Mlsna, Mlsna, kde sa pozriem, všade je pán prezident Mlsna

Mlsna, Mlsna, kde sa pozriem, všade je pán prezident Mlsna


A/ blíži sa termín konania SAFKST Konferencie za rok 2020 a VV SAFKST s p. Mlsnom hľadajú cesty, ako odstrániť zo SAFKST okrem p. Gabrhela (tiež jeho oddiel Fitness Gabrhel Trenčín), aj p. Niščákovú. Mimoriadnej pozornosti sa stále teším aj ja a riadny člen SAFKST, oddiel Fitness Akadémia Vranov oz., ktorých opakovane napádal v roku 2020 p. Brosman - ten je reprezentačným trénerom od roku 2013 s reálnou odbornou spôsobilosťou INŠTRUKTOR (čo je v rozpore so Zákonom o športe 440/2015 Z.z.; inštruktor je nižšia spôsobilosť, určená pre tzv. šport pre všetkých).
Pán Mlsna
dokázal ale zariadiť zázrak (beriem to ako odmenu pre p. Brosmana za jeho opakované ataky a verklíkovanie tvrdenia KOPČEK KLAME). Dokonca so spätnou platnosťou. INŠTRUKTOR Brosman sa zásahom do systému pracovníkom, povereným p. Mlsnom, pretransformoval na TRÉNERA (odborná spôsobilosť mu bola zmenená 3 dni potom, čo som poslal ohľadom toho upozornenie členom Disciplinárnej komisie; POZOR na jeden fakt - číslo dokladu pre spôsobilosť TRÉNER je 666/13 tzn. je rovnaké, aké mal p. Brosman pre spôsobilosť INŠTRUKTOR; stavte sa o čo chcete, že po tomto článku sa stane aj v tomto prípade "zázrak").
Mlsna ovplyvnenie odbornosti Brosmana

Zázračný doklad s číslom 666/13
B/
p. Mlsna a slepo počúvajúci členovia VV SAFKST mi pozastavili členstvo v SAFKST (a stále ho mám pozastavené aj napriek tomu, že Disciplinárna komisia pri najvážnejšom obvinení, ktorým je p. Mlsnom kde komu podsúvané porušovanie pravidiel Svetového antidopingového programu, povedala jasný verdikt NEVINNÝ). Aktuálne trom klubom, riadnym členom SAFKST, p. Mlsna PROTIPRÁVNYM ROZHODNUTÍM VV SAFKST bráni zaplatiť v roku 2021 poplatky za riadnych členov (tzn. oddiely Fitness Gabrhel Trenčín, TŠK F.R.E.S.H. Zvolen a Fitness Akadémia Vranov) a aj našich individuálnych členov.
Mlsna - Kopcek vraj porusuje antidopingove pravidla

C/
p. Mlsna vďaka slepo počúvajúcim členom VV SAFKST získal 9. apríla 2020 výnimočné postavenie - do rúk mu dali nielen moc, súhlas na komunikáciu k tretím stranám (v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla po tom, čo som po viac ako ročnej snahe riešiť problematiku na pôde SAFKST po prvýkrát verejne upozornil na to, že VV SAFKST NEROZDEĽUJE oddielom desiatky tisíc Eur pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov, produkuje stovky fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov atď.), ale aj súhlas na rozpútanie čohokoľvek voči každému, kto na základe logických faktov usúdi, že mám pravdu.
Mlsna plna moc od VV SAFKST
Pán Mlsna vo vyúčtovaní finančných prostriedkov tvrdí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, že od roku 2017 po rok 2020 SAFKST oddielom z vetvy kulturistiky a fitness údajne rozdelil podľa počtu aktívnych športovcov státisíce Eur. O aké sumy sa jedná?

 • v r. 2017 ... 77.970,83€ (zákonom stanovená povinnosť rozdeliť - minimálne 62.918,70€; márne hľadám čo i len jeden, jediný SAFKST oddiel, ktorý z tejto sumy dostal čo i len cent )
 • v r. 2018 ... 110.489,75€ (zákonom stanovená povinnosť rozdeliť - minimálne 69.489,75€; márne hľadám čo i len jeden, jediný SAFKST oddiel, ktorý z tejto sumy dostal čo i len cent)
 • v r. 2019 ... 94.834,45€ (zákonom stanovená povinnosť rozdeliť - minimálne 79.007,25€; oddielom z vetvy kulturistika a fitness bolo NETRASPARTNÝM, Zákonom o športe 440/2015 NEAKCEPTOVATEĽNÝM spôsobom prerozdelených menej ako 7.000€ a po informácii z 29. decembra 2019 "kto, koľko a prečo získal" im na zúčtovanie ostal reálne jeden, jediný deň)
 • v r. 2020 ... overiteľná informácia o tom,  KOĽKO € bolo (údajne) rozdelených oddielom, nie je na stránke SAFKST zverejnená ani v čase písania tohto článku tzn. 6./7. februára 2021; VV SAFKST má povinnosť podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a Zmluvy s MŠVVaŠ SR (ktorú podpísal p. Mlsna) do 25. januára 2021 ZVEREJNIŤ kompletnú informáciu, ako boli použité financie od štátu, ktoré sme získali pre rok 2020; napriek jasným pravidlám, stále nepoznáme úhrady, ktoré Sekretariát SAFKST zrealizoval v mesiacoch november - december
D/ p. Mlsna výnimočné postavenie prezidenta SAFKST s plnou mocou od VV SAFKST dokonale využíva - okrem pozastavenia môjho členstva v SAFKST presadil, že ma opäť a opäť rieši Disciplinárna komisia a neváhal sa dokonca obrátiť so ŽALOBOU na súd (na mňa a spoločnosť, kde som spoločníkom). Za peniaze SAFKST, samozrejme. V akej veci? Okrem "nejakej finančnej kompenzácie" žiadal prostredníctvom advokátskej kancelárie:
 
 • 1/ aby mi súd svojim rozhodnutím zakázal písať články, v ktorých poukazujem na závažné problémy v rámci SAFKST (a ktoré p. Mlsna vytrvalo označuje, že to je KLAMSTVO, ZAVÁDZANIE, VYTRHÁVANIE FAKTOV z kontextu, prípadne HOAX); na mnohé z nich som márne upozorňoval dvojicu p. Mlsna a p. Matejíčka už od februára 2019, od januára/februára 2020 celý VV SAFKST, od marca (keď mi konečne dali na základe opakovaných žiadostí kontakt) už aj SAFKST Kontrolórku p. Mgr. Ing. Vančo - Véhgovú; práve o mojich zisteniach som chcel členskú základňu informovať na SAFKST Konferencii v roku 2020, na čo som však nedostal žiadnu príležitosť
 • 2/ aby mi súd svojim rozhodnutím prikázal stiahnuť zo stránky EastLabs.SK všetky články, ktoré riešia danú problematiku, dokonca aj tie, ktoré som napísal pred rokom 2020
 • 3/ aby som zaplatil súdne trovy, ktoré p. Mlsnovi a SAFKST v súvislosti so žalobou vznikajú
Výsledok žaloby? Okresný súd bez toho, aby som akokoľvek reagoval na žalobu p. Mlsnu resp. aby som na svoju obhajobu dodal akékoľvek ďalšie fakty (tie však sú súčasťou každého článku, ktorý venujem danej problematike), jeho žalobu na spoločnosť ReaSport sro. a aj na mňa ZAMIETOL.

okresny sud Mlsna vs Kopcek

V spomínaných výdajoch SAFKST (zverejnené sú iba do októbra 2020, čo je ďalším porušením Zákona o športe 440/2015 a Zmluvy s MŠVVaŠ SR) som našiel hneď niekoľko položiek, ktoré uhrádzal VV SAFKST a ktoré môžu priamo súvisieť so spomínanými aktivitami p. Mlsnu na súdoch, realizovaných so súhlasom členov VV SAFKST - p. Matejíčku, p, Kovalčíka a p. Hečka:

 • advokátska kancelária Soukeník - Štrpka ... 840€
 • notárske úkony JUDr. Martin VLHA ... 232,80€
 • notárske úkony JUDr. Lucia HASPEL - DOBROVODSKÁ ... 610,27€; 222,50€; 75,62€; 637,82€
 • SPOLU: cca 2.619€

Zdôrazním, že pán Mlsna neváhal minúť takmer 3.000€ z rozpočtu SAFKST len kvôli tomu, aby aj na Krajskom súde (po odvolaní proti rozhodnutiu Okresného súdu) získal rovnaký výsledok - ZAMIETAVÉ STANOVISKO. A pre úplnosť iba dodám, že aj keď som "vyhral", o žiadnu finančnú kompenzáciu (vo forme súdnych trov) od SAFKST  za nezmyselné a krivé obvinenia zo strany VV SAFKST a p. Mlsnu som nepožiadal. Otázkou je, ako p. Mlsna bude vysvetľovať účelnosť tako použitých finančných prostriedkov, ktoré:

 • primárne použil len a len na to, aby zakryl svoje aktivity realizované na pôde SAFKST
 • sekundárne aby mal na mňa páku na Disciplinárnej komisii SAFKST (obdobne, ako to pred SAFKST Konferenciou v roku 2019 skúšal p. Brosman klamstvom a mojim udaním na Políciu SR, Okresnú/Krajskú prokuratúru aj Úrad pre ochranu osobných údajov, kde tvrdil, že som porušil GDPR a ako člen SAFKST som zneužil osobné údaje - tie sú stále voľne dostupné na stránke MŠVVaŠ; aktuálne viem, že GDPR je dvojsečná zbraň, ktorá napr. v Rimavskej Sobote môže  "začať rúbať" a postihne každého, kto sa na projekte tzv. fiktívnych SAFKST aktívnych športovcov podieľal).

Mlsna vs Kopcek odovolanie krajský súdKoľko SAFKST oddielov ovláda p. Mlsna?

Priznávam - v januári/februári 2019 som si v súvislosti s dianím v SAFKST kládol nesprávne otázky. Sústredil som sa na Zákon o športe 440/2015, 118 fiktívnych aktívnych športovcov z oddielu p. Brosmana a spôsob, akým vedenie SAFKST malo každoročne rozdeliť (a nerozdeľovalo) desiatky tisíc Eur oddielom z vetvy kulturistiky a fitness. Tie správne otázky prichádzali až v závere roka 2019 a to, že boli rozhodujúce pre p. Mlsnu, potvrdzuje aj úvodný popis skutkového stavu, ktorým sa advokátska kancelária snažila opísať už spomínanému Okresnému a Krajskému súdu moje údajné klamstvá.

Investigatívna skupina redaktorov, študentov žurnalistiky, špecialistov z oblasti účtovníctva a práva opakovane overovala moje zistenia, na ktoré som postupom času prichádzal. Ich záver je rovnaký ako môj - kto ovláda viac ako jeden SAFKST oddiel, dokáže elegantne manipulovať s výsledkami akéhokoľvek hlasovania na SAFKST Konferencii. A možno aj získavať neoprávnené výhody, ak zlyhá (nekoná) kontrolný orgán, alebo ak VV SAFKST prehliada reálne fakty, ktoré majú mesiace k dispozícii.

Kto má "pod palcom" niekoľko oddielov, nie je pre neho problém odsúhlasiť nedokonalé Stanovy (tie dajú doslova neuveriteľnú právomoc VV SAFKST), vyhodiť zo SAFKST nielen bývalého prezidenta Čaplu, ale aj všetkých "opozičníkov" (rozumej tých, ktorí prídu na rozmanitú škálu podvodíkov a pochybení). A ako bonus dosiahnuť doživotné  "zabetónovanie na pozíciách", z ktorých sa dá kde-čo vyťažiť.

Tak ako pred SAFKST Konferenciou za rok 2019, aj teraz (tzn. 6./7. februára 2021) som sa pozrel na relevantné informácie, dostupné na stránkach ISŠ - Športový portál, ktoré v mene VV SAFKST spravuje člen Disciplinárnej komisie SAFKST p. Benč. Čo som zistil? Spomeniete si, na ktoré SAFKST oddiely má priamy vplyv p. Mlsna? A koľko z nich aj vďaka jeho rozhodnutiam získalo v roku 2020 zaujímavé finančné príspevky z balíka peňazí, ktoré nám dáva MŠVVaŠ SR?


1/
ACEZONE s.r.o. - IČO:31402526 ID:SAFKST00018

To, že SAFKST má ako oddiely/športové kluby zaregistrovené desiatky a desiatky spoločností s ručením obmedzeným (mnohé bez vzťahu k reálnej športovej činnosti, čo je v rozpore so Zákonom o športe) je v porovnaní s inými národnými športovými zväzmi minimálne zvláštne. Medzi takéto SRO športové kluby patrí aj spoločnosť ACEZONE sro., ktorá (podľa výpisu z Obchodného registra) vznikla v roku 1995 pod názvom BORIS MLSNA sro. Po roku nastala zmena - spoločnosť mení meno na GYM sro., ktoré používa až do apríla 2019. Meno GYM sro. si prosím dobre zapamätajte a iba dodám, že zástupca spoločnosti ACEZONE sro. (resp. BORIS MLSNA sro. resp GYM sro.) má právo hlasovať na SAFKST Konferenciách a ovplyvňovať jej výsledky.

ACEZONE 2 vypis z obchodneho regsitra


2/
GYM4U s.r.o. - IČO:52328589 ID:SAFKST00167

GYM4U a Mlsna

V máji 2019 je do Obchodného registra zapísaná nová spoločnosť GMY4U sro., ktorá obratom ruky získava aj členstvo v SAFKST a koncom roka (vďaka fiktívnym aktívnym športovcov do 23 rokov) tento ďalší SRO športový klub získal 3 hlasy na SAFKST Konferencii. Paradoxne, štatutárkou v sro je podľa výpisu z Obchodného registru p. Mlsnová, ktorá je v Informačnom systéme športu - Športový portál registrovaná v inom SAFKST klube - je ním ďalší SRO športový klub GYM Security sro.


Koľko fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov má GYM4U sro.? V registri MŠVVaŠ SR je ich zapísaných rovných 50 a GYM4U sro. má aj 3 hlasy na SAFKST Konferencii.


3/
GYM Security s.r.o - IČO:35784431 ID:SAFKST00016

Mlsna ovláda Gym security
ID SAFKST00016 v aktuálne platnej zdrojovej evidencii naznačuje, že aj ďalší z tzv. SRO športový klub patrí ku kmeňovým oddielom v SAFKST - jeho meno je GYM Security sro. V registri aktívnych športovov do 23 rokov pre rok 2019 a aj 2020 však pod IČO 35784431 nájdete iný SAFKST klub - GM Star (na čo som už upozornil hneď v jednom z prvých článkvo venovaných dianiu v SAFKST). Čiže niekde sa asi stala chyba ...
Čo hovorí pohľad do Obchodného registra? Štatutárnym orgánom je opäť iba p. Mlsnová, jej spoločník p. Janíček je členom SAFKST Športového klubu PENGYM Bratislava, ktorý je kmeňovým oddielom p. Mlsnu.

Koľko fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov má GYM Security sro. resp. GM Star? V registri MŠVVaŠ SR je ich zapísaných rovných 47 a GYM Security sro. má aj 3 hlasy na SAFKST Konferencii.


4/
Športový klub PENGYM Bratislava - IČO: 42252946 ID: SAFKST00003

Mlsna ovláda Športový klub PENGYM
Športový klub PENGYM Bratislava, s ID SAFKST00003 je nepochybne kmeňovým klubom, patriacim p. Mlsnovi. Veľa napovie aj mail adresa zverejnená ako adresa elektronickej pošty klubu. Koľko fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov má GYM Security sro. resp. GM Star? V registri MŠVVaŠ SR je ich zapísaných rovných 49 a Športový klub PENGYM Bratislava má aj 4 hlasy na SAFKTS Konferencii.


5/
FLEXZATNIX s.r.o. - IČO:47600225 ID:SAFKST00017


Ďalším z množstva SAFKST SRO športových klubov je FLEXZATNIX sro. s ID číslom SAFKST00017. Už čísla dvoch klubov ovládaných p. Mlsnom tzn. SAFKST00016 (klub GYM Security sro.) a SAFKST00018 (klub ACEZONE sro.) veľa napovedali. A právom!
Intuícia nesklamala - pohľad do obchodného registru odhalil ďalšiu z väzieb na p. Mlsnu, aj keď to chvíľu trvalo. Áno, aj v tomto prípade jedným z majiteľov a zároveň štatutárnym orgánom v SAFKST klube s exotickým názvom bol p. Mlsna. Paradoxne, spoločnosť FLEXZATNIX sro. bola uznesením Okresného súdu v Nitre zrušená bez likvidácie, pohľad do aktuálnych údajov v ISŠ - Športový portál však ukáže, že SRO športový klub FLEXZATNIX sro. žije ďalej.  Dodám, že druhý štatutárny orgán p. Bogár nie je členom SAFKST.


6/
Slovenská komora športových centier (SKŠC) - IČO:45740101 ID:SAFKST00151


Vrcholom kreatívnosti p. Mlsnu vo vytváraní nových, ním ovládaných SAFKST oddielov/klubov nie sú SRO športové kluby, ale tzv. záujmové združenia TÝCH ISTÝCH právnických osôb, ktoré sú navyše zároveň členmi SAFKST. Prvým takýmto združením je Slovenská komora športových centier, ktoré je v podstate športovým zväzom v niektorých prípadoch jasne konkurenčným k SAFKST. Slovenská komora športových centier v SAFKST vystupuje (zrejme kvôli utajeniu vlastníckych vzťahov) pod nič hovoriacou skratkou SKŠC. Ktoré SRO-čky vytvorili toto združenie? Pohľad do registra záujmových združení hovorí jasnou rečou: 

 • p. Mlsnom ovládaná spoločnosť GYM sro. resp. ACEZONE, ktorá sama o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00018
 • p. Mlsnom ovládaný Športový klub PENGYM Bratislava, ktorý sám o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00003
 • p. Mlsnom ovládaná spoločnosť GYM Security sro., ktorá sama o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00016

Mlsna ovláda Slovenskú komoru športových centier
Koľko fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov má Slovenská komora športových centier (SKŠC)? V registri MŠVVaŠ SR je ich zapísaných rovných 27 a SKŠC má aj 2 hlasy na SAFKST Konferencii.

