SAFKST - koho VV SAFKST obral o peniaze v silovom trojboji?

SAFKST - koho VV SAFKST obral o peniaze v silovom trojboji?


Roky tvrdím, že v rámci SAFKST siloví trojbojári nech si riešia svoje problémy a kulturisti a s fitnesky svoje. Môj názor je rovnaký, ako znenie Zákona o športe - každá vetva v rámci národného športového zväzu Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja si musí svoje aktivity financovať z vlastných peňazí, ktoré dostáva od štátu vo forme každoročného príspevku uznanému športu. Ten je poskytnutý každej vetve zvlášť samostatnou zmluvou uzavretou s ministerstvom. Ale takáto forma financovania sa v SAFKST nedeje!

Ak pôsobia uznané športy v jednom národnom športovom zväze, platia aj pre oba športy (tzn. aj vetvy) rovnaké pravidlá financovania a každý uznaný šport môže byť financovaný len z prostriedkov podľa zmluvy určenej pre daný uznaný šport. Vetva Kulturistiky a fitnes môže minúť len prostriedky zo svojej zmluvy (z príspevku). Aj vetva Silového trojboja rovnako iba prostriedky zo svojej zmluvy (z príspevku) a v žiadnom prípade nie čo i len euro z prostriedkov zmluvy vetvy kulturistiky a fitnes.

Ako však ukázala naša analýza činnosti VV SAFKST, siloví trojbojári (vďaka neospravedlniteľnému porušovaniu Zmlúv medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a SAFKST, aj zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zo strany členov Výkonného výboru SAFKST) roky žijú aj z peňazí vetvy kulturistika a fitnes. Nemuseli.

Kto pozná problematiku vie, že platí: "Čo si členovia SAFKST (oddiely) odhlasujú na SAFKST Konferencii (rozhodnutie najvyššieho orgánu), musí platiť pre obe vetvy, oba uznané športy." Čenovia SAFKST (tzn. oddiely) nikdy nerozhodovali, tak, že by nejaké rozhodnutie Konferencie SAFKST mohlo byť vykonávané jedným spôsobom vo vetve Silového trojboja a druhým vo vetve Kulturistiky a fitnes.

Bohužiaľ, tento fakt popierajú štyria členovia VV SAFKST svojimi  rozhodnutiami (odvolávajúc sa okrem iného aj na júnové dočasné zmeny  Zákona o športe) a neakceptujú marcové/aprílové výsledky Konferencie  SAFSKT a jej rozhodnutia ako najvyššieho orgánu SAFKST, ktoré sú záväzné  pre každého člena SAFKST. V prvom rade pre členov VV SAFKST, ktorí  tieto rozhodnutia sú povinní vykonať a naplniť.

Taktiež siloví trojbojári po roku 2019 boli vďaka spomínaným štyrom členom VV SAFKST opäť zvýhodňovaní aj v roku 2020. Štyria "popierači" sa článkom POZOR HOAX! snažia vnútiť členskej základni SAFKST absolútne mylný názor, že novelizácia Zákona o športe § 101 z júna 2020 im umožňuje čokoľvek meniť a rozhodovať, ako sa im zachce. Omyl, vážení!

Odvolávať sa na novelizáciu spomínaného Zákona o športe by malo logiku, ale ak si prečítate dôvody (viď nižšie), prečo to nie je možné, pochopíte, že obsah článku POZOR HOAX! je ukážkovým príkladom klasického postupu "ak sa niet čím obhájiť, vygenerujte sériu náhodných viet". Alebo toho, čo sa pýta, rovno dajte na riešenie Disciplinárnej komisii SAFKST. Opäť a opäť a opäť. Pre výstrahu iným! Možo bude pokoj.

 • dôvod č. 1 ... na prelome marca/apríla 2020 sa konala Konferencia SAFKST, ktorá odhlasovala (prijala záväzné rozhodnutie, ktoré musí každý člen SAFKST vrátane členov VV SAFSKT rešpektovať a naplniť) delenie financií oddielom, platné pre obe vetvy; podľa nej sa minimálne 15% z príspevku od štátu má deliť oddielom podľa počtu aktívnych športovcov (poznámka: na to, že v roku 2019 VV SAFKST prijal nesprávny spôsob prerozdeľovania financií z 15% balíka dotácie od štátu upozorňujem už viac ako rok; v tomto roku mal VV SAFKST príležitosť svoje chyby napraviť tzn. deliť peniaze oddielom podľa údajov o REÁLNYCH aktívnych športovcoch k 30. septembru 2019 - nestalo sa však tak)
 • dôvod č. 2 ... záväzné rozhodnutie Konferencie SAFKST novelizácia Zákona o športe z júna 2020 zmeniť nemohla; rozhodnutie Konferencie SAFKST môže byť zmenené len a len zase rozhodnutím Konferencie SAFKST a už vôbec nie v žiadnom prípade rozhodnutím VV SAFKST, tak ako to v nadväznosti na argumentáciu v mojich článkoch urobil VV SAFKST dňa 27.11.2020 (podrobnejšie informácie uvádzam nižšie), kedy sa snažil legitimizovať rozdielne delenie prostriedkov podľa tzv. aktívnych športovcov vo vetve Kulturistika a fitnes iným spôsobom, než vo vetve Silového trojboja. Žiadna ďalšia nová (hovorme jej mimoriadna) Konferencia SAFKST sa však už v roku 2020 neuskutočnila a teda platia rozhodnutia Konferencie SAFKST z marca/apríla 2020
 • dôvod č. 3 ... VV SAFKST (tzn. aj "štyria popierači" a tí, ktorí sa stotožnili z rôznych dôvodov s ich názorom), musí REŠPEKTOVAŤ a VYKONAŤ rozhodnutie členskej základne, rešpektovať rozhodnutie Konferencie SAFKST (o ktorej som v marci 2020 opakovane hovoril, že je realizovaná predčasne, nielen v nesprávnom čase, ale aj nevhodnou formou). Otázkou je (vlastne je ich viac a márne na ne hľadám odpovede už druhý rok) - prečo nerešpektuje VV SAFKST rozhodnutie Konferencie SAFKST, prečo porušuje základný a najvyšší predpis SAFKST - Stanovy, prečo prístup k deleniu financií neplatil po roku 2019 rovnako v každej vetve (ak pre účel tohto článku pominiem fakt spomínaný v predchádzajúcich článkoch, že aj tam delenie bolo v rozpore so zákonom a zmluvami s ministerstvom), prečo VV SAFKST stále odmieta zákonný postup uplatňovaný v iných národných športových zväzoch na delenie financií oddielom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, prečo VV SAFKST porušuje zákon o športe, zmluvy o priznaní príspevku uznaným športom a zákon o rozpočtových pravidlách?

SAFKST – čo platilo pre vetvu kulturistika fitnes

20. novembra 2020, po sérii článkov publikovaných na portáli EastLabs.SK, VV SAFKST historicky po prvýkrát verejne prezentoval informáciu ako, koľko a prečo sa v roku 2020 budú prerozdeľovať financie oddielom. Aj keď informácia bola všeobecného charakteru (tzn. chápať sa dá aj tak, že platí pre obe vetvy SAFKST), v skutočnosti platila len pre vetvu Kulturistika a fitnes. Totižto na rozdiel od vetvy silového trojboja sa v tomto prípade aktívni športovci nespomínajú a o tom, kto koľko dostane rozhoduje počet členov do 23 rokov. Členov – nie športovcov! A už vôbec nie na aktívnych športovcov! A každý člen = 100€ pre oddiel.

Bolo to rozhodnutie Výkonného výboru SAFKST (tak sa to tvrdí v texte; koľkých členov? štyroch, ktorí ma stále dávajú riešiť Disciplinárnej komisii SAFKST a ukazujú na mňa prstom, že som klamár?) čím bolo priamo  jasne porušené uznesenie Konferencie SAFKST odhlasované štatutármi oddielov. Vám naozaj nevadí, že štyria členovia VV SAFKST opakovane ignorujú rozhodnutia členskej základne?


Ešte väčším paradoxom je však skutočnosť, že až 27. novembra 2020 (tzn. 1 deň po zverejnení OTVORENÉHO LISTU ČLENOM VV SAFKST, 7 dní po zverejnení článku  o tom, ako sa financie delia v SAFKST a 71 dní od mailu oddielom silového trojboja) sa zišli členovia VV SAFKST, ktorí ... citujem zo zápisu zo Zasadnutia výkonného výboru: "Súhlasili s rozdelením financií pre každú vetvu podľa návrhu komisií a schválili rovnaké pravidlá pre ich čerpanie."

Zápis z tohto zasadnutia bol však spísaný v pdf forme až o viac ako 2 týždne po tomto zasadnutí  (presnejšie v druhej dekáde decembra 2020) a až následne zverejnený na webovom sídle SAFKST. V zápise sa už netvrdí, že o financiách rozhodovali členovia VV SAFKST. Tí iba vyslovili súhlas s návrhom Komisie kulturistiky/fitness a Komisie silového trojboja. Prečo Komisia kulturistiky/fitnes (v zložení p. Mlsnová, p. Matejíčka - člen VV SAFKST, p. Andreja, p. Hečko - člen VV SAFKST, p. Lipták) rozhodla tak ako rozhodla, ostáva záhadou. Záhadou je tiež to, či nepravdivá je informácia zverejnená 20. novembra, alebo nepravdivý je zápis zo zasadnutia VV SAFKST z 27. novembra - kto teda rozhodoval? O čom a ako?

V zozname tzv. kulturistických oddielov (ktoré rozhodnutím VV SAFKST) získali na svojich členov a nie aktívnych športovcov tisícové finančné príspevky pozornosť vzbudzujú nielen oddiely s neočakávane vysokým počtom členov, ktorých sme NIKDY NEVIDELI stáť na súťažnom pódiu (vrátane tých, ktoré preukázateľne ovláda skupina TOP funkcionárov tejto vetvy), ale aj oddiel Štart Zlatníky. Dôvod pozornosti?

Práve oddiel Štart Zlatníky totiž v roku 2019 rozhodujúcim spôsobom prispel pre vetvu silový trojboj - SILOVÉ ŠPORTY do Registra aktívnych športovcov (ten zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojich stránkach)  športovcami, tzn. mladými trojbojármi a trojbojárkami v úctyhodnom počte - bolo ich 42. A nájdete ich aj v revidovanom zozname aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorý bol na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zverejnený v októbri 2020. Z tohto zoznamu je aj táto tabuľka.

Takže je evidentné, že oddiel Štart Zlatníky patrí pod uznaný šport, ktorým je Silové športy - silový trojboj. Ale ako je potom možné, že oddiel Štart Zlatníky z prostriedkov Silové športy - silový trojboj (ku ktorému boli nahlásené údaje o jeho športovcov) nedostal žiadne prostriedky? A ako je možné, že ich dostane od iného uznaného športu Kulturistika a fitnes? Veď to je presne tak akoby Štart Zlatníky (patriaci pod Slovenskú asociáciu kulturistiky, fitnes a silového trojboja a vetvu SIlový trojboj) dostal prostriedky napríklad od Slovenskej volejbalovej federácie. A myslíte, že by oddielu Štart Zlatníky vedenie Slovenskej volejbalovej federácie pridelilo nejaké finančné prostriedky? No samozrejme, že nie!  Veď by to bol neoprávnený výdavok a také niečo by ani vedeniu Slovenskej volejbalovej federácie neprišlo ani na um.

Žiaľ, práve toto opakovane robí vedenie SAFKST, ktoré je schopné uhrádzať výdavky jedného uznaného športu (Silový trojboj) z prostriedkov iného uznaného športu (Kulturistika a fitnes). Viac o tom píšem v článku Silový trojboj vs kulturistika - naozaj každý z vlastných peňazí.

Prípad Zlatníky - na čo poukazujem?

V roku 2020 nastala rozhodnutím členov VV SAFKST zázračná a nezákonná zmena. Je nespochybniteľné, že k 30. 9. 2019 (a je jasné, že aj v ďalších mesiacoch) v Štarte Zlatníky pôsobili mladí trojbojári a trojbojárky. V celkovom počte 42 športovcov. Ten zázrak (a nezákonný stav) spočíva v tom, že rozhodnutím VV SAFKST sa spomínaní mladí trojbojári a trojbojárky odrazu stali kulturistami a fitneskami.

Dôsledok tohto zázraku? Oddiel Štart Zlatníky na svoj účet (rozhodnutím členov VV SAFKST alebo Komisie kulturistiky/fitnes, ktoré bolo publikované na stránkach SAFKST spomínaného 20. novembra 2020) získal z prostriedkov uznaného športu Kulturistika a fitnes v časoch koronakrízy okrúhlu sumu - 42x100€ tzn. 4.200€.

