SAFKST - vedenie SAFKST po prvýkrát priznalo stovky tisíc eur finančných pochybení

SAFKST - vedenie SAFKST po prvýkrát priznalo stovky tisíc eur finančných pochybení

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

11.08.2023 ... vzhľadom na to, že na stránke SAFKST sa v samostatnom článku objavila už spomínaná Správa MŠVVaŠ SR z administratívnej finančnej kontroly, obrátil som sa na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o poskytnutie odpovedí na nasledujúce otázky (na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám - Zákon 211/2000 Z.z.). Dňa 11.08.2023 som z MŠVVaŠ SR, z Útvaru pre kontakt s verejnosťou, obržal tento mail:

"Dobrý deň, pán Ing. Kopček.

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám na základe Vašej žiadosti zo dňa 02.08.2023 poskytujeme nasledujúce informácie:

Otázka č. 1 ... kto dal podnet na zrealizovanie administratívnej finančnej kontroly v SAFKST za rok 2021 tzn. za rovnaký rok, ktorý bol predmetom rozsiahleho vládneho auditu č. 22100024-P-04, kde audítorská skupina identifikovala 23 nedostatkov s návrhom odvodu v celkovej sume 235.641€?
Táto kontrola nebola realizovaná na základe podnetu, ale bola to riadna administratívna finančná kontrola vyúčtovania príspevku uznanému športu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.

Otázka č. 2 ... administratívna finančná kontrola skontrolovala vzorku účtovných dokladov viažucich sa na výdavky v celkovej sume 53.056€, na základe vykonávaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. Podľa akého kľúča boli vybrané účtovné doklady, ktoré skontrolovala administratívna finančná kontrola - boli to výhradne doklady, v ktorých ani vládny audit č. 22100024-P-04 neidentifikoval žiadne nedostatky s návrhom odvodu?
Overované doklady boli vybrané náhodným výberom spomedzi dokladov, v ktorých neboli uvedeným vládnym auditom identifikované nedostatky.

Otázka č. 3 ... administratívna finančná kontrola skontrolovala vzorku účtovných dokladov viažucich sa na výdavky v celkovej sume 53.056€, na základe vykonávaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. Máte informáciu o tom, že v dokladoch, ktoré preverovala aj administratívna finančná kontrola, boli vládnym auditom identifikované nedostatky s návrhom odvodu?
Zodpovedané v odpovedi na otázku č. 2

Otázka č. 4 ... administratívna finančná kontrola skontrolovala vzorku účtovných dokladov viažucich sa na výdavky v sume 53.056€ (celková suma výdavkov v danom roku 2021 v SAFKST bol cca 700.00€). Na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky. Znamená tento výsledok spochybnenie záverov vládneho auditu č. 22100024-P-04 tzn. že SAFKST sa už nemusí zaoberať návrhom odvodu v sume 235.641€, identifikovanými 23. nedostatkami a zároveň je to potvrdenie skutočnosti, že Národný športový zväz SAFKST s financiami, ktoré mu boli v roku 2021 poskytnuté z verejných zdrojov (tzn. MŠVVaŠ SR) nakladal účelne, účinne, efektívne a hospodárne?
Nie, administratívna finančná kontrola MŠVVaŠ SR preverila vybranú vzorku dokladov, v ktorých neboli vládnym auditom identifikované nedostatky. Výsledok administratívnej finančnej kontroly preto nemôže byť považovaný za spochybnenie záverov vládneho auditu, je len vyjadrením toho, že v rámci administratívnej finančnej kontroly nedošlo k zisteniu nedostatkov na vybranej vzorke dokladov.

S pozdravom

Peter Roško, útvar pre kontakt s verejnosťou | odbor komunikácie a marketingu"

Minedu odpoved

02.08.2023 ... Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! Aktuálne vedenie SAFKST (presnejšie členovia VV SAFKST, pretože len oni majú moc dávať/nedávať súhlas na zverejňovanie článkov na webovom sídle SAFKST) po prvý krát verejne priznalo, že audítorská skupina Úradu vládneho auditu im počas finančnej kontroly roku 2021 zistila  finančné pochybenia v závratnej výške 235.641€. O tejto skutočnosti som písal už v apríli 2023, v samostatnom článku na stránkach portálu EastLabs.sk, za čo sa na moju hlavu opäť zniesla spŕška obvinení, že klamem, zavádzam, konšpirujem atď. A pritom iba upozorňujem na veci, ktoré už dávno boli opakovane preverené a potvrdené. Pred niekoľkými týždňami ma kontaktovali redaktori RTVS, ktorí sledujú daný prípad, s ponukou - zorganizujeme "okrúhly stôl", kde dostanete príležitosť argumentovať. Samozrejme, že som neodmietol, ak niečo podobné zrealizujú, nemám problém argumentovať faktami komukoľvek a kdekoľvek.

Neuveriteľnú sumu 235.641€ audítorská skupina Úradu vládneho auditu (po MŠVVaŠ SR je to v podstate druhostupňový kontrolný orgán) požaduje od SAFKST vrátiť späť do štátneho rozpočtu z finančného príspevku, ktorý v roku 2021 vedenie SAFKST získalo v celkovej výške 648.379€ pre vetvu kulturistika/fitness a 49.792€ pre vetvu silový trojboj. Zdôrazním - vrátiť späť 235.641€ za jeden, jediný rok.

Podľa názoru audítorskej skupiny Úradu vládneho auditu teda viac ako 33% z finančného príspevku od MŠVVaŠ SR v roku 2021, členovia VV SAFKST "spotrebovali" neúčelne, neúčinne, neefektívne a nehospodárne, v rozpore so Zákonom o športe 440/2015 Z.z. a zmluvou medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR.

Sprava SAFKST 2021

Článok, na ktorý vás upozorňujem, nájdete na webovom sídle SAFKST a obsahuje link na Správu MŠVVaŠ SR z administratívnej finančnej kontroly u povinnej osoby SAFKST za rok 2021, ktorá bola zrealizovaná na vzorke účtovných dokladov, v celkovej výške 53.066€ (pripomeniem, že audítorská skupina ÚVA prekontrolovala účtovné doklady na výdavky v celkovej sume cca 700.000€).

Prečo kontrola na tak malej vzorke? Odpoveď nájdete v správe z finančnej kontroly. Podľa správy z vládneho auditu (tzn. podľa záverov audítorskej skupiny ÚVA), v kontrolovoanom roku 2021 identifikovaných bolo 23 nedostatkov s návrhom odvodu 235.641€. Logicky preto pre mňa znie informácia, že MŠVVaŠ SR administratívnou kontrolou overilo iba časť z dokladov (prečo bola zrealizovaná aj administratívna finančná kontrola sa pokúsim zistiť dodatočne na základe zákona 211/2000, ktorý hovorí o slobodnom prístupe k informáciám; pýtať sa budem aj na závery vyplývajúce z tejto administratívnej kontroly), ktoré aj Úrad vládneho auditu už overil a vyhodnotil ako "bez závad a nedostatkov" (zistenia ÚVA preveruje treťostupňový kontrolný orgán, ktorým je Ministerstvo financií a nie MŠVVaŠ SR).
Logický je preto aj záver administratívnej kontroly MŠVVaŠ SR, zrelizovaný iba na malej vzorke SAFKST dokladov z roku 2021, aj predpoklad, že pochybenia vo výške 235.641€ audítorská skupina ÚVA zistila vo zvyšku účtovných dokladov - jej závery preverí až Ministerstvo financií SR (ak SAFKST bude opäť nesúhlasiť tzn. bude sa odvolávať tak, ako po kontrolách zrealizovaných p. Fisterovou, p. Dvoršíkovou a aj po prvom vládnom audite ÚVA).

Ak sa právna skupina zastupujúca SAFKST vo vzťahu ku všetkým kontrolným stupňom, za nemalé peniaze určené MŠVVaŠ SR pre SAFKST, bude opäť a opäť odvolávať, medzi SAFKST vs MŠVVaŠ SR - ÚVA - MF SR bude veľmi aktívn, dlhá komunikácia, cieľom ktorej je iba jedno - naťahovať čas, spoliehať sa na premlčanie zdokumentovaných finačných pochybení rádovo v stovkách tisíc €. Tie rozsiahlo boli popísané správach z kontrol zrealizovaných v SAFKST za roky 2018, 2019, 2020 aj 2021.

Správa SAFKST

SAFKST 2021Záver

V roku 2020 sa štatutári piatich oddielov obrátili na vedenie SAFKST a vtedajšiu kontrolórku SAFKST p. Vančo - Véghovú so zisteniami, obsahom ktorých boli opakované porušovania Zákona o športe 440/2015 Z.z. a zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a SAFST. Tie jednoznačne hovoria o POVINNOSTI VV SAFKST každoročne prerozdeliť pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov oddielom tzn. právnickým osobám, kolektívnym členom SAFKST minimálne 15% z príspevku od MŠVVaŠ SR.

V rokoch 2017 až 2019 členovia VV SAFKST oddielom z vetvy SAFKST akceptovaným spôsobom z celkovej sumy cca 211.000€ NEVYPLATILI ani jeden, jediný cent (stačí sa opýtať štatutárov oddielov, koľko € v rokoch 2017 až 2019 získali od VV SAFKST za počet aktívnych športovcov do 23 rokov). A to je problém. Obrovský problém, pretože každá zmluva medzi MŠVVaŠ SR a vedením SAFKST obsahuje tento článok č. 4, kde sa v súvislosti s financiami, tzn. desiatkami tisíc € určených výhradne pre športové oddiely, píše aj toto:
SAFKST Zmluva 2023
A na tento problém sme upozornili v súlade s pokynmi, ktoré som ja osobne získal od šéfa Disciplinárnej komisie SAFKST p. JUDr. Vrabca (tá ma od marca 2019 do februára 2020 "riešila" kvôli tomu, že aktuálny člen VV SAFKST Brosman ma vo februári/marci 2019 krivo obvinil na Polícii SR, prokuratúre SR a aj Úrade pre ochranu osobných údajov zo zneužitia osobných údajov, ktorého som sa mal dopustiť týmto článkom; podklady pre článok som získal z verejne dostupnej stránky MŠVVaŠ SR, ktorá obsahovala aj dátumy narodenia tzv. fiktívnych aktívnych športovcov - podľa nich sme mali v SAFKST aj 7-8 ročných kulturistov, ktorí ale nikdy nesúťažili na súťažiach zapísaných v SAFKST súťažnom kalendári v rokoch 2017, 2018 a rovnako tak v roku 2019).

JUDr Vrabec stanovisko k odhaleniam

Prečo sme sa obrátili na Hlavnú kontrolórku športu p. Fisterovú? Našimi zisteniami sa nikto z VV SAFKST a ani vtedajšia kontrolórka SAFKST relevantne nazaoberal. Výsledok finančnej kontroly p. Fisterovej poznáte - po rok trvajúcej kontrole zistila "sekeru" vo výške cca 365.000€ (za roky 2018 a 2019 - z nich vládny audit ÚVA potvrdil cca 205.000€). Nakladanie s financiami v SAFKST v roku 2020 už kontrolovala nová Hlavná kontrolórka športu p. Dvorščíková (bez nášho podnetu, pretože v tom čase všetkých štatutárov, ktorí na finančné pochybenia v SAFKST upozorňovali, zo SAFKST nespravodlivo vylúčili), rok 2021 odkontrolovala opäť bez nášho podnetu audítorská skupina ÚVA, ako dôsledok systémových finančných pochybení, ktoré boli zistené opakovane v SAFKST. A jej výsledok finančnej kontroly audítorskej skupiny z ÚVA aktuálne zverejnilo aj samotné vedenie SAFKST v správe, ktorá je dostupná v článku na webovom sídle SAFKST. Členovia výkonného orgánu SAFKST tzn. VV SAFKST (ktorými v tom čase boli páni Mlsna, Kovalčík, Matejíčka a Hečko), sa podľa výsledkov vládneho auditu v roku 2021 dopustili finančných pochybení vo výške 235.641€.

Do pozornosti dám ďalšiu skutočnosť. Aktuálne vedenie o výsledku finančnej kontroly, vldáneho auditu ÚVA za rok 2021 vedelo už vo februári 2023, tzn. s výrazným predstihom pred Výročnou konferenciu SAFKST. Napriek tomu v Správe k Výročnej konferencii SAFKST, ktorá sa uskutočnila v marci 2023, o statisícoch € finančných pochybení sú iba nekonkrétne, nič nehovoriace všeobecné informácie.

SAFKST Kontrola

S výnimkou aktuálneho článku na webovom sídle SAFSKT sa mlčaním obchádza aj celková suma finančných pochybení zistených Hlavnými kontrolórkami športu MŠVVaŠ SR p. Fisterovou, p. Dvorščíkovou a Úradom vládneho auditu za roky 2018 až 2021 - spolu je to takmer 700.000€.

Jedinou finančnou čiastkou, ktorá je v správe z Výročnej konferencie SAFKST spomenutá v súvislosti s kontrolnou činnosťou, je odvod vo výške 3.500€ pre daňový úrad. Aké doklady k tejto kontrole vedenie SAFKST predložilo nie je známe. Známa je ale skutočnosť, že v roku 2021 VV SAFKST oznámil na MŠVVaŠ SR, že im tesne pred plánovanou finančnou kontrolou "neznámy páchateľ ukradol všetky účtovné doklady" ...Zdroje https://www.minedu.sk/hlavny-kontrolor-sportu/
https://www.minedu.sk/financovanie-sportu/
www.safkst.sk

Diskusia k článku:

AMIX diskusia