SAFKST má bič na neprispôsobivých členov asociácie

SAFKST má bič na neprispôsobivých členov asociácie

Vedenie SAFKST prechádza po úvodných mesiacoch "hľadania sa" obrodným procesom, v rámci ktorého sa ukázalo, kto je schopný/neschopný, kto je odborníkom (alebo sa ako odborník iba tvári), kto asociácii pomáha a podáva pomocnú ruku a kto jej naopak svojim nezmyselným konaním škodí resp. znižuje autoritu prezidenta SAFKST Borisa MLSNU.

Ako som už uviedol niekoľkokrát, tlieskam krokom Mlsnu v posledných dvoch mesiacoch aj preto, že ukazujú, akým smerom chce asociáciu viesť, s kým "počíta" v nasledujúcom období a koho by najradšej (pre jasne preukázateľnú neschopnosť) čo najskôr "hodil cez palubu" a nahradil ich schopnejšími.
Po horúcom lete určite príde horúca jeseň, počas ktorej SAFKST musí riešiť problémy nahromadené za posledných 4-5 mesiacov. K slovu sa dostane Disciplinárna komisia, predseda ktorej Miloš DOLANSKÝ počnúc septembrom 2017 získala do rúk silný nástroj - jasne definovaný SAFKST Disciplinárny poriadok, v rámci ktorého môže posúdiť a vyriešiť akýkoľvek prípad. Počnúc poškodzovaním mena asociácie, cez nevhodné a pre funkcionárov/členov asociácie/športovcov nedôstojné konanie, neetické správanie sa a priestupkami športovcov/funkcionárov/členov končiac. Skôr, ako si prečítate podrobné znenie Discplinárneho poriadku (nájdete ho v samostatnom dokumente), vašu pozornosť upriamim na pár bodov tohto poriadku:

Základné ustanovenia

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (ďalej len SAFKST) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. l zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon"), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu a je oprávnená na základe zákona rozhodovať prostredníctvom disciplinárnych orgánov o disciplinárnych previneniach spočívajúcich v porušení pravidiel súťaže, v porušení antidopingových pravidiel, predpisov SAFKST alebo rozhodnutí orgánov SAFKST a ukladať za disciplinárne previnenia disciplinárne sankcie a určovať ochranné opatrenia.

Predmet a účel disciplinárneho konania

1) Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení členov SAFKST, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.
2) Účelom disciplinárneho konania je:
  • a) prerokovať disciplinárne previnenia členov SAFKST, ktorí sú v pôsobnosti disciplinárnych orgánov tak, aby priebeh disciplinárneho konania a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov SAFKST
  • b) pri závažnejších, alebo opakovaných disciplinárnych previneniach, aj odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení, a pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach vylúčenie previnilca z vykonávania športovej činnosti v rámci príslušnosti k SAFKST

V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto tresty:

  • a) napomenutie
  • b) pokarhanie
  • c) zastavenie pretekárskej činnosti
  • d) zákaz výkonu funkcie
  • e) vylúčenie zo SAFKST

a) napomenutie ... je najmiernejším trestom, vyslovuje sa v prípadoch menej závažných, spravidla ak sa jedná o prvé previnenie. Udeľuje sa v ústnej forme.

b) pokarhanie ... je dôraznejšou formou trestu, ktorý sa ukladá v prípadoch závažnejšieho previne nia. Udeľuje sa v ústnej forme a zápisom do karty člena SAFKST

c) zastavenie pretekárskej činnosti ... sa ukladá za závažné a opakujúce sa previnenie. Pri jeho previnení sa musí určiť doba zastavenia činnosti, ako aj skutočnosť, či sa týka len domácich pretekov, alebo aj medzinárodných súťaží. Podľa závažnosti je možné zastaviť činnosť na 1 mesiac a ž 2 4 mesiacov. V odôvodnených prípadoch aj na dlhšiu dobu. Pri zastavení činnosti nie dlhšej ako 6 mesiacov vzhľadom na iné okolnosti je možné tento trest uložiť podmienečne na dobu rovnajúcu sa najmenej dobe trestu. Udeľuje sa v písomnej forme.

d) zákaz výkonu funkcie ... sa ukladá všetkým ostatným členom, funkc ionárom, rozhodcom a iným, ktorí sú riadnymi členmi SAFKST (okrem pretekárov) a to, za závažné a opakujúce sa priestupky súvisiace s ich činnosťou. Pri jeho uložení sa musí určiť doba zastavenia činnosti. Zákaz výkonu funkcie sa oznamuje v písomnej forme.

e) vylúčenie ... sa ukladá za zvlášť závažné a predovšetkým opakujúce sa hrubé porušovanie stanov a interných pravidiel SAFKST a zásad športovej etiky.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia