SAFKST - ekonomika vždy ukáže, ako účelne sa použili peniaze

SAFKST - ekonomika vždy ukáže, ako účelne sa použili peniaze

 • vedenie SAFKST porušilo Zákon o športe a Zmluvu s Ministerstvom ŠVVaŠ - v roku 2019 si vyplatilo neoprávnene mzdy vo výške 60.242€; Ministerstvo ŠVVaŠ nám to spočíta!
 • vedeniu SAFKST slovo HOSPODÁRNOSŤ nič nehovorí - nielenže sme aj v roku 2019 vykázali hospodársku STRATU, ale (okrem iného) na tzv. pitný režim Mlsna a spol. minuli cca 30.000€ čiže cca toľko, koľko nás stáli všetky súťaže vo vetve kulturistika/fitness v roku 2019 (pre porovnanie - na doplnky výživy pre všetkých športovcov vetvy kulturistika/fitness utratili cca 25.000€)
 • vedenie SAFKST za 2019 IFBB Svetový šampionát vo fitness zaplatilo cca 4x viac ako za všetky súťaže zrealizované na Slovensku vo vetve kulturistika fitness počas roku 2019 (a to som k účtu "súťaže zrealizované na Slovensku" pripočítal cestovné/ošatné pre všetkých rozhodcov, aj poplatok 3.300€ ADV za realizáciu dopingových kontrol)
 • 2019 IFBB Svetový šampionát vo fitness stál členov vetvy kulturistika/fitness cca 155.000€ - pozdlžnosti vedenie SAFKST platilo ešte aj z príspevku určeného na rok 2020
 • kto, ako, komu a za čo prerozdelil cca 82.384€ z tzv. vnútorného/prevádzkového účtu SAFKST?

Úvod do ekonomiky SAFKST

Slovenská asociácia kulturistiky a fitness je národný športový zväz (NŠZ), ktorý je financovaný na základe Zákona o športe a Zmluvami s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. V SAFKST máme 2 štátom uznané športy (okrem kulturistiky/fitness aj silové športy tzn. silový trojboj) - tie sú financované oddelene. Na základe samostatných zmlúv. Zmluvy za SAFKST podpisuje Mlsna, financie pre oba uznané športy prichádzajú na rovnaký účet tzn. miešajú sa "hrušky s jablkami" - tento účet je tzv. štátny/verejný účet (povinnosťou NŠZ je zverejňovať informácie o tom, ako boli financie od štátu použité).

SAFKST má aj tzv. vnútorný resp. prevádzkový účet - ten je v prípade SAFKST neverejný (tzn. bez akejkoľvek kontroly a iba vedenie SAFKST rozhoduje o tom, ako a kde sa financie minú - tak to bolo za Čaplu, Čížeka, tak to je aj za Mlsnu). Na vnútornom/prevádzakovom účete sa nám zhromažďujú poplatky od členov, financie získané od sponzorov, finančné dary, ale aj poplatky za kurzy organizované SAFKST, dokonca mali by tam byť aj peniaze za predaj vstupeniek na 2019 IFBB Svetový šampionát vo fitness, pomerná časť štartových poplatkov atď.

Štátny/verejný účet SAFKST

Financie (tzv. verejné zdroje), ktoré nám poskytuje štát, sú rozdelené do celkovo piatich základných blokov. To, ako majú byť tieto peniaze použité hovorí Zmluva medzi NŠZ a MŠVVaŠ, vysvetlené to je v prílohe Zmluvy, kde sú objasnené tzv. oprávnené náklady. Čo sú oprávnené náklady?

Je to v podstate presná informácia, na čo je možné tieto peniaze minúť. Ak ich NŠZ minie na niečo iné, prichádza trest - takéto peniaze (tzv. neoprávnené náklady) musí vrátiť späť na účet Ministerstva, navyše môže stratiť aj finančnú podporu od štátu v nasledujúcom období. 

