Otvorený list členom Výkonného výboru a vedeniu SAFKST

Otvorený list členom Výkonného výboru a vedeniu SAFKST

Vážení členovia VV SAFKST, vážené vedenie SAFKST,

prepáčte, že volím takú formu komunikácie, ale 2 roky takmer na každý môj mail, podnet, či upozornenie, že porušujete Zákon o športe, alebo Zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR reagujete rovnako - mlčaním. Alebo ma rovno dáte na riešenie Disciplinárnej komisii SAFKST, často s tvrdením, že klamem a zavádzam. Ak dobre počítam ... v októbri 2020 to bolo už po tretí krát (poznámka: v decembri 4. krát)

Napriek tomu si však myslím, že nastal čas UROBIŤ PORIADOK aj s Vami. Prečo? Hm ... s tým delením peňazí medzi oddiely vetvy Kulturistiky a fitnes ste to po rokoch 2017, 2018 a 2019 pokašlali aj v tomto roku. Vysvetlím polopatisticky, tak aby ste to pochopili aj Vy, počítačovo menej gramotní (až na pána/pani Temer Jurgena, samozrejme - ten/tá počítačovú gramotnosť preukazuje na Facebook-u od roku 2018).

Začnem bez okolkov – opakovane si čítam Vašu informáciu z 20. novembra 2020 o tom, koľko, ako a prečo ste rozdelili oddielom z vetvy Kulturistika a fitnes. Vidím dobre? Opäť ste si dali viac ako 50% z  finančného balíka do svojich vreciek? Ak naozaj dobre vidím a počítam (a matematika je môj koníček), rozhodovali ste hlavne vo svoj prospech a v prospech svojho chránenca.

Vďaka Vášmu rozhodnutiu na poslednú chvíľu ste získali pre seba aj v zložitých "koronačasoch" 52.600€. Najvyšší čas, aby sa na Vaše konanie pozrela pani Kontrolórka Mgr. Ing. Veronika Vančo VÉGHOVÁ a určite aj Disciplinárna komisia. Dôvodov je viac …

52.600€ len tak na ulici nenájdete! Rozumiem ...

Pre vás je člen oddielu viac ako športovec? Asi áno – najmä, ak ten člen (za ktorého registráciu ste zaplatili 2€ - tzn. čistý zisk z neho máte vďaka vášmu rozhodnutiu 98€) je v niektorom z Vašich oddielov resp. v oddieloch, ktoré ovládate. Spomeniete si na január/február 2020, kedy som Vás opakovane telefonicky, osobne aj písomne upozorňoval na fakt, že jeden a ten istý člen SAFKST je štatutárom vo viacerých SAFKST oddieloch resp. ich ovláda? A že viaceré oddiely majú tzv. falošných aktívnych športovcov do 23 rokov nielen preto, aby získali viac hlasov v hlasovaniach na Konferencii (a tým ovplyvňovali dianie v SAFKST), ale aj kvôli financiám? Nepochybujem, že áno. Aj preto nasledovné čísla (ktoré som získal z Vašich novembrových tabuliek), pre Vás nebudú prekvapením. Mňa však prekvapili. A veľmi. Kto vedel, že financie budete rozdeľovať v tomto ťažkom období podľa počtu členov a nie aktívnych športovcov, obetoval pár stoviek € na registračné poplatky a získal tisíce. Vy ste o tom vedeli ... kto ešte okrem Vás?

Koľko ste si Vy (TOP funkcionári SAFKST) zo 103.900€ dali do vlastného vrecka (za Vašich 526 členov, za ktorých ste zaplatili celkovo členské 1.052€), len Vašim nerešpektovaním rozhodnutia marcovej Konferencie SAFKST? Spočítam to na jednotlivé oddiely, ktoré ovládate? Je to 52.600€ ... slovom päťdesiatdvatisícšesťsto Eur!

p. Boris MLSNA/ p. Gabriela MLSNOVÁ (prezident SAFKST a jeho manželka) ... získajú 22.800€

 • SKŠC (Slovenská komora športových centier) ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU
 • SZKŠ (Slovenský zväz kondičných športov) ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU
 • ŠK GYM4YOU ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU
 • GM STAR (registrovaný pod IČO GYM SECURITY s.r.o.) ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU 
 • PENGYM WOLKROVA (registrovaný pod IČO SAFKST) ... informáciu netreba, je to hlavný oddiel prezidenta SAFKST, p. Borisa MLSNU

p. Adriana MATEJÍČKOVÁ (manželka viceprezidenta SAFKST p. Matejíčku) ... získa 12.900€

 • ALIS s.r.o. ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU
 • ŠK ALL STARS Slovakia ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU

p. Roland BROSMAN (reprezentačný tréner v kulturistike mužov) ... získa 16.900€

 • POWER GEMER ACADEMY ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU 
 • ROLAND FITNESS s.r.o. ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU
 • RSFIT ... informáciu o ovládaní oddielu NÁJDEŠ TU

Marcová Konferencia SAFKST zbytočnosť? Upozorňoval som ...

V marci 2020 som Vás nielen ja opakovane upozorňoval, že Konferenciu chcete urobiť v nevhodnom čase. A nevhodným spôsobom. Argumentovali sme, že vzhľadom na koronapandémiu sa určite budú meniť podmienky financovania, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – nepočúvali ste. Chápem.

Primárne ste nechceli, aby som členskej základni oznámil závažné skutočnosti, ktoré som zistil o Vašej činnosti a aby o nich členská základňa mohla diskutovať. Konferencia (per rollam formou) sa ale uskutočnila, viac ako 100 oddielov SAFKST hlasovalo. Aj tie Vaše. A Konferencia (ako viete) je viac, ako Výkonný výbor.

Konferencia je podľa Stanov najvyšším orgánom SAFKST a tá uznesením schválila rozpočet na rok 2020 tak, že rozhodla o rozdelení najmenej 15% výšky príspevku uznanému športu na rok 2020 na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou. Každý vie, čo predstavuje Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou. A kto by predsa len nie, tak pre neho uvediem, že sú to prostriedky, ktoré sa delia pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch (podrobnejšie informácie sú v TOMTO ČLÁNKU)

Je úplne logické, že prostriedy na rok 2020 sa delia aj v tomto "koronačase" podľa dát, ktoré sama asociácia (resp. vedenie SAFKST) nahlásila ministerstvu pre účely ich vloženia do kalkulačného vzorca - on slúži na výpočet výšky finančnej dotácie Národnému športovému zväzu. Dáta, a teda aj počet aktívnych športovcov, boli napočítané ku 30.9.2019, na základe nich štát pre SAFKST určil výšku celkového príspevku uznanému športu na rok 2020 - príspevok sa medzi kluby vždy delí na základe týchto dát. A nie na základe nejakých na Výkonnom výbore SAFKST vymyslených/odhlasovaných kritérií, kedy finančné prostriedky medzi kluby rozdeľujete, ako uvádzate, v závislosti od počtu členov (tzn. nie športovcov) do 23 rokov a tak, aby sa financie dostali do každého klubu, ktorého členovia v uvedenej vekovej kategórii majú v roku 2020 uhradený členský poplatok. Hm ... komu každému ste ešte o týchto kritériách (okrem seba) povedali?

Opakujem - rozdeľované finančné prostriedky sú podľa záväzného rozhodnutia Konferencie SAFKST určené:

 • pre oddiely, ktoré mali aktívnych športovcov do 23 rokov ku 30.9.2019 (poznámka: tu by som navrhoval rozlišovať REÁLNYCH od Vašich FIKTÍVNYCH aktívnych športovcov)
 • nikde v zákone a ani v rozhodnutí Konferencie SAFKST nie je uvedené (ale ani nemôže byť), že sú určené pre oddiely podľa počtu členov do 23 rokov v roku 2020 s podmienkou, že majú zaplatený členský poplatok na rok 2020 (poznámka: a k akému rozhodujúcemu dátumu ste vážení členovia VV SAFKST požadovali poplatok zaplatiť?)

Na čo Vás v otvorenom liste upozorňujem?

