SAFKST - ďalšie státisíce € finančných pochybení potvrdené vládnym auditom

SAFKST - ďalšie státisíce € finančných pochybení potvrdené vládnym auditom

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Začnem od začiatku. Problematiku nakladania s financiami v národnom športovom zväze Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) som začal riešiť v momente, kedy som zistil, že aktuálne vedenie SAFKST (tzn. v tom čase p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Hečko a p. Kovalčík) akceptuje porušovanie Zákona o športe 440/2015 Z.z. a Zmlúv s MŠVVaŠ SR. Dôsledkom činnosti SAFKST vedenia bola aj nasledujúca skutočnosť: "Reálne fungujúcim ddielom z vetvy kulturistika a fitness za roky 2017, 2018 a 2019 neboli vyplatené pomerným spôsobom, podľa počtu REÁLNYCH AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV, financie vo výške najmenej 211.414€." A Zákon o športe 440/2015 Z.z. resp. zmluvy medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR hovorí/hovoria o povinnosti národného športového zväzu vyplatiť  takto minimálne 15% z každoročného príspevku od MŠVVaŠ SR. V jednotlivých rokoch to v prípade SAFKST bolo:
 • v roku 2017 zo sumy 419.458€ oddielom/klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov nebolo vyplatených minimálne 62.918€
 • v roku 2018 zo sumy 463.265€ oddielom/klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov nebolo vyplatených 69.489€
 • v roku 2019 zo sumy 526.715€ oddielom/klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov nebolo vyplatených minimálne 79.007€
 • spolu z príspevku od MŠVVaŠ SR vo výške 1.409.438€ (za 3 roky) oddiely/kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov mali mať vyplatených už spomínaných najmenej 211.414€
 • Nielen ja, ale aj tí, ktorí po prečítaní faktov dostupných na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu uznali, že oddiely kulturistiky a fitness reálne prišli o desiatky tisíc € použiteľných na svoju činnosť (tzn. aj na podporu oddielových športovcov), žiadali o nápravu, zmenu. Najprv interne, potom aj verejne. Upozorňovali aj na finančné pochybenia členov vedenia SAFKST, členov 5 členného Výkonného výboru SAFKST. Kto sa ozval, obratom ruky bol označovaný aj na web sídle SAFKST za toho, čo píše, tvrdí a šíri lži, hoaxy, že zavádza.
  SAFKST Hoax
  A vedenie SAFKST "nešetrilo" ani vtedajšieho poslanca, dnes štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre šport p. Nemca v čase, kedy výsledky prvej kontroly, ktorú zrealizovala Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová, ešte neboli verejne dostupné.
  stanovisko SAFKST
  Aktuálne, kedy zverejnené výsledky kontrol Hlavnej kontrolórky športu p. Fisterovej, Hlavnej kontrolórky športu p. Dvorščíkovej a opakované kontroly zrealizované Úradom vládneho auditu nespochyniteľne ukázali, že s financiami z verejných zdrojov (získavaných každoročne od MŠVVaŠ SR) vedenie SAFKST nakladá sústavne neúčelne, neúčinne, neefektívne a nehospodárne, sa rétorika zmenila. Ataky sa ďalej vystupňovali.
  JUDr Vrabec stanovisko k odhaleniam
  Ataky sú stále agresívnejšie a to napriek tomu, že môj postup vždy bol a stále je v súlade s tým, čo mi ešte ako členovi SAFKST odporúčal JUDr. Vrabec (vtedy a aj v súčasnosti predseda Disciplinárnej komisie SAFKST). Kedy to bolo? Na prelome februára/marca 2020 v čase, kedy VV SAFKST jednoduho ignoroval moje zistenia (každého z členov VV SAFKST som písomne oboznámil so svojimi zisteniami). Až na p. MULLERA, z vtedajších členov VV SAFKST nikto nereagoval spôsobom, ktorý by zodpovedal dôležitosti zaslaných zistení (informáciám o finačných pochybeniach, ktorých sa sústavne dopúšťa vedenie SAFKST).

SAFKST Vrabec

SAFKST - čo opäť zistil Úrad vládneho auditu za rok 2021?

Úrad vládneho auditu (ÚVA) je organizácia, ktorá vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií. Opakovanou kontrolou nakladania s financiami vedením SAFKST v rokoch 2018 a 2019 audítorská skupina ÚVA zistila, že v týchto dvoch rokoch sa vedenie SAFKST dopustilo finančných pochybení, za ktoré má povinnosť odviesť verejné prostriedky, za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, vo výške 205.768,80 EUR.

Zároveň ÚVA zrealizovala vládny audit (finančnú kontrolu) v povinnej osobe SAFKST, ktorého cieľom bolo overiť a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a overiť a hodnotiť ďalšie skutočností, ak tak ustanovuje osobitný predpis - to všetko v súvislosti s rokom 2021.
SAFKST - ÚVA 2
Paragraf 211/2000 Z.z. (tzv. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. V polovici apríla 2023 som sa na ÚVA opäť obrátil so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktoré súvisia s konaním úradu vo veci kontroly v SAFKST za rok 2021. Tu sú podstatné otázky aj odpovede:

Igor KOPČEK: Kedy bolo ukončené konanie resp. kontrola zo strany ÚVA a s akým výsledkom (tzn. aká je výška finančného pochybenia, ktoré zistil ÚVA v tomto prípade tzn. akú sumu bude musieť SAFKST vrátiť MŠVVaŠ SR vzhľadom na výsledky konania)?

Odpoveď z Úradu vládneho auditu: Vládny audit v povinnej osobe SAFKST bol ukončený dňa 17. 02. 2023. Vládnym auditom bolo identifikovaných spolu 23 systémových nedostatkov z toho 9 nedostatkov s vysokou závažnosťou (porušenie finančnej disciplíny s návrhom odvodu 235.641,42 EUR, presná suma odvodu bude vyčíslená v správnom konaní na základe právoplatného rozhodnutia), 8 nedostatkov so strednou závažnosťou a 6 nedostatkov s nízkou závažnosťou.

Igor KOPČEK: kedy (prosím o informáciu o presnom dátume) bolo vedenie SAFKST informované o výsledku tohto konania resp. kontroly zo strany ÚVA?

Odpoveď z Úradu vládneho auditu: ÚVA prerokoval skutočnosti zistené počas vládneho auditu s povinnou osobou SAFKST dňa 11. 01. 2023 na adrese oprávnenej osoby: Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava, Drieňová 34, 826 50 Bratislava 29. Návrh správy z vládneho auditu bol SAFKST osobne doručený na oboznámenie dňa 11. 01. 2023.

Igor KOPČEK: Akceptovalo vedenie SAFKST výsledky konanie resp. kontroly zo strany ÚVA?

Odpoveď z Úradu vládneho auditu: SAFKST ako povinná osoba bol v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite oprávnený podať ÚVA písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení oprávnenej osobe. SAFKST podal dňa 27. 01. 2023 písomné námietky k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v Návrhu správy z vládneho auditu zo dňa 11. 01. 2023, v stanovenej lehote písomné námietky k navrhnutým odporúčaniam neboli podané.
Podané námietky zo strany SAFKST k zisteným nedostatkom audítorská skupina pri jednom nedostatku posúdila ako čiastočne opodstatnené a tým sa znížila suma porušenia finančnej disciplíny o 1.000,00 EUR. Ostatné časti tohto nedostatku a navrhované odporúčanie k nedostatku zostali v nezmenenom znení. Audítorská skupina posúdila ďalšie námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom ako neopodstatnené a uvedené nedostatky a navrhované odporúčanie k nedostatkom zostali v nezmenenom znení.

Igor KOPČEK: SAFKST - konanie vo veci správy HKŠ-2021/26 - v akom časovom horizonte (tzn. kedy) budú známe výsledky správneho konania?

Odpoveď z Úradu vládneho auditu: ÚVA bol dňa 10. 06. 2022 doručený návrh na začatie správneho konania, v ktorom hlavná kontrolórka športu oznámila porušenia finančnej disciplíny zo strany SAFKST. Porušenia finančnej disciplíny boli zistené v rámci kontroly vykonanej v období od 30. 06. 2021 do 13. 04. 2022 a uvedené v Správe o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ - 2021/26 zo dňa 13. 04. 2022. Správne konanie vo veci pravdepodobne začne v druhom polroku 2023 a predpokladaná doba trvania správneho konania, vzhľadom na závažnosť porušení i dostupnosť dôkazových dokumentov, je orientačne 4 mesiace. Vládny audit realizovaný v období od 07. 06. 2022 do 17. 02. 2023 bol vykonaný aj za účelom overenia opodstatnenosti informácii uvedených v podnete, a zachytených v Správe o kontrolnej činnosti sp. zn. HKŠ - 2021/26 zo dňa 13. 04. 2022, ktorý zaslala hlavná kontrolórka športu na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré podnet postúpilo na UVA, t. j. ÚVA už vykonal vládny audit, ktorý súvisel s kontrolou v SAFKST hlavnej kontrolórky športu p. Dvorščíkovej

Zhrňme si to

Kto číta s porozumením správy z kontrol zrealizovaných v národnom športovom zväze Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja Hlavnou kontrolórkou športu p. Fisterovou, Hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovou a vyjadrenia Úradu vládneho auditu, logicky postrehol, že vedenie SAFKST je zodpovedné za finančné pochybenia v státisícoch €. Navyše z roka na rok sú vyššie a vyššie. Pohľad na tento súpis je doslova šokujúci:

 • rok 2017 ... 62.918€ nevyplatených vedením SAFKST oddielom z vetvy kulturistika a fitness podľa počtu reálnych aktívnych športovcov do 23 rokov
 • roky 2018 a 2019 ... 205.768€ finančné pochybenia vedenia SAFKST, ktoré zistila Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová a potvrdila ich v tejto výške audítorská skupina Úradu vládneho auditu
 • rok 2020 ... 215.755€ finančné pochybenia vedenia SAFKST, ktoré zistila Hlavná kontrolórka športu p. Dvorščíková (akuálne čakáme na infromáciu o opakovanej kontrole zrealizovanej audítorskou skupinou Úradu vládneho auditu) + desiatky tisíc €, ktoré preveruje Úrad pre verejné obstarávanie na základe výsledkov kontroly zrealizovanej Hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovou
 • rok 2021 ... 235.641€ finančné pochybenia vedenia SAFKST, ktoré zistila a potvrdila audítorská skupina Úradu vládneho auditu
 • SPOLU: 720.082€ + desiatky tisíc €, ktoré preveruje Úrad pre verejné obstarávanie na základe výsledkov kontroly zrealizovanej Hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovou

V roku 2021 hlasovaním per rollam vyhodili zo SAFKST štatutárov aj s odielmi, ktoré na hore uvádzané státisicové finačné pochybenia vedenia SAFKST poukazovali. Keď neboli vedením SAFKST riešené, postupovali v súlade s už spomínaným odporúčaním šéfa SAFKST Disciplinárnej komisie p. JUDr. Vrabca - v roku 2020 a 2021 sa obrátili s podnetom na SAFKST Kontrolórku, po nej na Hlavnú kontrolórku športu tzn. na MŠVVaŠ SR. V čase, kedy už výsledky kontroly zrealizovanej Hlavnou kontrolórkou športu p. Fisterovou boli vedeniu SAFKST dobre známe, v SAFKST výročnej správe (tá bola súčasťou materiálov k SAFKST Konferencii v máji 2021) neváhali uviesť:

Podnet v každom demokratickom združení môže dať každý subjekt. Keď sa ale NEPOTVRDIA OBVINENIA, musí každý znášať následky. Preto Konferencia schvaľuje okamžité vylúčenie subjektov Ing. Zuzana Niščáková - Tanečná škola "ZUZANA"; Fitness Gabrhel s.r.o.; Občianske združenie Fitness Akadémia Vranov; Športový klub Fitness Free Prievidza aj so štatutármi (Igor Kopček, Zuzana Niščáková, Jana Klečáneková, Jelena Meleščenko) zo SAFKST.
Fitness Akadémia Vranio
Máme tu apríl 2023 a v rukách 720.082 faktov, ktoré potvrdzujú, že prezident SAFKST p. Mlsna a s ním celé vedenie SAFKST nehovorili pravdu. 720.082 faktov, ktoré potvrdzujú, že p. Niščáková, p. Klečáneková, p. Meleščenko, p. Gabrhel a spol. hovorili pravdu (vedením SAFKST tzn. p. Mlsnom, p. Matejíčkom, p. Kovalčíkov, p. Hečkom a aktuálne už aj p. Novomeským a p. Brosmanom sústavne utajovanú), za čo boli nespravodlivo poškodení. A dodám, že pravdu mali opakovane.

Aj preto logickým dôsledkom by bolo riešenie: "Vedenie SAFKST sa VEREJNE ospravedlní p. Niščákovej, p. Klečanekovej, p. Meleschenko, p. Gabrhelovi za to, že ich nespravodlivo, úmyselne a na základe nepravdivých tvrdení navrhli na vylúčenie zo SAFKST (s cieľom zakryť svoju činnosť, výsledkom ktorej sú státisíce € finančných pochybení) a následne ich všetky vylúčené oddiely/subjekty obratom ruky "zoberie späť" do SAFKST."
Pravdaže za predpokladu, že by niekto z nich ešte o to vôbec stál. Byť znova členom komunity, ktorá je schopná na želanie štyroch členov vedenia SAFKST vylúčiť svojich kolegov, spolučlenov len za to, že si dovolili prstom ukázať na tých, ktorí porušujú Zákon o športe a  zmluvy s MŠVVaŠ SR?

Pre tých, ktorí stále neveria resp. prehliadli základnú informáciu, zopakujem ju ešte raz. Vedenie SAFKST sa dopustilo v rozmedzí rokov 2018 až 2021 finančných pochybení, ktoré zdokumentovali 3 nezávislé audítorské a kontrolné skupiny. Ich celková výška je 657.151€ + 62.918€ vedenie SAFKST nevyplatilo oddielom z vetvy kulturistika a fitness pomerným spôsobom podľa počtu REÁLNYCH AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV. Vašu pozornosť chcem usmerniť na ďalší fakt - finančné pochybenia vedenia SAFKST (napriek prebiehajúcim kontrolám) sú z roka na rok vyššie a vyššie. Jedná sa teda nie o indivuduálne, náhodné, jednorázové zlyhanie, ale v prípade vedenia SAFKST (tzn. členov VV SAFKST) ide o zlyhanie doslova celého systému. A po tom, ako p. Niščákovu, p. Klečanekovú, p. Meleshchenko a spol. aj s klubmi nespravodlivo zo SAFKST vyhodili (zopakujem - na základe nepravdivej informácie, ktorú publikovala už spomínané vedenie SAFKST), každému zo zvyšku členov SAFKST a štatutárov oddielov je to už jedno. A ... možno sa iba boja, že ich postihne rovnaký trest.

Rok 2022 v SAFKST bilancovala SAFKST Konferencia, otázkou je, kto z delegátov tejto konferencie počul o týchto závratných číslach? A kto z delegátov resp. členov SAFKST registruje aj ďalšie prekvapujúce informácie o tom, ako sa nakladá (resp. opäť bude sa nakladať) s verejnými financiami získaným vedením SAFKST od MŠVVaŠ SR. Ďalšie prekvapujúce informácie sú dostupné priamo na web stránke SAFKST.
SAFKST Oblečenie 2020_2021
Po roku 2021 a 2022, kedy vedenie SAFKST vyplytvalo na kúpu oblečenia 147.357€, na oblečenie v roku 2023 p. Mlsna a spol. opäť navrhli minúť ďalších 101.500€ (čiže za 3 roky by to malo byť takmer 250.000€; od kedy je pri moci v SAFKST skupina p. Mlsnu, na oblečenie by sa tak malo minúť závratných 274.000€);  pre porovnanie - predchádzajúce vedenie p. Čížeka za 5 rokov tzn. v rokoch 2012 až 2016, minulo na oblečenie reprezentantov (vrátane chemického čistenia), menej ako 4.000€; vedenie p. Mlsnu už v rokoch 2017 až 2020 na tričká a tepláky pre reprezentantov minulo 25.500€ tzn. cca 6x viac, ako p. Čížek ze celú dobu, kedy bol   prezidentom SAFKST; v rokoch 2017 až 2023 vedenie p. Mlsnu považuje za účelné, účinné, efektívne a hospodárne na odevy dať z peňazí získaných od MŠVVaŠ SR dokonca 68,5x viac, ako vedenie p. Čížeka v predchádzajúcom období.

právne služby v SAFKST
Aktuálne vedenie SAFKST ďalej tvrdí, že za právne služby počas 12. mesiacov, v ťažkom, pandemickom období minulo 46.640€ a o ďalšie desiatky tisíc € odľahčili účet SAFKST (presnejšie vetvu kulturistika a fitness) faktúry za doplnky výživy.

rozpočet SAFKST rok 2023
Prekvapujúci je aj rozpočet SAFKST pre rok 2023. Medzi SAFKST oddiely z vetvy kulturistika a fitness, podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, vedenie SAFKST navrhlo prerozdeliť v roku 2023 nie 15%, ale iba 7% z príspevku od štátu tzn. namiesto predpokladaných 101.000€ oddiely z vetvy kulturistiky a fitness získajú iba 47.000€. Ale medzi oddiely z vetvy silový trojboj sa bude prerozdeľovať 15% z príspevku MŠVVaŠ SR pre silových trojbojárov.

A na záver (a na dokreslenie situácie) ešte pripomeniem známu skutočnosť. Po oznámení Hlavnej kontrolórky športu p. Dvorščíkovej, že začína kontrolu roku 2020, vedenie SAFKST oznámilo MŠVVaŠ SR, že im neznámy páchateľ UKRADOL všetky účtovné doklady pri prevoze z Nitry (kde sídli účtovná spoločnosť, ktorá spracúva SAFKST účtovníctvo) do Bratislavy. Pre "neznámeho páchateľa" museli byť SAFKST účtovné doklady mimoriadne cenné. Všetko sú to informácie, o ktorých sa na MŠVVaŠ SR a Ministerstve financií veľmi dobre vie.

Foto https://www.minedu.sk/financovanie-sportu/
https://safkst.sk/a/zapisy-z-konferencie-235/
https://safkst.sk/a/zlozenie-disciplinarnej-komisie-510/
https://www.minedu.sk/hlavny-kontrolor-sportu/
https://www.uva.sk/kontakty/kontaktny-formular/
https://safkst.sk/a/zuctovanie-dotacie-27/

Diskusia k článku:

AMIX diskusia