Slovenská komora fitness - nezabuchnime si dvere

Slovenská komora fitness - nezabuchnime si dvere

To, že bodybuilding/fitness komunita na Slovensku je roky rozdelená podľa toho, kto v akej organizácii/federácii pôsobí resp. sa angažuje, nie je žiadne tajomstvo. Ak si dobre spomínam, štiepenie bodybuidling/fitness scény začalo koncom 90. rokoch, kedy Slovenskú asociáciu kulturistiky a silového trojboja opustila skupina funkcionárov, organizátorov súťaží a športovcov, ktorí neboli spokojní s prístupom vtedajšieho prezidenta Čaplu. Neskôr na Slovensku začali vznikať a aktívne pôsobiť nové federácie - tie organizujú na rôznych miestach súťaže pod hlavičkou SANK, NABBA/WFF a samozrejme, aj pod SAFKST.

Roky tu však chýbala "profesná organizácia", ktorá by zastrešovala záujmy majiteľov fitness centier. Pohľad do evidencie organizácií, spolkov, občianskych združení atď. ukáže, že na prelome rokov 2019/2020 u nás vzníká Slovenská komora fitness, kde štatutárom je Róber BRIMICH. A v tomto roku aj známejšia Únia fitnesscentier Slovenska, kde štatutárom je Pavel KISEĽ. Vďaka aktivitám Kiseľa Únia v krátkej dobe dokáže zastrešiť viac ako 150 majiteľov fitnesscentier z celého Slovenska, evidujú aj členov z radov trénerov a personálneho tréningu (tých je viac ako 200). Práve členovia Únie fitnesscentier Slovenska sa v koronadobe najviac aktivujú, upozorňujú na reálne ťažkú situáciu v segmente fitness. Dôvod je jasný - Kiseľ a spol. sú sústredení hlavne na ekonomicko-legislatívny proces súvisiaci s podnikaním v oblasti fitnes centier. Svoje návrhy resp. svoj uhol pohľadu posielajú kompetentným už od 9. apríla 2020.

Pavel KISEĽ pre rôzne médiá opakovane prehlásil: "Sme nútení konštatovať, že stratiť 100% príjmu zo dňa na deň, na niekoľko mesiacov bez toho, aby sme videli východiská, je pre väčšinu majiteľov fitnesscentier na Slovensku likvidačné. Od 13. marca 2020 ubehla doba. Mnohí z nás sú už na hrane krachu. Pribudli nám obrovské dlhy, ktoré ovplyvnili životy tisícky rodín negatívnym spôsobom. Nielen majiteľov fitnesscentier, ale aj zamestnancov – trénerov, administratívnych pracovníkov atď."

Únia aktuálne podporila aj iniciatívu petície Otvorenie fitnesscentier (s nápadom prišla Sára VICIANOVÁ) a vďaka viac ako 14.000 podpisom má v rukách reálny nástroj, ktorým môže ukázať silu segmentu fitness.

Situácia súvisiaca s bodybuilding/fitness komunitou si v uplynulých dňoch získala mimoriadnu pozornosť informačných médií (aj verejnosti) vďaka ohláseným protestným verejným akciám - tie by mali začať už tento pondelok tzv. blokádou Bratislavy.

V prospech Únie fitnesscentier Slovenska a majiteľov fitnesscentier sa angažuje aj Andrej MOZOLÁNI, ktorý aktuálne prehlásil: "My nechceme PROTESTOVAŤ, my chceme pracovať v našich fitkach. Zarábať si na živobytie! Dávať prostredníctvom mňa nejaké pokyny, že keď budeme ticho, tak budeme môcť otvoriť už čoskoro ... ALE KEĎ budeme oprávnene vyjadrovať svoj nesúhlas takouto formou, tak nas neotvoria ešte dlho?!? Riešenie je jednoduché - ak nám do pondelka 25.5. do 6:30 kompetentní dajú písomne stanovisko, alebo verejné vyhlásenie ohľadne otvorenia našich zariadení (nie neoficiálne ústne cez sprostredkovateľov), verejný protest sa môže tým pádom zrušiť. Nie je žiadny iný dôvod prečo sme nespokojní - nám ide o naše živobytie."

Stanovisko Slovenskej komory fitness a Róberta BRIMICHA

Róbert BRIMICH, štatuár v Slovenskej komore fitness, má na aktuálnu situáciu názor, ktorý prezentoval včera na sociálnych sieťach krátko po tom, čo už bolo jasné, že Bratislavu môže tento pondelok reálne postihnúť verejný protest majiteľov fitnesscentier a ich priaznivcov.

Priatelia, všetci zainteresovaní vo fitness sektore, prihováram sa k vám ohľadne protestnej akcie plánovanej na pondelok ráno a s ňou avizovanej blokády prístupovej diaľnice do Bratislavy. Plne chápem, rozumiem a som si vedomý toho, čo sa odohráva vo vašich/našich mysliach v kontexte zatvorenia fitness prevádzok. V podobnej situácii sú aj ostatné indoorové športové prevádzky. Naše úsilie by malo byť preto spoločné, koordinované a konštruktívne. Hnev a vášne by nemali byť jediným radcom. Budete mi oponovať tvrdením, že už sa čakalo príliš dlho, argumentovalo sa donekonečna a nič sa nezmenilo.

Osobne nie som úplne stotožnený s tvrdením, že už boli použité všetky možné argumentačné a komunikačné kanály. Priznám sa, že mám istú predtuchu, aby sa teraz plánovaným "akčným a krajným " spôsobom riešenia situácie definitívne nezabuchli mierne pootvorené dvere do vnútorných športových prevádzok. Nie som právnik, no obyčajné zdravé právne vedomie mi hovorí, že prezentovaná téma prípadnej žaloby štátu by asi nebola úspešná. Vnútorne sa obávam, aby najbližší pondelok nepriniesol skôr kontraproduktívny efekt pre celú indoorovú športovú obec.

Nie som v žiadnom prípade proti krajným riešeniam typu štrajku. No momentálne by som ešte dal v úvode budúceho týždňa priestor na "konštruktívnu komunikáciu" a keby ani toto neprinieslo ovocie, tak potom vox populi vox dei. Nepíšem to len na základe svojho cítenia, no konzultoval som túto tému s verejnými a kompetentnými osobami, ktoré sú do veci bytostne zainteresované.

Poslal som email pánovi hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi, ktorý prikladám. Prikladám aj pravidlá prevádzkovania vnútorných športovísk (fitnescentrá). Pevne verím, že ÚVZ bude profesionálny a empatický. Myslím si, že by bolo potrebné počkať na reakciu kompetentných do stredy, čo by mohla byť primeraná doba na odpoveď.

Vážený pán hlavný hygienik
Dovoľte mi ako predstaviteľovi Slovenskej komory fitness, ktorá zastrešuje fitness sektor ponúknuť návrh prevádzkových pravidiel, ktorých prísne dodržiavanie by mohlo viesť k tomu, že by sa vedeli otvoriť prevádzky fitness aj pre verejnosť. Verím Vám a som si vedomý skutočnosti, že to v tejto dobe nemáte ľahké. A možno sa stretávate s podobnými žiadosťami, akú Vám posielam aj ja v mene, dovolím si tvrdiť, celého sektoru fitness. Pokúsili sme sa formulovať prevádzkové "krízové" pravidlá tak, aby bola plne zabezpečená bezpečnosť a hygiena užívateľov fitnescentier.

Je na Vás ako autorite, ako posúdite tento návrh, možno prídu z Vašej strany niektoré nami nesformulované pravidlá. Budeme radi a uvítame akýkoľvek Váš námet k pravidlám využívania fitness prevádzok. Budeme si ho veľmi vážiť a plne rešpektovať, ak by to malo viesť k Vášmu súhlasnému stanovisku k otvoreniu fitnescentier pre verejnosť. Budem vďačný za akúkoľvek odpoveď.

Ostávam s pozdravom a v prílohe posielam príslušné dokumenty
Dr. Róbert Brimich, prezident Slovenskej komory fitness

Počet osôb vo fitnesscentre v danom časovom okamihu

 • 1. Maximálny počet 1osoba na 10 metrov štvorcových. To znamená, ak má fitnesscentrum 100m štvorcových, môže byť v centre v danom časovom okamihu 10 osôb (200/20 atď.)
 • 2. Odstupy medzi cvičiacimi osobami minimálne 2 metre.
 • 3. Pri tréningoch s osobným certifikovaným trénerom by nemalo dôjsť ku fyzickému kontaktu medzi osobným trénerom a klientom.
 • 4. Skupinové tréningy s maximálnym počtom cvičencov – 7 plus inštruktor. Závisí aj od plochy na cvičenie.

Využívanie interných priestorov

 • 1. Zákaz používať šatne a sprchy.
 • 2. Pri vstupe do fitnesscentra povinné meranie teploty.
 • 3. Toalety používať len s primeraným odstupom medzi jednotlivými osobami.
 • 4. Vstup do fitnesscentra len so zakrytými ústami a nosom.
 • 5. Personál zariadenia musí používať ochranné rúška.
 • 6. Uprednostňovať platby kartou.

Prevádzková hygiena

 • 1. Musia byť zabezpečené prostriedky na dezinfekciu rúk pre personál i klientov.
 • 2. Dezinfekcia rúk je povinná pred vstupom a výstupom z každého samostatného priestoru fitnesscentra.
 • 3. Povinná dezinfekcia prevádzkových priestorov dvakrát denne, v čase obednej prestávky (zavreté pre verejnosť) a večer po skončení prevádzkových hodín.
 • 4. Doporučujeme cvičiť vo fitness rukaviciach.
 • 5. Je povinná dezinfekcia po každom použití náčinia/náradia cvičencom. Personál fitnesscentra kontroluje dodržiavanie používania dezinfekcie.
 • 6. Dezinfekčné prostriedky musia byť zabezpečené v dostatočnom množstve a umiestnené na viditeľnom a dostupnom mieste.
 • 7. V priestoroch fitnesscentra sa robí pravidelná priebežná dezinfekcia interným pracovníkom fitnesscentra.
 • 8. Je potrebné využívať vzduchotechniku so samostatným odsávacím regulovaním alebo používať zariadenie na dezinfekciu vzduchu a kombinovať to s pravidelným vetraním.
 • 9. Pri využívaní náradia v kardio zónach je dôležité dodržiavať odstupy medzi cvičencami (kardionáradím) 2 metre.
 • 10. Pri skupinových alebo kruhových tréningoch musí byť zachovaný 2 metrový odstup a nemôže sa vymieňať náčinie a náradie bez uskutočnenej dezinfekcie po použití náčinia/náradia cvičencami.
 • 11. Je vhodné uprednostňovať vlastné pomôcky na cvičenie.
 • 12. Medzi jednotlivými skupinovými cvičeniami, by mala byť prestávka minimálne 15 minút na dezinfekciu priestorov a dôkladné vyvetranie.

Prevádzkové pokyny

 • 1. Je dovolené predávať len balené nápoje a potravinové doplnky
 • 2. Pre personál sa doporučuje zabezpečiť ochranné krémy na ruky, aby sa chránila často dezinfikovaná pokožka. 3. Doporučuje sa nevyužívať malé, prenosné cvičebné pomôcky (kettlebell, TRX, gumy na cvičenie, švihadlá a pod.), aby sa ich pravidelným dezinfikovaním nekomplikoval praktický cvičebný chod.
 • 4. V priestoroch na skupinové cvičenia sa doporučuje zvýrazniť priestor, plochu na cvičenie pre jednotlivcov.
 • 5. Doporučuje sa zabezpečiť prevádzkovateľom aj primerané množstvo ochranných rúšok (najlepšie chirurgických) a mať ich k dispozícii na vstupnej recepcii.
 • 6. Je potrebné vyčleniť špeciálne odpadkové koše pre toxický odpad – rúška, utierky.
 • 7. Doporučujeme umiestniť na viditeľných a dostupných miestach inštrukcie pre využívanie prevádzky fitnesscentra.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia