SAFKST - koniec októbra je už tu a peniaze pre oddiely nikde!

SAFKST - koniec októbra je už tu a peniaze pre oddiely nikde!

Začnem nespochybniteľným faktom - Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja roky nevyplácala minimálne 15% z príspevku (ktorý SAFKST každoročne získa od štátu) oddielom podľa počtu aktívnych športovcov tak, ako je to v súlade so Zákonom o športe a s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu na príslušný kalendárny rok. A tak, ako je to aj v iných národných športových zväzoch.

Na túto skutočnosť som upozornil už na prelome februára/marca 2019, opakovane aj v tomto roku. Pravdou ale je, že v SAFKST pôsobí nie jeden, ale hneď 2 štátom uznané športy (tzn. v asociácii máme dve vetvy uznaných športov). Aktuálna informácia hovorí, že asociácia v prípade vetvy silového trojboja už v septembri 2020 akceptovala postup, ktorý som opakovane navrhoval realizovať v niekoľkých krokoch:

 • 1. krok ... na prerozdelenie oddielom vyčleniť jasne stanovenú sumu (minimálne 15% znamená 15% a viac)
 • 2. krok ... z tejto sumy určiť pomerný podiel na jedného aktívneho športovca (jednoduchým postupom a zákonom predpísaným spôsobom pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - stanovenú sumu podeliť počtom aktívnych športovcov, ktorých SAFKST nahlásil pre každú vetvu Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu do tzv. Registra aktívnych športovcov do 23 rokov do 30. septembra v predchádzajúcom roku)
 • 3. krok ... zostaviť tabuľku, v ktorej pri každom relevantnom oddieli bude zverejnená informácia o počte akceptovaných aktívnych športovcov a suma, ktorá danému oddielu patrí (opäť jednoduchým postupom - počet aktívnych športovcov v danom oddiele krát suma pripadajúca na jedného aktívneho športovca)
 • 4. krok ... doručiť oddielom relevantné dokumenty, po podpise ktorých je možné na ich účty preplácať faktúry za náklady vynaložené na ich športovú činnosť (čoho sa faktúry týkajú určujú tzv. oprávnené náklady, ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzavretej medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR, jej prílohy č. 1 - nájdete ju v centrálnom registri zmlúv)

SAFKST vetva kulturistiky a fitness

Máme pomaly november, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu verejne deklaruje (a reálne aj realizuje) dofinancovanie národných športových zväzov a krytie ich prípadných zvýšených nákladov. A oddiely v SAFKST z vetvy kulturistiky/fitness nemajú pridelené a vyplatené ani len základné prostriedky na svoju činnosť z príspevku uznanému športu na rok 2020.  VV SAFKST a Komisia kulturistike a fitness ďalej úspešne utajuje informáciu - KOĽKO V ROKU 2020 ZÍSKAJÚ ODDIELY tejto vetvy za aktívnych športovcov do 23 rokov (tzn. na základ každého zo športov, ktorým sú deti a mládež).

Vyvstáva otázka -  prečo vedenie SAFKST uplatňuje selektívny prístup, keď oddiely vetvy silového trojboja majú už od 10. 9. 2020 (aj to je otázne, či to je včas, ak bol rozpočet SAFKST schválený Konferenciou už dňa 7. 4. 2020) pridelené prostriedky na ich činnosť z príspevku uznanému športu na rok 2020 a oddiely vetvy kulturistiky a fitnes stále nie. A to opäť zdôrazním - je koniec mesiaca október, do konca kalendárneho roka a možnosti čerpania financií (ale aj ich vyúčtovania) ostávajú len dva mesiace!

Bolo by nezodpovedné aj tento rok (obzvlášť v tomto zložitom, koronapandémiou postihnutom roku 2020) zopakovať vrcholné zlyhanie VV SAFKST a Sekretariátu SAFKST z roku 2019. Vtedy informácia o tom, koľko ktorý oddiel získa z 15% balíka určeného pre oddiely a pre ich aktívnych športovcov (reálne to mala byť iba 1/3 podľa Smernice, ktorú opakovane napádam, že je v rozpore so Zákonom o športe), bola zverejnená až 29. decembra 2019. Oddiely vo vetve kulturistiky a fitness mali na zdokladovanie a vyúčtovanie ich prostriedkov prakticky iba jeden jediný nemysliteľný deň.