V roku 2019 nám štát dal na podporu tzv. národného športového projektu 8.898€, nezávisle na SAFKST priamo pre členov TOP Teamu (to sú naši najúspešnejší športovci z asociácie - 7 športovcov z vetvy kulturistika/fitness, 1 zo silového trojboja) 71.000€, nezávisle na SAFKST 32.800€ získali ešte aj tí, ktorí úspešne reprezentovali asociáciu Spolu to bolo 112.698€

Na základnú činnosť SAFKST sme od Ministerstva získali Zmluvami a Dodatkami spolu 575.193€ ... 526.715€ pre vetvu kulturistika/fitness, 48.478€ pre silový troboj. Z toho sme boli povinný minúť:

 • maximálne 15% na chod asociácie tzn. prevádzku, správu a mzdy ... spolu 86.279€ = 79.007€ + 7.272€
 • minimálne 15% pomerným spôsobom medzi aktívnych športovcov ... spolu 86.279€ = 79.007€ + 7.272€
 • minimálne 20% na rozvoj talentovaných športovcov ... spolu 115.039€ = 105.343€ + 9.696€
 • minimálne 25% na športovú reprezentáciu ... spolu 143.799€ = 131.679€ + 12.120€
 • zvyšných 25% je na tzv. ostatnú športovú činnosť (financie sa môžu použiť na ktorýkoľvek z hore uvedených blokov, ale NESMÚ BYŤ použité na chod a prevádzku asociácie) ... spolu 143.799€ = 131.679€ + 12.120€

Kontrolný súčet: 8.898€ + 71.000€ + 32.800€ + 575.193 = od štátu sme získali 687.891€

Vnútorný/prevádzkový účet SAFKST

Asociácia SAFKST okrem rozhodujúceho príspevku z verejných zdrojov, v roku 2019 mala aj príjmy z členských príspevkov tzn. od členov SAFKST, ale aj príjmy od reklamných partnerov súťaže 2019 IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness (tie sa z peňazí od štátu zrealizovalina prelome novembra/decembra 2019), zo vstupného.

Vo svete IFBB je zvykom, že organizátor súťaží získava aj podiel na tzv.  štartovnom (sú to fee poplatky), ktoré platia súťažiaci pri registrácii. Tieto príjmy, vrátane poplatkov za kurzy trénerov organizované pod hlavičkou SAFKST, sa zhromažďovali na tzv. vnútornom/prevádzkovom účte SAFKST.


SAFKST získala počas roka na tzv. vnútorný/prevádzkový účet zaujmavú sumu - 82.384€.

Kontrolný súčet: 22.082€ + 18.542€ + 41.760€ = na vnútorný účet sme získali 82.384€

A/ Mzdy

Roky tvrdím, že kto reálne niečo robí pre SAFKST, mal by za to získať odmenu. Legálnu. Platí to nielen pre externých dodávateľov, ale aj pre funkcionárov, trénerov a hlavne zamestnancov sekretariátu. Ak by aj v tomto smere vedenie SAFKST konečne zvolilo transparentný prístup, naše Výročné konferencie by mohli rozhodovať aj o výplate pre prezidenta Asociácie. A od nej by sa odvíjali odmeny pre ďalších funkcionárov. Logicky - ak dostane menej prezident, menej získajú všetci. Ak viac, je férové, aby aj ostatným bolo pridané. Ak bude z čoho.

 • prezident ... 100% (napr. 30 dní x 50€ ... priemer 5 hodín po 10€) tzn. 1.500€
 • sekretár ... 80% tzn. 0,80x1500€ = 1.200€
 • kontrolór ... 45% tzn. 0,45x1500€ = 675€
 • repre tréneri ... 25% tzn. 0,25x1500€ = 375€
 • členovia Výkonného výboru ... 10% tzn. 0,1x1500 = 150€

Ak by bolo všetko verejne známe (a pod kontrolou členskej základne), bez problémov by sme pristúpili k ďalšiemu kroku - tým je zriadenie transparentných účtov (dvoch - pre každú vetvu samostatný). Tretí transparentný účet aj pre "naše", prevádzkové financie. Dôvod? Aby sme mali konanie členov vedenia SAFKST pod väčšou kontrolou. Verte my - musia byť pod TRVALÝM dohľadom, lebo v roku 2019 si ešte aj mzdy vyplatili neoprávnene.

Pohľad do správy z Výročnej konferencie za rok 2019 (pripomeniem, tá sa konala formou per rollam a vedenie mi nedalo možosť o mojich zisteniach informovať členskú základňu) a vyúčtovania, ktoré spracovala p. Langová, totiž hovorí jednoznačne - vedenie SAFKST okrem MAXIMÁLNE 15% z príspevku od štátu určeného na prevádzku a aj na mzdy (tzn. sumy 86.279€), si ešte NEOPRÁVNENE VYPLATILO 60.246€ na mzdách (pozri informácie, ktoré som uviedol pri tzv. štátnom/verejnom účte). Ako dôkaz, že 15% je vrátane miezd (a nie iba na prevádzku) odcitujem zápis z Výročnej konferencie Slovenskej gymnastickej federácie - v tomto NŠZ sa môžeme inšpirovať.

60.000€ nie je málo (pre lepšie pochopenie - na Slovensku by sme za tieto peniaze zrealizovali 20 súťaží na veľmi dobrej úrovni, alebo medzi športovcov by sme mohli rozdať cca 4000kg proteínu po 15€/kg tzn. každý z reálnych 165 aktívnych športovcov by tak získal cca 24kg). Áno ... je to hrubé porušenie Zákona o športe a Zmluvy s ministerstvom - takže po výhradách k tvrdeniam KONTROLÓRKY SAFKST, vyslovím aj pochybnosť o pravdivosti tvrdenia p. Langovej. Matematika nepustí ... 60.264€ + 86.279€ (tzn.79.0007 + 7.272) je viac ako 15%


B/ Hospodárnosť v praxi - pitný režim vs doplnky výživy

V roku 2019 vedenie SAFKST získalo od Ministerstva ŠVVaŠ priamo pre činnosť vetvy kulturistika/fitness 526.715€. Dať cca 155.000€ (tzn. 30% z príspevku) len na jednu jedinú súťaž (aj keď tou súťažou boli IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness), LEBO TAK SA ROZHODLO vedenie SAFKST, nebolo práve najhospodárnejšie.

Pamätníci si iste spomenú na tisíce €, ktoré vedenie Mlsnu a spol. dokázalo svojho času minúť na iontové nápoje a minulý  rok nebol ani v tomto smere výnimkou. Vedenie SAFKST dalo v roku 2019 za doplnky výživy (tie sú pre vetvu kulturistika/fitness v určitej fáze prípravy športovcov dôležité) 25.000€, ale za tzv. PITNÝ REŽIM zaplatilo až 30.000€ (stačilo nepiť a na Slovensku by sme za tieto peniaze zrealizovali 10 súťaží na veľmi dobrej úrovni, alebo medzi športovcov by sme mohli rozdať ďalších cca 2000kg proteínu po 15€/kg tzn. každý z reálnych 165 aktívnych športovcov by tak získal ďalších cca 12kg proteínu). A vedeli ste, že všetky súťaže zorganizované na Slovensku vo vetve kulturistika/fitness počas roku 2019 nás stáli iba o máličko viac, čo ten PITNÝ REŽIM?

Pripomeniem, že na Slovensku máme priamych dovozcov doplnkov výživy ATP, AllStars, AMIX, Extrifit, Promin atď., domácich producentov ako Kompava, Namaximum, Gym Beam atď. Ale zo spomínanej celkovej sumy 55.000€ vedenie SAFKST zaplatilo iba 12.000€ za doplnky výživy PIATIM dodávateľom a až 43.000€ zaplatilo za dodanie tovaru (vrátane 30.000€ za spomínaný pitný režim) len JEDNEJ spoločnosti - tá určite nepatrila medzi priamych dovozcov doplnkov výživy, ktorých som už spomínal. Prečo práve ona? Ja viem ... a vy hádajte :-)

Takže ... Mlsnová, Mlsna, Hečko, Kovalčík a spol. ... dať 30.000€ na pitný režim neľutujete, ale poskytnúť oddielom z vetvy kulturistika/fitness za aktívnych športovcov to, čo im patrí - nechcete. Alebo ... aspoň toľko, čo ste dali Kovalčíkovi a silovému trojboju. Ani teraz sa nehanbíte?


C/ 2019 IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness - Bratislava

126.500€ zaplatilo vedenie SAFKST v roku 2019 z peňazí vetvy kulturistika/fitness výhradne za IFBB Svetový šampionát vo fitness v Bratislave (v priebehu roku 2019 ďalších cca 2.570€ stála výroba reklamných podkladov, cca 14.500€ reklamné plnenie rozdelené zhruba 50/50 medzi ReaSport s.r.o. a M&F na obdobie 9. mesiacov; v sume 126.500€ je už aj cca 9.000€ za skôr spomínaný PITNÝ REŽIM).

Ďalších 12.965€ vedenie SAFKST doplatilo za 2019 IFBB Svetový fitness šampionát až v roku 2020, čím sa náklady na súťaž "zaokrúhlili" na cca 155.000€ (NÁKLADY NA VŠETKY SÚŤAZE NA SLOVENSKU zrealizované vo vetve kulturistika/fitness počas v roku 2019 boli cca 37.800€; zopakujem - vrátane úhrad cestovných nákladov a ošatného pre rozhodcov, aj sumy 3.300€ za dopingové testy).  Otázkou je, z akých peňazí sa záväzky súvisiace s rokom 2019 (hm ... vrátane miezd za december 2019 a ďalších položiek) v roku 2020 platili?

Prečo sa pýtam? Určite nie kvôli tomu, že za cca 155.000€ by sme na Slovensku zorganizovali bez problémov 50 súťaží pre dorast, juniorov, seniorov, začiatočníkov (zopakujem - VV SAFKST nám pre jednu oblastnú súťaž pre rok 2020 vyčlenil 500€; pre dve to bolo rovných 1000€, pýtali sme po 1750€ na súťaž). Dôvodom je skutočnosť, že SAFKST podpísalo s Ministerstvom ŠVVaŠ Zmluvu, v závere ktorej je Článok 10, kde sa spomína Zákon 523/2004 Z.z., aj rozpočtové pravidlá upravujúce finančnú disciplínu.

A v Zákone 523/2004 Z.z. sú definované tzv. PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA.

Ak teda platia PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA aj pre SAFKST (tzn. sme vnímaný ako subjekt verejnej správy), 12.965€ (plus ďalších cca 18.000€ za iné položky) sme mohli zaplatiť iba zo zostatku, ktorý nám ostal na účte ešte z príspevku za rok 2019.

Rok 2019 sme však skončili s minimálnymi zostatkami nielen na všetkých účtoch, ale aj v pokladnici. Áno - vedenie SAFKST ich doslova vyplienilo. Zaplatiť nebolo z čoho. Ak naozaj vedenie SAFKST zaplatilo záväzky vo výške 12.965€  (reálne súvisiace s 2019 IFBB Svetovým šampionátom vo fitness) až z prvej splátky dotácie určenej pre rok 2020, môže z toho byť ďalší problém. Veľmi vážny problém ...

D/ Kde skončilo NAŠICH 82.384€?

Dočítali ste až do konca? Ak áno ... na záver iba jedna poznámka. Spomínate si na sumu, ktorú vedenie SAFKST počas roka 2019 zhromažďovalo na tzv. vnútornom/prevádzkovom účte? Nemusíte nič hľadať - bolo to rovných 82.384€. Zopakujem - 82.384€!

A ak sa pozriete na obrázok vyššie, všimnite si zostatok na bankových účtoch - ten bol v decembri 119€. Ak je tento údaj pravdivý, otázkou je - kde skončilo NAŠICH 82.384€, ktoré sme tam mali?

Kde skončili financie za členské príspevky, ze reklamné plnenia od partnerov, ktorých sme mali na 2019 IFBB Svetovom šampionáte vo fitness, za predaj vstupeniek na tento šampionát, aj za poplatky, ktoré platia absolventi CERTIFIKOVANÝCH KURZOV TRÉNEROV Asociácii (pochopili ste správne - členom SAFKST je povolené VV SAFKST "platiť" za vzdelanie a školenia len a len vedeniu SAFKST, ktoré tieto financie z vnútorného/prevádzkového účtu použije tak, ako si samo rozhodne).

Aký benefit z týchto peňazí mali členovia vetvy kulturistiky/fitness, ktorí rozhodnutím vedenia SAFKST prišli o cca 155.000€? Kto a ako rozhodol o ich použití a prerozdelení, keď všetko súvisiace s príjmom z IFBB Svetového šampionátu vo fitness (tzn. nielen vstupné, poplatky z reklám, ale aj pomerný podiel z poplatkov za súťaženie, ktoré IFBB dáva organizátorovi) je možné podľa Zákona o športe považovať za tzv. príjem zo športovej reprezentácie? A ten musel byť spätne prerozdelený.

