O 4 dni nás čaká Konferencia SAFKST - prinesie nové riešenia?

O 4 dni nás čaká Konferencia SAFKST - prinesie nové riešenia?


Z článkov, kde som vašu pozornosť upriamil na Zákon o športe a Zmluvy, ktoré SAFKST uzatvára s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, určite poznáte aj program Konferencie SAFKST - tá sa uskutoční v Bratislave, 23. marca 2019 od 12:00 v priestoroch jedálne Základnej školy na ulici Černyševského.
Zdôrazním, že Konferencie s právom hlasovať sa môžu zúčastniť iba štatutári oddielov, ktoré sú členmi SAFKST (jednou z hlavným podmienok členstva bolo uhradenie poplatkov do konca februára 2019 - kto neuhradil 50 resp. 100€, podľa oznámenia zverejneného aj v Informačnom systéme SAFST, musí žiadať o opätovné zaradenia do portfólia oddielov/subjektov SAFKST Výkonný výbor), resp. štatutárom povereného člena oddielu - ten sa musí preukázať písomným poverovacím listom. Aj keď kroky, ako postupovať v prípade poverovacieho listu, niesu na stránke SAFKST zdôraznené, myslím, že stačí na papier napísať niečo v zmysle "Poverujem PQR, člena oddielu XYZ, k účasti s právom hlasovať na Konferencii, ktorá sa uskutoční vtedy a tam - a podpísať a opečiatkovať."

Pripomeniem, že veľkou (pozitívnou) zmenou v tomto prípade je skutočnosť, že štatutár oddielu môže poveriť účasťou/hlasovaním IBA ČLENA oddielu. Ako je známe, v predchádzajúcom období poverovací lístok mohol "použiť" kdekto. Pre budúcnosť, za krok správnym smerom osobne považujem ďalšiu podmienku, ktorá by mohla byť v nasledujúcich rokoch bez problémov akceptovaná - podpis štatutára na poverovacom lístku by musel byť ešte overený. V takomto prípade akékoľvek "požitie na poslednú chvíľu" by bolo takmer vylúčené.

Prečo poverenie s právom hlasovať?

Konferencia je aj o hlasovaní. Predpokladám, že zverejnený program sa bude dopĺňať o ďalšie body, aj tie, ktoré trápia členskú základňu. Samého ma napríklad zaujíma názor členskej základne na potencionálne úpravy Stanov súvisiace s možnosťou hlasovať/voliť.  Mnohé národné zväzy eliminovali vplyv "neaktívnych subjektov" a prijali pravidlo - iba ten oddiel, ktorý sa aktívne podieľa na činnosti zväzu, má právo jeho dianie aj ovplyvňovať. Férové, že? V sobotu v Bratislave voliť si budeme nového viceprezidenta (napriek tomu, že stránka SAFKST v tejto veci neobsahuje žiadne informácie, predpokladám, že jediným kandidátom bude Ľuboš MATEJÍČKA), schvaľovať sa budú uznesenia - a na to všetko je potrebné mať právo hlasovať.

Hlasovací a volebný poriadok - platí ešte z roku 2016

Na stránkach SAFSKT aktuálne je zverejnený Hlasovací a volebný poriadok, ktorý je v platnosti od augusta 2016. Čo sa v ňom píše?

Článok 1
Konferencia je najvyšším orgánom SAKFST a spôsob hlasovania, volieb a prijímania rozhodnutí sa uskutočňuje na základe demokratických princípov a tohto predpisu. Vzťahuje sa najmä na:

 • a) hlasovanie
 • b) voľby
 • c) prijímanie uznesení

Článok 2
Na Konferencii SAKFST hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim spoločne o všetkých záležitostiach, o ktorých sa hlasuje. Začiatok hlasovania, jeho priebeh, uskutočnenie a konštatovanie výsledku hlasovania riadi predseda pracovného predsedníctva. Voľby členov orgánov SAKFST sa uskutočňujúformou hlasovania odsúhlaseného nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Článok 3
Verejné hlasovanie prebieha v nasledovných fázach:

 • a) podanie návrhu
 • b) dotaz na pripomienky - doplnenie, či pozmenenie návrhu - v prípade veľkého počtu rôznych pozmeňujúcich návrhov sa hlasuje o konečnom znení návrhu
 • c) najprv sa hlasuje o doplňujúcich či pozmeňujúcich návrhoch v poradí v akom boli podané a potom sa hlasuje o konečnom znení návrhu samotné hlasovanie s otázkami kto je za prijatie návrhu - kto je proti návrhu - kto sa zdržal hlasovania
 • d) na základe priebežne spočítaných hlasov a ich pomeru k celkovému počtu prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim (prezenčnú listina) pracovné predsedníctvo vyhlasuje výsledok hlasovania

Článok 4
Pri voľbách formou verejného hlasovania, delegáti s hlasom rozhodujúcim prejavujú svoju vôľu zdvihnutím hlasovacej kartičky – delegačky. Platia tieto zásady:

 • a) počet hlasov za, proti a zdržaných sa vyhlasujú priebežne a v sumáre nesmú prevyšovať počet prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim podľa prezenčnej listiny
 • b) ak sumárny počet hlasov prevyšuje počet prítomných delegátov, resp. ak je počet hlasov za a proti rovnaký, hlasovanie sa okamžite opakuje
 • c) výsledok hlasovania, ktoré riadne prebehlo, sa okamžite zapisovateľom riadne zaprotokoluje a hlasovanie o tejto veci sa už nesmie opakovať

Článok 5
Tajné hlasovanie prebieha vnasledovných fázach:

 • a) Predseda volebnej komisie oboznámi delegátov shlasom rozhodujúcim okandidátkach do orgánov SAKFST a spôsobe voľby (koľko kandidátov sa na tej ktorej kandidátke môže zakrúžkovať)
 • b) Skôr než sa rozdajú kandidátky, pracovné predsedníctvo poskytne Konferencii priestor na vyčiarknutie kandidáta, ktorý sa vzdal na vlastnú žiadosť, stratil morálnu bezúhonnosť, právnu spôsobilosť, navrhovateľ stiahne svoj návrh alebo kandidát zomrel
 • c) Členovia volebnej komisie rozdajú delegátom s hlasom rozhodujúcim kandidátky po ich konečnej úprave
 • d) Samotné hlasovanie zakrúžkovaním maximálne stanoveného počtu kandidátov zcelkového počtu kandidujúcich
 • e) Vyzbieranie hlasovacích lístkov, sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov a konštatovanie výsledku hlasovania.

Článok 6
Pri tajnom hlasovaní sa vôľa delegátov s hlasom rozhodujúcim vyjadruje len formou hlasu zakrúžkovaním poradového čísla ním vybraných kandidátov. Hlas proti, či zdržanie sa sa vyjadruje nezakrúžkovaním. Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov než je stanovené, sú neplatné. Počet neplatných hlasovacích lístkov sa vyhlasuje zvlášť.

Článok 7
Delegáti Konferencie SAKFST hlasujú verejne alebo tajne len na vyzvanie k tomuto úkonu predsedom pracovného predsedníctva. Hlasuje sa najmä o:

 • a) voľbe pracovného predsedníctva
 • b) voľbe pracovných komisií
 • c) voľbe členov orgánov SAKFST (prezident SAKFST, viceprezident pre kulturistiku a fitness, viceprezident pre silový trojboj a tlak v ľahu na lavičke, zástupcu športovcov pre kulturistiku a fitness, zástupcu športovcov pre silový trojboj a kontrolóra) Tejto voľby sa zúčastňujú výlučne delegáti subjektov, ktorí majú minimálne dvojročné členstvo v SAKFST. Individuálni členovia podľa čl. 5.2. Stanov SAKFST
 • d) schválení zmien a doplnkov stanov, Štatútu, rokovacieho a volebného poriadku konferencie a iných záležitostiach v kompetencii konferencie SAKFST
 • e) schválení programu rokovania
 • f) návrhoch, doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch
 • g) prijatí uznesení.Okrem týchto sa môže hlasovať o ukončení diskusie, o zaradení prestávky a pod.

Na Konferencii sa nemôže hlasovať o veciach nesúvisiacich s programom rokovania, alebo ktoré sú v rozpore s nim, (napr. o vynechaní hlavných bodov rokovania, alebo zrušení zasadnutia a pod).Vo veciach netýkajúcich sa programu rokovania môže Konferencia prijímať výlučne odporúčania astanoviská.

Článok 8
Konferencia SAKFST na svojom volebnom riadnom zasadnutí, resp. na mimoriadnej konferencii vyžadujúcej si voľby, volí členov orgánov (prezidenta SAKFST, viceprezidenta pre kulturistiku a fitness, viceprezidenta pre silový trojboj a tlak v ľahu na lavičke,kontrolóra, zástupcu športovcov kulturistiky a fitness, zástupcu športovcov silového trojboja). Pri tomto úkone platia nasledovné zásady:

 • a) za členov orgánov SAKFST môžu byť volení len kandidáti uvedení na listine kandidátov, starší ako 18 rokov so štátnou príslušnosťouSR, spĺňajúci podmienku bezúhonnosti a právnej spôsobilosti.Kandidát musí byť zástupcom riadneho člena SAKFST
 • b) do orgánov SAKFST môžu byť zvolení aj kandidáti, ktorí nie sú delegátmi Konferencie, resp. sa jej nezúčastňujú, ale so svojou kandidatúrou písomne súhlasia
 • c) delegáti Konferencie sú s návrhom kandidátky vyrozumení najneskôr v deň rokovania formou pracovných materiálov konferencie
 • d) kandidáti do orgánov SAKFST sa na kandidátkach uvádzajú s určením konkrétnej funkcie
 • e) na to, aby bol kandidát zvolený do orgánov SAKFST je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim
 • f) ak kandidát do orgánov SAKFST nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú a do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov
 • g) v druhom kole volieb víťazí kandidát, ktorý v tomto kole získa vsúčte hlasujúcich v druhom kole viac hlasov

Článok 9
Hlasovať a prijímať uznesenia je Konferencia oprávnená, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Článok 10
Volebný poriadok konferencie SAKFST je záväzným vnútro organizačným predpisom SAKFST. Môže byť menený formou písomných doplnkov a zmien, resp. nahradený novým volebným poriadkom schváleným Konferenciou SAKFST.

Článok 11
Výkladom tohto vnútro organizačného predpisu je oprávnený len VV SAKFST. Veci neupravené týmto predpisom sa riadia stanovami SAKFST a všeobecne platnými právnymi predpismi SR.

Článok 12
Hlasovací a volebný poriadok konferencie SAKFST nadobudol účinnosť a platnosť jeho schválením na zasadnutí VV SAKFST dňa 26.08.2016.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia