O 11 dní nás čaká v Bratislave SAFKST Konferencia

O 11 dní nás čaká v Bratislave SAFKST Konferencia


Priznávam, čo sa Konferencií týka, som úplný laik. Tú prvú a zároveň poslednú v úlohe štatutára oddielu som absolvoval v decembri 2017 a miestami s otvorenými ústami som sledoval dianie, ktoré ťažko komentovať. Pre mňa často neznámi účastníci (nevidel som ich na žiadnych súťažiach a to naše športy sledujem od roku 1978) vyjadrovali mimoriadne ostro svoje názory raz za jednu, raz za druhú, raz za tretiu stranu. Bojovalo sa, odovolávalo (resp. snažilo sa odvolávať), trestalo a akosi unikal zmysel Konferencie. Tá, ktorá sa bude konať o 11 dní by mohla byť iná. Koná sa v čase, kedy KAŽDÝ člen asociácie by mal SAFKST podporiť - kto z vás verejne prehlásil, že opúšťať rady SAFKST nie je dobrý nápad? Ja už viackrát ... a zdôvodnil som aj prečo!
Môžem sa mýliť, ale 23. marca 2019 mali by sme JASNE zadefinovať pravidlá, ktoré doposiaľ nikto nemal odvahu takto nadefinovať - pravidlá podstatne väčšej TRANSPARENTNOSTI VO FINANCIÁCH a FÉROVOSTI. A podľa týchto pravidiel (platných pre každého) postupovať ďalšie roky.  Ako? Dám návrh ako zmeniť naše stanovy k lepšiemu? Budeme o tomto návrhu hlasovať?

Férovosť v práve hlasovať

Právo hlasovať nech má iba AKTÍVNY subjekt/oddiel s príslušným počtom hlasov (mandátov) – ten sa riadi nasledovným kľúčom:

 • 1 hlas (mandát) ... každý riadny kolektívny člen, ktorý mal v posledných troch rokoch pred konaním hlasovania aspoň jedného športovca na pohárovej, alebo Majstrovskej súťaži zorganizovanej SAFKST (z poverenie SAFKST) na Slovensku
 • +1 hlas (mandát) ... v prípade, že riadny kolektívny člen mal v poslednom roku pred konaním hlasovania 5 až 10 tzv. aktívnych športovcov bez ohľadu na vek
 • + 2 hlasy (mandát) ... v prípade, že riadny kolektívny člen mal v poslednom roku pred konaním hlasovania viac ako 10 tzv. aktívnych športovcov bez ohľadu na vek
 • +1 hlas (mandát) ... v prípade, že riadny kolektívny člen mal v posledných dvoch rokoch pred konaním hlasovania 2 a viac športovcov s umiestením v TOP3 na Majstrovstvách Európy/Sveta; hlasovanie – som za, som proti
 • prípadne subjekty/oddiely nech prednesú vlastné návrhy kľúča, ktorým by sa mohli prideľovať hlasy/mandáty

Nezabúdajte na 74.000€, ktoré vám patria v tomto roku

Povedzme si ešte raz, prečo OPÚŠŤAŤ rady SAFKST sa neoplatí, ako sa subjekty/oddiely oberajú svojim odchodom o možnosť, získať na svoju činnosť zaujímavé financie. Samozrejme, iba tie, ktoré sú aktívne a ktoré neboli VYTVORENÉ ÚČELOVO, iba kvôli právu na hlasovanie ...

Čo je SAFKST aktívny športovec do 23 rokov?

Je to každý športovec SAFKST ktorý v sledovanom období nezavŕši 24 rokov a v sledovanom období nastúpi na Slovensku na minimálne 3 súťaže organizované pod hlavičkou SAFKST.

Čo je sledované obdobie?

V praxi národné športové zväzy používajú 2 interpretácie:

 • sledované obdobie v súlade so Zákonom o športe ... tzn. od 1. 10 predchádzajúceho do 30. 9. nasledujúceho roku
 • sledované obdobie v súlade s účtovným odbobým národného zväzu ... tj. kalendárny rok od 1.1. do 31. 12

Koľko je národný športový zväz POVINNÝ prerozdeliť každoročne na tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov?

Podľa ZMLUVY s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu je to minimálne 15% zo sumy peňazí, ktoré získa od štátu na svoju činnosť.