Otázky na záver - poďme si to zhrnúť

 • prečo vedenie SAFKST aj v roku 2019 hospodárilo so stratou?
 • prečo sme museli z peňazí našej vetvy zaplatiť 30.000€ ZA tzv. PITNÝ REŽIM?
 • koľko reálne získali oddiely kulturistiky a fitness za aktívnych športovcov? Podľa akého kľúča bol vypočítaný príspevok 37,32€ na jedného aktívneho športovca?
 • vedenie SAFKST namiesto rozdelenia 79.000€ pomerným spôsobom medzi oddiely vetvy kulturistika/fitness podľa počtu aktívnych športovcov, prijalo Smernicu 01/03/2019 VV SAFKST o prerozdelení iba 1/3 z jeto sumy; oddiely s reálne aktívnymi športovcami (bolo ich cca 165) mohli napokon z vypočítanej cieľovej sumy 26.335€ získať maximálne iba cca 6.200€ (vďaka 488 športovcom z tzv. oddielových súťaží - tie zorganizovali iba TOP funkcionári SAFKST); KAM SA PODELO 20.000€? A PREČO NÁM VLASTNE NEBOLO VYPLATENÝCH 79.000€?
 • vedenie SAFKST sa rozhodlo, že Smernica 01/03/2019 VV SAFKST pre vetvu silový trojboj neplatí; oddiely z tejto vetvy získali 2,58x viac ako oddiely z vetvy kulturistika/fitness; medzi silových trojbojárov (aktívnych športovcov) malo byť podľa Smernice rozdelených iba 2.424€ (tzn. 1/3 zo 7.272€), v skutočnosti však získali 6.245€; ak by rovnaký meter platil pre vetvu kulturistika/fitness, medzi našich aktívnych športovcov by sa rozdeľovalo cca 68.000€
 • prečo vetva silového trojboja je financovaná aj z peňazí vetvy kulturistika/fitness?
 • prečo si vedenie SAFKST NEOPRÁVNENE VYPLATILO MZDY VO VÝŠKE 60.242€? PREČO NEPOZNÁME MZDY FUNKCIONÁROV?
 • 155.000€ vedenie SAFKST minulo na organizáciu 2019 IFBB Svetového šampionátu vo fitness z peňazí našej vetvy; kde skončili príjmy súvisiace s týmto podujatím - na tzv. vnútornom/prevádzkovom účte?
 • vedenie SAFKST na účtoch zanechalo koncom roku 2019 iba 119€; KDE SKONČILO 82.384€ z vnútorného/prevádzkového účtu? Prečo práve z týchto peňazí nezískali bonus 3.000-5.000€ Gaál (2019 absolútny Majster sveta v kulturistike juniorov), Holota (2019 Svetový šampión v kulturistike mužov), Tatarka, Smrek (2019 Majster sveta v games classic kulturistike), Palovič, Sentinek a spol.? Alebo aj MICHAL KRIŽÁNEK s ADELOU ONDREJOVIČOVOU!
 • prečo bolo do registra aktívnych športovcov MŠVVaŠ nahlásených 500 športovcov, ktorí v sledovanom období nikdy nesúťažili (maximálne 1x) a ďalších 488 z tzv. oddielových súťaží?
 • prečo záväzky z roku 2019 musíme platiť aj z príspevku, ktorý je určený pre rok 2020?
 • 10.000€ ZA KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA 2017 je adekvátnou sumou, ak priemerný mesačný poplatok je iba 522€?
 • V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať. Spoľahnite sa, nejasnosti rád vysvetlím.

  Igor KOPČEK - 0905 358 415

Zdroje Učená právnicka spoločnosť http://www.ucps.sk/
SAFKST - ekonomická časť Výročnej správy za rok 2019
Web stránka https://economyinsport.online/
Web stránka https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2019/

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
:D
autor: Ivan | dátum: 05.05.2020 09:08:28
Takže jenom mzdy slovenských funkcionářů jsou vyšší než celý roční rozpočet českého svazu. :D