Slovenská komora fitness - list premiérovi Matovičovi

Slovenská komora fitness - list premiérovi Matovičovi

Slovenská komora fitness resp. jej prezident Dr. Róbert BRIMICH, poslala/poslal včera list premiérovi SR s návrhom na prehodnotenie opatrení, ktoré sa týkajú prevádzok fitness centier a ostatných prevádzok so zameraním na kondičnú prípravu , utužovanie zdravia a uspokojovanie fyziologických potrieb. O ďalších krokoch, týkajúcich sa "boja" za bezpečné otvorenie našich prevádzok a krokoch týkajúcich sa ekonomického odškodnenia prevádzok a zamestnancov fitness sektora vás bude SKF informovať.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vzhľadom na dramatickú situáciu spôsobenú COVID-om 19 a následné opatrenia, ktoré o.i. od 15. októbra 2020 prinesú zatvorenie fitness centier, si vás menom Slovenskej komory fitness, ktorá zastupuje sektor fitness, dovoľujem osloviť a požiadať o prehodnotenie oficiálneho stanoviska vlády SR a Hlavného hygienika v tejto súvislosti - zatvorenie prevádzok fitness.

Ako prevádzkovatelia Zariadení na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb, spadáme pod Zariadenia starostlivosti o ľudské telo §23 odst. 1) Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zariadenia na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb poskytujú nezdravotnícku starostlivosť so zameraním kondičnú podporu, utužovanie zdravia a uspokojovanie fyziologických potrieb človeka. Spadajú sem prevádzky fitness centier, ale aj malé pohybové štúdia, pilates štúdia a prevádzky pohybových odborníkov.

Dovoľujeme si vám navrhnúť nasledovné opatrenia, prísne dodržiavanie ktorých, by umožnilo zachovať bezpečný chod našich prevádzok aj naďalej.

Navrhované opatrenia

 • Všetkým návštevníkom pri vstupe meranie telesnej teploty
 • Prísna evidencia osôb
 • Otvoriť prevádzky a podľa metráže ohraničiť maximálny počet klientov v danom čase, 1 cvičiaci na 15 metrov štvorcových ( zachovaná bezpečná vzdialenosť )
 • Povinné rúška
 • Nevyužívať šatne a sprchy, stráviť minimálne efektívny čas, odcvičiť a opustiť, žiadny fit bar, drinky )
 • Povinná dezinfekcia priestorov v čase 12,00 – 13,00 a 21,00 – 23,00
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe
 • Neustála dezinfekcia náčinia a náradia zamestnancom a samotnými klientami
 • Dôsledná časová regulácia prítomných vo fitness priestoroch, časový harmonogram využívania cvičebných priestorov
 • Nosenie vlastných rukavíc na cvičenie
 • Nulová tolerancia v prípade porušenia pravidiel

Žiadame o prehodnotenie plošného uzatvorenia aj malých prevádzok, v ktorých pracujú odborníci v športe, fyzioterapeuti a pohyboví špecialisti, ktorí pracujú s klientom individuálne. Tieto individuálne poskytované služby, pomáhajú našim klientom predchádzať zhoršeniu ich súčasného zdravotného stavu a zlepšujú kvalitu ich života. Preto žiadame o prehodnotenie vydaných opatrení a stanovenie podmienok, za ktorých budeme môcť mať naše prevádzky otvorené a budeme môcť byť našim klientom k dispozícii aspoň individuálne.

Plne si uvedomujeme vážnosť aktuálnej situácie v zdravotníctve a personálnom zabezpečení základnej starostlivosti o nemocných. V tejto súvislosti si dovoľujeme vypichnúť skutočnosť, že práve v zariadeniach, ktoré v liste spomíname, sa začína cesta boja proti vírusu zlepšovaním a zvyšovaním imunitnej kondície občanov, a teda pomoc zdravotníctvu znižovať počty tých, ktorí budú musieť potrebovať lekársku starostlivosť.

Ako vyššie uvádzame, všetko by prebiehalo za prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré, dovoľujeme si tvrdiť, by mohli byť dostatočnou zárukou toho, aby sa situácia nedostala mimo kontrolu. Dovolím si ešte umocniť naše stanovisko a požiadavku zároveň o skutočnosť, že takmer všetky fitness centrá majú lokálny charakter, čo znamená, že nedochádza v rámci využívania prevádzok k migrácii obyvateľov/klientov prevádzky.

Prevádzky, predstavujúce uzavretú celostnú komunitu, by nemuseli byť takto hrozbou respektíve priestorom pre eskalovanie možnej nákazy. V mene celého sektora fitness vám ďakujeme a veríme, že by ste mohli empaticky zvážiť a prehodnotiť spolu s Hlavným hygienikom svoje aktuálne stanovisko v duchu nami navrhovaných bezpečnostno-hygienických opatrení.

S úctou

Dr. Róbert Brimich, prezident Slovenskej komory fitness

Diskusia k článku:

AMIX diskusia