Silový trojboj vs kulturistika – naozaj každý z vlastných peňazí?

Silový trojboj vs kulturistika – naozaj každý z vlastných peňazí?

Každý z vlastných peňazí verejných prostriedkov z príspevkov uznanému športu?

Žiaľ aj v dnešnom článku sa budem venovať téme nakladania s verejnými prostriedkami v rozpore so zákonom v národnom športovom zväze Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAKFST). Opätovne poukážem na to, že SAFKST použila verejné prostriedky z príspevkov uznanému športu pre jednotlivé roky 2017, 2018, 2019 a aj 2020 v rozpore so zákonom a čo je ešte horšie, že ukrátila o tieto prostriedky (a pozor nie v zanedbateľných sumách) šport Kulturistika a Fitnes.

Na úvod je potrebné uviesť informáciu, že SAFKST zastrešuje až dva uznané športy, a síce šport Kulturistika a Fitnes a šport Silové športy (Silový trojboj). Pre každý z týchto športov SAFKST uzatvára na kalendárny rok s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR samotatné a nezávislé Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu. Každá zmluva (a teda aj v nej uvedené finančné prostriedky) slúži na financovanie toho ktorého športu. Financie z ministerstva však prichádzajú na jeden účet.

Stretol som sa aj s názorom, že zrejme by bolo pre silových trojbojárov lepšie, ak by boli členmi Slovenského vzpieračského zväzu (mimochodom, štát eviduje šport Silový trojboj pod všeobecným názvom Silové športy). Mnohí reálne nevidia súvis medzi silovým trojbojom a kulturistikou či fitnes a aj TOP silová trojbojárka Ivana HORNÁ nesúťaží okrem silového trojboja v bikinifitness či wellness fitness, ale vo vzpieraní.

Ak financie športu Kulturistika a Fitness sa používajú na šport Silové športy (Silový trojboj) je to problém. A veľký problém! Z pohľadu zákona o športe, Zmlúv o poskytnutí príspevku uznanému športu pre roky 2017, 2018, 2019 a 2020 (a v neposlednom rade zákona o rozpočtových pravidlách) ide o neoprávnené výdavky, to znamená o výdavky použité v rozpore s účelom. A ako už bolo uvedené podrobne v predchádzajúcom článku (ten si môžete PREČÍTAŤ TU), ide o porušenie finančnej disciplíny a SAKFST bude musieť takto neoprávnené verejné prostriedky štátu (Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR) vrátiť. A zaplatiť ešte aj príslušné sankcie.

Na zaplakanie je skutočnosť, koľko užitočných aktivít mohol šport Kulturistika a Fitnes z týchto peňazí zorganizovať. Predstavte si, koľko krásných súťaží v kulturistike či fitnes (aj oblastných majstrovstiev a pohárových súťaží pre začiatočníkov) sa mohlo z týchto prostriedkov usporiadať. Koľko súťaží pre mládež, koľko účastí na medzinárodných pohárových súťažiach, koľko možností porovnania si výkonnosti v medzinárodnej konkurencii.

Z môjho pohľadu je však najtragickejším faktom na tomto porušení zákonov a zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR to, že šport Kulturistika a Fitnes takto ukrátili vlastní funkcionári a vedenie SAFKST, ktoré má hájiť aj záujmy nášho športu Kulturistika a Fitnes. A týmito prostriedkami neoprávnene a v rozpore so zákonom financujú iný uznaný šport - Silové športy (Silový trojboj). Pre úplne pochopenie situácie, je to akoby vedenie SAFKST financovalo z verejných prostriedkov nášho športu Kulturistika a Fitnes napríklad výdavky Slovenskej volejbalovej federácie.

Faktom je, že šport Kulturistika a Fitnes za vedenia pána prezidenta SAFKST Borisa MLSNU na spojenie v jednom národnom športovom zväze so Silovými športami (rozumej – silovým trojbojom), so súhlasom členov Výkonného výboru SAFKST v rokoch 2017 - 2019 doplácal a dopláca aj v roku 2020.

Financovanie silového trojboja z peňazí kulturistov a fitnessiek

Zmluvy medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAFKST hovoria jednoznačne - financie určené od štátu pre Silové športy môžu použiť iba siloví trojbojári, to isté platí logicky aj pre šport Kulturistika a Fitnes.

Pohľad do výdavkov SAFKST v oficiálnych tzv. štátnych vyúčtovaniach však ukáže, že VV SAFKST každoročne financuje z peňazí športu Kulturistika a Fitnes športové činnosti, ktoré jasne (a nespochybniteľne) súvisia so športom Silový trojboj. Za roky 2017, 2018 a 2019 takto zo športu Kulturistika a Fitnes „odtieklo“ trojbojárom takmer 50.000 Eur, čo je viac ako celoročný príspevok pre uznaný šport silových trojbojárov, ktorý získavajú ako príspevok uznanému športu od Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Paradoxne, ani v jednom prípade som nenašiel úhradu športovej činnosti z financií silového trojboja za vec, ktorá by súvisela so športovou činnosťou kulturistiky a fitnes, čo je dôkazom, že nejde o nejaké náhodné pochybenie, ale o zámerné a vedomé “dofinancovávanie” silového trojboja z financií určených pre nás, kulturistov a fitnesky.

To, že nejde o nejaké náhodné pochybenie (ktoré sa vždy môže prihodiť), len podčiarkuje charakter výdavkov, pri ktorých sa dá len ťažko zmýliť. A aj ich celkový objem. Ak sa pozrieme na nasledovné tabuľky týkajúce sa jednotlivých rokov 2017 až 2020, tak môžeme identifikovať vo výdavkoch športu Kulturistika a Fitnes výdavky, ktoré sa týkajú výhradne športu Silové športy (Silový trojboj). Čo sú (ako už bolo vyššie uvedené) neoprávnené výdavky a nemohli byť hradené z príspevku uznanému športu Kulturistika a Fitnes. V daných prípadoch tieto výdavky majú a mali byť hradené z financií uznaného športu Silové športy.

Prehľad identifikovaných výdavkov za rok 2017 ... 22.695,64Eur

Prehľad identifikovaných výdavkov za rok 2018 ... 13.811,02Eur

Prehľad identifikovaných výdavkov za rok 2019 ... 7.627,82Eur

Prehľad identifikovaných výdavkov za rok 2020 ... 4.878,12Eur

Poznámka: na skutočnosť neoprávneného financovania Silového trojboja z prostriedkov Kulturistiky a Fitnes v roku 2020 bola upozornená kontrolórka SAFKST prostredníctvom Žiadosti o kontrolu oprávnenosti výdavkov z príspevku uznaného športu Kulturistika a Fitnes za rok 2020 zo dňa 3. 11. 2020, v ktorej bola požiadaná o preverenie predmetnej záležitosti a o zjednanie nápravy.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia