Igor KOPČEK - Disciplinárna komisia zastavila konanie

Igor KOPČEK - Disciplinárna komisia zastavila konanie

9. apríla 2020 bol na stránke SAFKST zverejnený zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAFKST zrealizovaného formou per rollam v ten istý deň (zapísala ho pani Ingrid VRABCOVÁ; paradoxne, väčšina zápisov býva zverejnených resp. spísaných do pdf formy cca 2 týždne po zasadnutí VV SAFKST, tu to bolo v deň konania Zasadnutia VV SAFKST; ale ... v liste, ktorý som obdržal od Disciplinárnej komisie SAFKST sa píše, že zasadnutie sa konalo 8. apríla 2020), podľa ktorého štyria členovia VV SAFKST (menovite páni Mlsna, Matejíčka, Kovalčík a Hečko) podľa:
  • bodu 2 zápisu ... najprv konštatovali moje opakované porušenia Stanov SAFKST, vrátane článku XII tzn. citujem: "propagáciou dopingu, manipuláciou výsledkov súťaží, dlhodobým a opakovaným porušením povinností člena SAKFST stanovených predpismi SAKFST alebo rozhodnutím príslušného orgánu SAKFST, čím vážne ohrozil alebo mohol vážne ohroziť princípy a vzťahy v SAKFST alebo autoritu normatívneho systému SAKFST alebo rozhodovacie činnosti orgánov SAKFST, vykonával dlhodobo činnosť nezlúčiteľnú s poslaním SAKFST a IFBB, IPF, pretože organizoval, propagoval a zúčastňoval sa akcií a činnosti v organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú svojou činnosťou pre SAKFST konkurenčnými."
  • bodu 3 zápisu ... na základe konštatovaní uvedených v bode 2 rozhodli s okamžitou účinnosťou o mojom pozastavení členstva v SAFKST
  • bodu 4 zápisu ... v súlade s bodom 3 dali podnet na konanie Disciplinárnej komisii SAFKST

14. apríla 2020, na základe podania členov Výkonného výboru SAFKST (menovite pánov Mlsnu, Matejíčku, Kovalčíka a Hečka), SAFKST Disciplinárna komisia začala voči mne (ako individuálnemu členovi SAFKST) Disciplinárne konanie.

29. septembra 2020 Disciplinárna komisia SAFKST v zložení p. JUDr. BEZÁK, p. JUDr. VRABEC, p. Ing. HLINKA vykonala disciplinárne prejednanie môjho prípadu, na ktorom boli zistené skutočnosti, ktoré vylučovali ďalej pokračovať v disciplinárnom prejednávaní resp. pokračovať sa v ňom mohlo až po dručení dokladov zo strany Sekretariátu SAFKST Disciplinárnej komisii SAFKST a dokladov mne a môjmu právnemu zástupcovi (o čo sme opäť požiadali cca mesiac po termíne septembrového disciplinárneho prejednania). Mojim právnym zástupcom (rovnako ako v prípade p. NIŠČÁKOVEJ) je pán advokát JUDr. Marcel BLAŽO.

Informácia aktuálne zverejnená na webstránkach SAFKST hovorí (viď rozhodnutia disciplinárnej komisie), že 29. decembra 2020, na neverejnom zasadnutí (tzn. bez toho, aby som k tejto téme vypovedal)

SAFKST Disciplinárna komisia ZASTAVILA KONANIE

v disciplinárnej veci voči Igorovi KOPČEKOVI v časti propagácia dopingu.

POZNÁMKA č. 1: členovia VV SAFKST (menovite páni Mlsna, Matejíčka, Kovalčík a Hečko) členom Disciplinárnej komisie SAFKST tvrdili nasledovné: "Ing. Igor Kopček opakovane porušil Stanovy SAFKST, Čl. XII propagácia dopingu - Na svojom webovom sídle https:// www.eastlabs.sk propaguje užívanie dopingu, pretože vo svojich publikáciách Na rovinu o dopingu 1, 2  popisuje presný návod aké zakázané látky v akých kombináciách brať, ktoré zakázané látky a ich kombinácie majú aké účinky. To nie sú publikácie, ktoré majú varovať pred dopingom, to je návod, ako doping brať." (poznámka: knihy Na rovinu o dpingu 1/2 som napísal ako súčasť uceleného komplexu štyroch kníh v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, čo je všeobecne známe; táto skutočnosť nebránila tomu, aby som v roku 2012 ako organizačný pracovník spoločne s Jarom HORVÁTHOM zorganizoval SAFKST Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov, v roku 2014 bol spoločne s Andrejom MOZOLÁNIM kopromotérom súťaže Mozolani PRO Classic, v rokoch 2016/2017/2019 získal poverenie od VV SAFKST na organizovanie série súťaží AMIX Patriot Cup, v roku 2016 sa stal členom SAFKST a v roku 2019 aj štatutárom občianskeho združenia Fitness Akadémia Vranov oz., ktoré bolo prijaté v tom istom roku do asociácie ako riadny člen SAFKST)

POZNÁMKA č. 2: voči pozastaveniu môjho členstva v SAFKST (tzn. voči bodu 3) aj voči podnetu na konanie Disciplinárnej komisie SAFKST voči mne (tzn. voči bodu 4) VYSLOVIL NESÚHLAS piaty člen VV SAFKST p. Muller, ktorý uviedol nastedujúce pripomienky:

  • Pripomienky k bodu 3 ... výstupy investigatívnej činnosti pána Ing. Kopčeka publikované na webových stránkach jeho spoločnosti sú vážne a určite nikoho, kto má skutočne šport rád a nepozerá sa naň len cez prizmu finančného zisku, nenechajú ľahostajným. Navrhoval som riešiť tento problém konštruktívnym dialógom. Upozornenia a argumenty v publikovaných článkoch je možné vyvrátiť jedine argumentáciou podloženou dôkazovým materiálom. Riešiť tento problém akýmsi hlasovaním o pozastavení členstva formou „ per rollam“ je absurdné. Mimochodom, som toho názoru, že k tomuto problému publikovaných informácií by sa mala vyjadriť predovšetkým komisia kult.a fitnes. Rozhodne som proti každému „machiavellistickému riešeniu“, ktoré vyvolá nedôveru v členskej základni a vytvorí z celého prípadu niečo, čo bude pripomínať na Slovensku mediálne pertraktovanú, tragickú kauzu „Kuciak“. S pozastavením členstva nesúhlasím. Pavol MULLER
  • Pripomienky k bodu 4 ... podnet na disciplinárne konanie by mal byť podaný len ak je preukázané a dôkazom doložené protiprávne konanie. Ak tieto atribúty podanie nemá, nezávislá Disciplinárna komisia ho nemôže prijať. Preto s návrhom na disciplinárne konanie nesúhlasím. Pavol MULLER

POZNÁMKA č. 3: podľa aktuálnych informácií zverejnených na stránkach SAFKST, napriek tomu, že Disciplinárna komisia SAFKST rozhodla v mojom prípade o zastavení konania v časti propagácia dopingu, 28. decembra 2020 prijala ďalšie podanie od reprezentačného trénera Rolanda BROSMANA.

Pripomeniem, že reprezentačný tréner Roland Brosman ma začiatkom marca 2019 udal (tzn. v rozhodnutí DK SAFKT je spomínaný ako OZNAMOVATEĽ - viď obrázkový materiál nižšie) na Polícii SR, Okresnej prokuratúre, Generálnej prokuratúre, písal aj na Úrad pre ochranu osobných údajov za obsah článku, v ktorom som použil údaje o jeho tzv. fiktívnych aktívnych športovcoch do 23 rokov (údaje som získal legálnym spôsobom z voľne dostupných stránok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu; v článku som upozornil aj na konanie, ktoré môže byť orgánmi činnými v trestnom konaní reálne hodnotené ako SUBVENČNÝ PODVOD pretože vedenie SAFKST a reprezentačný tréner BROSMAN opakovane nahlasovalo MŠVVaŠ SR NEPRAVDIVÉ, nadhodnotené údaje o aktívnych športovcoch do 23 rokov). Následne dal podnet na moje riešenie Disciplinárnej komisii SAFKST, ktorá ho prijala. Jeho podnet pre Disciplinárnu komisiu SAFKST v roku 2019 bol na Sekretariát SAFKST doručený pár hodín po tom, ako som členom VV SAFKST adresoval list obsahujúci body, ktoré som chcel zaradiť do programu Výročnej konferencie konanej v marci 2019. Hlavnou témou týchto bodov bolo porušovanie Zákona o športe a Zmlúv s MŠVVaŠ v súvislosti s aktívnymi športovcami do 23 rokov.

Disciplinárne konanie (iniciované reprezentačným trénerom BROSMANOM) voči mne bolo v prvom prípade zastavené až 17. februára 2020 (aj na základe vyššie uvedeného vyjadrenia relevantných subjektov a Ministerstva šolstva, vedy, výskumu a športu, ktoré konštatovali, že k porušeniu Zákona o GDPR z mojej strany nedošlo) tzn. cca 7 týždňov pred ďalším mojim obvinením, ktoré inciovali 4 z 5 členov VV SAFKST.

POZNÁMKA č. 4: ďalšou informáciou je, že 27. decembra 2020 Disciplinárnej komisii SAFKST bol doručený podnet, tentokrát už priamo od p. prezidenta SAFKST Borisa MLSNU, ktorý tvrdí (okrem iného) aj to, že verejne osočujem funkcionárov SAFKST.

POZNÁMKA č. 5: tak ako v prípade obvinenia p. NIŠČÁKOVEJ členmi VV SAFKST, aj v mojom prípade vnímam všetky obvinenia VV SAFKST (menovite pánov Mlsnu, Matejíčku, Kovalčíka a Hečka) aj reprezentačného trénera BROSMANA ako JASNE ÚČELOVÉ (majú ma zastrašiť a predovšetkým umlčať). Prišli po tom, ako som spoločne so štatutármi iných oddielov SAFKST vyslovil odmietavý názor na konanie SAFKST výročnej konferencie formou per rollam na prelome marca/apríla 2020 (kde nebolo možné diskutovať o mojich závažných zisteniach súvisiacich s činnosťou členov VV SAFKST a TOP funkcionárov SAFKST v rokoch 2017, 2018 a 2019), následne som sa opäť pýtal na otázky súvisiace s finančnou disciplínou v SAFKST, s vyplácaním oddielov SAFKST podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov atď.
Dodám, že vedenie SAFKST od mája 2020 neodpovedalo ani na jednu, jedinú otázku z množstva otázok, ktoré im boli adresované oficiálnou cestou, prostredníctvom p. advokáta JUDr. Marcela BLAŽA.

Zdroje SAFKST web sídlo
Zápisy DK SAFKST doručené Igorovi Kopčekovi

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Současné vedení SAKFST
autor: Ivan | dátum: 09.01.2021 11:09:02
Současné vedení SAKFST je zcela zdiskreditované, jediné, co by měli udělat, je odstoupit a umožnit čestné a poctivé volby.
tu to vôbec nie je o mne
autor: admin | dátum: 08.01.2021 22:55:41
Celé to nie je o zavádzaní/nezavádzaní alebo klamaní/neklamaní. Sú tu jasné argumenty, fakty na stole, čísla, presuny súm, pravidlá, zmluvy, zákon o športe, listy z ministerstva, právne analýzy atď. Sám som zvedavý, aký bude mať pohľad na dianie v SAFKST v rokoch 2018 a 2019 kontrola HKŠ, ktorá sa skončí v tomto mesiaci. A hlavne, čo sa bude diať ďalej.
Bude rok 2021 rokom pravdy?
autor: Jožo122 | dátum: 08.01.2021 17:40:32
Igor, ako ho poznám, nezavádza a neklame. Zdá sa, že nie som sám kto mu verí.