Je možné, že Kopček má predsa len pravdu?

Je možné, že Kopček má predsa len pravdu?

Veci sa po dlhých mesiacoch (presnejšie - po takmer dvoch rokoch) pohli správnym smerom. Pán poslanec NRSR Richard NEMEC dňa 24. októbra 2020 zverejnil status na svojom poslaneckom facebookovom profile - na čo mimochodom podľa môjho názoru úplne nemiestne, a ako je jeho zvykom (tzn. propagandisticky) zareagoval pán prezident SAFKST Boris MLSNA dňa 25. októbra 2020, keď na facebookovom profile SAFKST opätovne očiernil viaceré členské subjekty SAFKST. A dokonca obvinil aj samotného pána poslanca NRSR NEMCA z nekalostí, neprofesionálneho osočovania vedenia SAFKST len na základe článku, ktorý bol zverejnený na našom portáli (článok NÁJDETE TU).

Pán prezident SAFKST Boris MLSNA vytkol, namietal a trval na tom, že (citujem): “SAFKST ako národný športový zväz s platnými Stanovami SAFKST v zmysle zákona, kde financovanie prebiehalo a prebieha v zmysle zákona, všetci členovia Výkonného výboru a komisií pracujú pre športovcov a reprezentáciu atď.”

Ako pravdivé je toto tvrdenie? Prebiehalo a prebieha financovanie v SAFKST v zmysle zákona? Odpoveď hľadajte aj v tomto článku, kde sa pozriem len na jednu z viacerých záležitosti financovania a používania štátnych prostriedkov vedením SAFKST - to je podľa tvrdenia pána prezidenta SAFKST údajne v súlade so zákonom.

p. Nemec vs p. Mlsna

Ako je zrejmé zo statusu pána poslanca Richarda NEMCA zverejneného dňa 4. novembra 2020, pán poslanec sa stretol a rokoval s prezidentom SAFKST pánom Borisom MLSNOM - o čom každý z vedenia SAFKST decentne mlčí. Výsledok ich rokovania pre nás členov SAFKST, z pohľadu minulosti a doterajších tvrdení vedenia SAFKST (a najmä prezidenta SAKFST)? Veľmi prekvapivý! A súčasne veľmi povzbudivý! O čom hovorím?

Pán prezident Mlsna totižto prisľúbil poslať pánovi poslancovi prehľad toho, ako pre oddiely vetvy Kulturistiky a fitnes rozdelí vedenie SAFKST (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) príspevok uznanému športu Kulturistika a fitnes.

Ešte potešujúcejším faktom (ktorý vyplýva z uvedeného statusu) je, že oddiely vetvy Kulturistiky a fitnes, by mali dostať rovnaký percentuálny podiel ako oddiely vetvy Silového trojboja (ale ako by mohli dostať iný, však všetky oddiely sú v jednej a tej istej asociácii a platia pre nich rovnaké pravidlá a rovnako všetky predpisy)

Oddiely Silového trojboja majú v tomto roku od septembra jasne prerozdelenú sumu 9.031 €, čo predstavuje 20% z príspevku uznanému športu na rok 2020. Ale ... ešte pred navýšením príspevku uznanému športu na rok 2020 o cca 8,8% (to sa udialo pred letom). Čiže suma 9.031 € by mala byť (ak je zámerom dať týmto oddielom 20% z financií od štátu) aj tak ešte navýšená na sumu 9.825 €.

Ak zohľadníme navýšenie príspevku, podľa rovnakého kľúča (tzn. 20% z navýšeného príspevku od štátu; ten bol navýšený o 8,8% - vedenie SAFKST si následne navýšilo výplaty o viac ako 60%) tak medzi oddiely vetvy Kulturistiky a fitnes sa bude rozdeľovať v tomto roku fantastická suma cca 128.000€ (presnejšie - 127.941€). Otázkou je - kedy sa tak stane?
Aktuálne už máme takmer polovicu novembra a oddiely mali by stihnúť do konca roka prostriedky vyúčtovať a SAFKST im ich aj poukázať na ich účty. Načo vedenie SAKFST stále čaká? Príde oddielom kulturistiky a fitness opäť táto informácia 29. decembra tak, ako v roku 2019?

Táto nečinnosť je práve opakom informácie v statuse prezidenta SAFKST pána Borisa MLSNU, kde tvrdí, že všetci členovia Výkonného výboru a komisií pracujú pre športovcov a reprezentáciu. Toto je tá práca pre športovcov, pre mládež v kluboch kulturistiky a fitness, keď tieto kluby nemajú financie na ich športovú činnosť ešte ani v závere pandemického roku 2020?

Čo by ste mali vedieť?

V konečnom dôsledku nielen to, či boli v súlade so zákonom použité štátne prostriedky zo strany SAFKST, ale aj ako boli použité. A to nám povedia:

A/ výsledky kontrol ... tie podľa overených informácií práve prebiehajú na SAFKST a potvrdil to aj sám pán prezident SAFKST. Finančné kontroly sa vykonávajú za účelom objektívnej kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018 a v roku 2019 tj. na všetky zmluvy a finančné prostriedky, ktoré v daných rokoch SAFKST dostala od štátu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tieto kontroly už boli začaté skôr a nesúvisia so žiadnym dopytom a žiadosťami neustále osočovaných oddielov SAFKST, ktorých časť sa v minulosti (z dôvodu nečinnosti a ignorácie zo strany vedenia SAFKST a aj kontrolórky SAFKST) obrátila na:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Hlavnú kontrolórku športu pani Fisterovú
 • časť aj na pána poslanca NRSR Richarda NEMCA

B/ oficiálne stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ... ktoré získali ako odpovede na otázky už spomínané oddiely SAFKST (a ich štatutári) - tie im neposkytlo vedenie SAFKST resp. pani Kontrolórka SAFKST

Nie je to iba Kopček vs VV SAFKST

Kto sleduje portál EastLabs.SK snáď si spomenie, že už takmer 2 roky upozorňujem vedenie SAFKST na možné porušovanie Zákona o športe a Zmlúv s Ministerstvom vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s financiami, ktoré majú každoročne získavať SAFKST oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Jedinou odpoveďou vedenia bola ignorácia. Prípadne dookola omieľaná informácia, že je to iba môj názor. Právny názor, ktorý je nesprávny.

Situácia sa radikálne začala meniť až v momente, keď som po viac ako roku (čo sa venujem celej problematike), začal o dianí v SAFKST verejne písať a koncom mája 2020 sa k Fitness Akadémii Vranov o.z (kde som štatutárom) pridalo niekoľko klubov SAFKST (z nich tri sú od roku 2017 prístupom vedenia SAFKST najviac poškodzované) a záležitosť sa začala riešiť hlavne prostredníctvom právneho zástupcu pána advokáta JUDr. Marcela BLAŽA.
Ten sa v mene týchto klubov obrátil na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie záväzného stanoviska k aplikácii ustanovenia § 69 ods. 4 písm. a) Zákona o športe (povinnosť rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch). Dôvod?

Napriek tomu, že dikcia zákona je jednoznačná, chceli sme, aby vec nezostala stáť na večnom argumente vedenia SAFKST (a žiaľ aj Kontrolórky SAFKST pani Véghovej), že "to je iba môj názor" (tie tvrdenia o mojich klamstvách, polopravdách a zavádzaní šírené po sociálnych sieťach každým, kto má zo spolupráce s vedením SAFKST aktuálne profit, si ani všímať nebudem).

Ako riadni a aj individuálni členovia SAFKST sme cestou právneho zástupcu požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o záväzné stanovisko za účelom odstránenia názorových rozporov a nezákonného stavu v SAFKST týkajúceho sa rozdelenia financií určených pre účel športu mládeže s príslušnosťou k národnému športovému zväzu. A požiadali sme tiež o vydanie záväzného stanoviska k nasledovným záležitostiam - otázkam:

A/ môže nastať situácia, že suma príspevku uznanému športu na účel športu mládeže nebude (nebola by) celá rozdelená pomerne medzi športové kluby?

B/ musí byť suma príspevku uznanému športu na účel športu mládeže celá rozdelená pomerne medzi športové kluby?

 • v prípade, ak by platilo, že musí byť pomerne rozdelená celá suma, avšak nebola - aké sú následky pre národný športový zväz v takomto prípade?

C/ môže národný športový zväz rozdeliť medzi športové kluby sumu príspevku uznanému športu na účel športu mládeže napríklad tak, že rozdelí iba 1/3 a zvyšok sumy si ponechá? (viď úpravu podľa Smernice číslo SAFKST 01/03/2019 VV zo dňa 18.3.2019)

 • v prípade, ak by platilo, že musí byť pomerne rozdelená celá suma, avšak nebola a bola rozdelená iba časť - aké sú následky pre národný športový zväz v takomto prípade?

D/ ak nastane situácia, že suma príspevku uznanému športu na účel športu mládeže nebola celá pomerne rozdelená medzi športové kluby, akým spôsobom národný športový zväz sám môže namiesto športových klubov použiť (ako a na aké účely) zvyšné prostriedky medzi kluby nerozdelenej sumy?

 • aké sú následky pre národný športový zväz prípade, že nepoužije prostriedky v súlade s účelom športu mládeže, resp. ich použije namiesto športových klubov?

E/ ak nastane situácia, že suma príspevku uznanému športu na účel športu mládeže nebola celá pomerne rozdelená medzi športové kluby, akým spôsobom národný športový zväz zvyšné prostriedky medzi kluby nerozdelenej sumy môže namiesto športových klubov vyúčtovať a na aké oprávnené výdavky vo vzťahu k Poskytovateľovi príspevku uznanému športu?

 • aké sú následky pre národný športový zväz prípade, ak prostriedky nevyúčtuje na oprávnené výdavky účelu šport mládeže?

Stanoviská z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Ako znejú a čo potvrdili oficiálne stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré získali subjekty/oddiely SAFKST? Nič iné, než to čo stále tvrdím a na čo som opakovane poukazoval. Ak kontroly reálne preukážu opakované porušovanie Zákona o športe a Zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  aktuálnym vedením pána prezidenta Borisa MLSNU, členmi VV SAFKST a ďalších, ktorí na tomto porušovaní sa podieľali, čaká nás trest (ako som avízoval už v tomto článku). V krajnom prípade aj vrátane finančných dôsledkov v podobe povinnosti vrátiť štátu finančné prostriedky a rozsiahlych sankcií, ktoré bude musieť vďaka činnosti vedenia SAFKST znášať celá členská základňa.

Tento fakt je to o to smutnejší a tragickejší pre každý oddiel SAFKST, že vedenie SAFKST a dokonca aj Kontrolórka p. Véghová (ktorá má v SAFKST za odmenu cca 1.000 € mesačne dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov a na použitie verejných prostriedkov), boli na uvedenú nezákonnosť a dôsledky opakovane upozorňovaní.

Podstata zo stanoviska Štátneho tajomníka pre šport

V stanovisku Štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre šport zo dňa 20.7.2020 číslo 2020/133531:5-E1300 je predovšetkým uvedené, že:

Národný športový zväz povinný rozdeliť finančné prostriedky tak ako mu to ukladá zákon o športe v 69 ods. 4. Objem finančných prostriedkov vo výške najmenej 15 % z príspevku uznanému športu určený na účel „športu mládeže s jeho príslušnosťou" podľa S 69 ods. 4 písm. a) zákona o športe národný športový zväz je povinný rozdeliť pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch, pričom národný športový zväz nie je oprávnený finančné prostriedky účelovo viazané na „šport mládeže" použiť na iný účel a ani si ich ponechať na iné použitie. V prípade nepoužitia takto účelovo viazaných finančných prostriedkov je národný športový zväz tieto nepoužité finančné prostriedky povinný vrátiť poskytovateľovi na základe zákona č. 523/2004 Z. z. ako aj podľa ustanovení zmluvy.

Ďalej sa v stanovisku pána štátneho tajomníka uvádza, že:

 • príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá obsahuje výšku a účel príspevku s tým, že zmluva obsahuje aj výšku príspevku na konkrétny účel podľa 69 ods. 4 a 5 zákona o športe. (to znamená, že aj na účel športu mládeže s príslušnosťou - suma pre oddiely). Finančné prostriedky sú tak presne viazané na konkrétny účel a nemôžu byť použité zo strany národného športového zväzu na iný účel ako je určený zákonom a zmluvou
 • v prípade, ak prijímateľ verejných prostriedkov (SAFKST) poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • verejné prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa zákona zákona č. 523/2004 Z. z.
 • poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom ako aj porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté je porušením finančnej disciplíny s ktorým Zákon č. 523/2004 Z z. spája v zákone zadefinované sankcie
 • za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do dňa odvedenia finančných prostriedkov vrátane
 • podľa zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu je prijímateľ povinný vrátiť nepoužité alebo nepotrebné finančné prostriedky poskytovateľovi

Plné znenie listu - kliknutím sa obrázok zväčší:

Podstata zo stanoviska Sekcie športu

Stanovisko Štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre šport bolo ešte doplnené stanoviskom Sekcie športu zo dňa 10. augusta 2020 číslo 2020/13531:7-E1300, ktorá nám preposlala stanovisko sekcie legislatívno - právnej Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V stanovisku bolo opätovne zopakované, že:

Národný športový zväz (SAFKST) je povinný rozdeliť finančné prostriedky tak, ako mu to ukladá zákon o športe v paragraf 69 ods. 4, t. j. pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch, alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch. V prípade nepoužitia takto účelovo viazaných finančných prostriedkov je NŠZ tieto nepoužité finančné prostriedky povinný vrátiť poskytovateľovi na základe zákona č. 523/2004 Z. z., ako aj podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu. Zo zákona jednoznačne vyplýva, že tieto finančné prostriedky musia byť rozdelené pomerne medzi kluby. Situácie, ktoré nesplňajú podmienky zákona o športe, tj. že národný športový zväz (SAFKST) ich nerozdelí pomerne medzi kluby, môžu v praxi nastať, ale budú v rozpore so zákonom o športe.

Plné znenie listu - kliknutím sa obrázok zväčší:

Zdroje Oficiálne stanovisko Štátneho tajomníka pre šport
Oficiálne stanovisko Sekcie športu
Facebook stránka Richard Nemec- poslanec NRSR
Facebook stránka SAFKST

Diskusia k článku:

AMIX diskusia