SAFKST - čo by mala riešiť weekendová SAFKST Konferencia?

SAFKST - čo by mala riešiť weekendová SAFKST Konferencia?

Správa o finančnej kontrolnej činnosti v SAFKST zn. HKŠ-2020/20Emailom zo dňa 23.5.2021 o 23:39 hod vyhlásil prezident SAFSKT konanie Výročnej konferencie za rok 2020 formou "per rollam" s odvolaním sa na Smernicu SAFKST/12/2017/VV a §101a ods.1 Zákona o športe s nasledovným navrhovaným programom:

Program
1/ konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolania Konferencie a podmienok uznášania
2/ rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného program
3/ schválenie programu
4/ Správa o činnosti prezidenta
5/ Správa o činnosti vetvy fitnes a kulturistiky
6/ Správa o činnosti vetvy silového trojboja a tlaku na lavičke
7/ Rozpočet SAFKST na rok 2020
8/ Rozpočet SAFKST na rok 2021
9/ Správa o hospodárení SAFKST, účtovná závierka
10/ Výročná správa kontrolóra SAFKST
11/ Výročná správa SAFKST
12/ Rôzne

A/ k bodu č. 2 navrhovaného programu rokovania Výročnej konferencie za rok 2020 formou "per rollam" predkladáme nasledovný návrh na doplnenie programu rokovania Výročnej konferencie za rok 2020 formou "per rollam".

Predmetné rokovanie Konferencie SAFKST navrhujeme doplniť o nasledovné body rokovania:

bod 1/ Správa o výsledkoch Správy o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky športu zn. HKŠ-2020/20 a o jej dopadoch na činnosť SAFKST a jej riadnych členov SAFKST (oddielov) a individuálnych členov SAFKST (športovcov)

bod 2/ Návrh spôsobu odškodnenia riadnych členov SAFKST zo strany SAFKST za nerozdelenie ich zákonných nárokov na financie z príspevku uznaného športu na účel šport mládeže s jeho príslušnosťou za roky 2017, 2018 a 2019 - AKO ODŠKODNÍ VV SAFKST (menovite p. Mlsna, p. Matejička, p. Kovalčík a p. Hečko) oddiely SAFKST za to, že im v rokoch 2017, 2018 a 2019 NEROZDELILI cca 300.000€ za AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV do 23 rokov? (v starých korunách 9 miliónov SK)

bod 3/ Odvolanie Kontrolórky SAFKST za neplnenie si svojich povinností, stanovených Zákonom o športe 440/2015 Z.z. z

bod 4/ Návrh na zmenu Stanov SAFKST v časti kľúča delegátov, zosúladenie s § 19 ods. 3 Zákona o športe

bod 5/ Správa a vysvetlenie finančných operácií a výdajov v celkovej sume 286.000€, ktoré boli členmi VV SAFKST schválené a minuté v pandemickom roku 2020, kedy sa na Slovensku nezorganizovala ani jedna, jediná regulárna pódiová súťaž vo vetve kulturistika a fitness 

 • KT elektro s.r.o. za technická podpora (akých?) športových podujatí na základe zmluvy vyplatených 21.290€
 • Fun Market s.r.o. za propagačné a marketingové služby (čo bolo propagované?) na základe zmluvy o poskytnutí služieb vyplatených 48.620€
 • LANTAULED s.r.o. za príprava a organizovanie (akých) športových podujatí pre mládež a dospelých na základe zmluvy o poskytnutí služieb vyplatených 61.469€
 • Forte Šport za doplnky výživy - kto a akým spôsobom prevzal výživové doplnky, t.j. kým boli užité v celkovej sume 21.175 €
 • LYBON s.r.o. prečo bolo realizované komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva 2017, v celkovej sume 10.500€ (a ako mohlo byť hradené z PUŠ 2020? pozn. mesačný poplatok pre LYBON s.r.o. za „ekonomické a mzdové služby“ je 522€ tzn. 12x522€ je 6.264€)
 • CRAY s.r.o. za kreatívne a marketingové práce (aké?) v celkovej sume 1.800€
 • Break the Rules s.r.o. za marketingové stratégie (aké?) v celkovej sume 6.980€
 • AppRec s.r.o. za technické zabezpečenie (aké? čoho?) v celkovej sume 2.000€
 • JUDr. Dobrovodská - notár a Advokátska kancelária Soukeník - Štrpka s.r.o. (aké notárske a právne služby SAFKST potrebovala a v takom objeme?) vyplatené v celkovej sume 4.455€
 • Alexander the great s.r.o., Alis s.r.o., All Stars Slovakia, Fit Plus s.r.o., Cebra s.r.o. atď. za dodanie doplnkov výživy kto a akým spôsobom prevzal výživové doplnky, t.j. kým boli užité v celkovej sume 49.863 €
 • SoBe - servis s.r.o. za činnosti a služby spoločnosti (aké?) vyplatené v celkovej sume 17.886€
 • SM Partner s.r.o. za činnosti a služby spoločnosti (aké?) vyplatené v celkovej sume 1.560€
 • 5.000€ ako preddavok na MS detí 20. – 22. 11. 2020, Kongres Hotel Trnava (prečo nebol vrátený?)
 • DOM-LUK s.r.o. za dodanie doplnkov výživy kto a akým spôsobom prevzal výživové doplnky, t.j. kým boli užité v celkovej sume 38.475 €

B/ súčasne žiadame aby počet hlasov/mandátov bol zverejnený, tak aby bolo zrejmé ako došlo k nápočtu hlasov/mandátov jednotlivých riadnych členov tzn. oddielov SAFKST vrátane zdokladovania nápočtu hlasu podľa čl. XVIII ods. 11 písm. d) (pozn. medailisti) a aby mohla byť zrealizovaná verifikácia týchto údajov a nápočtu podľa aktuálnych informácií zapísaných v Informačnom systéme športu.

C/ ďalej žiadame, aby zo zápisnice o hlasovaní bolo zrejmé a zverejnené kto za jednotlivých riadnych členov tzn. oddiely SAFKST hlasoval a akým spôsobom tak, ako to je v zmysle Smernice SAFKST/12/2017/VV vykonávané v prípade hlasovania Výkonného výboru SAFKST.

Prílohy - môžete si v plnom znení stiahnuť, ak KLIKNETE NA TENTO LINK:
a/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky športu zn HKŠ-2020/20; má 138 strán, v nich je podrobne popísaných 182 ZISTENÍ (čo zistenie, to problém pre SAFKST)
b/ kompletný Návrh na doplnenenie programu SAFKST Konferencie, vrátane zdôvodnenia jednotlivých bodov
c/ podnety na Kontrolórku SAFKST na vykonanie kontrolnej činnosti v SAFKST
d/ doplňujúce dokumentym vrátane odpovedí kompetentných z MŠVVaŠ SR

Diskusia k článku:

AMIX diskusia