Súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa oplatí - poviem vám prečo!

Súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa oplatí - poviem vám prečo!Opakovane tvrdím, že odchádzať zo SAFKST nie je dobrým nápadom, Viem, viem, disciplinárne podania sú otravné a komplikujú kdekomu život (najmä ak ich podávajú tzv. "bezúhonní"), ale ten prináša kadečo. Dobré aj zlé veci. Aj preto tvrdím - neopúšťajte SAFKST. Aj preto tvrdím - súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa oplatí. Ďalšie príklady? Po často mnou spomínaných 15% z objemu financií od štátu (na ktoré majú subjekty/oddiely nárok a ktoré musí každý národný športový zväz POVINNE PREROZDELIŤ POMERNÝM SPôSOBOM podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov; AKTUALIZUJEM článok, kde budú všetky zistenia súvisiace s prerozdelením cca 74.000€, na ktoré majú subjekty/oddiely právo v tomto roku) je tu 20% pre talentovaných športovcov (aj to je mládež; v tomto roku v tejto "kapitole" bude k dispozícii cca 100.000€), tí najlepší z najlepších na prípravu priamo od štátu získavajú ďalšie financie.

V hre sú aj projekty, výzvy, peniaze získavame na tzv. vnútorný/druhý účet aj z členských príspevkov, poplatkov za štart a myslím, že aj od partnerov. Zdôrazním, že v minulom roku vedenie asociácie žiadalo o 40.000€ podpory (predpokladané náklady boli 48.000€) pre 2018 IFBB Svetový šampionát detí v Bratislave, podporu sme však nezískali a náklady sme hradili z peňazí, ktoré asociácia získala od štátu.
Aj v tomto roku vo februári uplynul termín, do kedy bolo možné žiadať o podporu od štátu na 2019 IFBB Svetový šampionát vo fitness, ktorý opäť bude v Bratislave - výsledky (tzn. či získame/nezískame dodatočne niečo na túto akciu) sa dozvieme v najbližších týždňoch. Ak odpoveď štátnych orgánov bude opäť negatívna, šampionát vedenie vyfinancuje z balíka peňazí od štátu, ktoré SAFKST získava každoročne na základe kalkulačného vzorca - v tomto balíku je aj mnou často spomínaný 15% balík financií pre oddiely.


Včera v centrálnom registri zmlúv "naskočila" informácia o tom, že SAFKST aj v roku získa pre najlepších z najlepších športovcov, členov TOP teamu celkovo 71.000€.

Kto je členom 2019 SAFKST TOP Teamu?

Prijímateľ (poznámka - SAFKST) je povinný použiť Príspevok výlučne na účel zabezpečenia prípravy jednotlivých športovcov podľa zoznamu športovcov top tímu a ich účasti na významnej súťaži v súlade s Plánom prípravy športovca top tímu schválenej Prijímateľom v členení:

 • silový trojboj ... Ivana Horná 10 000€
 • kulturistika ... Peter Tatarka 10 000€
 • kulturistika ... Tomáš Smrek 8 000€
 • bikinifitness ... Beata Graňáková 5 000€
 • bikinifitness ... Timea Trajteľová 8 000€
 • fitness ... Kristína Juricová 10 000€
 • fitness ... Michaela Pavleová 10 000€
 • fitness ... Michal Barbier 10 000€
Pripomínam, že táto suma nemusí byť konečná. Minulý rok totiž v závere roka (presnejšie 9. októbra 2018) štát dodatočne navýšil príspevok pre členov TOP Teamu, vďaka čomu Svetoví šampióni mohli použiť v príprave rekordné sumy. O akých číslach hovorím?
 • bodyfitness ... Alžbeta Peťková 14 390€
 • fitness ... Eva Bániková 14 390€
 • silový trojboj ... Ivana Horná 14 390€
 • fitness ... Michaela Pavleová 14 390€
 • fitness ... Dominika Multáňová 10 073€
 • bodyfitness ... Elena Masaryková 10 073€
 • fitness ... Kristína Juricová 10 073€
 • bikinifitness ... Timea Trajteľová 10 073€
 • kulturistika ... Tomáš Smrek 10 073€
 • kulturistika ... Peter Tatarka 7 195€
 • Veľmi dôležité: tieto financie sú účelovo viazané na každého člena TOP teamu tzn. ak niekto z nich financie v PLNEJ VÝŠKE neminie, národný športový zväz zvyšok musí vrátiť na účet ministerstva. Súčet úhrad faktúr (tie sú uvedené v súhrnom výkaze výdavkov ako zúčtovanie príspevku od štátu - ten by mal byť dostupný na stránke národného športového zväzu nielen za rok 2019, ale aj rok 2018 a 2017) každého člena TOP teamu dá odpoveď, koľko bolo financií vyčerpaných/nevyčerpaných. Peniaze SA MUSIA minúť spravidla do 31. 12.

Na čo je možné minúť tieto financie?

Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového reprezentanta a talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa Plánu prípravy športovca top tímu, ktorými sú náklady na:

 • a) zabezpečenie tréningového procesu
 • b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov
 • c) nájom športovej infraštruktúry
 • d) účasť na prípravných pretekoch a stretnutiach v Slovenskej republike a v zahraničí
 • e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy
 • f) poistenie liečebných nákladov
 • g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
 • h) diagnostiku
 • i) regeneráciu a rehabilitáciu
 • j) dopingovú kontrolu
 • k) športové oblečenie
 • l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, ktoré bude používať výhradne športovec
 • m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie športových odborníkov
 • n) zabezpečenie tréningového partnera
 • o) prepravu športového materiálu a náčinia
 • p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Diskusia k článku:

AMIX diskusia