Zákon o športe - 15% priamo pre oddiely je v 2019 roku reálne koľko?

Zákon o športe - 15% priamo pre oddiely je v 2019 roku reálne koľko?


Začnem novinkou, ktorú ste možno prehliadli - v Centrálnom registri zmlúv si môžete vyhľadať Zmluvu č. 0076/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019, podľa ktorej Komisia kulturistiky a fitness SAFKST bude mať pre rok 2019 k dispozícii cca 490.000€. Vec všeobecne známa. Hovorim o tom dookola. V zmluve sú opäť jasne definované 4 kapitoly, ktoré obsahujú presné informácie o tom, ako s nimi naložiť.

490.000 - (73.487 + 97.983 + 122.478 + 73.487) = cca 122.000€ - tak takú sumu má ešte Komisia kulturistiky a fitness k dispozícii na pomerne voľné výdavky (samozrejme, v súlade s definovaným účelom použitia, ktorý vždy nájdete v Zmluve)

To, že naša vetva patrí k najbohatším zo všetkých neolympijských športov je dostatočne známe - financie na účet asociácie posledné roky plynú po státisícoch. Máme podstatne viac, ako v predchádzajúcich obdobiach, aj preto dookola tvrdím - súťažiť v SAFKST sa oplatí. Asi 90% získava vetva Kulturistiky a fitness, 10% vetva Silového trojboja - oddiely majú obrovskú motiváciu k činnosti. Financie, na ktoré majú nárok sú hlavným motivačným faktorom. Dodám - mohli by byť. Dodám, je to nárok zákonný - Zákon o športe platí a ZMLUVA s ministerstvom je záväzná pre každý národný športový zväz.


Zopakujme si

Každý rok národné športové zväzy sú POVINNÉ prerozdeliť medzi oddiely podľa počtu tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov 15% z príspevku od štátu. To je nespochybniteľný fakt. Ak niekto tvrdí opak - klame. Nespochybniteľné je aj to, že Komisia kulturistiky a fitness medzi oddiely/subjekty SAFKST (nie všetky - aby som bol presný, ale je vás cca 30) má v tomto roku z 15% balíka "podeliť" cca 74.000€. Je to jej POVINNOSŤ. Komu a akým pomerom? To sa v minulosti nikdy neriešilo (hm, riešili sa iné, dôležitejšie veci ... veď viete) a tak som sa na to pozrel sám a zblízka. Prečo? Tvrdím - FINANČNÁ TRANSPARENTNOSŤ a FÉROVOSŤ nech platí pre každého.

15% podiel - koľko komu patrí v tomto roku?

Keď som písal úvodný článok venovaný tejto téme, mal som iba kusé informácie. Hovoril som s funkcionármi iných národných športových zväzov, prechádzal som si ich web stránky, študoval Zákon o športe. Ale dnes som o krok, dva, či aj päť ďalej. Tu je výsledok.

 • FAKT ... každý národný športový zväz je POVINNÝ 15% z ročného príspevku od štátu prerozdeliť medzi oddiely pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
 • FAKT ... na veku takýchto športovcov nezáleží - všetci sú si pred Zákonom rovní tzn. za každého aktívneho "mládežníka" oddiel získava rovnakú sumu; bez ohľadu na to, či aktívny športovec má 7, alebo 17 rokov
 • FAKT ... aktívni športovci do 23 rokov musia byť zapísaní v tzv. Registri fyzických osôb v športe

 • FAKT ... údaje o aktívnych športovcoch do 23 rokov v Registri musia byť kompletné, vrátane rodného čísla - ak rodné číslo chýba, oddiel nemá nárok na finančný príspevok na takéhoto športovca aj napriek tomu, že spĺňa všetky ostatné podmienky
 • FAKT ... asi nikto z nás nepochybuje, že vedenie SAFKST sa snaží podporovať svojou činnosťou mládežníkov, napriek tomu Komisia kulturistiky a fitness NEZVEREJNILA, koľko aktívnych športovcov do 23 rokov máme v danom roku
 • FAKT ... asi nikto z nás nepochybuje, že vedenie SAFKST sa snaží podporovať svojou činnosťou mládežníkov, napriek tomu Komisia kulturistiky a fitness NEZVEREJNILA, koľko aktívnych športovcov do 23 rokov je v danom roku zapísaných v Registri aj s rodným číslom
 • FAKT ... asi nikto z nás nepochybuje, že vedenie SAFKST sa snaží podporovať svojou činnosťou mládežníkov, napriek tomu Komisia kulturistiky a fitness NEZVEREJNILA, koľko aktívnych športovcov do 23 rokov (na ktorých bolo každoročne možné čerpať financie zo spomínaného 15% balíka) v danom roku majú jednotlivé oddiely/subjekty
 • FAKT ... asi nikto z nás nepochybuje, že vedenie SAFKST sa snaží podporovať svojou činnosťou mládežníkov, napriek tomu členovia Komisie kulturistiky a fitness (od ich nástupu na pozície tzn. od decembra 2016 do marca 2019) NEPRIJALI jasné, TRANSPARENTNÉ a FÉROVĚ pravidlá (v súlade so Zákonom a Zmluvou) na prerozdelenie financií z 15% balíka (ten je v roku 2019 vo výške cca 74.000€)
 • FAKT ... Komisia kulturistiky a fitness má v rukách rozhodujúce organizačné/mocenské nástroje, s možnosťou priamo zasahovať a ovplyvňovať rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST - tzn. aj v tomto prípade; ak sa niečo nedeje/neplní/nerieši, JE ZA TO PRIAMO ZODPOVEDNÁ

Koľko reálne získate z 15% balíka v roku 2019?

Ak by ste sa ma spýtali, aký podiel vám, oddielom SAFKST patrí zo spomínaných 74.000€, úprimne poviem - neviem. Je tu veľa nejasností, 100% korektné a presné informácie o aktívnych mládežníkoch podľa oddielov nie sú dostupné na web sídle IFBB Slovakia - SAFKST.
Použil som teda barličku - pomohol som si výsledkovými listinami. Ak mládež, výsledky ktorej som pracne zapisoval do tabuliek z výsledkových listín (napočítal som cca 103 "aktívnych" detí a cca 32 "aktívnych" dorastencov/juniorov - zopakujem, skontrolujte ma, či som sa nepomýlil), je bez výnimky zapísaná v Registri, navyše aj s rodným číslom, mohlo by to byť toľko (viď čísla nižšie). Prečo mohlo? Závisí to od reálne zapísaného počtu aktívnych športovcov do 23 rokov za sledované obdobie v Registri, ktorých údaje musia obsahovať všetky požadované údaje. Tak či tak, deliť sa budú aj v tomto roku tisíce - nezabudnite na to!

 • z výsledkových listín napočítal som cca 103 detí so štatútom aktívny športovec
 • z výsledkových listín napočítal som cca 32 juniorov/dorastencov so štatútom aktívny športovec (cca preto, lebo som možno pri selekcii vo výsledkových listinách niekoho prehliadol; opakujem - skontrolujte ma, prosím)
 • cca 74.000 : 135 = 549€ ... to je podiel na jedného aktívneho športovca SAFKST v prípade, že všetci sú zapísaní v Registri; o tom, či naozaj sú, čo hovoria štatistiky ministerstva, si povieme v samostatnom článku

Koľko/kto by mohol získať v roku 2019 - detské fitness

 • TŠK F.R.E.S.H. Zvolen ... 26x549 ... 14.274€
 • Gym Gol Nitra ... 18x549 ... 9.882€
 • B Star Zvolen ... 17x549 ... 9.333€
 • Fitness Free Prievidza ... 13x549 ... 7.137€
 • Fitness Gabrhel Trenčín ... 11x549 ... 6.039€
 • KŠK Stará Ľubovňa ... 8x549 ... 4.392€
 • GaF Žilina ... 6x549 ... 3.294€
 • Fan Gym Košice ... 3x549 ... 1.647€
 • Neutral Zone Žilina ... 1x549 ... 549€
 • priebežný kontrolný súčet: 56.547

Koľko/kto by mohol získať v roku 2019 - dorast/juniori

 • Fitness Gabrhel Trenčín ... 4x549 ... 2.196
 • VTJ Technika Liptovský Mikuláš ... 3x549 ... 1.647€
 • A Team Bratislava ... 3x549 ... 1.647€
 • YAMAMOTO Slovakia Bardejov ... 3x549 ... 1.647€
 • Veterinary Košice ... 2x549 ... 1.098€
 • GaF Žilina ... 3x549 ... 1.647€
 • Fitness Free Prievidza ... 1x549 ... 549€
 • Fitness Sásová ... 1x549 ... 549€
 • Tamateam Sereď ... 1x549 ... 549€
 • ŠK Šupo Žarnovica ... 1x549 ... 549€
 • WE Team Bratislava ... 1x549 ... 549€
 • Fortuna Trnava ... 1x549 ... 549€
 • Pepo Gym Považská Bystrica ... 1x549 ... 549€
 • Fitness Mida Gym ... 1x549 ... 549€
 • Fitness-Ka Topoľčany ... 1x549 ... 549€
 • B Star Zvolen ... 1x549 ... 549€
 • City Fitness Bratislava ... 1x549 ... 549€
 • KOVIX Žilina ... 1x549 ... 549€
 • ŠK Fitmax Námestovo ... 1x549 ... 549€
 • Viktória ŠPRLOVÁ ... 1x549 ... 549€
 • priebežný kontrolný súčet: 17.568€
 • finálny kontrolný súčet ... 56.547 + 17.568 = cca 74.000
Čo je SAFKST aktívny športovec do 23 rokov?

Je to každý športovec SAFKST, ktorý v sledovanom období nezavŕši 24 rokov a v sledovanom období nastúpi na Slovensku na minimálne 3 súťaže organizované pod hlavičkou SAFKST. Aktívny športovec musí byť zapísaný v Registri, navyše s úplnými údajmi.

Čo je sledované obdobie?
V praxi národné športové zväzy používajú 2 interpretácie:

 • sledované obdobie v súlade so Zákonom o športe ... tzn. od 1. 10 predchádzajúceho do 30. 9. nasledujúceho roku
 • sledované obdobie v súlade s účtovným odbobím národného zväzu ... tj. kalendárny rok od 1.1. do 31. 12.

Koľko je národný športový zväz POVINNÝ prerozdeliť každoročne na tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov?
Podľa ZMLUVY s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu je to minimálne 15% zo sumy peňazí, ktoré získa od štátu na svoju činnosť.

Minimálne 15% - o akých sumách vlastne hovoríme?
SAFKST podpisuje s Ministerstvom každoročne vždy 2 ZÁKLADNÉ ZMLUVY - jednu platnú pre vetvu kulturistika/fitness a druhú pre silový šport/silový trojboj. V zmluvách sú uvedené celkové sumy, ktoré každá vetva získa od štátu pre daný rok (môj názor je, že tieto financie by mali byť vedené na dvoch oddelených, tzv. TRANSPARENTNÝCH účtoch prístupných každému členovi SAFKST - čo je aj v súlade so Zákonom o športe).

 • v roku 2017 ... na prerozdelenie bolo určených MINIMÁLNE cca 63.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2016
 • v roku 2018 ... na prerozdelenie bolo určených MINIMÁLNE cca 70.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2017
 • v roku 2019 ... prerozdeliť sa MUSÍ MINIMÁLNE cca 74.000€ oddielom za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (deti, dorast, juniori) v roku predchádzajúcom, tzn. v roku 2018

Čo znamená, že národný športový zväz má POVINNOSŤ prerozdeliť financie zo spomínaného 15% balíka pomerným spôsobom?
Výpočtom sa zistí, aká priemerná suma pripadá na jedného aktívneho športovca – táto suma sa prenásobí počtom aktívnych športovcov daného oddielu/subjektu. Výsledkom je PEVNE určená suma, na ktorú má daný oddiel/subjekt legálny nárok. Každý takýto oddiel/subjekt MÁ PRÁVO tieto peniaze použiť (resp. rozhodnúť o ich použití) v súlade so ZMLUVOU, kde sú uvedené aj oprávnené náklady. Tie v tomto prípade sú:

 • prenájom športovej infraštruktúry
 • nákup športového oblečenia, náradia a materiálu neinvestičného charakteru
 • osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
 • tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory
 • funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie
 • diagnostika, regenerácia a rehabilitácia
 • preprava športového materiálu a náčinia
 • výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi
 • výdavky na dopingovú kontrolu
 • cestovné poistenie športovcov

Akým spôsobom môžu oddiely/subjekty čerpať podiel z 15% príspevku, ktorý im patrí?
Najjednoduchším spôsobom je žiadať od vedenia národného športového zväzu preplatenie faktúr, ktoré sú v súlade so spomínanými oprávnenými nákladmi. Podstatné je, aby oddiel/subjekt rozhodoval o použití týchto financií slobodne a sám, bez toho, aby niekto mu povedal - tvoje financie boli/budú minuté na taký a taký účel, ktorý je v súlade so zákonom (ak hovoríme o oprávnených nákladoch). Tieto financie sú určené pre subjekty/oddiely, len oddiely/subjekty by mali rozhodnúť, na čo tieto financie (v súlade so ZMLUVOU) vynaložia.

Prečo vlastne ministerstvo trvá na tom, aby každý národný športový zväz MINIMÁLNE 15% z príspevku od štátu vyčlenil pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov?
Cieľom je PODPORIŤ aktívne subjekty/oddiely v danom športovom zväze. Tie, ktoré sa venujú mládeži. A MOTIVOVAŤ ďalších, aby sa práci s mládežou venovali viac. Každé vedenie národného športového zväzu, ktoré zabúda na tento PODPORNÝ/MOTIVAČNÝ faktor a odopiera subjektom/oddielom to, čo im POVINNE musí POMERNÝM spôsobom prerozdeliť, robí zásadnú chybu.

Čo sa stane, ak národný športový zväz použije financie v rozpore so ZMLUVOU?
Ak kontrola zistí pochybenia, trest môže začať napr. vrátením neoprávnene použitej sumy späť do štátnej kasy, spomína sa aj strata spôsobilosti na príjem financií od štátu. Subjekty/oddiely každého národného športového zväzu majú aj preto právo/povinnosť trvať na dodržiavaní základných pravidiel FINANČNEJ TRANSPARENTNOSTI a FÉROVOSTI, aby sa takéto pochybenia nestávali.

Kto je vo vetve Kulturistika a fitness zodpovedný za agendu, súvisiacu aj so spomínaným 15% balíkom financií?
Nikto z nás asi nepochybuje, že vedenie SAFKST sa snaží podporovať svojou činnosťou mládežníkov, napriek tomu Komisia kulturistiky a fitness NIKDY NEPRIJALA jasné a TRANSPARENTNÉ pravidlá na prerozdelenie financií z 15% balíka. Komisia kulturistiky a fitness má v rukách rozhodujúce organizačné/mocenské nástroje, s možnosťou priamo zasahovať a ovplyvňovať rozhodnutia Výkonného výboru SAFKST. Má teda aj priamu ZODPOVEDNOSŤ za daný stav.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia