SAFKST - stanovy prešli mimoriadane rozsiahlymi zmenami

SAFKST - stanovy prešli mimoriadane rozsiahlymi zmenami

SAFKST Stanovy

14. apríla 2020, pár dní po tom, ako členovia Výkonného výboru SAFKST oznámili na sociálnych sieťach, že mi pozastavili členstvo v SAFKST a obvinili ma z viac ako 20 "smrteľných hriechov" (oni rovno tvrdili, že som všetky spáchal, obyčajné PODOZRENIE už im nestačilo; a podľa názoru štyroch z piatich členov VV SAFKST som za tieto "hriechy" musel byť potrestaný SAFKST Disciplinárnou komisiou), sa na stránke www.safkst.sk objavil anonymný článok. Hneď v prvom bode som bol obvinený, že v tom čase platné SAFKST Stanovy sú v súlade so Zákonom o športe a ak tvrdím opak, nemám pravdu.

O dva roky neskôr, presnejšie 19. marca 2022, zástupcovia 68 oddielov (z celkovo 97), s počtom hlasov 113 (z celkovo 153) jednohlasne schvaľujú dodatok k spomínaným "dokonalým" SAFKST Stanovám. K tým SAFKST Stanovám, ktoré som si v roku 2020 dovolil  podrobiť kritike. K tým SAFKST Stanovám, ktoré údajne boli (a mali byť) v absolútnom poriadku.

Dodatok k Stanovám SAFKST

Zmeny v SAFKST Stanovách sú tak rozsiahle, že spomínaný dodatok má napokon až 11 strán. Zopakujem to ešte raz slovom - jedenásť strán. Zmeny sa týkajú viacerých článkov, na ktoré som upozorňoval ešte v spomínanom roku 2020 a obsahujú už aj tzv. brzdu, ktorá obmedzí svojvôľu členov VV SAFKST. O čom hovorím?

Do 19.3.2022 o prijatí/neprijatí oddielu (presnejšie kolektívneho člena) do SAFKST rozhodovalo výhradne 5 členov VV SAFKST. A verte mi, v predchádzajúcom období si ako oddiely  "nasekali" rad radom všetky svoje sro, združenia právnických osôb, aj občianske združenia, ktoré ovládajú synovia, manželky, pomaly každý z ich príbuzných. A tieto oddiely majú (samozrejme) hlasovacie právo na SAFKST Konferencii. A mali ich (aj keď to bolo v rozpore so SAFKST Stanovami) aj v roku 2021.

Podľa schváleného dodatku k SAFKST stanovám, aktuálne VV SAFKST rozhoduje už iba o tzv. predbežnom členstve oddielu v SAFKST a SAFKST Konferencia (tzn. zástupcovia oddielov) rozhodne o riadnom členstve oddielu v SAFKST, ktorý tak získa plné práva kolektívneho člena. Samozrejme, na 11 strán sa zmestí zmien a zmien. Ak ste o nich nevedeli - nech sa páči, dodatok nájdete na stránkach SAFKST. Sťahujte a čítajte.

Dodatok k SAFKST Stanovám

Záver

O finančným pochybeniam troch - štyroch členov Výkonného výboru SAFKST sa hovorí bez obalov už aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, rieši ich Úrad vládneho auditu, zaujíma sa o ne aj Kriminálna polícia SR. Je tu ešte niekto, kto je ešte presvedčený, že p. Mlsna delegátom 2021 SAFKST Konferencie hovoril pravdu, keď tvrdil, že oddiely Fitness Gabrhel Trenčín, Fitness Free Prievidza, TŠ F.R.E.S.H. Zvolen aj Fitness Akadémia Vranov majú byť vylúčené zo SAFKST, lebo ich štatutári nemali pravdu, keď upozorňovali  (SAFKST Kontrolórku p. Vančo - Véghovú a neskôr aj Hlavnú kontrolórku športu p. Fisterovú) na rozsiahle finančné pochybenia troch - štyroch členov Výkonného výboru SAFKST?Diskusia k článku:

AMIX diskusia