Zuzana NIŠČÁKOVÁ - Disciplinárna komisia zastavila konanie

Zuzana NIŠČÁKOVÁ - Disciplinárna komisia zastavila konanie

Pani Zuzana NIŠČÁKOVÁ je jednou z hlavných osobností detského fitness v národnom športovom zväze SAFKST. Oddiel TŠ F.R.E.S.H. Zvolen je roky najlepším oddielom detského fitness, vďaka ktorému SAFKST má nielen víťazky SAFKST Slovenských šampionátov v detskom fitness, ale aj úspešné účastníčky IFBB Majstrovstiev Európy a IFBB Majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii.

30. júna 2020, na základe podania členov Výkonného výboru SAFKST, SAFKST Disciplinárna komisia začala voči p. NIŠČÁKOVEJ (ako individuálnemu členovi SAFKST) Disciplinárne konanie. Informácia zverejnená na webstránkach SAFKST hovorí (viď rozhodnutia disciplinárnej komisie), že 18. novembra 2020

SAFKST Disciplinárna komisia ZASTAVILA KONANIE

v disciplinárnej veci voči p. NIŠČÁKOVEJ v časti podnetu členov VV SAFKST (tzn. členovia Disciplinárnej komisie uznali, že obvinenie p. Niščákovej zo strany členov VV SAFKST nebolo pravdivé resp. nespĺňalo podmienky na pokračovanie), kde bola členmi VV SAFKST p. Niščáková obvinená z nasledovného:

  • a) dlhú dobu je registrované, že údajne spochybňuje Stanovy SAFKST, vedenie SAFKST, kontrolórku SAFKST,
  • b) vo svojich vyjadreniach hlavne mailovej komunikácii osočuje funkcionárov a poškodzuje dobré meno jednotlivcov, funkcionárov a aj celej SAFKST,
  • c) spochybňuje nespochybniteľné povinnosti a záväzky vyplývajúce zo zákona o športe, zmluvných vzťahov s ministerstvom, Stanov SAFKST a vnútorných smerníc a predpisov SAFKST,
  • e) a nakoniec, že tieto názory šíri ďalej,
  • f) porušuje princíp slušnosti, pretože sa nespráva ku všetkým športovcom, rozhodcom, a funkcionárom úctivo a že nezachováva zásady morálky vo fitnes, kulturistike a silovom trojboji,
  • g) porušuje princíp primeranosti, pretože sa nesnaží svojim konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,
  • h) porušuje princíp apolitickosti, pretože svoje názory prezentuje a posiela súčasným politickým špičkám,
  • i) porušuje princíp lojality, podľa ktorého všetky osoby s príslušnosťou k SAFKST riešia veci a spory súvisiace s fitnes, kulturistikou a silovým trojbojom, prednostne pred orgánmi SAFKST, ktoré majú v pôsobnosti rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci,
  • j) opakovane porušila Stanovy SAFKST, pretože ako člen SAFKST je povinná osobitne dbať na dobré meno SAFKST, slovenského fitnes, kulturistiky a silového trojboja, a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli poškodiť, najmä zdržať sa jednostrannej negatívnej medializácie veci pred rozhodnutím orgánu SAFKST príslušného na posúdenie a rozhodnutie veci.

POZNÁMKA Igor Kopček: obvinenie p. NIŠČÁKOVEJ členmi VV SAFKST od začiatku vnímam ako JASNE ÚČELOVÉ (má zastrašiť, umlčať a spochybniť jej meno, narušiť rešpekt a pozíciu, ktoré si svojou dlhoročnou prácou získala). Prišlo po tom, ako spoločne so štatutármi iných oddielov SAFKST vyslovila odmietavý názor na konanie SAFKST výročnej konferencie formou per rollam na prelome marca/apríla 2020 (kde nebolo možné diskutovať o mojich závažných zisteniach súvisiacich s činnosťou členov VV SAFKST a TOP funkcionárov SAFKST v rokoch 2017, 2018 a 2019), následne pýtala sa na otázky súvisiace s finančnou disciplínou v SAFKST, s vyplácaním oddielov SAFKST podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov atď.
Dodám, že vedenie SAFKST od mája 2020 neodpovedalo ani na jednu, jedinú otázku z množstva otázok, ktoré im boli adresované oficiálnou cestou, prostredníctvom p. advokáta JUDr. Marcela BLAŽA, ktorý p. NIŠČÁKOVÚ aj zastupuje pred SAFKST Disciplinárnou komisiou.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia