Viete, koľko oddielov má SAFKST v roku 2019?

Viete, koľko oddielov má SAFKST v roku 2019?


Kto sleduje stránku SAFKST určite zaregistroval, že posledný zverejnený zoznam oddielov/subjektov SAFKST bol mesiace aktuálny k termínu 31. 10. 2017 (na čo som upozornil v samostatnom článku). Tento weekend sa na stránkach SAFKST objavil aktualizovaný zoznam oddielov/subjektov, ktorý obsahuje 128 mien tých subjektov, za ktoré (predpokladám) boli zaplatené členské poplatky asociácii vo výške 50€ - tým SAFKST získala na svoju činnosť 6400€. Ďalšie financie na tzv. vnútorný, alebo druhý účet prišiel vďaka POVINNÝM poplatkom od členskej základne vo výške 2€ resp 3€  v súlade so Zákonom o športe.

Podľa Zákona o športe a predovšetkým na základe ZMLUVY medzi ministerstvom a každým národným športovým zväzom (tzn. aj so SAFKST) takéto členské subjekty/oddiely môžu získať podiel z príspevku, ktorý MUSÍ národný športový zväz vyčleniť na skupinu oddielov, ktoré majú tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov.

 • počet oddielov/subjektov k termínu 31. 10. 2017 ... 161
 • počet oddielov/subjektov k termínu 1. 3. 2019 ... 128 (pokles cca o 20%)
 • Aj v roku 2019 je POVINNOSŤOU SAFKST (je to prijímateľ financií od štátu) prerozdeliť medzi oddiely/subjekty pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov MINIMÁLNE cca 74.000€ - mená subjektov, ktoré získali PRÁVO čerpať z tohto masívneho finančného balíka (je ich cca 30 - ak si splnili všetky svoje povinnosti) nájdete v samostatnom článku.

  A teraz si povedzme, prečo OPÚŠŤAŤ rady SAFKST sa neoplatí, ako sa subjekty/oddiely oberajú svojim odchodom o možnosť, získať na svoju činnosť zaujímavé financie. Samozrejme, iba tie, ktoré sú aktívne a ktoré nebolo VYTVORENÉ ÚČELOVO, iba kvôli právu na hlasovanie ...

Čo je SAFKST aktívny športovec do 23 rokov?

Každý športovec SAFKST (bez ohľadu na to, do ktorej vetvy patrí), ktorý v sledovanom období nezavŕši 24 rokov a v tomto období nastúpi na Slovensku na minimálne 3 súťaže organizované pod hlavičkou SAFKST. Súťaže organizované buď priamo SAFKST (myslím, že tu by sa dali bez problémov započítať aj IFBB Majstrovstvá sveta detí, ktoré sa v roku 2018 konali v Bratislave), alebo členským subjektom z poverenia VV SAFKST.

Čo je sledované obdobie?

V SAFKST roky toto obdobie nie je jednoznačne špecifikované napriek tomu, že ZÁKON platí a ZMLUVY sme podpisovali aj v roku 2017, 2018 a určite aj v roku 2019. V praxi národné športové zväzy používajú 2 interpretácie:

 • sledované obdobie v súlade so Zákonom o športe ... tzn. od 1. 10. predchádzajúceho do 30. 9. nasledujúceho roku
 • sledované obdobie v súlade s účtovným obdobím národného zväzu ... tj. kalendárny rok od 1.1. do 31. 12

Aké sledované obdobie je výhodnejšie?

SAFKST roky neprijalo žiadne stanovisko k tejto otázke. Podľa môjho názoru, sledované obdobie by malo byť v súlade so Zákonom o športe, pretože MINISTERSTVO eviduje počet aktívnych športovcov do 23 rokov vždy k termínu 30. 9. - tento počet je jedným z koeficientov používaných na výpočet dotácie od štátu, ktorý získava každý národný športový zväz. Logicky - menej súťaží pre deti, dorast a juniorov znamená menej možností získať štatút aktívny športovec, čo následne negatívne môže ovplyvniť príjem daného subjektu/oddielu.

Koľko je národný zväz POVINNÝ prerozdeliť každoročne na tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov?

Zopakujem - podľa ZMLUVY je to minimálne 15% zo sumy peňazí, ktoré každoročne získa od štátu na svoju činnosť.

Minimálne 15% - o akých sumách vlastne hovoríme?

SAFKST podpisuje s Ministerstvom každoročne vždy 2 ZÁKLADNÉ ZMLUVY - jednu platnú pre vetvu kulturistika/fitness a druhú pre silový šport/silový trojboj. V zmluvách sú uvedené celkové sumy, ktoré každá vetva získa od štátu pre daný rok (môj názor je, že tieto financie by mali byť vedené na dvoch oddelených, tzv. TRANSPARENTNÝCH účtoch prístupných každému členovi SAFKST - čo je aj v súlade so Zákonom o športe). V tomto roku Komisia pre vetvu kulturistiky a fitness bude rozhodovať, ako sa minie od štátu cca 490.000€ (budeme ich mať k dispozícii v štyroch splátka). Zdôrazním - tie možno minúť iba v súlade so ZMLUVOU a na daný ÚČEL. Opäť zdôrazním - MINIMÁLNE 15% je určených len a len pre oddiely/subjekty, podľa počtu aktívnych športovcov, mládežníkov do 23 rokov. O akých sumách teda hovoríme?

