SAFKST - prečo bol odvolaný Ladislav Meško?

SAFKST - prečo bol odvolaný Ladislav Meško?

Z pozície generálneho sekretára SAFKST bol odvolaný Ladislav MEŠKO, ktorý na tomto poste pôsobil od roku 2010, tzn. ešte od čias prezidenta asociácie ČAPLU. Na tejto pozícii pôsobil aj celé funkčné obdobie prezidenta asociácie Milana ČÍŽEKA. Prečo bol z tejto pozície odvolaný vysvetlil na stránke asociácia aktuálny prezident Boris MLSNA. Celkovo uviedol sedem základných dôvodov.

Vyhlásenie prezidenta SAFKST k veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára SAFKST.

Vzhľadom na dotazy členskej základne vo veci odvolania pána Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára si dovoľujem informovať členov SAFKST o dôvodoch a skutočnostiach, ktoré boli príčinou odvolania generálneho sekretára. Hneď na úvod treba poznamenať, že základným dôvodom odvolania bolo neplnenie si povinností generálneho sekretára, z ktorých vyberáme:

  • Generálny sekretár si nesplnil povinnosť pripraviť potrebné náležitosti na Majstrovstvá sveta mužov napriek tomu, že národné asociácie boli upozorňované zo strany IFBB na dôležitosť bankových platieb za delegátov a extra delegátov. SAFKST na šampionáte zaplatila pokutu 850€, keďže generálny sekretár nespracoval, nepripravil a nedal schváliť platbu na bankový prevod podľa požiadaviek IFBB, ktoré obdržal z IFBB.
  • Pri podrobnej kontrole ekonómky pani Veroniky Véghovej sa zistilo, že sekretár pred majstrovstvami Európy vystavil platobný príkaz, ktorý zahŕňal aj platby za nové preukazy IFBB, a to 30€ za každého pretekára a platobný príkaz (ktorý bol uhradený) a o tejto skutočnosti neinformoval prezidenta SAFKST. Prezident a vedúci výpravy na šampionáte zaplatili uvedený poplatok duplicitne. Po kontrole prišla na túto skutočnosť až ekonómka SAFKST a upozornila generálneho sekretára v mesiaci október, aby spísal oficiálnu žiadosť o vrátenie platby. Prezident ho telefonicky z Majstrovstiev sveta juniorov a masters v Rumunsku dňa 10.11.2017 upozornil na duplicitnú platbu, pričom dohodol s predstaviteľmi IFBB, že po prijatí žiadosti sumu obratom vrátia. Generálny sekretár odmietol splniť túto úlohu. Aby SAFKST neprišla o tieto finančné prostriedky, namiesto generálneho sekretára, ktorý túto situáciu spôsobil, musela ju vyriešiť pani ekonómka Veronika Véghová.
  • Pán Ladislav Meško prekročil svoje právomoci a v rozpore so svojimi úlohami ako generálneho sekretára riešil a prijímal vyjadrenia a riešil problematiku voči rozhodcom, hoci mu to neprináležalo. Namiesto postúpenia správy Výkonnému výboru a Komisii fitnes a kulturistiky, aj po upozornení od prezidenta jednal nad rámec svojich právomoci.
  • Pán Ladislav Meško do dátumu, kedy bol odvolaný (14.11.2017) nebol schopný spracovať vyúčtovanie výjazdu na Majstrovstvá Európy v Santa Susanna aj napriek k tomu, že všetky podklady mu boli trénermi aj prezidentom odovzdané. Keď ho dňa 7.10.2017 Komisia fitnes a kulturistiky opakovane vyzvala na vyúčtovanie, odpoveď znela, že si to ešte musí uzavrieť. O podobný prístup a nevyúčtovanie sa jednalo aj v prípade Majstrovstiev sveta mužov a Majstrovstiev sveta juniorov a masters.
  • Pán Ladislav Meško odovzdal originálne kompletné ekonomické podklady, prezenčné listiny a dokumenty po kompletnej kontrole a príprave materiálov a podkladov ekonómkou pani Véghovou (11.10.2017 – 24.10.2017) bez preberacieho protokolu pánovi Samuelovi Pavlíkovi. Pani Véghová pripravila kompletný materiál pre výkon kontroly aj s evidenciou dokladov. Vedenie SAFKST konštatuje, že pán Samuel Pavlík nebol spôsobilý vykonať kontrolu v zmysle Stanov a Zákona o športe, nakoľko v zmysle Zákona o športe 440/2015 Z.z. a čl. XXVI. Stanov SAFKST bod 2. a bod 6. nebol spôsobilý na výkon kontroly (nevykonal skúšku od zvolenia do 90 dní z objektívnych dôvodov, ale ani na pokuse o vykonanie skúšky kontrolóra na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu dňa 31.10.2017 nebol úspešný), čím mu zanikla funkcia kontrolóra. Vedenie SAFKST sa samozrejme všetkými zisteniami bude zaoberať, ale bude potrebné vykonať výkon kontroly v zmysle zákona a stanov.
  • Pán Ladislav Meško bol niekoľkokrát ústne napomenutý vedením na nemiestne zasahovanie do chodu výkonného výboru a komisie a taktiež musel byť upozornený, že jeho pozícia je generálny sekretár, ktorého činnosť riadi Výkonný výbor a prezident SAFKST a mal plniť povinnosti z toho mu vyplývajúce v zmysle rozhodnutí prezidenta a Výkonného výboru SAFKST.
  • Z uvedených skutočností vyplýva, že pán Ladislav Meško nevykonával činnosti a úlohy načas, uložené mu prezidentom a VV SAFKST.

Vzhľadom na takýto prístup nebolo možné pokračovať v spolupráci s pánom Meškom na činnostiach, ktoré zabezpečujú bezproblémový chod asociácie v súlade so zákonom a stanovami. Výkonný výbor sa rozhodol odvolať ho z funkcie generálneho sekretára, postúpil vec disciplinárnej komisii, ktorá pánovi Meškovi pozastavila činnosť. Vedenie SAFKST konštatuje, že z materiálov, ktoré boli nájdené v mailovej komunikácii za SAFKST posielanej pánom Meškom tretím osobám sa nachádzajú komentáre znevažujúce činnosť prezidenta a Výkonného výboru SAFKST. Vedenie SAFKST hodnotí túto činnosť pána Meška ako v rozpore zo stanovami, kedy namiesto plnenia si povinností generálneho sekretára venoval svoj čas, podľa informácií viacerých členov SAFKST, organizovaniu petície, respektíve snahe o odvolanie vedenia SAFKST. V takomto duchu sa jednoducho nedá pracovať a ako vidieť, vyplávalo nespočetné množstvo problémov, ktoré bude treba bezodkladne riešiť. To bude predmetom ďalšej pripravovanej informácie pre členov SAFKST.

Mgr. Boris Mlsna - prezident SAFKST

Diskusia k článku:

AMIX diskusia