Minimálne 15% - o akých sumách vlastne hovoríme?

SAFKST podpisuje s Ministerstvom každoročne vždy 2 ZÁKLADNÉ ZMLUVY - jednu platnú pre vetvu kulturistika/fitness a druhú pre silový šport/silový trojboj. V zmluvách sú uvedené celkové sumy, ktoré každá vetva získa od štatútu pre daný rok (môj názor je, že tieto financie by mali byť vedené na dvoch oddelených, tzv. TRANSPARENTNÝCH účtoch prístupných každému členovi SAFKST - čo je aj v súlade so Zákonom o športe).

v roku 2017 ... prerozdeliť sa malo MINIMÁLNE cca 63.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2016

v roku 2018 ... prerozdeliť sa malo MINIMÁLNE cca 70.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2017

v roku 2019  ... prerozdeliť sa MUSÍ MINIMÁLNE cca 74.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2018

Čo znamená, že národný športový zväz má POVINNOSŤ prerozdeliť financie zo spomínaného 15% balíka pomerným spôsobom?

Výpočtom sa zistí, aká priemerná suma pripadá na jedného aktívneho športovca – táto suma sa prenásobí počtom aktívnych športovcov daného oddielu/subjektu, Výsledkom je PEVNE určená suma, na ktorú má daný oddiel/subjekt legálny nárok. Každý takýto oddiel/subjekt MÁ PRÁVO tieto peniaze použiť (resp. rozhodnúť o ich použití) v súlade so ZMLUVOU, kde sú uvedené aj oprávnené náklady. Tie v tomto prípade sú:

 • prenájom športovej infraštruktúry
 • nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru
 • osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
 • tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
 • funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie diagnostika
 • regenerácia a rehabilitácia
 • preprava športového materiálu a náčinia
 • výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi
 • dopingovú kontrolu
 • cestovné poistenie športovcov

Akým spôsobom môžu oddiely/subjekty čerpať podiel z 15% príspevku, ktorý im patrí?

Najjednoduchším spôsobom je žiadať od vedenia národného športového zväzu preplatenie faktúr, ktoré sú v súlade so spomínanými oprávnenými nákladmi. Podstatné je, aby oddiel/subjekt rozhodoval o použití týchto financií slobodne a sám, bez toho, aby niekto mu povedal - tvoje financie boli/budú minuté na taký a takú účel, ktorý je v súlade so zákonom (ak hovoríme o oprávnených nákladoch). Tieto financie sú určené pre subjekty/oddiely, práve oddiely/subjekty by mali rozhodnúť, na čo tieto financie (v súlade so ZMLUVOU) vynaložia. 

Prečo vlastne ministerstvo trvá na tom, aby každý národný športový zväz MINIMÁLNE 15% z príspevku od štátu vyčlenil pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov?

Cieľom je PODPORIŤ aktívne subjekty/oddiely v danom športovom zväze. Tie, ktoré sa venujú mládeži. A MOTIVOVAŤ ďalších, aby sa práci s mládežou venovali viac. Každé vedenie národného športového zväzu, ktoré zabúda na tento PODPORNÝ/MOTIVAČNÝ faktor a odopiera subjektom/oddielom to, čo im POVINNE musí POMERNÝM spôsobom prerozdeliť, robí zásadnú chybu. 

Čo sa stane, ak národný športový zväz použije financie v rozpore so ZMLUVOU?

Ak kontrola zistí pochybenia, trest môže začať napr. vrátením neoprávnene použitej sumy späť do štátnej kasy, spomína sa aj strata spôsobilosti na príjem financií od štátu. Subjekty/oddiely každého národného športového zväzu majú aj preto právo/povinnosť trvať na dodržiavaní základných pravidiel FINANČNEJ TRANSPARENTNOSTI a FÉROVOSTI, aby sa takéto pochybenia nestávali.

Kto je vo vetve Kulturistika a fitness zodpovedný za agendu, súvisiacu aj so spomínaným 15% balíkom financií?

Jednoznačne Komisia kulturistiky a fitness, ktorá má v rukách rozhodujúce organizačné/mocenské nástroje, s možnosťou priamo zasahovať a ovplyvňovať rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia