SAFKST - tak ako to bude s 2023 IFBB Svetovými šampionátmi?

SAFKST - tak ako to bude s 2023 IFBB Svetovými šampionátmi?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

V tomto roku sa v SAFKST konali už dve konferencie, ktorých súčasťou bolo aj schvaľovanie rozpočtu na rok 2023:

  • SAFKST výročná konferencia (konala sa v marci 2023, prezenčnou formou) ... rozhodovala o schválení SAFKST rozpočtu na rok 2023, kde pre vetvu kulturistika a fitness, zo sumy 672.384€ (tú mala získať pôvodne asociácia od štátu) bolo vyčlenených iba 7% oddielom z vetvy kulturistika/fitness na prerozdelenie pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (Zákon o športe 440/2015 Z.z. hovorí o 15%); silovým trojbojárom MŠVVaŠ SR v tom čase pridelilo 44.875€, z ktorých 15% (tzn. o 8% viac, ako oddielom z vetvy kulturistika/fitness) malo byť rozhodnutím členov VV SAFKST prerozdelených powerlifting oddielom pomerným spôsobom podľa početu aktívnych športovcov do 23 rokov; nikto zo štatutárov SAFKST neriešil skutočnosť, že jeden a ten istý národný športový zväz prijal 2 spôsoby prerodzeľovania finančných prostriedkov medzi svoje členské subjekty, pričom jasne znevýhodnil oddiely z vetvy kulturistika/fitness (tá získava od MŠVVaŠ SR cca 15x viac financií ako silový trojboj)
  • SAFKST konferencia konaná per-rollam formou (konala sa koncom mája 2023, s hlasovaním cez mail) ... rozhodla o schválení upraveného, finálneho SAFKST rozpočtu na rok 2023, kde boli financie pre vetvu kulturistika/fitness aj silový trojboj navýšené; kulturistika/fitness si vďaka MŠVVaŠ SR prilepšila a v roku 2023 tak získa 738.258€, silový trojboj počítať môže so sumou 49.271€ (medzi oddiely silového trojboja z tohto príspevku sa prerozdeľovať bude 15% tak, ako hovorí Zákon o športe 440/2015 Z.z., oddiely kulturistika/fitness budú opäť ukrátené a medzi ne sa podľa počtu aktívnych športovcov deliť bude iba 7% - o ktoré oddiely sa jedná a aké sumy by mali/mohli získať v prípade prerozdeľovania 7% a 15% z finančného balíka tzn. 51.678€ resp. 110.738€ vám ukáže Tabuľka č. 1; počet AŠ23, ktoré vedenie SAFKST nahlásilo do Registra aktívnych športovcov MŠVVaŠ SR po septembri 2022 je zverejnený na stránke www.minedu.sk)
Tabulka 1

Tabuľka č. 1 ... počet AŠ23 v 23. oddieloch z vetvy kulturistika/fitness a predbežný výpočet finančného príspevku pre tieto oddiely podľa zvyčajných, akceptovaných pravidiel; finančný príspevok získa 51 oddielov tejto vetvy

Navýšeniu ročného príspevku zo strany MŠVVaŠ SR pre SAFKST o 65.874€ pre vetvu kulturistika/fitness a o 4.396€ pre silový trojboj, predchádzalo podpísanie dodatku k zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST - k pôvodnému zneniu v tomto dodatku pribudol aj bod "ek", podľa ktorého:

2023 neoprávnené výdavky podľa zmluvy s MŠVVaŠ SRPo tom, čo sa na sociálnych sieťach, na oficiálnej stránke ruskej IFBB, objavila informácia, že Rusko a Bielorusko môže po dlhom čase na medzinárodných IFBB súťažiach opäť súťažiť pod vlastnou vlajkou, s vlastnou hymnou, pod národnými symbolmi svojich krajín (roky mohli športovci týchto dvoch krajín súťažiť na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta iba individuálne, pod tzv. IFBB Flag, čiže bez uvedenia štátnej príslušnosti) otázkou bolo: "Kde v roku 2023 budú/nebudú po zmene pravidiel financovania, uvedených v dodatku zmluvy s MŠVVaŠ SR, súťažiť SAFKST reprezentanti Slovenska?"

Rusko a Bielorusko IFBB
rusko a bielorusk an IFBB súťažiach

Ako riešiť túto situáciu?

Dodatok v zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST totiž hovorí jednoznačne - ak na akúkoľvek medzinárodnú súťaž príde reprezentačný výber Ruska, alebo Bieloruska súťažiť pod svojimi národnými symbolmi, náklady na letenky, poplatky, ubytovanie atď. SAFKST reprezentantov, ktorí na danej súťaži nastúpia na súťažné pódium, nebudú môcť byť preplácané z finančného príspevku, ktorý SAFKST získa v roku 2023 od MŠVVaŠ SR.

A ak sa tak stane, tzn. náklady na účasť takýchto reprezentantov Slovenska budú uhradené zo štátneho príspevku určeného pre SAFKST, tieto náklady budú neoprávnené tzn. SAFKST vznikne povinnosť vrátiť ich rovnako, ako jej táto povinnosť vznikla ako dôsledok finančných kontrol zrealizovaných v SAFKST v predchádzajúcich rokoch (rok 2018 a 2019 skontrolovala Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová, po nej aj Úrad vládneho auditu a výsledkom je sekera cca 205.000€; rok 2020 skontrolovala Hlavná kontrolórka športu p. Dvorščíková a výsledkom je sekera cca 215.000€ + Úrad pre verejné obstarávanie preveruje pochybenia v rádovo ďalších desiatok tisíc €; rok 2021 skontrolovala audítorská skupina Úradu vládneho auditu a výsledkom je sekera vo výške cca 235.000€)

Ako riešiť túto komplikovanú situáciu? Ak prídu športovci z Ruska a Bieloruska na IFBB Svetové šampionáty, z akých zdrojov budú financované SAFKST reprezentačné výbery? Sú možné aj tieto 3 možnosti:

Úhrada výdavkov na účasť reprezentantov na Svetovom šampionáte zaplatí SAFKST z tzv. vlastných zdrojov ... SAFKST má každoročne k dispozícii okrem financií od MŠVVaŠ SR aj tzv. vlastné financie (sú to poplatky oddielov za členstvo v SAFKST, poplatky za individuálnych členov, finančné príspevky od partnerov SAFKST, dary atď.) To, že SAFKST má každoročne z týchto zdrojov desiatky tisíc €, potvrdí aj pohľad do SAFKST Výročných správ, kde je uvedené v časti "Správa o hospodárení" nasledovné:

  • rok 2017 ... 29.614,00€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • rok 2018 ... 102.205,00€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • rok 2019 ... 82.384,00€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • rok 2020 ... 49.520,00€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • rok 2021 ... 51.022,13€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • rok 2022 ... 55.347,81€ získalo vedenie SAFKST z členských príspevkov a darov atď.
  • POZNÁMKA: vedenie SAFKST v rozmedzí rokov 2017 - 2022  nikdy nevysvetlilo členskej základni, ako (komu a na aký účel) z vlastných zdrojov minulo spolu 370.092,94€

Úhrada výdavkov na Svetový šampionát sa zrealizuje z peňazí od MŠVVaŠ SR, z tzv. štátneho účtu, a neskôr sa financie vrátia na štátny účet z tzv. vnútorného účtu, kde má SAFKST uložené financie z vlastných zdrojov ... niečo podobné sa už stalo. Zistila to audítorská skupina Úradu vládneho auditu pri finančnej kontrole v SAFKST, kde bol kontrolovaný rok 2021 (tzn. ten rok, kedy boli subjekty/oddiely upozorňujúce na porušovanie Zákona o športe 440/2015 Z.z. a zmlúv medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR vedením SAFKST nespravodlivo vylúčené zo SAFKST aj so štatutármi).
Podľa vládneho auditu, v roku 2021 boli opakovane z účtu, kde sú vedené finančné prostriedky od MŠVVaŠ SR, vyberané kartou resp. v hotovosti sumy v celkovej výške 29.400,00€ (bez toho, aby bol účel výberov zdokladovaný účtovnými dokladmi tak, ako si to vyžaduje zmluva medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR).
O pár mesiacov neskôr, na "vyrovnanie schodku", z vlastných financií vedenie SAFKST na štátny účet  previedlo v dvoch splátkach sumu iba vo výške 16.400€. Vládny audit zaujal okrem iného aj rozdiel tzn. sekera vo výške 13.000€, ktorá týmito operáciami vznikla na štátnom účte (viď. Tabuľka č. 2)
UVA kontrola 2022 hotovostne vybery
Tabuľka č. 2 - pohyby finančných prostriedkov medzi tzv. štátnym a tzv. vnútorným účtom SAFKST; zistil ich pri finančnej kontrole Úrad vládneho auditu a uvedené sú v správe z Vládneho auditu č. 22100024-P-04, ktorá bola poskytnutná na základe Zákona 211/2000 Z.z. o slobonom prístupe k informáciám; tabuľka je na strane č. 48 tejto správy

Úhradu výdavkov na Svetový šampionát si zaplatí sám reprezentant resp. oddiel, v ktorom je registrovaný ako SAFKST športovec ... to čo sa zdá byť na prvý pohľad nezmysel, zažívajú každoročne SAFKST masters súťažiaci. Tí si letenky, poplatky za súťaženie aj transport platia z vlastného vrecka. SAFKST, pretože stále má finančnú podporu od MŠVVaŠ SR, v tomto roku na reprezentáciu vyčlenila 332.216€, z nich na Svetový šampionát by malo ísť iba 46.510€ (pre porovnanie - na repre oblečenie 86.376€, na doplnky výživy pre reprezentantov  93.020€).
Súťažiť na Svetovom šampionáte a získať TOP výsledok (bez ohľadu na to, kto zaplatí cestovné a pobytové náklady) bola aj v minulosti pre mnohých SAFKST reprezentantov tak veľká výzva, že si neváhali, ako členovia B-teamov, reálne všetko platiť sami. A keď uspeli, vedenie SAFKST ich odmenilo. Finančne. Našlo spôsob, ako im spomínané náklady vrátiť.
Každoročne sa napríklad v SAFKST koná podujatie "oceňovanie najúspešnejších športovcov asociácie". Čo tak úspešných reprezentantov oceniť aj finančne (aj keď je pravdou, že vyhlasovanie najúspešnejších športovcov SAFKST sa posledný krát v asociácii konalo ešte vo februári 2020)?
A ak by to platili oddiely, viete koľko reprezentantov by mohla na Svetový šampionát poslať skupina piatich oddielov z Bratislavy (pozrite si Tabuľku č. 1 o pár odstavcov vyššie), ktoré za aktívnych športovcov do 23 rokov získajú v roku 2023 spolu takmer 20.000€ (keby sa medzi oddiely z vetvy kulturistika/fitness prerozdeľovalo 15% z príspevku od MŠVVaŠ SR, tak ako v prípade silového trojboja, na oddielové účty piatich oddielov z Bratislavy by prišlo z peňazí MŠVVaŠ SR dohromady viac ako 42.000€!)

Konečné riešenie zo strany IFBB

Keď ma opakovane kontaktovali dvaja štatutári SAFKST, ktorí ma upozorňovali na spomínaný dodatok k zmluve medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR, veril som, že popisovaná situácia bude mať aj iné riešenia, ako sú tie, ktoré som uviedol vyššie. "Prehrabal" som články na oficiálnej stránke IFBB, kde som našiel nasledovnú informáciu:

Takže ... kým IFBB nezmení svoje júlové rozhodnutie, nič nebráni tomu, aby Slovensko opäť malo súťažiacich na 2023 IFBB Majstrovstvách sveta v nominácii FitModel, na 2023 IFBB Majstrovstvách sveta v kulturistike a fitness juniorov, žien, mužov a masters, aj na 2023 IFBB Majstrovstvách sveta vo Fitness Challenge. Za štátne peniaze. A ak sa situácia zmení (nevidím reálny dôvod, prečo by sa meniť mala), stále môžu byť v hre 3 hore spomenuté riešenia.

Osobne mi je iba ľúto, že vedenie SAFKST zvolilo termín domácej nominačnej súťaže na IFBB Svetový šampionát tak, že v rovnaký termín sa v Madride koná aj prestížna súťaž Arnold Classic Europe - platí, kto chce súťažiť na IFBB Svetovom šampionáte, musí nastúpiť na domácu súťaž. To nebol iný, vhodnejší nominačný termín?

Diskusia k článku:

AMIX diskusia