SAFKST - štát navýšil príspevky členom TOP Teamu

SAFKST - štát navýšil príspevky členom TOP Teamu

Pohľad do Centrálneho registra zmlúv koncom marca 2020 hovoril jasnou rečou - TOP Team športovcov SAFKST, ktorí uspeli na IFBB Majstrovstvách sveta seniorov, získali od štátu opäť masívnu finančnú podporu. Financie sú určené na úhradu ich tzv. oprávnených nákladov.

Finančná podpora od štátu - marec 2020

 • Michaela Pavleová ... 10 000€
 • Kristína Juricová ... 10 000€
 • Tomáš Smrek ... 10 000€
 • Peter Tatarka ... 10 000€
 • Beata Graňáková ... 5 000€
 • Michal Barbier ... 10 000€
 • Vladimír Holota ... 10 000€
 • Tatiana Ondrušková ... 10 000€
 • Zuzana Kardošová ... 5 000€
 • Katarína Klimasová ... 10 000€
 • Jana Stachová ... 8 000€
 • Dobroslava Lehotská ... 5 000€


Dodatkom k zmluve, ktorý platí od októbra 2020, sa sumy určené pre členov TOP Teamu o niečo navýšili. Čo to znamená? Všetci do jedného si prilepšili! O koľko?

Finančná podpora od štátu - október 2020

 • Michaela Pavleová ... 10 429€
 • Kristína Juricová ... 10 429€
 • Tomáš Smrek ... 10 429€
 • Peter Tatarka ... 10 429€
 • Beata Graňáková ... 5 214€
 • Michal Barbier ... 10 429€
 • Vladimír Holota ... 10 429€
 • Tatiana Ondrušková ... 10 429€
 • Zuzana Kardošová ... 5 214€
 • Katarína Klimasová ... 10 429€
 • Jana Stachová ... 8 343€
 • Dobroslava Lehotská ... 5 214€

Oprávnené náklady

Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top teamu sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového reprezentanta a talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa plánu športovej prípravy športovca top tímu, ktorými sú náklady na:

 • a) zabezpečenie tréningového procesu
 • b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov
 • c) nájom športovej infraštruktúry
 • d) účasť na prípravných pretekoch, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej republike a v zahraničí
 • e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy
 • f) poistenie liečebných nákladov
 • g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
 • h) diagnostiku
 • i) regeneráciu a rehabilitáciu
 • j) dopingovú kontrolu
 • k) športové oblečenie
 • l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, ktoré bude používať výhradne športovec
 • m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie športových odborníkov
 • n) zabezpečenie tréningového partnera
 • o) prepravu športového materiálu a náčinia
 • p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

POZNÁMKA: pohľad do podkladov SAFKST s názvom Zúčtovanie dotácie za rok 2020 - výdavky k danému dátumu ukáže, že členovia TOP Teamu financie vyčlenené štátom na ich prípravu už priebežne čerpajú. K ich aktuálnym výdajom pribudla aj položka, s ktorou som sa v minulosti nestretával. O čom hovorím?
O ODBORNOM PORADENSTVE A KONZULTÁCIÁCH PRE ČLENOV TOP TEAM-u, ktoré našim šampiónom, IFBB Majstrom sveta, majiteľov cenných kovov z najprestížnejších súťaží sveta bodybuildingu a fitness (silový trojboj nemá v aktuálnom TOP Teame športovcov ani jedného, jediného zástupcu) poskytuje Kristián SLÍŽ (čoho sa týkajú konzultácie, resp. aký je obsah poradenstva mi nie je známe; zistím to čo najskôr z osobných rozhovorov s členmi TOP Team-u a s informáciou sa s vami podelím).

Ako finančne náročné sú tieto konzultácie resp. poradenstvo?

 • mesiac jún ... po 50€ od 11. členov Top Teamu
 • mesiac júl ... po 25€ od 11. členov Top Teamu
 • mesiac september ... po 25€ od 12. členov TOP Teamu

Diskusia k článku:

AMIX diskusia