Pýtame sa VV SAFKST a kontrolórky - odpovede stále neprichádzajú

Pýtame sa VV SAFKST a kontrolórky - odpovede stále neprichádzajú

FAKTY, nie HOAX: VV SAFKST v ťažkom pandemickom roku 2020 zorganizoval 3 tzv. e-súťaže a nakupoval aj doplnky výživy. Od koho nakupoval, koľkokrát a v akom objeme k 30. októbru 2020? V tabuľke nájdete odpoveď.
*v tabuľke sú zahrnuté aj úhrady, ktorú sú označené vo vyúčtovaní iba ako FAKTÚRA + číslo tzn. chýba informácia o tom, za čo bola faktúra vystavená; s vysokou pravdepodobnosťou je to úhrada za doplnky výživy (škoda, že nie sú dodržané podmienky zmluvy s MŠVVaŠ, kde je presne uvedená povinnosť, ako má vyzerať vyúčtovanie; v ňom má byť uvedený popis uhradeného plnenia, ktorý ho neskreslene identifikuje)
**v tabuľke nie je zahrnutý nákup minerálnej vody TEMAQUA v sume 887€; priemerná cena tejto vody je 0,40€ (v akcii aj 0,30€) za 1,5 litra; v roku 2019 na pitný režim bolo v SAFKST utratených cca 30.000€ nákupom od spoločnosti GAUDEO s.r.o.; z tejto sumy bolo možné zakúpiť 75.000 až 100.000 fliaš vody TEMAQUA, s obsahom 112.500 až 150.000 litrov vody, čo je cca 1/10 objemu krátkeho olympijského bazéna)
***otázka: kedy a ako prebehlo povinné verejné obstarávanie, nakoľko zmluva s Ministerstvom ukladá povinnosť cit.: "Prijímateľ sa zaväzuje pri použití Príspevku postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."


Všetko začalo na prelome marca/apríla 2020. Viac ako rok som vedenie SAFKST a členov VV SAFKST upozorňoval, pýtal som sa, hľadal som odpovede na otázky. Potom prišlo pár článkov, ozvali sa štatutári ďalších oddielov a ako riadni členovia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja, sme požiadali Výkonný výbor SAFKST o niekoľko informácií. Aj o poskytnutie odpovedí, na naše otázky.

Súčasne s poukázaním na obsah otázok sme kontrolórku SAFKST pani Ing. Mgr. Veroniku VANČO VÉGHOVÚ požiadali o vykonanie dohľadu a tiež nezávislej kontrolnej činnosti v SAFKST zameranej najmä na:

 • hospodárnosť
 • efektívnosť
 • účinnosť
 • účelnosť použitia verejných prostriedkov SAFKST získaných od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ale aj prostriedkov vlastných - to naozaj nikoho z vás nezaujíma, kam sa podelo viac ako 82.000€ v roku 2019 z tzv. vnútorného SAFKST účtu?)
 • ako aj na kontrolu dodržiavania právnych predpisov a na dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SAKFST

Ste zvedaví, aké odpovede sme my (stále riadni členovia SAFKST) od členov Výkonného výboru SAFKST, prezidenta SAFKST pána Borisa MLSNU, alebo kontrolórky SAKFST pani Ing. Mgr. Veroniky VANČO VÉGHOVEJ dostali za takmer 7 mesiacov? Tí čo sledujete dianie v SAFKST nebuďte prekvapení - do dnešného dňa ŽIADNE. A to tu máme už Mikuláša, čoskoro budú Vianoce, po nich rok 2021. A na moje prvé otázky odpovede čakám už od februára. Nie 2020, ale februára 2019!

Pripomínam TOP funkcionárom SAFKST

Každý člen SAFKST má v zmysle čl. XIII. ods. 1 písm. g) Stanov SAFKST právo požadovať informácie a v normálnom svete právom očakávate, že ak máte na niečo právo, tak vám ho niekto splní. Obzvlášť tí, ktorých ste si zvolili do vedenia a funkcií v orgánoch národného športového zväzu a ktorí nám majú titulom ich funkcií (za čo sú navyše štedro platení z našich spoločných peňazí - členovia vedenia SAFKST a sekretariátu SAFKST, tie peniaze sú naše, nás členov občianskeho združenia SAFKST a nie iba vaše) pre nás vykonávať plnohodnotný servis. A ak pýtať sa je navyše právo dané nám Stanovami SAFKST (viem, viem, nie sú dokonalé), je základnou povinnosťou pánov MLSNU, MATEJÍČKU, KOVALČÍKA, HEČKA, aj pani VÉGHOVEJ nám odpovedať.

Nielen odpovedať, ale poskytnúť všetky relevantné informácie týkajúce sa činnosti nášho občianskeho združenia SAFKST, aj našich spoločných peňazí. Tých, ktoré prichádzajú od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ale aj tých, ktoré máme na tzv. vnútornom účte. Vlastne mali sme. V roku 2019. Pripomeniem - bolo to viac ako 82.000€.

My ale nie sme v normálnom svete. My sme vo svete paranormálnom. Kde sa na otázky neodpovedá a opovážlivosť pýtať sa rieši radikálne - pozastavením činnosti, disciplinárnym konaním.

Pán prezident Mlsna, členovia Výkonného výboru a pani Véghová, odcitujem Vám zo Stanov? “Člen SAFKST má právo byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SAFKST prostredníctvom príslušných orgánov SAFKST.”

A my ich požadujeme! Takže … ak oddiely nedostali dodnes odpovede, tak sa na ne pokúsim opätovne spýtať ja osobne. A rovnako, ako v prípade OTVORENÉHO LISTU vedeniu SAFKST, aj verejne. Opäť risknem zo strany pána prezidenta Borisa MLSNU a členov Výkonného výboru šikanovanie Disciplinárnou komisiou SAKFST (podľa hojne zneužívaného tvrdenia o údajnom porušovaní princípu lojality, kde osoby s príslušnosťou k SAFKST riešia veci a spory súvisiace s fitnes, kulturistikou a silovým trojbojom, prednostne pred orgánmi SAFKST, ktoré majú v pôsobnosti rozhodnut' v príslušnej veci, bez negativnej jednostrannej medializácie veci). Ja ich riešim s vami v tichosti od februára 2019, verejne od apríla 2020 - koľko rokov som mal ešte čakať podľa vás, aby som princíp lojality neporušil?

Kto je na tom lepšie či horšie - SLA alebo SAFKST?

Ak si niekto myslí, že situácia v Slovenskej lyžiarskej asociácii je najhoršia zo všetkých národných športových zväzov na Slovensku, asi nie je dostatočne oboznámený so stavom vecí a situáciou v Slovenskej asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Pripomeniem aspoň niektoré články, ktoré by ste si mali určite prečítať, aby ste situáciu v našom národnom športovom zväze vedeli posúdiť. Reálne posúdiť.

Oddiely sa pýtajú, vedenie SAFKST úmyselne hovorí o haoxoch

Na čo sa pýtali zástupcovia a štatutári oddielov SAFKST? Konkrétne, ktoré to boli?

 • Fitness Gabrhel Trenčín ... štatutár oddielu p. Gabrhel bol zo SAFKST vylúčený
 • TŠK F.R.E.S.H. Zvolen ... štatutárka dlhodobo jasne najlepšieho oddielu detského fitness na Slovensku p. Niščáková je z dôvodu činnosti VV SAFKST disciplinárne riešená (páni Mlsna, Matejíčka, Kovalčík a Hečko ju opakovane udávajú Disciplinárnej komisii)
 • Fitness Akadémia Vranov ... pripomeniem, že náš team (spoločne s legendárnym Jaroslavom HORVÁTHOM) organizuje súťaže od roku 2011 - po SAFKST Slovenskom šampionáte v kulturistike mužov v Košiciach to bol 2016, 2017 a 2019 Amix Cup Vranov, primárne určený pre dorast, juniorov a už aj začiatočníkov (áno, presadili sme a VV SAFKST akcetoval v roku 2019 náš koncept súťaží pre začiatočníkov; rozpracovali sme aj koncept tzv. oblastných súťaží); aj ja ako štatutár tohto oddielu som disciplinárne riešený tiež
 • ŠK Fitness Free Prievidza ... oddiel, ktorý má absolútnu IFBB majsterku Európy vo fitness junioriek a patrí vďaka Jelene Meleshchenko k zakladajúcim oddielom detského fitness na Slovensku (z tohto oddielu ešte nikto nie je disciplinárne riešený, ale neviem sa zbaviť dojmu, že VV SAFKST niečo hľadá/vyrába, za čo aj ich budú chcieť potrestať)
 • TJ Sokol Vinohrady Bratislava ... jeden z najznámejších a najstarších oddielov kulturistiky na Slovensku (ak nie najstarší), ktorému aktuálne vedenie SAFKST v rozpore so Stanovami zrušilo na prelome mája/júna 2020 členstvo po tom, čo sa pridal k skupine oddielov - tie kladú otázky vedeniu SAFKST a Kontrolórke SAFKST (v minulosti práve vo Vinohradoch BA pôsobil Jozef GROLMUS, Ľudo MAJOR, alebo aj Marian ČAMBAL; vedenie SAFKST aktuálne tvrdí, že členstvo oddielu bolo ukončené k 1.3. 2020 čo je klamstvo - ak teda by to mala byť pravda, otázkou je, prečo TJ Sokol Vinohrady mohol hlasovať na per-rollam Konferencii v termíne od 23.3. do 7.4.2020; nikto z vedenia SAFKST štatutárov oddielu, ktorý patrí medzi zakladajúce oddiely kulturistiky v Československu a na Slovensku, neoboznámil o ukončení členstva a nikto na otázku HALOOO, opäť ste PORUŠILI STANOVY zo sekretariátu SAFKST nereaguje)

Aké otázky adresovali členom Výkonného výboru SAFKST, prezidentovi SAFKST p. Borisovi MLSNOVI a kontrolórke SAKFST Veronike VANČO VÉGHOVEJ prostredníctvom podania právneho zástupcu, pána advokáta JUDr. Marcela Blaža - napríklad zo dňa 14. júl 2020?

 • Ako sú rozdelené prostriedky podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 pre riadnych členov – športové kluby (účel šport mládeže s príslušnosťou) a kedy a ako ich ako ich športové kluby môžu začať čerpať, nakoľko začal už druhý polrok kalendárneho roka 2020?
 • Aká je štruktúra výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, t.j. podrobnosti a špecifikácia výdavkov na účel správa a prevádzka zväzu?
 • Aká je štruktúra výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, t.j. podrobnosti a špecifikácia výdavkov na účel rozvoja talentovaných športovcov?
 • Aká je štruktúra výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, t.j. podrobnosti a špecifikácia výdavkov na účel športovej reprezentácie?
 • Aká je štruktúra výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2020, t.j. podrobnosti a špecifikácia výdavkov na ostatné účelovo neviazané prostriedky – v rozpočte definované ako ostatné úlohy (pozn. to znamená mimo účelov pod 1 až 4)?
 • Vyjadrite sa k určitosti schváleného rozpočtu na rok 2020, keď sú v ňom použité textácie zapríčiňujúce neurčité vyjadrenia schválených rozpočtových položiek (pozn. najviac, najmenej).
 • Vyjadrite sa kedy bude najvyšším orgánom SAFKST – športovými klubmi schvaľovaný štruktúrovaný a položkami rozpočtu špecifikovaný rozpočet SAFKST na rok 2020, keďže rozpočet schválený najvyšším orgánom – športovými klubmi bol len v podobe ako predpisuje rozdeliť a použiť sumu príspevku uznanému športu pre rok 2020 Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v nadväznosti na ustanovenia Zákona o športe a nie je rozpočtom.

Aká je štruktúra a výška mzdových výdajov pre jednotlivé pracovné pozície osôb vykonávajúcich činnosť pre SAFKST, či už na báze pracovno-právnych zmluvných inštitútov alebo občiansko alebo obchodno právnych zmluvných inštitútov v rámci prevádzky a správy zväzu alebo iných účelov (reprezentácia, talentovaná mládež a iné napr. v účele ostatné úlohy).

 • a/ V prípade zamestnancov SAFKST je možno uviesť iba ako osoba 1, osoba 2 a pod. (pozn. na mzdy bolo len za rok 2019 vyplatených 49.703,30€ a to len zo štátnych zdrojov príspevku uznaným športov a aj to len za mesiace január až október 2019 a za mesiac december 2019 boli uhradené zo štátnych zdrojov príspevku uznaným športov na rok 2020 v sume 4.536,21€, čo spolu predstavuje výdavky na mzdy za kalendárny rok 2019 v sume 54.239,77€ a skutočnosť, či boli nejaké mzdy alebo ich časť uhrádzané v vlastných zdrojov SAFKST nie je známa a nie je ako informácia dostupná ani vo Výročnej správe za rok 2019, a to ešte k tomu zo zverejnených informácií vyplýva, že mzdy za mesiac november 2019 neboli vyplatenée zo štátnych zdrojov príspevku uznaným športov).
 • b/ V prípade dodávateľov služieb, tovarov a pod na báze občiansko alebo obchodno právnych zmluvných inštitútov uviesť konkrétnych dodávateľov s uvedením mena a priezviska alebo obchodného mena a jeho IČO.
 •  

 • Aká suma bola schválená ako odmena kontrolórovi SAFKST, resp. presnejšie z čoho vychádza Výkonný výbor SAFKST, ak vo svojom zápise zo dňa 27.5.2020 uvádza, že suma odmeny 800€ je ako suma netto, pričom Konferencia SAFKST schválila sumu odmeny 800€ - suma 800€ netto v skutočnosti predstavuje odmenu 1050€, čo navyše predstavuje celkový výdavok SAFSKT v objeme 1.420€ mesačne, t.j. 17.040€ ročne, ktorý je v rozpore s rozhodnutím najvyššieho orgánu SAFKST tvoreným športovými klubmi?
 • Ozrejmite položku sumy 10.500€ od spoločnosti Lybon, s.r.o. (pre zaujímavosť informácia: v spoločnosti Lybon, s.r.o. so sídlom Hollého 7, Nitra je jediným spoločníkom a súčasne konateľkou pani Andrea Langová, ktorá má prepojenie na spoločnosť Gaudeo s.r.o. so sídlom tiež na Hollého 7, Nitra v ktorej pôsobí jediný spoločník a konateľ pán Miloš Németh, s ktorým pani Langová podniká v spoločnosti Baribal c&b s.r.o.) z vyúčtovania príspevku uznaného športu s názvom „Kompletné prepracovanie podvojného účtovníctva“ a najmä jej efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť, keď uvedená spoločnosť vykonávala Ekonomické a mzdové služby počas celého kalendárneho roka 2019 v celkovej sume 5.742€ a položka „Kompletné prepracovanie podvojného účtovníctva“ v dvojnásobnej sume než ročná odmena za službu indikuje, že spoločnosť opravovala vlastné dodané služby, za ktoré však už mala zaplatené a najmä za ktorých správnosť a riadne dodanie zodpovedá.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby spoločnosť Lybon, s.r.o. poskytuje pod označením Ekonomické a mzdové služby.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby spoločnosť Lybon, s.r.o. poskytuje pod označením Administratívne služby.
 • Ozrejmite efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť a účelnosť Administratívnych služieb poskytovaných spoločnosťou Lybon, s.r.o. obzvlášť pri súčasnom vykonávaní Ekonomických a mzdových služieb tou istou spoločnosťou, keď v roku 2019 boli tieto administratívne služby vyúčtované v celkovej sume 6.876€ v roku 2019 a v roku 2020 ešte za rok 2019 v sume 1.566€, čo predstavuje celkovú sumu 8.442€ za tieto služby za kalendárny rok 2019.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby spoločnosť PROTOTYPE, s.r.o. poskytuje pod označením Administratívne služby keď v roku 2019 boli tieto administratívne služby vyúčtované v celkovej sume 6.410€
 • Ozrejmite efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť a účelnosť Administratívnych služieb poskytovaných spoločnosťou PROTOTYPE, s.r.o. obzvlášť pri súčasnom vykonávaní Administratívnych služieb aj spoločnosťou Lybon, s.r.o.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby poskytuje občianske združenie Slovenská antidopingová akadémia (pozn. nie je to oficiálna Antidopingová agentúra Slovenskej republiky) pod označením „Konzultačné a poradenské služby“ sume 250€ za každý mesiac, t.j. za rok 2019 v sume 3.000€ (pozn. a poskytovanie služieb pokračuje aj v roku 2020) a prečo si tieto služby SAFKST neodoberá od Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, ktorá takéto konzultačné a poradenské služby poskytuje úplne zadarmo ?!
 • Ozrejmite a špecifikujte kde a akým spôsobom boli použité tovary „Pitný režim“ a „Doplnky výživy“ dodané spoločnosťou GAUDEO, s.r.o. (pre zaujímavosť informácia: v spoločnosti Gaudeo s.r.o. so sídlom  na Hollého 7, Nitra pôsobí ako jediný spoločník a konateľ pán Miloš Németh, ktorý má prepojenie na spoločnosť Lybon. s.r.o. so sídlom tiež na Hollého 7, Nitra v ktorej pôsobí jediný spoločník a konateľ pani Andrea Langová, s ktorou pán Németh  podniká v spoločnosti Baribal c&b s.r.o) v celkovej sume 43.084,47€ (ktorým športovcov a športovým klubom boli poskytnuté a v akých objemoch) a uveďte či a kedy boli tieto tovary zaobstarané verejným obstarávaním a obdobne aj v prípade spoločnosti ALIS, s.r.o. (pre zaujímavosť informácia: v spoločnosti ALIS s.r.o. pôsobí ako jediný spoločník a konateľ p. Adriana MATEJÍČKOVÁ, ktorá je manželkou člena Výkonneho výboru SAFKST p. Matejíčku) v sume 6.450,10€.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby spoločnosť SoBe – servis s.r.o. (pre zaujímavosť informácia: v spoločnosti Sobe - servis s.r.o. pôsobí ako jediný spoločník a konateľ pani Soňa Benčová,  ktorá je manželkou zamestnanca sekretariátu SAFKST a člena Disciplinárnej komisie  SAFKST  pána Jozefa Benča) poskytuje pod označením „Tvorba databáz“ a podobne, ktoré v kalendárnom roku 2019 boli v celkovom objeme 6.205€ (pozn. a poskytovanie služieb pokračuje aj v roku 2020).
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby Mgr. Ľubomír Striežovský poskytuje pod označením „Práce na informačnom systéme“, ktoré v kalendárnom roku 2019 boli v celkovom objeme 3.680€ (pozn. a poskytovanie služieb pokračuje aj v roku 2020 v ňom zatiaľ ku 31.5.2020 v sume 1.450,-€) a ozrejmite efektívnosť, hospodárnosť, účinnosť a účelnosť týchto služieb obzvlášť s ohľadom na to, že v prípade položiek „Tvorba databáz“ spoločnosťou SoBe – servis s.r.o. a „Práce na informačnom systéme“ je veľká pravdepodobnosť prieniku a duplicita služieb.
 • Ozrejmite a špecifikujte aké služby poskytol notár JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská v celkovej sume 935,94€.
 • Ozrejmite a špecifikujte stav vlastných zdrojov/financií SAFSKT, t.j. iných zdrojov než zdrojov plynúcich z príspevku uznaným športom, a to tak, že uveďte stav týchto vlastných zdrojov/financií ku 1.1.2019 a ku 31.12.2019 a súčasne vyčerpávajúco špecifikujte v štruktúrovanom prehľade na aké účely a v akých sumách boli prostriedky od 1.1.2019 do 31.12.2019 použité ( pozn. tieto informácie neboli obsahom Výročnej správy za rok 2019, z jej obsahu len vyplýva, že by malo ísť celkom o sumu 82.384€ a nie je zrejmé na aké účely bola použitá a spotrebovaná).

Oddiely sa pýtajú - prečo kontrolórka mlčí?

A pýtali sme sa aj kontrolórky SAFKST Ing. Mgr. Veroniky VANČO VÉGHOVEJ. Jej ešte 29.5.2020 bol tou istou skupinou oddielov podaný podnet na vykonanie kontrolnej činnosti Výsledky? ŽIADNE!

Opäť musím pripomínať, opäť musím upozorňovať, opäť budeme polemizovať (tak, ako v TOMTO ČLÁNKU, kde nesúhlasím so závermi Vašej kontroly)? Dúfam, že sa pani kontrolórka zhodneme, že v zmysle príslušných ustanovení Zákona o športe kontrolór národného športového zväzu je povinný (aj) priebežne vykonávať kontrolnú činnosť zameranú najmä na:

 • a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov
 • b) dodržiavanie právnych predpisov
 • c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie

Je tiež povinný upozorňovať štatutárny orgán (prezidenta SAFKST), najvyšší orgán (Konferenciu SAFKST) a najvyšší výkonný orgán (Výkonný výbor SAFKST) na zistené nedostatky a odporúčať im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhovať preventívne a nápravné opatrenia a určovať lehotu na odstránenie nedostatkov. Kontrolór národného športového zväzu zodpovedá výlučne členskej základni, teda nám členom SAFKST, nám oddielom, nie prezidentovi či Výkonnému výboru a je povinný sa zaoberať každým podnetom člena SAFKST a riešiť ho.

Takže aký podnet rieši (rieši?) pani Véghová, ktorý bol opäť oddielmi podaný prostredníctvom právneho zástupcu, pána advokáta JUDr. Marcela Blaža? 29.5.2020 sme požiadali o vykonanie nasledovných kontrolných činností:

 • preskúmanie a kontrola zákonnosti prerozdelenia povinného rozdelenia príspevku uznaného športu za roky 2017, 2018, 2019 2020 medzi športové kluby - riadnych členov so zameraním na súlad prerozdelenia so Zákonom o športe a Zmluvami o poskytnutí príspevku uznanému športu za roky 2017, 2018, 2019 2020
 • preskúmanie a kontrola súladnosti Smernice číslo SAFKST 01/03/2019 VV zo dňa 18.3.2019 o rozdeľovaní schváleného príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov so Zákonom o športe, ako aj so Zmluvami o priznaní príspevku uznanému športu uzatvorenými medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky a SAFKST a dávame zároveň podnet na zmenu, zrušenie predmetnej Smernice
 • preskúmanie a kontrola ako jednotlivé športové kluby - riadni členovia vyúčtovali prostriedky z rozdelenia príspevku uznaného športu na účel šport mládeže s jeho príslušnosťou za roky 2017, 2018, 2019 a na aké oprávnené výdavky. preskúmanie a kontrola ako bolo naložené a či v súlade so Zákonom o športe a Zmluvami PUŠ za roky roku 2017, 2018, 2019 s prostriedkami, ktoré neboli rozdelené medzi športové kluby - riadnych členov

preskúmanie a kontrola splnenia podmienok oprávnenosti získania štatútu aktívneho športovca u každého zo športovcov, ktorí boli nahlásení zo strany SAFKST v rámci žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2020 (pozn. je vhodné upozorniť na obsah Metodického manuálu k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2020, kde sa v časti 1 ods. 4 výslovne uvádza upozornenia cit.: “Žiadateľ je povinný v žiadosti a vo formulároch uviesť výlučne pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.”) so zohľadnením predovšetkým skutočností, že:

 • v prípade SAFKST došlo k oprávnene pochybnosti vzbudzujúcemu medziročnému nárastu aktívnych športovcov o viac ako 1043,24% v prípade kulturistiky a fitnes a 480,56% v prípade silových športov, pričom sa medzi nimi vyskytujú športovci neevidovaní s príslušnosťou k športovému klubu, ale priamo k SAFKST, ktorých je cca 300 nahlásených pod IČO: 30 842 069, čo však predpisy SAFKST neumožňujú
 • splnenia podmienok aktívneho športovca u všetkých nahlásených športovcov zo strany SAFKST, ktorí v období od 1.10.2018 do 30.9.2019 štartovali aspoň na 3 súťažiach, ktoré sú oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti SAFKST (športovci, ktorí k 30.9.2019 dovŕšia najviac 23 rokov, t. j. narodení dňa 1.10.1995 a mladší), pričom za oficiálne súťaže je nutné považovať súťaže pri dodržaní predpisov SAFKST, predovšetkým Súťažný poriadok pre kulturistiku, klasickú kulturistiku, men´s physique, muscular men´s physique, fitnes mužov, fitnes žien, bodyfitnes, bikiny fitnes, women´s physique, wellness fitnes, fitnes detí
 • preskúmanie a kontrola plnenia povinnosti SAFKST ako národného športového zväzu podľa Zákona o športe týkajúcich sa povinného zverejňovania údajov, informácii a skutočností podľa § 17 ods. 1 a 2 a osobitne predovšetkým podľa § 65 ods. 6
 • preskúmanie a kontrola, ktorí športovci boli v jednotlivých rokoch 2017, 2018, 2019 2020 podľa § 16 ods. 2 písm. c) zaradení do zoznamu talentovaných športovcov a podľa akých výkonnostných kritérií, ktoré sú určené predpisom SAFKST a kedy a akým orgánom SAFKST bol takýto predpis schválený a kedy a kde zverejnený a zároveň kedy a ako bola splnená povinnosť zverejnenia zoznamu talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa Zákona o športe (§ 16 ods. 2 písm.d)
 • preskúmanie a kontrola ako a na aké účely boli použité prostriedky účelu talentovaná mládež pre športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov pre roky 2017, 2018, 2019. preskúmanie a kontrola kedy a akým orgánom SAFKST boli schválené pre roky 2017, 2018 a 2019 kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel talentovaná mládež (rozvoj talentovaných športovcov)
 • preskúmanie a kontrola kedy a akým orgánom SAFKST boli schválené pre rok 2020 kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel talentovaná mládež (rozvoj talentovaných športovcov), keď Smernica 3/2020 SAFKST o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov žiadne kritériá a rozdelenie neobsahuje, hoci ich má podľa § 69 ods. 4 písm. b) schvaľovať najvyšší orgán SAFKST, ktorým je Konferencia SAFKST.

Každý mlčí - asi vedia prečo!

A je tu záver. Aby som dal ucelenú informáciu o tom, čo všetko bolo oznámené a požiadané prekontrolovať, aby ste sa aj vy (ostatní členovia SAFSKT - avšak nielen oni, ale aj iní, ktorým aktuálny stav v SAFKST nie je ľahostajný) o tom vedeli viac a mali vedomosť o podaných podnetoch a mohli sa tak aj pýtať na výsledky, závery, zistenia a najmä ako bola zjednaná náprava ešte jedna informácia.

Bol podaný podnet na kontrolu oprávnenosti výdavkov z príspevku uznaného športu Kulturistika a Fitnes za rok 2020 a to na základe tej skutočnosti, že v oprávnených výdavkov za rok 2020 (vtedy ešte len ku dňu 30.09.2020) boli identifikované vo výdavkoch uznaného športu Kulturistika a Fitnes výdavky, ktoré sa týkajú iného uznaného športu Silové športy (viac informácií nájdete v TOMTO ČLÁNKU), čo znamená, že z pohľadu oprávnenosti výdavkov v rámci uznaného športu Kulturistika a Fitnes a Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu pre rok 2020 v znení Dodatku č. 1 sú takéto výdavky neoprávnené. A nemohli byť hradené z príspevku uznanému športu Kulturistika a Fitnes a mali byť z prostriedkov uznaného športu Silové športy a pre ne určenej Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu na rok 2020 v znení Dodatku č. 1.

Ak je niečo uhradené a ide o neoprávnený výdavok, ide o porušenie finančnej disciplíny a takto uhradené financie musi SAFKST vrátiť štátu a ešte aj bude platiť sankcie. Otázkou je - kto nakoniec zaplatí za všetky porušenia zákonov a finančnej disciplíny vedením SAFKST?

Aby sa to nestávalo, je tu kontrolór národného športového zväzu. Presne takéto záležitosti má strážiť kontrolórka pani Ing. Mgr. Veronika VANČO VÉGHOVÁ. Nielen ona, ale samozrejme aj pán prezident Mlsna ako štatutár zodpovedný za všetko, v konečnom dôsledku však aj členovia VV SAFKST - tí by mali každej veci, za ktorú hlasujú, rozumieť, pochopiť ju do detailov. Ako bude zodpovedať pani Ing. Mgr. Veronika VANČO VÉGHOVÁ za škodu, ktorú možno spôsobila zanedbaním povinností pri výkone funkcie kontrolóra národného športového zväzu? A ako bude zodpovedať pri možnom zanedbaní povinností štatutárneho zástupcu SAFKST pán prezident MLSNA?

Ja byť na ich mieste, byť v pozícii kontrolórky (ktorá má k dispozícii všetky fakty), alebo na mieste pána prezidenta SAFKST Borisa MLSNU, tak v noci nespávam. A ak aj áno, budím na nočné mory s otázkou - čo bude ak kontroly aktuálne realizované v SAFKST potvrdia, že spomínané oddiely SAFKST majú pravdu? Čo bude, ak Kopček má predsa len pravdu? Čo potom urobíte - pán prezident SAFKST Boris MLSNA, pán viceprezident Ľuboš MATEJÍČKA, pán viceprezident Pavol KOVALČÍK, pán HEČKO (práve ten mal chrániť záujmy športovcov) a pani Kontrolórka? Verím, že poznáte slová ako vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Zdroje SAFKST - vyúčtovanie dotácie od MŠVVaŠ SR k 30.10.2020
Slovenský športový portál - register právnických osôb v športe

Diskusia k článku:

AMIX diskusia