Otázkou je aj to, kde sa podeli prostriedky, ktoré neboli použité oddielmi, pretože v opačnom prípade ich SAFKST musela vrátiť ministerstvu - čo sa ale nestalo. Z vyúčtovania, ktoré VV SAFKST zaslalo MŠVVaŠ SR vyplýva, že na daný účel športu mládeže s jeho príslušnosťou (tzn. financie, ktoré majú minúť len a len oddiely) asociácia minula údajne neuveriteňých cca 95.000€

A do dnešného dňa sme sa nedozvedeli postup/kľúč, podľa ktorého VV SAFKST určil príspevok na jedného aktívneho športovca. Alebo sumy, ktoré jednotlivé oddiely získali, resp. boli im vyplatené nielen v roku 2019, ale aj v rokoch 2017 a 2018.

To aj v roku 2020 budeme mať na vyúčtovanie, zdokladovanie a pripísanie finančných prostriedkov účelu športu mládeže s jeho príslušnosťou na naše účty opäť jeden, jediný deň? A všetko sa bude utajovať? Prečo nepostupuje vedenie SAFKST prinajmenšom rovnako, ako v prípade silového trojboja, kde oddiely už od septembra vedia aké sumy im patria? A dokonca si ich už môžu už vyúčtovávať?

"Pravdou je, že VV SAFKST a Sekretariát SAFKST opakovane vyzývame, aby tejto problematike venovali zvýšenú pozornosť a konali v súlade so zákonom o športe." povedal pre náš portál pán JUDr. Marcel BLAŽO, advokát, ktorý v máji 2020 získal poverenie od piatich oddielov SAFKST k tomu, aby ich právne zastupoval vo vzťahu k SAFKST. "Viem, že momentálne prebiehajú v SAKFST finančné kontroly, aj my sme ešte v máji 2020 iniciovali u Kontrolórky SAFKST vykonanie kontrolnej činnosti. Výsledok? Stále nemám žiadne informácie o tom, že by Kontrolórka SAFKST kontrolnú činnosť vykonávala, resp. ukončila kontrolnú činnosť - po takmer piatich mesiacoch.

Taktiež ešte v polovici júla tohto roka sme vedenie SAKFST požiadali o poskytnutie informácií k závažných skutočnostiam (aj finančného charakteru) a Kontrolórku SAFKST o vykonanie ďalšej kontrolnej činnosti. Rovnako aj táto žiadosť je bez odozvy a predovšetkým bez žiadnych výsledkov.

Vzhľadom na pokročilé obdobie sme ešte dňa 7. 10. 2020 požiadali vedenie SAKFST a aj Kontrolórku SAKFST, aby klubom vetvy kulturistiky a fitnes boli (rovnako ako klubom silových športov), zaslané podklady:

 • s prehľadom výpočtu jednotlivých súm, ktoré patria klubom
 • informácie o počtoch ich aktívnych športovcov
 • aj podklady pre predkladanie uplatnenia refundácii nákladov ich športovej činnosti

Čo mňa osobne veľmi mrzí a súčasne zaráža, aj táto žiadosť je do dnešného dňa bez akejkoľvek reakcie. V aktuálnej situácii pandémie Covid-19 očakávam skôr proaktívny prístup národného športového zväzu a podporu svojich členov. O to viac v situácii, ak sú na účtoch národných športových zväzoch ušetrené finančné prostriedky, ktoré by sa inak vynaložili na organizovanie súťaží na domácej scéne a účasti na medzinárodných súťažiach."

SAFKST vetva silové športy tzn. silový trojboj

Nepochybujem, že pán viceprezident vo VV SAFKST za silový trojboj Pavol KOVALČÍK si pozorne prečítal nielen januárové maily adresované členom VV SAFKST, ale aj články zverejnené v apríli/máji 2020 na stránkach portálu EastLabs.SK. V nich som upozorňoval práve na problém povinného vyplácania príspevkov oddielom podľa počtu aktívnych športovcov. Výsledok?

Komisia silového trojboja napkon prehodnotila svoje stanovisko a akceptovala môj uhol pohľadu. Ako už bolo vyššie uvedené, vedenie SAFKST dňa 10. 9.  2020 poslalo oddielom (silového trojboja) mail s názvom Refundácia oprávnených nákladov - aktívni športovci do 23 rokov. Z neho oddiely získali informáciu o výške pridelených prostriedkov na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou tzn. o financiách, ktoré sú určené pre oddiely silového trojboja na ich športovú činnosť.

"Áno, spomínaný mail som mal možnosť vzhliadnuť. Je to správny, zákonom predpísaný spôsob ako pomerne rozdeliť najmenej 15% prostriedkov príspevku uznanému športu medzi kluby podľa počtu ich aktívnych športovcov.", povedal pán JUDr. Marcel BLAŽO. "Takto každý národný športový zväz rozdeľuje stanovenú sumu medzi oddiely a tieto prostriedky zväzy buď poukážu priamo klubom na ich účty, alebo si ich kluby nechávajú preplatiť po predložení účtovných dokladov cez tzv. refundačnú faktúru. 

Tabuľka, ktorá je súčasťou tohto mailu, je štandardom ako u ostatných národných športových zväzoch, je možné vidieť, ale aj skontrolovať (čo je prvok transparentnosti zväzu) všetky podstatné informácie:

 • celková rozdeľovaná suma - tá by mala súhlasiť so schváleným rozpočtom, ktorý schvaľuje rozhodnutím najvyšší orgán zväzu
 • jednotlivé sumy pre ten ktorý klub
 • počet aktívnych športovcov v každom klube
 • z týchto údajov máte potom zreteľnú informáciu, koľko pripadá tzv. na hlavu športovca

Podobný mail a tabuľku očakávam, že získajú aj kluby oddiely z vetvy kulturistiky a fitness. Otázkou je - prečo sa tak doteraz už nestalo? Hoci sme o to požiadali už, ako som už spomínal, 7. 10. 2020?"  

"Ešte si však dovolím upozorniť na jednu skutočnosť.", pokračoval pán JUDr. Marcel BLAŽO. "Z oznámenia, ktoré vedenie SAFKST zaslalo klubom z vetvy silových športov sa zdá, že vedenie SAFKST sa rozhodlo podporiť kluby tejto vetvy dokonca vyšším percentom než je 15%. Pri zachovaní rovnosti členských subjektov SAFKST bude rovnaký postup vedenia asociácie očakávaný aj klubmi vetvy kulturistiky a fitnes.

Aj tu ale identifikujem jeden problém, ktorým už zachádzam do veľkých podrobností. O čom hovorím? Problém plynie zo skutočnosti, že SAFKST klubom silových športov rozdelilo sumu 9.031,00€, čo je 20% z príspevku uznaného športu. Ale súčasne predseda ŠTK v sprievodnom maili uvádza, že táto suma je vypočítaná podľa SAFKST vnútornej smernice, ktorá však nie je v súlade so zákonom o športe - to by potom znamenalo, že zväz SAFKST rozdeľuje medzi kluby vetvy silových športov až 60%. Ak tomu tak v skutočnosti je, bude SAFKST unikátom medzi ostatnými národnými športovými zväzmi a takéto gesto podpory jeho členskej základne je potrebné veľmi oceniť.

Na záver by som rád vyjadril možnosť, že neoznámenie výšky financií pre vetvu kulturistiky a fitnes môže súvisieť s aktuálnym navýšením príspevku uznanému športu, na ktoré sa aktuálne podpisujú s ministerstvom dodatky k zmluve a SAFKST bude oznamovať už sumy a podiely klubov z navýšenej sumy príspevku uznanému športu. Ten sa navyšuje vo vetve kulturistiky a fitnes o cca 49.000,00€ na sumu 639.677,00€.

V každom prípade, už nie je na čo čakať, veď aj kluby vetvy silových športov majú podľa požiadavky vedenia SAKFST predložiť vyúčtovania do 1.11.2020. A kluby vetvy kulturistiky a fitnes ešte dnes nemajú ani len oznámenú výšku im prislúchajúcich financií.", ukončil svoju analýzu pán JUDr. Marcel BLAŽO.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia