SAFKST - pozvánka na marcovú konferenciu asociácie

SAFKST - pozvánka na marcovú konferenciu asociácie

Po decembrovej konferencii, ktorá dala definitívnu bodku za rokom 2016 a zároveň mala byť platformou na otvorenie debaty o odvolaní aktuálneho prezidenta SAFKST Borisa MLSNU opozíciou (pripomeniem to, čo hovorím opakovane - opozícia ukázala svoju neschopnosť, prezident Mlsna vďaka podpore dvojice Landsman - Dolanský akékoľvek ataky s prehľadom zvládol) nás čaká marcová konferecia, na ktorej sa bude uzatvárať rok 2017.

Novinka v zaužívaných pravidlách súvisí s účasťou štautátov resp. nimi poverených členov subjektu - každý subjekt SAFKST nahlasoval v stanovenom termíne svojich členov tzn. štatutára na konferencii (s právom hlasovať) majú len tí, ktorých meno sa objavilo pri danom subjekte. Prečo to spomínam?
V minulosti sa počas konferencií neskúmalo kto je/nie je članom daného subjektu. Stávalo sa, že poverovacie listiny (s právom hlasovať) sa "zbierali" po Slovensku a mená tých, ktorí napokon prišli si "odesedieť" konferenciu a tým získali aj právo hlasovať (často podľa pokynov) sa do nich dopisovali dodatočne. Aktuálne to nie je možné - za každého člena každý subjekt totiž zaplatil poplatok a jeho meno (plus ďalšie údaje) sú súčasťou listín, ktoré boli odovzdané na sekretariát SAFKST.

Kto čakal, že v programe konferencie sa objaví aj bod, s ktorým prišiel člen Výkonného výboru SAFKST, zástupca pretekárov - silových torjbojárov, Pavol MULLER a súvisel s odchodom trojbojárskej vetvy spod krídel SAFKST, bude sklamaný. Trojbojári sa nechcú separovať od kulturistov a tento bod sa v oficiálne zverejnenom programe neobjavil. Dôvodom, prečo trojbojári napokon prehodnotili svoje separatistické snahy môže byť skutočnosť, že v tomto roku dostanú na svoju činnosť od štátu iba 60% z toho, čo mali pred rokom.


Pozývame Vás na výročnú konferenciu SAFKST za rok 2017, ktorá sa uskutoční v školskej jedálni SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Jabloňová 1351, v sobotu 24. marca 2018 o 12:00.

Program

 • 1. otvorenie Konferencie
 • 2. konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie Konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
 • 3. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
 • 4. schválenie programu
 • 5. voľba orgánov Konferencie a pracovných komisií - mandátovej a návrhovej komisie
 • 6. správa o činnosti vetvy fitnes a kulturistiky
 • 7. s práva o činnosti vetvy silového trojboja a t laku na lavičke
 • 8. rozpočet SAFKST na rok 2018
 • 9. správa o hospodárení SAFKST, účtovná závierka
 • 10. výročná správa SAFKST
 • 11. správa o činnosti prezidenta
 • 12. výročná správa k ontrolóra
 • 13. náhrada za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAFKST
 • 14. rôzne – diskusia
 • 15. správa mandátovej a návrhovej komisie
 • 16. schválenie uznesení
 • 17. záver, obed pre účastníkov konferencie

V prípade neúčasti štatutára môže tento písomne poveriť zastupovaním člena subjektu poverovacím listom s podpisom štatutárneho zástupcu . SAFKST zabezpečuje občerstvenie a obed, zástupcovia subjektov cestujú na vlastné náklady.

Boris Mlsna, prezident SAFKST

Diskusia k článku:

AMIX diskusia