SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 24 dní

SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 24 dní

IFBB Fitness Akadémia Slovensko ponúka fanúšikom bodybuildingu a fitness, trénerom, inštruktorom a aj športovcom (bez ohľadu na príslušnosť k organizácii aj fedrácii), možnosť zapojit sa do edukačných aktivít. V prípade úspešného zvládnutia skúšok absolventi môžu získať
prestížny certifikát
o absolvovaní alternatívneho vzdelávania v bodybuildingu a fitness.
IFBB Fitness Akadémia Slovensko

 V SAFKST sa 4. decembra 2021 uskutoční Volebná konferencia. Na stránke SAFKST totiž okrem informácie o tom, koľko hlasov má ktorý riadny člen SAFKST (tzn. oddiel /klub, člen SAFKST) na SAFKST Volebnej konferencie sa objavil už aj oficiálny článok na stránke SAFKST - jeho súčasťou je jednoduchý informačný plagátik.

Čo hovoria Stanovy o Volebnej konferencii?

Aktuálna verzia SAFKST Stanov, ktorú akceptovalo Ministerstvo vnútra 12.7.2021, sa v článku XVIII venuje aj SAFKST Konferencii. Tá môže byť riadna, mimoriadna, alebo volebná.

Podľa SAFKST Stanov Konferencia musí byť zvolaná do 12 mesiacov od poslednej riadnej Konferencie (pripomeniem, že delegáti sa stretli na jednom mieste zoči-voči na Konferencii, ktorá sa uskutočnila ešte v marci 2019, všetky nasledujúce sa konali s hlasovaním cez internet).

Volebná konferencia sa koná každých 5 rokov a okrem SAFKST prezidenta, SAFKST viceprezidentov delegáti (tzn. zástupcovia riadnych členov - oddielov/klubov) volia aj ostatných členov výkonného orgánu, predsedov a podredsedov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontroloných orgánov.

SAFKST Konferencia 1

Na SAFKST Konferencii (tzn. aj na tej Volebnej), riadnych členov (tzn. oddiely/kluby) zastupujú delegáti s príslušným počtom hlasov. Tie sa podľa aktuálnej verzie stanov opäť odvíjajú iba od počtu členov a nie podľa počtu športovcov, ako je uvedené v Zákone o športe a aj odseku 11 spomínaného článku. Reálnym faktom je skutočnosť, že v SAFKST má viac hlasov ten oddiel, ktorý si ako členov zapíše povedzme 2 triedy žiakov nejakej Základnej školy (za ktoré zaplatí 2€ členský poplatok do pokladnice SAFKST), ako oddiel, ktorý reálne posiela športovcov na súťaže na domácej, ale aj medzinárodnej scéne. Pre "nápočet" hlasov pre jednotlivé kluby je rozhodujúci počet členov (tzn. nie športovcov), ktoré daný klub mal 90 dní pred termínom konania SAFKST Konferencie tzn. aj tej Volebnej.

Prípravu a priebeh SAFKST Konferencie upravujú 2 ďalšie dokumenty - okrem Rokovacieho poriadku SAFKST (aktuálneje zverejnený na stránke SAFKST je ten, ktorý je platný od augusta 2016)  je to predovšetkým Volebný poriadok SAFKST (aj ten je platný od augusta 2016) - schvaľuje ho výlučne SAFKST Konferencia. Spôsob hlasovania na SAFKST Konferencii a ostatné otázky priebehu zasadnutia SAFKST Konferencie neupravené v SAFKST Stanovách upravujú práve Rokovací poriadok a Volebný poriadok.

SAFKST Volebná konferencia

Hlavným cieľom SAFKST Volebnej Konferencie je voľba členov výkonného orgánu (tzn. Výkonného výboru), predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontrolných orgánov. Návrhy kandidátov na volené funkcie musia byť podané písomne na SAFKTS Sekretariát najneskôr do 7 dní pred plánovaným dátumom konania SAFKST Volebnej konferencie tzn. v tomto prípade do 26. novembra 2021. Najneskôr 3 dni pred Volebnou konferenciou Sekretariát zverejní na webovej stránke a v informačnom systéme športu mená kandidátov, z ktorých si budú vyberať a voliť delegáti SAFKST Volebnej konferencie. Takže 1. decembra 2021 si na web stránke SAFKST budeme môcť prečítať mená tých, ktorí majú záujem pôsobiť v SAFKST aj ako volení funkcionári.

Tak ako v roku 2016, aj v tomto roku kandidáti na volené pozície na SAFKST Volebnej konferencii majú možnosť predstaviť sa riadnym členom (tzn. oddielom/klubom) aj na stránkach portálu EastLabs.SK.

SAFKST stanovy obsahujú veľmi dôležitú informáciu, ktorú nemožno prehliadať - voľby na Volebnej konferencii previehajú vždy tajným hlasovaním. Hlasovanie per-rollam formou určite tajným hlasovaním nie je, pretože to, ako kto hlasoval, okrem samotného delegáta vedia minimálne členovia SAFKST sekretariátu.

Platný SAFKST Volebný poriadok presne hovorí, že "pri tajnom hlasovaní sa vôľa delegátov s hlasom rozhodujúcim vyjadruje len formou hlasu zakrúžkovaním poradového čísla ním vybraných kandidátov."

Volebná konferencia

Platný SAFKST Volebný poriadok ďalej hovorí aj to, že kanidáti volení na Volebnej konferencii musia spĺňať základné "parametre" - vek, bezúhonnosť, právna spôsobilosť.

Podľa SAFKST Stanov (čl. XIII odsek 1) člen SAFKST má právo voliť a byť volený do orgánov SAFKST, Výkonného výboru a Kontrolno-revíznej komisie ak je starší ako 21 rokov. Platný SAFKST Volebný poriadok spomína hranicu 18 rokov, navyše kandidát nemusí byť členom SAFKST a stačí, ak bude iba zástupcom riadneho člena SAFKST (tzn. oddielu/klubu, ktorý je členom SAFKST; samozrejme, nie každý individuány člen oddielu/klubu, ktorý je riadnym členom SAFKST, musí byť zároveň individuálnym členom SAFKST). Kandidát nemusí byť ani delegátom SAFKST Konferencie.

Volebná konferencia


Ako dopadla finančná kontrola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SAFKST?
KLIKNI a ČÍTAJ!Fiančná kontrola SAFKST


Diskusia k článku:

AMIX diskusia