 • v roku 2017 ... prerozdeliť sa malo MINIMÁLNE cca 63.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2016
 • v roku 2018 ... prerozdeliť sa malo MINIMÁLNE cca 70.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2017
 • v roku 2019  ... prerozdeliť sa MUSÍ MINIMÁLNE cca 74.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2018

Čo znamená, že národný športový zväz má POVINNOSŤ prerozdeliť financie zo spomínaného 15% balíka pomerným spôsobom?

Jednoducho to, že výpočtom sa MUSÍ zistiť, aký podiel pripadá na jedného aktívneho športovca a daný podiel sa prenásobí počtom aktívnych športovcov daného oddielu/subjektu - tým je PEVNE určená suma, na ktorú má daný oddiel/subjekt legálny nárok. Každý takýto oddiel/subjekt MÁ PRÁVO tieto peniaze použiť (resp. rozhodnúť o ich použití tzn. sám rozhoduje a nerozhoduje o tom direktívne vedenie národného športového zväzu) v súlade so ZMLUVOU, kde sú uvedené aj oprávnené náklady. Tie v tomto prípade sú:

 • prenájom športovej infraštruktúry
 • nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru
 • osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
 • tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
 • funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie diagnostika
 • regenerácia a rehabilitácia
 • preprava športového materiálu a náčinia
 • výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi
 • dopingová kontrola
 • cestovné poistenie športovcov

Opäť zdôrazním - každý subjekt/oddiel, ktorý splní dané pravidlá, má nárok na príspevok z 15% balíka. Nikto zo subjektov/oddielov nesme byť "obídený" pri POVINNOM prerozdeľovaní financií (a určite neplatí - nedali sme ti dosť v tomto roku, dáme ti v nasledujúcom). Dokonca má právo SAMOSTATNE ROZHODNÚŤ ako, kde a kedy tieto financie minie spôsobom, ktorý je v súlade s oprávnenými nákladmi. V plnej výške, nemal by byť v žiadnom prípade ukrátený. Aj tu princíp FÉROVOSTI a TRANSPARENTNOST je jasný. Ak niekomu bude vyrátané, že mu patrí aj 20.000€, nech má reálnu možnosť s týmto "balíkom" narábať.

Akým spôsobom môžu oddiely/subjekty čerpať podiel z 15% príspevku, ktorý im patrí?

Najjednoduchším spôsobom je žiadať od vedenia národného športového zväzu preplatenie faktúr, ktoré sú v súlade so spomínanými oprávnenými nákladami. Podstatné je, aby oddiel/subjekt rozhodoval o použití týchto financií slobodne a sám, bez toho, aby niekto mu povedal - tvoje financie boli/budú minuté na taký a taký účel, ktorý je v súlade so zákonom (ak hovoríme o oprávnených nákladoch). Tieto financie sú určené pre subjekty/oddiely a iba oddiely/subjekty by mali rozhodnúť, na čo tieto financie (v súlade so ZMLUVOU) vynaložia.

Prečo vlastne ministerstvo trvá na tom, aby každý národný športový zväz MINIMÁLNE 15% z príspevku od štátu vyčlenil pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov?

Dôvod je zrejmý - cieľom je PODPORIŤ aktívne subjekty/oddiely v danom športovom zväze. Tie, ktoré sa venujú mládeži. A MOTIVOVAŤ ďalších, aby sa práci s mládežou venovali viac. Každé vedenie národného športového zväzu, ktoré zabúda na tento PODPORNÝ/MOTIVAČNÝ faktor a odopiera subjektom/oddielom to, čo im POVINNE musí POMERNÝM spôsobom prerozdeliť, robí zásadnú chybu.

Čo sa stane, ak národný športový zväz použije financie v rozpore so ZMLUVOU?

Ak kontrola zistí pochybenia, trest môže začať napr. vrátením neoprávnene použitej sumy späť do štátnej kasy, spomína sa aj strata spôsobilosti na príjem financií od štátu. Ak sa to stane, logicky by mala byť vyvodená z takého pochybenia osobná zodpovednosť. Subjekty/oddiely každého národného športového zväzu majú aj preto právo/povinnosť trvať na dodržiavaní základných pravidiel TRANSPARENTNOSTI a FÉROVOSTI, aby sa takéto pochybenia nestávali.

Kto je vo vetve Kulturistika a fitness zodpovedný za agendu, súvisiacu aj so spomínaným 15% balíkom financií?

Jednoznačne Komisia kulturistiky a fitness, ktorá má v rukách rozhodujúce organizačné/mocenské nástroje, s možnosťou priamo zasahovať a ovplyvňovať rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia