SAFKST - páni funkcionári, že Vám nie je hanba!

SAFKST - páni funkcionári, že Vám nie je hanba!

Od januára 2019 upozorňujem na rozsiahle porušovanie Zákona o športe 440/2015 Zb. z. a zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST TOP funkcionármi SAFKST. Od 9. apríla 2020 TOP funkcionári opakovane tvrdia, že píšem klamstvá, zavádzam a neštítia sa k atakom menšej či väčšej intenzity nielen na mňa, ale postupom času aj na niektoré z oddielov a štatutárov oddielov, ktorým vedenie SAFKST nevyplatilo v období 2017, 2018 a 2019 akceptovateľným a zákonným spôsobom závratnú sumu - 283.305€ na tzv. aktívnych športovcov do 23 rokov.

Výsledky kontroly, o ktorej aktuálne informovala Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová, však priniesli ešte šokujúcejší záver, ako čakali p. Niščáková, p. Meleshchenko, p. Klečaneková, p. Gabrhel a spol.  A samozrejme, aj ja. Zhrniem ho do konštatovania, citujem: "V rokoch 2018 a 2019 v SAFKST nastalo porušenie finančnej disciplíny podľa vybraných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov v celkovej sume - 356.490€".

A priatelia, v "hre" je aj rok 2017 a 2020, kde sú ďalšie reálne porušenia rádovo v stovkách tisíc Eur. Aj o tom sme spoločne s p. Niščákovou (roky štatutárka najlepšieho oddielu detského fitness v SAFKST) a p. JUDr. Blažom (Olympionik, excelentný odborník na športové právo a advokát, ktorý nás viac ako rok vytrvalo zastupuje pred DK SAFKST) informovali na minulotýždňovom stretnutí s kompetentnými na MŠVVaŠ SR.

Dodám, že zákonný nárok oddielov SAFKST na podiel zo sumy 283.305€ stále existuje a viem, že niektoré budú situáciu riešiť aj právnou cestou. Logicky - prečo by mali prísť o financie, o ktoré ich obrali TOP funkcionári SAFKST svojimi rozhodnutiami? Otázkou je - koľko ďalších žalôb od riadnych členov SAFKST (tzn. oddielov SAFKST) na TOP funkcionárov SAFKST (resp. na samotnú SAFKST) pribudne po zverejnení výsledkov kontroly, ktorú ukončila Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová?

A skôr, ako si prečítate niekoľkokrát spomínanú, krátku správu od Hlavnej kontrolórky športu p. Fisterovej, ktorá súvisí s ukončenou kontrolou v SAFKST, ešte zdôrazním:

 • nielen ja, ale aj ďalší moji kolegovia - členovia SAFKST, sa mesiace márne snažili dosiahnuť nápravu veci prostredníctvom bežných kontrolných nástrojov v SAFKST
 • po tom, čo tieto orgány zlyhali, v súlade s odporúčaniami sme sa obrátili na iné kontrolné mechanizmy, už mimo SAFKST
 • kvôli tomu, že sme upozorňovali na porušovanie Zákona o športe 440/2018 Zb. z. a súvisiacich zmlúv, sme v priebehu rokov 2020/2021 boli šikanovaní piatimi-šiestimi disciplinárnymi konaniami (ktoré na nás podávali bez výnimky členovia VV SAFKST resp. im blízki/zaviazaní ľudia)
 • aktuálne Disciplinárna komisia rozhodla o mojom vylúčení zo SAFKST (samozrejme, odvolal som sa, ale Odvolacia komisia v SAFKST je VV SAFKST tzn. tí, ktorí ma spoločne s p. Niščákovu "podhodili" Disciplinárnej komisii SAFKST, dostali síce vďaka precíznej analytickej práci p. advokáta JUDr. Blaža do rúk 20 strán argumentov + 60 strán dôkazov o mojej/našej nevine, napriek tomu budú rozhodovať o mojom ďalšom zotrvaní v SAFKST; a vlastne už aj rozhodli)
 • kvôli tomu, že sme poukazovali na porušovanie Zákona o športe 440/2018 Zb. z. a súvisiacich zmlúv, (na návrh Kontrolórky SAFKST) aj oddiely, ktoré upozorňovali na nezákonný stav v SAFKST, mali by byť na SAFKST Konferencii za rok 2020 vylučované z asociácie; a ak Konferencia bude per rollam spôsobom, po roku 2020 aj v tomto roku NIKTO z členskej základne si nebude môcť "z prvej ruky" vypočiť informácie o ZÁVAŽNÝCH SKUTOČNOSTIACH z činnosti TOP funkcionárov SAFKST
 • a do pozornosti dávam ešte raz text tohto článku - Otvorený list členom Výkonného výboru SAFKST a vedeniu SAFKST, ktorý som po prvý krát zverejnil na stránkach portálu EastLabs.SK 27. novembra 2020

Čo zverejnila Hlavná kontrolórka športu?

Hlavná kontrolórka športu Fisterová

Hlavný kontrolór športu SR ukončil 7. mája 2021 takmer rok trvajúcu kontrolu použitia verejných finančných prostriedkov v Slovenskej asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja v rokoch 2018 a 2019. Pri tejto kontrole bolo identifikované porušenie finančnej disciplíny vo výške viac ako tristotisíc eur. Výsledkami kontroly Hlavného kontrolóra športu sa bude ďalej zaoberať Úrad vládneho auditu.

Kontrola použitia verejných prostriedkov za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 bola vykonaná na základe podania osôb s príslušnosťou k SAFKST podľa § 14, ods. 1, písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a jej predmetom bol prioritne príspevok uznanému športu a príspevok športovcom zaradených do zoznamu top-tímu. Kontrola sa začala 18. mája 2020 a ukončená bola 7. mája 2021.

 • pri kontrolnej činnosti bolo identifikované porušenie finančnej disciplíny za rok 2018 vo výške 103 447 Eur
 • za rok 2019 vo výške 175 678 Eur z príspevku uznanému športu
 • v prípade príspevku „športovcom top-tímu“ bola finančná disciplína porušená za rok 2018 vo výške 48 230 Eur
 • za rok 2019 vo výške 29 135 Eur
 • SPOLU: 356.490Eur

Porušenie finančnej disciplíny podľa vybraných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov nastalo z dôvodu:

1. Nedodržania zmluvných podmienok a to uskutočnením množstva hotovostných operácii v rozpore so zmluvou.

2. Nedodržanie minimálnej výšky použitia PUŠ na kluby s aktívnymi športovcami.

3. Zahrnutie administratívnych nákladov do športovej činnosti.

4. Nedostatočnou analytickou účtovnou evidenciou boli nesprávne zúčtované finančné prostriedky z nesprávneho zmluvného účelu.

5. V prípade príspevku „športovcov top-tímu“:
a. regeneračné pobyty
b. nezdokladované použitie verejných prostriedkov
c. použitie verejných prostriedkov neoprávnenými osobami
d. účasť na významných podujatiach

Okrem porušenia finančnej disciplíny boli zistené aj nedostatky vo zverejňovaní povinných informácií v informačnom systéme športu, nedodržiavanie zákona o účtovníctve ako aj usmernenia MŠVVaŠ pri vyúčtovaní použitých verejných prostriedkov. SAFKST je národným športovým zväzom pre šport „kulturistika a fitnes“ a „silové športy“.

Odporúčanie Hlavného kontrolóra športu SR

Pri kontrole použitia finančných prostriedkov z verejných zdrojov sa neraz podceňuje význam vzdelávania sa v oblasti legislatívy a kvalitného kontrolného systému. Mnohým pochybeniam, ku ktorým dochádza, sa dá predísť a tým sa vyhnúť porušeniu zákona. Pred samotným použitím finančných prostriedkov z verejných zdrojov je vhodné nielen si dôkladne preštudovať zmluvu, ale aj príslušnú legislatívu.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia