andrej Hlinka
 • Rozhodca č. 6: Karin Antovská
 • Rozhodca č. 7: Roland Brosman
 • Náhradný rozhodca: Dobroslava Lehocká
 • Delegát SAFKST: Ladislav Meško
 • Rozhodcovia majú povinnosť potvrdiť svoju účasť e-mailom na antalpeter@centrum.sk aj mlsnovag@gmail.com najneskôr 6.11.2017

Časový rozpis:

 • 10:00 - 11:30 ... prezentácia
 • 11:30 - 12:00 ... porada rozhodcov
 • 12:30 ... semifinále - finále - vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií + absolútni víťazi fitnes, bikiny fitnes, bodyfitnes žien

D/ Rôzne

Ceny: Všetky finalistky – poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov, pretekárky na prvých troch miestach medaily
Hudobný sprievod: Každá pretekárka v kategórií fitnes a women´s physique odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekárkami jeden tréner, 3 a viac pretekárok 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárok uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekárkami môže byť uložená sankcia 40 €

Diskusia k článku:

AMIX diskusia