Ďalší dôsledok a súčasne paradox tohto zázraku? Oddiel Štart Zlatníky rozhodnutím VV SAFKST (alebo Komisie kulturistiky/fitness?) získal výrazne viac, ako mnohé reálne aktívne oddiely z detského fitness (ktorých deti zbierajú cenné kovy z IFBB Majstrovstiev Európy a IFBB Majstrovstiev sveta vo fitnes detí). A iba dva oddiely s reálnym detským fitnes získali od VV SAFKST vyššiu sumu finančného príspevku, ako Štart Zlatníky (pozn. opätovne pre účely tohto článku pominiem fakt spomínaný v OTVORENOM LISTE členom VV SAFKST, kde som zdokladoval, že aj tieto sumy nie sú v súlade s kostolným poriadkom)

 • KŠKM Stará Ľubovňa7.900€ (oddiel vetvy Kulturistiky a fitnes, ktorý organizuje nepreberné množstvo súťaží v Starej Ľubovni, Levoči, Prešove, Sabinove a pod.; má súťažiacich aj v detskom fitness, ktorí  ešte iba čakajú na výraznejší úspech; trénerom je p. Andrej HLINKA, člen Disciplinárnej komisie SAFKST)
 • TŠK F.R.E.S.H Zvolen 5.400€ (roky absolútne najúspešnejší oddiel detského fitnes v SAFKST, organizátor súťaží v detskom fitnes; trénerkou je p. Zuzana NIŠČÁKOVÁ)
 • B-Star Zvolen 4.200€ (úspešný oddiel detského fitnes, organizátor súťaží v detskom fitnes; trénerkou je p. Barbora MACHALOVÁ, odchovankyňa klubu TŠK F.R.E.S.H. Zvolen)
 • GymGol Klub Nitra2.600€ (druhý najúspešnejši a najpočetnejší oddiel detského fitnes, organizátor súťaží v detskom fitnes; trénerkou je p. Lívia MAŤUŠOVÁ)
 • ŠK Fitness Free Prievidza1.300€ (úspešný oddiel detského fitnes, ktorý patrí vďaka trénerke Jelene MELESHCHENKO k zakladajúcim oddielom detského fitnes na Slovensku)
 • Fitness Gabrhel Trenčín ... 1.200€ (úspešný oddiel detského fitnes, ktorý asociácii SAFKST dal aj IFBB svetové a IFBB európske šampiónky vo fitness žien; organizátor súťaží v detskom fitnes; je roky spojený s aktivitami trénerskej dvojice p. Milan GABRHEL a p. Marianna HOLBOVÁ - KOLLÁROVÁ)
 • Gymnastika a fitness Žilina ... 1.200€ (úspešný oddiel detského fitnes, ktorého výsledky sa spájajú s menom trénerky Dobroslavy LEHOTSKEJ)

A dodám, že v Zlatníkoch (v obci v okrese Bánovce nad Bebravou s cca 680 obyvateľmi) pôsobí ďalší oddiel, v roku 2019 tiež zapísaný vo vetve silového trojboja – Power Šport Zlatníky, ktorého štatutárom je tréner reprezentácie silového trojboja p. Stanislav JANUŠKA

 • oddiel Štart Zlatníky ... získal rozhodnutím VV SAFKST v roku 2020 finančný príspevok 4.200€ z prostriedkov uznaného športu Kulturistika a fitnes - NEOPRÁVNENE a bude musieť tieto prostriedky podľa môjho názoru titulom bezdôvodného obohatenia vrátiť
 • oddiel Power Šport Zlatníky ... namiesto 1.505€ mal v roku 2020 obdržať finančný príspevok 2.192,50€ z prostriedkov uznaného športu Silové športy - tie by obdržal OPRÁVNENE

SAFKST – čo platilo pre vetvu silový trojboj

Na rozdiel od oddielov vetvy Kulturistika a fitnes, už 10. septembra 2020 (tzn. o 71 dní skôr, ako vetva Kulturistiky a fitnes) oddiely Silového trojboja obdržali email, kde ich p. viceprezident Pavol KOVALČÍK informuje o skvelej veci - v roku 2020 dostanú financie (tak to údajne schválil VV SAFKST na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta 2020; ale v zápise z tohto zasadnutia nenachádzam žiadnu zmienku o financiách pre oddiely. Tak teda ako to je? Kto a kedy a čo schválil? To člen VV SAFKST a viceprezident Pavol KOVALČÍK nevie čo píše alebo si azda nepamätá čo schvaľoval či skôr neschvaľoval?). Dostanú financie, ale nie podľa počtu členov. Podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - tak, ako o tom rozhodla marcová/aprílová Konferencia SAFKST v roku 2020.

Prečo v prípade vetvy Silového trojboja sa rozhodnutie členskej základne rešpektuje a dodržuje a v prípade vetvy Kulturistika a fitnes porušuje? Čo je hlavným dôvodom? To, že kulturisti a fitnesky majú cca 15x viac štátnych prostriedkov a tým výrazne viac financií je aj pre oddiely ovládané členmi VV SAFKST a ich chránecom tak, ako som to analyzoval v tomto ČLÁNKU?

Ďalšou skvelou informáciou od viceprezidenta SAFKST p. Kovalčíka je skutočnosť, že v silovom trojboji sa KONEČNE financie mohli konečne deliť spôsobom, ktorý je správny a na ktorý ako súladný so zákonom o športe a so zmluvou o poskytnutí príspevku uznanému športu (a v roku 2020 po prechodnej novele zákona o športe v súlade so záväzným rozhodnutím Konferencie SAFKST z 9.4.2020) poukazujem v SAFKST takmer 2 roky. Spôsobom zákonným a úplne samozrejmým v ostatných národných športových zväzoch - v silovom trojboji pre rok 2020 sa financie delili oddielom pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí v presne a SPRÁVNE definovanom období (tzn. od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019) súťažili 3x na súťažiach v silovom trojboji.

Prečo sa rovnakému spôsobu delenia vo vetve Kulturistika a fitnes členovia VV SAFKST v roku 2019 bránili zuby nechty (a zopakujem) čím opäť porušovali spomínané zákony a zmluvy s ministerstvom? Pouvažujte.

V predchádzajúcom sledovanom období (podľa tohto princípu, ktorý je správny a trojbojári ho spomínajú v septembri 2020) asociácia vo vetve Kulturistika a fitnes mala pre rok 2019 iba 111 aktívnych športovcov zo 16 oddielov. Iba medzi ne sa malo deliť cca 79.000€ (tak totiž hovorí Zákon o športe a Zmluva medzi SAFKST a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu). Oddiel TŠK F.R.E.S.H. p. Niščákovej (ktorá je aktuálne členmi VV SAFKST obviňovaná z kadečoho) mal z tejto sumy na reálnych aktívnych športovcov do 23 rokov získať cca 15.500€, oddiely GymGol Klub a B-Star po cca 10.000€,  8.500€ oddiel Fitness Gabrhel Trenčín atď. Získali?

A položte si otázku: "Kto vo VV SAFKST presadil nezmyselné pravidlá delenia finacií SAFKST oddielom v roku 2019 a kto v roku 2019 zorganizoval oddielové súťaže, za ktoré máme k 1.1. 2020 na MŠVVaŠ nahlásených fiktívnych aktívnych športovcov?" A keď vám poviem, že vo vyúčtovaní poskytnutých financií vedenie SAFKST tvrdí, že oddielom z vetvy Kulturistika a fitnes v roku 2019 rozdelilo cca 95.000€ - uveríte mi?

Zhrňme si fakty - čomu musí pozornosť venovať Kontrolórka?

Oddielom z vetvy Silového trojboja sa v roku 2020 peniaze vyplácali PODĽA POČTU AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV do 23 rokov, oddielom z vetvy kulturistika a fitnes PODĽA POČTU ČLENOV do 23 rokov. Rozdiel medzi aktívnym športovcom a členom snáď chápeme všetci.

 • kto tak rozhodol - Komisia kulturistiky a fitnes, alebo Výkonný výbor SAFKST?
 • prečo tak rozhodli?
 • ako mohli rozhodnúť v rozpore so záväzným rozhodnutím Konferencie SAFKST z prelomu marca/apríla 2020?
 • ako mohol VV SAFKST rozhodnúť v rozpore so zásadou rovnosti všetkých členov SAFKST? (mimochodom, čo je tiež v rozpore so Stanovami SAFKST)
 • ako mohol VV SAFKST rozhodnúť tak, že porušili Stanovy SAFKST (čl. XXII. ods. 4 písm. b) a c)), tým, že porušili povinnosť vykonávat' svoju funkciu v súlade so záujmami SAFKST a všetkých členov SAFKST a pri výkone funkcie neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov SAFKST, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SAFKST?

Kto vedel v predstihu o informácii DELÍME NA ČLENOV a nie ako sme mali NA AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV, do svojich oddielov kulturistiky a fitnes si nahlásil desiatky nových členov a za každé 2€ "investované" do členského príspevku získal 98€.

Kto najviac získal? Odpoveď poznáte z OTVORENÉHO LISTU členom VV SAFKST, kde som upozornil na trojicu funkcionárov SAFKST a oddiely, ktoré preukázateľne aj v rokoch 2019/2020 ovládali resp. boli ich štatutármi. A márne mesiace hľadám odpovede na tieto otázky:

 • o aké bodybuilding/fitnes deti a mládež z vetvy Kulturistika a fitnes sa starajú oddiely Slovenská komora športových centier, Slovenský zväz kondičných športov, ŠK GYM4YOU, GM STAR, Pengym Wolkrova, ALIS s.r.o., ŠK ALL STAR Slovakia, RSFIT, Roland Fitness s.r.o., Power Gemer Academy, Štart Zlatníky atď.?
 • aké REÁLNE súťaže určené pre deti a mládež tieto oddiely zorganizovali pre vetvu Kulturistika a fitnes a v akých disciplínach?
 • na akých SAFKST pohárových, SAFKST majstrovských súťažiach organizovaných napríklad v detskom fitnes, alebo určených pre dorast/juniorov deti a mládež z týchto oddielov súťažili?
 • ktoré z detí z týchto oddielov súťažili napríklad na IFBB Majstrovstvách Európy alebo IFBB Majstrovstvách sveta v detskom fitnes v predchádzajúcich rokoch?
 • v čom sú tieto oddiely výnimočnejšie ako tradične dobre známe oddiely detského fitness (ktoré sa reálne starajú o fitness deti a mládež) - KŠK mesta Stará Ľubovňa, GymGol Klub Nitra, Športový Klub Fitness Free Prievidza, alebo Fitness Gabrhel Trenčín?

Aj siloví trojbojári nevedia počítať?

V OTVORENOM LISTE členom VV SAFKST som pomocou tabuliek polopatisticky uviedol počty aktívnych športovcov vo vetve Kulturistika a fitnes aj to, ktoré oddiely v tejto vetve boli v roku 2020 "okradnuté/odmenené" rozhodnutím členov Výkonného výboru SAKFST nápadom rozdeľujme financie oddielom podľa POČTU ČLENOV do 23 rokov a nie počtu AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV do 23 rokov.

V dnešnom článku som v podstate chválil Komisiu silového trojboja za správne rozhodnutie, rozdeliť odielom z vetvy uznaného športu SILOVÉ ŠPORTY - silový trojboj financie podľa počtu AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV do 23 rokov spôsobom, ktorý je vo všetkých ostatných národných športových zväzoch uplatňovaný v súlade so zákonom športe a zmluvou o priznaní príspevku uznanému športu už od roku 2017.  Podrobnejšia analýza dostupných dát však ukázala, že aj trojbojári nevedia počítať. Vysvetlím? Samozrejme.

K 30. 9. 2019 vedenie SAFKST nahlásilo do Registra aktívnych športovcov do 23 rokov na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, že v silovom trojboji máme 180 aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov. Kontrolou údajov (sledovala sa iba zhoda dátumu narodenia s rodným číslom resp. duplicita údajov) napokon uznanému športu Silové športy - silový trojboj bolo ministerstvom akceptovaných 173 športovcov do 23 rokov.

Pripomeniem, že v roku 2018 (tzn. k 30. 9. 2018) za vetvu Silové športy - Silový trojboj vedenie SAFKST nahlásilo, že v SAFKST má iba 39 aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov, takže v prípade silových trojbojárov tiež máme zázračný medziročný nárast o závratných cca 480% (vo vetve Kulturistika fitnes medziročný nárast bol až o 1024%, čím sme prekonali historické rekordy všetkých národných športových zväzov; zopakujem - stalo sa tak aj vďaka stovkám FIKTÍVNYCH AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV).

