Čo platí pre otvorenie fitnesscentier od 16. novembra 2020?

Čo platí pre otvorenie fitnesscentier od 16. novembra 2020?

24
VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:

 • a) prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona,
 • b) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
 • c) fitness centrá,
 • d) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 • e) prevádzky verejného stravovania.
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:
 • a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11 na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
 • b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo výhradne v exteriérových priestoroch, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2.
 • c) prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 7,
 • d) fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6,
 • e) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8.

§ 2

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
 • a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • 1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • 2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo,
 • b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre:
 • 1. deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • 2. exteriérové časti prevádzok verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b), pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi,
 • 3. v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku,
 • h) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • a) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • b) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • c) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
 • b) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 • c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • d) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Diskusia k článku:

AMIX diskusia