Koľko financií štát vyčlenil pre SAFKST TOP Team v roku 2020?

Koľko financií štát vyčlenil pre SAFKST TOP Team v roku 2020?

Pohľad do Centrálneho registra zmlúv hovorí jasnou rečou - TOP Team športovcov SAFKST, ktorí uspeli na IFBB Majstrovstvách sveta seniorov, získali od štátu opäť masívnu finančnú podporu. Financie sú určené na úhradu tzv. oprávnených nákladov v rozmedzí od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zatiaľ nie je známe, či tieto financie budú športovcom (vzhľadom na "koronapandémiu") vyplatené v plnom rozsahu.
 • Michaela Pavleová 10 000€
 • Kristína Juricová 10 000€
 • Tomáš Smrek 10 000€
 • Peter Tatarka 10 000€
 • Beata Graňáková 5 000€
 • Michal Barbier 10 000€
 • Vladimír Holota 10 000€
 • Tatiana Ondrušková 10 000€
 • Zuzana Kardošová 5 000€
 • Katarína Klimasová 10 000€
 • Jana Stachová 8 000€
 • Dobroslava Lehotská 5 000€

Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top teamu sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového reprezentanta a talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa plánu športovej prípravy športovca top tímu, ktorými sú náklady na:

 • a) zabezpečenie tréningového procesu
 • b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov
 • c) nájom športovej infraštruktúry
 • d) účasť na prípravných pretekoch, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej republike a v zahraničí
 • e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy
 • f) poistenie liečebných nákladov
 • g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
 • h) diagnostiku
 • i) regeneráciu a rehabilitáciu
 • j) dopingovú kontrolu
 • k) športové oblečenie
 • l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, ktoré bude používať výhradne športovec
 • m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie športových odborníkov
 • n) zabezpečenie tréningového partnera
 • o) prepravu športového materiálu a náčinia
 • p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Diskusia k článku:

AMIX diskusia