 
7/
Slovenský zväz kondičných športov (SZKŠ) - IČO:50103580 ID:SAFKST00150

Mlsna ovláda Slovenský zväz kondičných športov
Kreatívnosť p. Mlsnu vo vytváraní nových, ním ovládaných SAFKST oddielov/klubov pokračovala aj v prípade druhého združenia právnických osôb, ktoré je registrované v SAFKST pod menom Slovenský zväz kondičných športov. Ako napovedá sám názov (a predovšetkým predmet a oblasti činnosti), je to v športový zväz v mnohých prípadoch jasne konkurenčný k SAFKST. Slovenský zväz kondičných športov v SAFKST vystupuje (zrejme opäť kvôli utajeniu vlastníckych vzťahov) pod nič hovoriacou skratkou SZKŠ. Ktoré SRO-čky vytvorili toto združenie? Pohľad do registra záujmových združení hovorí jasnou rečou - tie isté, ako Slovenskú komoru športových centier:

 • p. Mlsnom ovládaná spoločnosť GYM sro. resp. ACEZONE, ktorá sama o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00018
 • p. Mlsnom ovládaný Športový klub PENGYM Bratislava, ktorý sám o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00003
 • p. Mlsnom ovládaná spoločnosť GYM Security sro., ktorá sama o sebe je členom SAFKST s právom hlasovať na Konferencii, s ID:SAFKST00016

Koľko fiktívnych aktívnych športovcov do 23 rokov má Slovenský zväz kondičných športov (SZKŠ)? V registri MŠVVaŠ SR je ich zapísaných rovných 47 a SZKŠ má aj 3 hlasy na SAFKST Konferencii.

Prezident Mlsna ovláda minimálne 7 oddielov!

Fakty neklamú. Jednoduchou analýzou údajov voľne dostupných na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR (MŠVVaŠ SR) investigatívna skupina zistila, že p. Mlsna priamo resp. sprostredkovane prostredníctvom p. Mlsnovej ovláda minimálne 7 oddielov. Mená piatich z nich nájdete aj v registroch SAFKST aktívnych športovcov do 23 rokov a asi nie je náhodou, že práve tieto oddiely získali na svojich členov (novembrovým rozhodnutím VV SAFKST - jeho súčasťou je aj p. Mlsna) finančný príspevok v celkovej výške 22.800€, na 228 členov (tzn. aj na fiktívnych aktívnych členov) - tí sú predovšetkým z blízkej ZŠ v Petržalke, na ktorej sa má konať (opäť) aj 2020 SAFKST Konferencia.

Financie pre oddiely ovládané p. Mlsnom

Pripomeňme si, koľkými hlasmi na SAFKST Konferencii za rok 2020 môže disponovať p. Mlsna:

 • ACEZONE s.r.o. ... 1 hlas
 • GYM4U s.r.o. ... 3 hlasy
 • GYM Security s.r.o. ... 3 hlasy
 • FLEXZATNIX s.r.o. ... 1 hlas (možno)
 • Športový klub PENGYM Bratislava ... 4 hlasy
 • Slovenská komora športových centier ... 2 hlasy
 • Slovenský zväz kondičných športov ... 3 hlasy
 • SPOLU: 16-17 hlasov
 • Bohužiaľ, ako ukázala analýza SAFKST oddielov, p. Mlsna nie je jediným z TOP funkcionárov SAFKST, ktorí z rozmanitých dôvodov ovládajú niekoľko oddielov s právom hlasovať na SAFKST Konferenciách.

Toto malo byť namiesto úvodu

Situáciu v SAFKST monitorujem takmer dva roky. Po telefonáte z novembra 2019 s Dominikou MULTÁŇOVOU (ktorú som upozornil, že na stránke SFKST stále nie sú zverejnené informácie o tom, aká celková suma a koľko Eur bude prerozdelených pomerným spôsobom oddielom vetvy kulturistika/fitness podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov z príspevku od MŠVVaŠ SR pre SAFKST) som získal od nej zaujímavú informáciu - čaká na výsledky tzv. oddielových súťaží.

Tých súťaží, o ktorých sa už nejaký čas šepkalo, že (bez štatútu legálnosti) v roku 2019 budú nástrojom na to, ako reálne fungujúce oddiely obrať o peniaze. A VV SAFKST dokonca zvolil zohľadňovacie obdobie tak, aby mohol s počtami aktívnych športovcov do 23 rokov manipulovať a desiatky tisíc Eur nedeliť medzi oddiely s legálnymi, 111 aktívnymi športovcami zapísanými pre rok 2019  v Registri MŠVVaŠ SR. Po problematickej smernici "dáme vám jednu tretinu/ dve tretiny peňazí si necháme" tu bol ďalší signál o činnosti vedenia SAFKST, poškodzujúcom oddiely z vetvy kulturistika/fitness tzn. aj oddiel Fitness Akadémia Vranov oz.

V krátkom čase som oslovil redaktorov píšucich o svete športu, vysokoškolských študentov žurnalistiky, odborníkov na športové právo aj účtovníctvo/audit a následne stal sa súčasťou investigatívnej skupiny, ktorá pravidelne nielenže monitoruje činnosť vedenia SAFKST (a informácie opakovane overuje), ale prichádza aj s konkrétnymi riešeniami.

Primárnym cieľom investigatívnej skupiny bolo zhromaždiť dostatok podkladov a faktov (na ktoré som bol upozorňovaný počas celého roku 2019 na rozmanitých školeniach venovaných Zákone o športe - zjednodušené výstupy z nich som posúval dvojici p. Mlsna - p. Matejíčka), na základe ktorých mohli členovia VV SAFKST prijať správne rozhodnutia a opraviť chyby z minulosti. A konať tak, aby konečne prestali poškodzovať riadnych členov SAFKST. Sekundárnym cieľom bolo a stále je informovať členskú základňu o podivuhodnom dianí v SAFKST a krokoch TOP SAFKST funkcionárov.

V osobných rozhovor mi totiž:

 • p. Hečko (zástupca športovcov z vetvy kulturistika/fitness vo VV SAFKST) opakovane priznal, že číta iba tlačený materiál a naša investigatívna skupina primárne vychádza z dostupných internetových zdrojov
 • p. Matejíčka (viceprezident z vetvy kulturistika/fitnes vo VV SAFKST) priznal, že žiaden Zákon o športe a s tým spojené súvislosti študovať nebude a kto neštuduje, problematiku nepozná
 • p. Kovalčík (viceprezident z vetvy silový trojboj vo VV SAFKST) priznal, že on funguje iba na telefóne a naštudovať si podklady napr. v pdf forme v akomkoľvek smart telefóne je komplikované, ak nie nemožné
 • p. Muller (zástupca športovcov z vetvy silový trojboj vo VV SAFKST) opakovane potvrdzuje, že v rozpore s Rokovacím poriadkom VV SAFKST bod 6 členovia VV SAFKST nikdy neobdržali materiály (ktoré mali na zasadnutí VV SAFKST prerokovať) v dostatočnom predstihu tak, aby mohli pouvažovať nad dopadmi svojich rozhodnutí, prípadne legálnosti krokov, ktoré odsúhlasia; okrem toho potvrdil, že pri per-rollam hlasovaní členov VV SAFKST v roku 2021 nikdy neobdržal materiál (návrh, ktorého sa hlasovanie malo týkať) k hlasovaniu tzn. nebola dodržaná podmienka PLATNOSTI HLASOVANIA podľa Smernice Per Rollam SAFKST12/2017/VV, článok 5 odsek 1/a, kde je uvedené ... cit.: hlasovanie per rollam je platné, ak bol návrh riadne zaslaný VŠETKÝM členom orgánu SAFKST

Treba viac signálov, že jediným, kto pripravuje podklady pre zasadnutia VV SAFKST a určuje smerovanie v asociácii (aj z titulu pozície prezidenta SAFKST a zároveň šéfa Komisie rozhodcov pre vetvu kulturistika a fitness) je p. Mlsna? Bohužiaľ, ako sa ukázalo v priebehu času, inšpiráciu nehľadá primárne v radoch odborníkov na problematiku kulturistiky a fitness (inštruktori sa nepočítajú), ale hlavne v Slovenskom zväze karate. Ako sám hrdo hovorí, na svoj materský zväz má väzby od 80. rokov minulého storočia (kde v rozhodujúcom veku 17 až 30 rokov sa venoval len a len karate, so súťažnou kulturistikou má nulovú osobnú skúsenosť - na rozdiel od prvého SAFKST prezidenta Čaplu, alebo "Temer Jurgenom" opakovane atakovaného druhého prezidenta SAFKST Čížeka).

Mlsna karate minulosť

Stačí, ak pripomeniem, kde sú "ídeové korene" PREKÁŽKOVÉHO BEHU SAFKST Fitness agility, ktorý sa v tomto roku stáva pre asociáciu hlavnou súťažnou disciplínou na získavanie mladých kulturistov a fitnessiek. Prečo hlavnou? Stačí si porovnať, koľko súťažných dní v 2021 SAFKST kalendári je vyhradených pre REGULÁRNE súťaže (aj v detskom fitness) a koľko pre PREKÁŽKOVÉ BEHY SAFKST Fitness agility.

2021 SAFKST kalendár súťaží

Aktívni športovci - achylová päta SAFKST

Problematika porušovnia Zákona o športe 440/2016 Z.z. a Zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a národným športovým zväzom SAFKST (a NEVYPLÁCANIE minimálne 15% z príspevku od štátu oddielom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) je hlavnou líniou každého článku, ktorý venujem konaniu aktuálneho vedenia SAFKST pod taktovkou p. Mlsnu.

Zopakujem - podľa § 69 odsek 5/a Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch, alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch.

Vedenie SAFKST bolo teda v roku 2017, 2018, 2019 a aj rozhodnutím 2020 Konferencie POVINNÉ z ročného príspevku od štátu vyčleniť minimálne 15% a tieto sumy rozdeliť pomerným spôsobom oddielom podľa počtu SAFKST aktívnych športovcov do 23 rokov (tých vedenie SAFKST každoročne po 30. septembri zapisuje  do tzv. Registra aktívnych športovcov pre príslušný rok - samostatne pre vetvu SILOVÉ ŠPORTY a samostatne pre vetvu KULTURISTIKA/FITNESS).

Koľko aktívnych športovcov do 23 rokov VV SAFKST nahlásil MŠVVaŠ SR a bolo akceptovaných v danom roku pre vetvu kulturistika a fitnes?

 • 2016 ... 612 SAFKST aktívnych športovcov (aktuálne investigatívny team realizuje analýzu podľa dostupných výsledkových listín z obdobia 1.10.2015 až 30.9.2016)
 • 2017 ... 341 SAFKST aktívnych športovcov (reálnych bolo 176 mládežníkov, ktorí súťažili minimálne na troch súťažiach; započítaní boli aj mládežníci z Centier športovej činnosti mládeže, ktorí NIKDY NESÚŤAŽILI - napr. v Rimavskej Sobote ich bolo 118)
 • 2018 ... 111 SAFKST aktívnych športovcov (reálnych bolo 135 mládežníkov, ktorí súťažili minimálne na troch súťažiach; do registra VV SAFKST paradoxne nahlásil menej AŠ23, ako bola skutočnosť zistená v z výsledkových listín za dané obdobie)
 • 2019 ... 1.155 SAFKST aktívnych športovcov (reálnych bolo 165 mládežníkov, ktorí reálne súťažili minimálne na troch súťažiach)
 • 2020 ... 951 SAFKST aktívnych športovcov; po sérii článkov, v ktorých som upozorňoval, že VV SAFKST do Registra AŠ23 nahlásil STOVKY fiktívnych aktívnych športovcov prišla korekcia o MÍNUS 204; stále však v Registri sú mená stoviek detí tzv. fiktívnych SAFKST AŠ23 kulturistov/fitnessiek, pedovšetkým zo Základných škôl v Rimavskej Sobote, Bratislavy atď. (reálnych bolo už spomínných 165 mládežníkov, ktorí reálne súťažili minimálne na troch súťažiach)

Pohľad do povinne zverejňovaných ročných výdavkov SAFKST hovorí jasnou rečou - oddiely z vetvy kulturistika a fitness v žiadnom zo spomínaných rokov nezískali od vedenie SAFKST financie, na ktoré majú nárok podľa Zákona o športe a Zmlúv s MŠVVaŠ SR. V rozmedzí rokov 2017 až 2019 to malo byť VIAC AKO 280.000€.
Navyše, v roku 2020 (logika hovorí, že na návrh p. Mlsnu) VV SAFKST poprel rozhodnutie SAFKST Konferencie konanej per rollam a balík cca 104.000€ delil medzi oddiely nie podľa počtu aktívnych športovcov, ale členov. Kto na tom získal najviac? Oddiely SAFKST, o ktorých ste možno ani nepočuli, ale ktoré priamo (sprostredkovane) ovláda p. Mlsna a kde je evidovaných 220 detí ako tzv. fiktívni aktívni športovci do 23 rokov tzn. kulturisti a fitnessky (medzi nimi nájdete aj množstvo detí z blízkej ZŠ, reprezentantov školy v šachu, florbale, stolnom tenise, atď.).

 • GYM4U s.r.o. ... 5.100€
 • GYM Security s.r.o. ... 5.000€
 • Športový klub PENGYM Bratislava ... 5.000€
 • Slovenská komora športových centier ... 2.700€
 • Slovenský zväz kondičných športov ... 5.000€
Aktívni športovci stolný tenis
Aktívni športovci šachisti
Aktévni športovci florbal

 

SAFKST SRO oddiely - ďalší problém pre asociáciu

Ako som už ukázal na oddieloch priamo pod vplyvom p. Mlsnu, SAFKST SRO oddiely sú pre asociáciu obrovským problémom, ktorý by predovšetkým SAFKST oddiely vo forme občianskych združení nemali prehliadať. V roku 2019, keď Fitness Akadémia Vranov organizovala dvojdňovú súťaž AMIX Patriot Fitness Weekend, minimálne 4 "potencionálne" SAFKST oddiely nemohli pristúpiť k registrácii kvôli tomu, že stále čakali na potvrdenia svojej činnosti z Ministerstva vnútra. Reálna skúsenosť - vytvoriť Spoločnosť s ručením obmedzeným (ktorej cieľom je predovšetkým vytvárať zisk a realizovať podnikateľskú činnosť) sa dá doslova za pár dní, OBČIANSKE ZDRUŽENIE (pri ktorom hovoriť o zisku a podnikaní je nezmysel) musí prejsť niekoľkotýždňovým, nezriedka aj niekoľkomesačným schvaľovacím procesom. Kto teda akceptuje SAFKST SRO oddiely, musí vedieť presne, za akým účelom to robí ...

Problémom SAFKST je aj skutočnosť, že členovia VV SAFKST nepochopili podstatu Zákona o športe 440/2015 Z.z. kde je podrobne vysvetlená definícia športovej organizácie (tzn. zväzu) aj športovej ogranizácie (tzn. klubu/oddielu) - v oboch prípadoch platí:

 • § 8 (1) Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy

Ak by som sa mýlil, potom ešte koncom augusta 2020 (aj aj v predchádzajúcich rokoch) by členovia VV SAFKST nedávali súhlas na registráciu SAFKST SRO oddielov, ktorých predmet činnosti má pramálo spoločného so športom. A ak SAFKST SRO oddiel nemá jasne uvedený predmet činnosti "športová činnosť", nemôže byť športovou organizáciou tzn. ani oddielom zapísaným v SAFKST - tak hovorí Zákon o športe 440/2015 Z.z.

Navyše, mohé štatutárne orgány SAFKST SRO oddielov (tzn. štatutári zapísaní v Obchodnom registri) nie sú a nikdy neboli členmi SAFKST tak, ako to aktuálne vyžaduje Sekretariát SAFKST od oddielov, ktoré sa postavili proti praktikám VV SAFKST. Dôvod je jasný ... šikanovať, šikanovať, šikanovať p. Niščákovú a aj Kopčeka.

Poznámka: SAFKST a p. Mlsna bude čeliť minimálne dvom súdnym sporom - po p. Čaplovi (ten príde spoločne s pánmi zo SAFKST na súd už koncom druhej dekády februára 2021) si po hlave skákať nenechá ani p. Gabrhel (súdne rozhodnutie v prípade nevyplatených financií, ktoré mal získať jeho oddiel Fitness Gabrhel Trenčín za aktívnych športovcov v rokoch 2017 - 2020 sa môže stať precedensom; jeho oddiel bez započítania penále z omeškania bol ukrátený o sumu prevyšujúcu 20.000€). Dokonca aj p. JUDr. Holič už skúma výroky "Temer Jurgena" a pripravuje sa na odvetu.

A čakáme aj na výsledky kontroly, ktorú sme iniciovali u pani Hlavnej kontrolórky športu Alici Fisterovej po tom, čo pani SAFKST Kontrolórka Vančo - Véghová nedokázala zodpovedať ani jedinú našu otázku súvisiacu s dianím v SAFKST.

Zdroje MINEDU - financovanie športu 2020
MINEDU - register poskytnutých dotácií
Zákon o športe 440/2015 Z.z.
ISŠ - Športový portál MŠVVaŠ
Obchodný register SR
Register záujmových združeni právnických osôb
SAFKST smernice na stránke www.safkst.sk

Diskusia k článku:

AMIX diskusia