Otázkou je: "Ak teda majú siloví trojbojári v registri MŠVVaŠ SR nahlásených a akceptovaných 173 aktívnych športovcov do 23 rokov, prečo Komisia silového trojboja financie delila oddielom iba na 96 aktívnych športovcov, silových trojbojárov do 23 rokov?" Takže sami vidíte, aj tu opäť niečo nesedí. Chýba nám 77 aktívnych športovcov - silových trojbojárov s vekom do 23 rokov.

siloví trojbojari

Kde (a prečo?) sa v tabuľke p. Kovalčíka stratilo zvyšných 77 aktívnych športovcov - silových trojbojárov s vekom do 23 rokov (čo je 44,5% zo všetkých aktívnych športovcov nahlásených na ministerstve)? Prečo oddiely na nich nezískali ani cent? A prečo tieto oddiely čušia? To im naozaj nechýbajú peniaze, na ktoré majú zo Zákona o športe a podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR právo? Odpoveďami na tieto otázky snáď disponuje viceprezident SAFKST za vetvu Silové športy - silový trojboj a člen VV SAFKST p. Kovalčík. Pýtajte sa, som zvedavý, či vám niekto odpovie.

Rovnako ako v prípade vetvy Kulturistika a fitnes aj v prípade vetvy Silové športy - silový trojboj som spracoval tabuľku "okradnutých/odmenených", kde získate presnú informáciu o sumách, ktoré stratili oddiely Silového trojboja (tzn. boli "okradnuté") týmto postupom. Aj to, ktoré oddiely vďaka "cielenému úbytku" aktívnych športovcov získali to, na čo nemali nárok (tzn. boli "odmenené"; obrazne povedané koláč o veľkosti cca 9000€ sa nezmenil, zmenil sa iba počet hladných krkov - zo 173 na 96).

Vidíte to aj vy? Nie je dôvodom "mlčania" štatutára z oddielu Štart Zlatníky (ten z vetvy silový trojboj namiesto 2.192€ čo je 24,3% z celkovej rozdeľovanej sumy, získal v roku 2020 VEĽKÚ NULU) to, že z vetvy Kulturistika a fitnes mu na odielový účet napokon prišlo už spomínaných 4.200€  keď sa (ako som už vyššie uviedol) zázračným  nezákonným rozhodnutím VV SAFKST stali siloví trojbojári neoprávnene odrazu kulturistami a fitneskami? Áno, bol síce "okradnutý" v uznanom športe, ku ktorému patrí a ktorému v roku 2019 (k 30. 9. 2019) prispel 42 aktívnymi športovcami (za čo mal dostať financie pre rok 2020), ale rozhodnutím členov VV SAFKST bol odmenený - z peňazí kulturistov a fitnesiek. Zaslúžene? Za aké zásluhy? A kto príšiel s takým nápadom?

Mimochodom, suma 4.200€ vyplatená oddielu Štart Zlatníky (a to už viacerí tušíte) je ďalším neoprávneným výdavkom z príspevku uznanému športu vetvy Kulturistika a fitnes a jasným dôkazom, že naša vetva (v ktorej pôsobím a v ktorej som organizoval súťaže v roku 2012, 2014, 2016,2017 a 2019; pre ktorú som spracoval koncept oblastných súťaží a súťaží pre začiatočníkov) sa stala opäť aj v roku 2020 "dojnou kravou".

Podrobné informácie o SAFKST aktívnych športovcoch z vetvy Silový trojboj (sú vedení v oficiálnom Registri aktívnych športovcov do 23 rokov na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) a to aj s počtami a menami jednotlivých aktívnych športovcov s príslušnosťou k tomu ktorému oddielu, tak ako ich nahlásilo vedenie SAFKST k 30. 9. 2019, nájdeš pod odkazom Register športovcov do 23 rokov (okrem športov futbal a ľadový hokej)

POZNÁMKA: porušenia Stanov SAFKST členmi VV SAFKST (ktoré spomínam aj formou OTVORENÉHO LISTU) sú predmetom podnetu pre Disciplinárnu komisiu SAFKST, ako aj pre Kontrolórku SAFKST. Disciplinárna komisia SAFKST do dnešného dňa nezačala disciplinárne konanie. V prípade mojej osoby alebo osoby pani Niščákovej sú disciplinárne konania začaté obratom spravidla ešte v ten istý deň, ako sú doručené podnety, resp. deň nasledujúci po doručení podnetu. Čo robí s podnetom Kontrolórka SAFSKT tiež nevedno - ostatne tak ako nie je známe, čo robí s viacerými podnetmi už od mája 2020.

Zdroje MINEDU - financovanie športu 2020
MINEDU - register poskytnutých dotácií
Facebook stránka SAFKST
SPORTCENER - vyúčtovanie dotácií
SAFKST - informácia pre oddiely silového trojboja

Diskusia k článku:

AMIX diskusia