Jednoducho na to, že musíte rešpektovať rozhodnutie Konferencie SAFKST zo dňa 9.4.2020 aj vo vzťahu k oddielom Kulturistiky a fitnes. Nemôžete ho rešpektovať iba vo vzťahu k oddielom Silového trojboja. Prečo? Lebo aj vy, resp. presnejšie predovšetkým vy a nie len my (radoví členovia SAFKST), musíte dodržiavať Stanovy SAFKST a rozhodnutia orgánov SAFKST.

Svojim rozhodnutím ste jednoznačne porušili viacero ustanovení a povinností Stanov SAFKST a dopustili ste sa disciplinárneho previnenia. Ktoré to sú? Tieto:

 • Podľa čl. XXII ods. 4 písm. a) platí, že člen výkonného orgánu SAFKST cit.: je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovani zohľadňovať stanoviská kontrolóra SAFKST a odborných orgánov SAFKST
 • Podľa čl. XXII ods. 4 písm. b) platí, že člen výkonného orgánu SAFKST cit:. je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami SAFKST a všetkých členov SAFKST
 • Podľa čl. XXII ods. 4 písm. c) platí, že člen výkonného orgánu SAFKST cit:. pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov SAFKST, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SAFKST
 • Podľa čl. XXII ods. 4 písm. e) platí, že člen výkonného orgánu SAFKST cit:.je povinný vykonávať svoju funkciu v prospech kulturistiky, fitnes a silového trojboja, v súlade s predpismi a rozhodnutiami SAFKST
 • Podľa čl. IV stanov SAFKST sa v činnosti SAFKST, jeho orgánov a členov sa vo všetkých činnostiach uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov a úloh SAFKST uplatňujú všeobecné princípy, a to predovšetkým:
 • princíp fair play, ktorý je konaný v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí: princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou Športového vitazstva za každú cenu,
 • princíp primeranosti podľa ktorého, sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt
 • Podľa čl. V ods. 4 stanov SAFKST platí cit.: “Rozhodnutia sú záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán SAFKST v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené osoby
 • Podľa čl. VI ods. 11 stanov SAFKST platí cit.: Rozhodnutie orgánu SAFKST vydané v súlade s predpismi SAFKST je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SAFKST záväzné
 • Podľa čl. VI ods. 11 stanov SAFKST platí cit.: Porušenie povinnosti člena SAFKST alebo osoby s príslušnosťou k SAFKST vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SAFKST je disciplinámym previnením, ktoré je možné postihnúť' v disciplinárnom konaní”
 • Podľa čl. XIV písm. a) platí cit.: “Člen SAFKST je povinný najmä: a) dodržiavať predpisy SAFKST, rozhodnutia SAFKST, rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci”

Tvrdím nasledovné: “Vy, členovia Výkonného výboru SAFKST, musíte deliť prostriedky medzi oddiely Silového trojboja a Kulturistiky a fitnes podľa rovnakých podmienok, rovnakého kľúča a najmä podľa záväzného rozhodnutia už spomínanej Konferencie SAFKST zo dňa 9.4.2020. Tak ste si to odhlasovali!”

Silový trojboj vs Kulturistika a fitness

Oddiely Silového trojboja už od septembra vedia, že im patrí 20% z ešte nenavýšeného príspevku od štátu pre rok 2020, t.j. zo sumy 45.153 € (poznámka: príspevok sa navyšoval pred letom pre vetvu Silového trojboja na konečnú sumu 49.124 € a pre vetvu Kulturistika a fitnes zo sumy 590.943 € o cca 49.000 € na sumu 639.677 €). Vy tieto peniaze navyše reálne chcete použiť iba na výplaty a v ťažkých "koronačasoch" oddielom na športovcov z nich dať iba okrúhlu NULU?

Oddiely Silového trojboja získali viac ako 3 mesiace na zúčtovanie príspevkov v celkovej výške 9.031€, oddielom z vetvy Kulturistika a fitnes ste na rozumné využitie, zaplatenie a zúčtovanie viac ako 100.000€ dali svojim oneskoreným konaním iba 19 dní. A včera (tzn. 26. novebra 2020, čiže 10 dní pred dňom zúčtovania) mi prišiel zo Sekretariátu SAFKST ďalší mail, v ktorom mi oznamujete AKTUÁLNY ZOZNAM oprávnených nákladov ...

Opäť pripomeniem - aj v prípade oddielov Kulturistiky a fitnes by ste mali rozdeľovať 20% z minimálne 590.943€. Ako počítam, tak počítam, je to cca 118.000€ (a nie Vami spomínaných 103.900€).

A ďalšia otázka - ak Konferencia SAFKST rozhodla, že deliť peniaze sa budú pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (čo sa v prípade vetvy Silového trojboja s prižmúrením jedného oka ako tak dodržalo), prečo potom oddielom z vetvy Kulturistika a fitnes Výkonný výbor SAFKST v rozpore s rozhodnutím Konferencie SAFKST peniaze rozdeľujete podľa počtu obyčajných členov (tzn. nie športovcov) s vekom do 23 rokov? To je tá férovosť, to je tá spravodlivosť? Jeden Národný športový zväz s dvoma odlišnými prístupmi, kde oddiely Silového trojboja majú opäť výhodu? Kde je z Vašej strany dodržiavanie predpisov a  etických princípov?

Ak ste Vy získali, niekto bol “okradnutý” - kto najviac?

Poďme si zhrnúť, o čo sa teraz snažíte:

 • chcete rozdeliť medzi oddiely, z ktorých reálne 10 priamo ovládate (plus jeden je z vetvy silového trojboja - hovorím o oddieli Štart Zlatníky, ktorému ste priklepli 4.200€), iba 103.900€ namiesto cca 118.000€
 • zvyšným 58 oddielom (podľa Vášho kľúča) tak ostane iba 47.100€
 • Vám, vyvoleným (čo nerobíte nič) na účty príde 52.600€
 • “plebsu” (ktorý vykonáva vo vetve Kulturistika a fitness reálnu činnosť s mládežou, pripravuje deti, dorast a juniorov na súťaže, alebo na Slovensku organizuje pre nich súťaže) chcete dať iba 41.600€

To Vám skutočne nie je hanba a nie je Vám trápne, ak 10 vašich oddielov má dostať cca 51 % (52.600€) zo sumy určenej na účel Športu mládeže a aktívne oddiely tejto vetvy získajú len 40% (41.600 €)? A ešte ich oberiete o 9% (9.700€) ktoré veľkodušne dáte iným (v tabuľke okradnutých oddielov hľadajte od riadku č. 71).

Koho ste „okradli“ najviac? Jednoducho 165 detí a mládež z tých oddielov, ktoré sa snažia a kde majú REÁLNYCH AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV. Nie fiktívnych tzv. aktívnych športovcov, ktorých ste získavali z "oddielových súťaží" typu Olympic Day v roku 2019. A iba Vy ich považujete za rovnocenných k tým, ktorí súťažili na SAFKST Slovenských šampionátoch, celoslovenských Pohárových súťažiach, IFBB svetových šampionátoch. A z tých Vašich oddielových súťaží je dostupné konkrétne čo? Propozície? Výsledkové listiny? Iba videá, kde je zrejmé, že sa nesúťažilo v disciplínach uznaného športu Kulturistika a fitnes?
O tom, že Vaše ODDIELOVÉ FABRIKY na aktívnych športovcov nie sú v súlade s pravidlami nastavenými štátom svedčí aj email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Takže - opäť sa potvrdilo, že neklamem a nezavádzam?

Aktivni športovci do 23 rokov

Čo prezradia tabuľky o aktívnych športovcoch?

Vy ste si vyrobili (ako je vidieť vyššie v tabuľke) vo svojich oddielových fabrikách 486 tzv. aktívnych športovcov a podľa delenia VV SAFKST dokonca tvrdíte, že máte spolu 526 členov do 23 rokov - kde by ste ich preboha v našom športe nabrali? Bodaj by sme také veľké členské základne mali reálne! Keby rovnako ako Vy konal “plebs” (prepáčte kolegovia z oddielov SAFKST vetvy Kulturistika a fitness za hanlivý výraz, ale tak si aj za Vás pripadám pri pánoch z nášho vedenia SAFKST), bez problémov by sme mali tisícky športovcov.  Tisícky síce tzv. aktívnych, ale stále iba fiktívnych športovcov.

Pripomeniem rok 2019? Vy ste štátu nahlásili najprv, že v SAFKST máme 1221 aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov za vetvu Kulturistika a fitnes, z nich stovky kritéria "aktívnosti" (na čo som Vás upozorňoval opakovane) nespĺňali. Potom až na základe kontroly zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ste údaj opravili z pôvodne akceptovaných 1158 na 951 aktívnych športovcov  - z ktorých ste vo Vašich 10. oddieloch "vyčarovali" viac ako polovicu aktívnych športovcov celej vetvy Kulturistika a fitnes!

Ale ... klub pani Nemcovej FANYGYM Košice medzičasom zo SAFKST vystúpil (jeden z dôvodov bol aj ten, že rovnako ako ja, aj ona už vo februári 2020 videla Vaše finančné machinácie), na základe čoho počet aktívnych športovcov za vetvu Kulturistika a fitnes (použiteľný pre výpočet) klesol na 917. A Vy viete (a veľmi dobre), že z nich reálnych je stále iba mnou spomínaných 165, zvyšných 752 fiktívnych (vrátane 486 Vašich) tzv. aktívnych športovcov preukázateľne nikdy nesúťažilo na TROCH súťažiach (v systéme súťaží SAFKST), alebo v najlepšom prípade  1x na takejto oddielovej súťaži - v akých disciplínach?

Pen Gym Day 2019

Priatelia ... ak neviete, tak takto si "vyrábajú" členovia VV SAFKST a TOP funkcionári aktívnych športovcov a takto si peniaze za nich (na váš úkor) dokážu strčiť do vlastných vreciek.

Ste zvedaví, kto bol “okradnutý”?

 • TABUĽKA "OKRADNUTÝCH" ... z obrázkov nižšie získate stručnú informáciu o sumách, ktoré stratili oddiely (tzn. boli "okradnuté"), aj to, ktoré oddiely postupom VV SAFKST získali to, na čo nemali nárok. PODROBNÉ INFORMÁCIE si môžete pozrieť aj v Tabuľke č. 1 (link na stiahnutie NÁJDEŠ TU)
Okradnuté oddiely SAFKST 1
Okradnuté SAFKST oddiely T2

Okradnuté SAFKST oddiely T3Okradnuté SAFKST oddiely T4
POZNÁMKA: oddiel EastLabs Fitness nemal v rozhodujúcom období pre nápočet príspevku uznanému športu na rok 2020 REÁLNYCH aktívnych športovcov, ktorí by splnili podmienky stanovené Zákonom o športe.

 • TABUĽKA tzv. SAFKST AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV ... v tejto Tabuľke č. 2 si môžete pozrieť PODROBNÉ INFORMÁCIE o SAFKST aktívnych športovcoch za vetvu Kulturistika a fitnes, ktorí sú vedení v oficiálnom registri aktívnych športovcov do 23 rokov na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a to aj s počtami a menami jednotlivých aktívnych športovcov s príslušnosťou k tomu ktorému oddielu, tak ako ich nahlásilo vedenie SAFKST ku 30.9.2019 (link na jej stiahnutie NÁJDEŠ TU); poznámka: reálne podmienky (tak, ako sú definované v Zákone o športe) platné pre AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV v SAFKST splnilo k termínu 30.9.2019 iba 165 mládežníkov - spočítal som to z oficiálnych výsledkových listín dostupných na webovom sídle SAFKST


Vážení členovia VV SAFKST, členovia vedenia SAFKST. Po roku 2019 (pozn. kedy ste tvrdili, že ste medzi oddiely podelili 94.000€ tzn. o cca 10.000€ menej ako chcete deliť v tomto roku; ak je to pravda … prečo ste pred rokom na jedného aktívneho športovca vyplácali smiešnych 37,32€ a teraz klubu za každého člena do 23 rokov dávate 100€?), aj v roku 2020 pozeráte hlavne na vlastné vrecko. Ak sa mýlim, presvedčte ma o opaku.

Priznáte konečne chybu?

Hm ... čaká ma 4. disciplinárka, alebo uznáte chybu? Ako?

 • navýšte prerozdeľovanú sumu na 118.000€ (matematicky presne to je 117.599€), čo je 20% z príspevku od štátu pre vetvu Kulturistika a fitnes - tak to je aj v prípade vetvy Silového trojboja
 • alebo prerozdeľujte sumu 128.000€ (matematicky presne to je 127.941€), čo je 20% z navýšeného príspevku zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keď už sme ako ako asociácia dostali od Ministerstva pre vetvu Kulturistika a fitnes navyše cca 49.000€, prečo nerozdeľovať z navýšenej sumy?
 • či to je suma 118.000€, alebo 128.000€, rozdeľte ju medzi oddiely podľa počtu REÁLNYCH AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV do 23 rokov ku 30.9.2019 (snáď nebudete počítať aj s tými vašimi umelo, podvodne vyrobenými)
 • a ďalších 100.000€ (a prečo nie aj viac?) dajte aj oddielom podľa počtu členov do 23 rokov - samozrejme, s výnimkou Vašich (dôvod už poznáte - chceli ste sa aj teraz nabaliť neférovým spôsobom); pozrel som sa na Vaše výdaje v roku 2020 - stále je z čoho SAFKST oddielom rozdeľovať
 • povedzte už teraz JASNÉ PRAVIDLÁ, podľa ktorých plánujete oddielom z vetvy Kulturistika a fitnes rozdeľovať financie z príspevku od štátu v roku 2021
 • a poprosím - už žiadne neférové a neetické výhody pre Vás, funkcionárov SAFKST

Čo je najväčšou tragédiou “plebsu”, v tejto zvrátenej situácii, ktorú ste spôsobili? Ak nepriznáte chybu, na základe rovnakých umelých a podvodných dát (a neetických pravidiel, prijatých Vami, členmi VV SAFKST úmyslene na poslednú chvíľu) si rovnakým spôsobom nadelíte financie do vlastných vreciek aj v roku 2021. K “okradnutiu” desiatok oddielov vo vetve Kulturistika a fitnes tak dôjde po rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020 opäť aj v roku 2021, kedy štát bude rozdeľovať príspevky uznaným športom podľa údajov (o aktívnych športovcoch) nahlásených zväzmi ku 30.9.2019 - a vy veľmi dobre viete (rovnako už aj my všetci), že ste si tieto údaje vymysleli, vyrobili na úkor ostatných poctivých oddielov, riadnych členov SAFKST.

Čo dodať na záver?

Keďže toto je otvorený list a skutočnosti v ňom sú veľmi závažného charakteru, vyzývam na činnosť a kontrolu (a teda podávam podnet; koľký už v poradí a zatiaľ stále bez žiadneho konkrétneho výsledku a bez činnosti?) kontrolórku SAFKST pani Mgr. Ing. Veroniku Vančo VÉGHOVÚ. Tá sa zodpovedá za svoju činnosť najvyššiemu orgánu SAFSKT, ktorým je Konferencia SAFKST a jej základnou povinnosťou je kontrola a dodržiavanie predpisov v rámci našej asociácie, vrátane kontroly vedenia SAFKST, orgánov SAFKST, Výkonného výboru SAFKST, prezidenta SAFKST pána Borisa MLSNU nevynímajúc.

Súčasne s poukazom na obsah otvoreného listu žiadam, aby Disciplinárna komisia SAFKST jeho obsah považovala za podnet na začatie disciplinárneho konania voči členom VV SAFKST. Som presvedčený o tom, že už dávno dozrel čas na to, aby sa vedenie SAFKST zodpovedalo za porušovanie predpisov a najmä za porušovanie práv a záujmov riadnych, aj individuálnych členov našej Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Riadny člen Slovenskej asociácie fitnes kulturistiky a silového trojboja
Oddiel Fitness Akadémia Vranov o.z.
zastúpený Ing. Igor KOPČEK – štatutár oddielu

Diskusia k článku:

AMIX diskusia