SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 11 dní

SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva iba 11 dní

Fiančná kontrola SAFKST

Presne 11 dní ostáva do SAFKST Volebnej konferencie, ktorá rozhodne aj o zložení Výkonného výboru SAFKST - ten (ako som uviedol v tomto článku), má neuveriteľnú právomoc. Napríklad?

a/ členovia VV SAFKST v tomto roku, umožnil hlasovať na Riadnej konferencii koncom mája riadnym členom (tzn. oddielom/klubom), ktoré boli registrované v SAFKST menej ako 90 dní (samozrejme, je to jasné porušenie SAFKST Stanov, na ktoré sa aktuálne vedenie p. Mlsnu nezmyselne odvoláva aj v prípade, že nemá žiadne argumenty)

SAFKST Stanovy

b/ členovia VV SAFKST odmietli sa zaoberať skutočnosťou, že jedni a tí istí ľudia v roku 2020 a rokoch predchádzajúcich ovládali niekoľko oddielov; napríklad v prípade p. Matejíčkovej (manželka aktuálneho viceprezidenta) tento stav pretrváva aj v súčasnosti (stačí si pozrieť Register občianskych združení a Obchodný register v prípade spoločnosti ALIS s.r.o. a Športový klub All Stars Slovakia)

c/ členovia VV SAFKST bez problémov poprú a následne zmenia rozhodnutie SAFKST Konferencie - v roku 2020 práve Konferencia rozhodla o tom, že oddielom bude vyplácaný 15% podiel z príspevku od štátu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, v novembri VV SAFKST rozhodol o vyplácaní financií oddielom nie podľa počtu športovcov do 23 rokov, ale iba členov - desiatky tisíc € tak získali neaktívne oddiely, s mimoriadne vysokou členskou základňou (a ako som ukázal v tomto článku, tieto oddiely patrili resp. ich ovládali priamo TOP funkcionári SAFKST, vrátane členov VV SAFKST)

d/ členovia VV SAFKST bez problémov dokážu porušovať Zákon o športe 440/2015 Z.z., Zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST, dokonca vedia dávať financie patriace vetve kulturistika/fitness oddielom z vetvy silového trojboja

Poznámka 1: stále čakám na informáciu, akým spôsobom a podľa akého kľúčas budú vyplácané financie oddielom SFKST v tomto roku; v minulom roku vyplateniu mali predchádzať úhrady z účtov SAFKST oddielov dodávateľom a až následne bola prípustná refundácia  - ale napríklad v prípade p. Hečka a spol. (zopakujem - aktuálne je to v roku 2017 PROTIZÁKONNE ZVOLENÝ ČLEN VV SAFST, ktorému bývalý prezident SAFKST Milan Čížek na 2017 Mimoriadnej konferencie bez okolkov povedal "ty buď ticho, ty hajzel, s tebou sa nikto nebaví"), podľa výkazov zaslaných MŠVVaŠ SR je jasné, že peniaze VV SAFKST posielal priamo dodávateľom tzn. vybrané oddiely nielenže získali tisíce €, ale nemuseli ani zdokladovať pánom z VV SAFKST, že danú vec vyplatili pred refundáciou

Čo aktuálne nájdete na stránke SAFKST? 

Oznámenie o možnosti členov SAFKST zasielať návrhy kandidátov na:
  • prezidenta SAFKST
  • viceprezidenta pre FaK
  • viceprezidenta pre ST
  • zástupcu športovcov FaK
  • zástupcu športovcov ST

Vzhľadom na oznámenie o konaní Volebnej konferencie do orgánov SAFKST 4.12.2021, zverejnenom v Zápisnici VV dňa 31.8.2021 Vás týmto informujeme o možnosti zasielať návrh kandidátov na nasledovné funkcie:

  • prezident SAFKST
  • viceprezident SAFKST pre fitnes a kulturistiku
  • viceprezident SAFKST pre silový trojboj
  • člen VV SAFKST - zástupca športovcov fitnes a kulturistiky
  • člen VV SAFKST - zástupca športovcov pre silový trojboj

V súlade so Stanovami SAFKST návrhy kandidátov na volené či ustanovené funkcie členov orgánov SAFKST musia byť podané mailom na safkst@gmail.com alebo písomne na adresu: Sekretariát SAFKST, Dom športu, Junácka 6, 83280 Bratislava, najneskôr do 7 (siedmych) dní pred dátumom konania Konferencie, tzn. žiadame o zaslanie návrhov najneskôr do 13:00 v piatok 26.11.2021

Návrhy zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Za člena orgánu SAFKST alebo za náhradníka člena orgánu SAFKST môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá je členom SAFKST, zapísaná v Informačnom systéme, je staršia ako 18 rokov, spôsobilá na všetky právne úkony bez obmedzení, predloží originál Výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace ku dňu volieb 4.12.2021) a písomný súhlas s kandidatúrou.

Originál Výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace ku dňu volieb 4.12.2021) a súhlas s kandidatúrou musí byť doručený na adresu: Sekretariát SAFKST, Dom športu, Junácka 6, 83280 Bratislava, najneskôr do 13:00 v piatok 26.11.2021

Podľa čl. XIX bod 19 Stanov SAFKST: Sekretariát SAFKST zverejní na webovom sídle SAKFST a v informačnom systéme športu kandidátov na členov orgánov SAFKST vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb, t.j. v stredu 1.12.2021 do 12:00.

Poznámka 2: zajtra vám ukážem, aké faktúry (resp. za čo a kým vystavené faktúry) členovia VV SAFKST akceptovali a bez mihnutia oka preplatili niektorým "vybraným" SAFKST oddielom/klubom, vysvetlíme si aj, čo hovorí VOLEBNÝ PORIADOK a SAFKST STANOVY o Konferencii resp. Volebnej konferencii
Volebný poriadok

Zdroje SAFKST - oznámenie o možnosti členov zasielať návrhy kandidátov
SAFKST - Minedu 2020, priebežne zverejňované SAFKST výdavky

Diskusia k článku:

AMIX diskusia