IFBB - cesty spriaznených organizácií sa rozchádzajú I.

IFBB - cesty spriaznených organizácií sa rozchádzajú I.


2017 Olympia Weekend a 2017 Olympia Amateur Las Vegas (ktoré sa uskutočnili minulý víkend) priniesli okrem skvelých vystúpení športovcov v nomináciách spadajúcich pod spoločný názov "bodybuilding a fitness" aj viacero informácií (a prehlásení), ktoré sú prepojené s dvoma organizáciami - IFBB International a IFBB PRO League.

Obe sú silné svojim spôsobom v lokalitách, kde primárne pôsobia (jedna v USA, druhá v Európe resp. vo zvyšku sveta), obe majú svojich priaznivcov, ale aj oponentov, obe sa hlásia k odkazu zakladateľov IFBB, ktorými sú Joe a Ben Weider. Práve bratia Weiderovci, sa zaslúžili o vznik najprestížnejšej, celosvetovo pôsobiacej federácie IFBB - jej súčasťou (až do spomínaného Olympia Weekend-u) boli dve nezávislé, ale spriaznené organizácie, vo svete známe ako IFBB International a IFBB PRO League. Práve oni dokázali spojiť svet amatérskeho bodybuildingu so svetom profesionálnym
Teraz, s odstupom niekoľkých dní, z dostupných informácií je jasné, že kroky lídrov (a ich teamov) z jednej aj druhej organizácie jasne ukazujú iba jedno - v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch chceme kráčať samostatnou cestou, bez vzájomnej súčinnosti a (samozrejme) aj podpory. Je to fakt a zdá sa, že nezvratný, bez ohľadu na to, aká autorita vstúpi do tohto procesu.

IFBB vs. NPC - IFBB PRO League ... vývoj udalostí krok za krokom

 • súčasťou 2017 Olympia Weekend-u je aj súťaž 2017 Olympia Amateur Las Vegas, na ktorej rozhodovať majú aj IFBB medzinárodní rozhodcovia - súťaž napokon rozhodujú iba NPC rozhodcovia podľa pravidiel platných pre súťaže NPC
 • na 2017 Olympia Weekend-e sa prakticky nikde neobjavujú TOP funkcionári IFBB International, aj keď v minulosti boli súčaťou rozhodcovského zboru a prezident IFBB Rafael SANTONJA spravidla oceňoval spoločne s prezidentom IFBB PRO League Jim MANIONOM víťazov jednotlivých kategórií
 • na Facebook stránkach IFBB sa objavuje informácia o suspendovaní NPC z IFBB International, zároveň prezident NPC a IFBB PRO League Jim Mannion dostáva stop v rámci štruktúr IFBB International; dôvodom pre sankcionovanie má byť opakované porušovanie pravidiel platných pre federácie združené v IFBB International
 • krátko po 2017 Olympia Weekend-e Jim Manion oznamuje, že NPC reálne prestáva byť súčasťou portfólia národných organizácií združených v IFBB International, zároveň prináša informácie o zmenách, ktoré sa týkajú aj IFBB PRO League, na ktorú je NPC úzko naviazaná
 • IFBB PRO League avízuje nový koncept PRO súťaží organizovaných po celom svete; ich súčasťou majú byť aj tzv. PRO kvalifikačné amatérske súťaže - iba na týchto bude možné v nasledujúcom období získať PRO kartu platnú pre IFBB PRO League; účasť na týchto PRO kvalifikačných súťažiach už nie je obmedzená príslušnosťou k akejkoľvek federácii, čo znamená, že sa ich môžu zúčastniť (bez obmedzenia) súťažiaci z rôznych federácií (IFBB, NABBA, WABBA, WBPF atď.), dokonca aj súťažiaci bez príslušnosti k akejkoľvek federácii; súťažiaci sa môžu prihlásiť "napriamo", bez nutnosti ďalšej komunikácie s akoukoľvek národnou federáciou; podmienkou k účasti je v podstate iba zaplatenie štartovného poplatku; spomínané PRO kvalifikačné súťaže budú po 2017 Arnold Classic Europe a 2017 EVLS Prague jedinou možnosťou, ako získať štatút profesionála pre IFBB PRO League a v prípade úspechu následne bojovať o účasť na Olympia Weekend-e (ten patrí do portfólia IFBB PRO League súťaží)
 • IFBB International prichádza s vlastným konceptom PRO súťaží, ktoré budú organizované pod hlavičkou IFBB Elite PRO - prvá súťaž sa má uskutočniť už začiatkom októbra v Lahti (pod názvom Nordic Elite PRO); zatiaľ nie je jasné, kto môže získať PRO štatút v rámci IFBB Elite PRO, aké pravidlá musia športovci splniť, na akých súťažiach sa bude bojovať o tento Elite PRO štatút a aké výhody bude mať súťaženie v IFBB Elite PRO (okrem tej, že rozhodovať na nej budú IFBB rozhodcovia podľa pravidiel, platných pre IFBB International)
 • 2017 Olympia Amateur San Marino sa stane prvou súťažou v Európe v rámci IFBB PRO League konceptu, na ktorej sa bude bojovať o PRO katty
 • 2017 Arnold Classic Europe a 2017 EVLS Prague PRO budú poslednými súťažami, na ktorých sa spoločne podieľajú IFBB International a IFBB PRO League; sľúbené PRO karty sa budú "rozdávať" a budú platné pre IFBB PRO League
 • lídri IFBB International si kladú otázku, na čo potrebujú k činnosti organizáciu, ktorá nie je akceptovaná medzinárodným športovým spoločnstvom; lídri IFBB PRO League si kladú otázku na čo svet bodybuildingu a fitness potrebuje IFBB bez prístupu k súťaži Mr. Olympia (a ďalším súťažiam realizovaným v rámci Olympia Weekend-u)
 • zatiaľ nie je jasné, či súťažiaci budú môcť voľne súťažiť (bez disciplinárneho postihu) na súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB International, IFBB Elite PRO a zároveň aj NPC - IFBB PRO League; NPC súťažiaci však získali súhlas na súťaženie kdekoľvek bez obmedzenia (zrejme mimo IFBB, pretože v IFBB môžu súťažiť iba športovci, združení v národnej federácii, ktorá je členom IFBB International)
 • zatiaľ nie je jasný ani štatút súťaží Arnold Classic a Arnold Classic Amateur - je však nutné podotknúť, že Arnold Classic Amateur Europe je aktuálne jasne najväčšou medzinárodnou súťažou organizovanou v rámci portfólia IFBB súťaží; aktuálneho ročníka sa zúčastňuje takmer 1300 športovcov z celého sveta
 • nie je jasné, že či súťažiaci zo SAFKST budú môcť ďalej súťažiť na NPC súťažiach bez disciplinárneho postihu

IFBB - čo ste možno nevedeli o histórii a aj súčasnosti

 • 1946 ... v Montreale (Kanada) je založená federácia IFBB, ktorá združovala spočiatku iba športovcov - mužov, venujúcich sa bodybuildingu (v našich končinách sa tento šport presadzuje pod názvom kulturistika); lídrami federácie sa stávajú zakladatelia - bratia John a Ben WEIDER; v nasledujúcich rokoch sa hľadá fungujúci model súťaží a spôsob, ako začleniť do federácie čo najväčší počet tzv. národných federácií
 • 1965 ... zorganizovaný prvý ročník súťaže Mr. Olympia, ktorá má určiť "najlepšieho z najlepších bodybuilderov sveta" bez ohľadu na príslušnosť k organizácii či federácii - právo súťažiť na tejto súťaži majú iba tí bodybuilderi, ktorí sú majiteľmi titulov Majster sveta; súťaž si získava reputáciu aj preto, že sa koná v priestoroch Brooklyn Academy of Music; táto súťaž bol aoficiálne prvou profesiionálnou súťažou vo federácii IFBB
 • 1969 ... federácia IFBB sa stáva členom GAISF (v roku 2009 premenovaná na Sportacord) - medzinárodnej športovej organizácie, ktorá združuje medzinárodné športové federácie. Aktuálne združuje 107 členských federácií a sídli v Lausanne, vo Švajčiarsku. SportAccord úzko spolupracuje s Medzinárodným olympijským výborom (MOV); aktuálne jednou z podmienok, ktoré členská federácia musí v rámci Sportacord spĺňať je, že "musí byť signatárom Svetového antidopingového kódexu, prijímať rozhodnutia v súlade s týmto kódexom, a zapájať sa do boja proti dopingu"
 • 1971 - 1975 ... ikonou sveta bodybuildingu sa stáva Arnold SCHWARZENEGGER, 7 násobný víťaz súťaže Mr. Olympia
 • 1975 ... IFBB vytvára tzv. PRO komisiu (PRO committee), šéfom ktorej sa stáva Arnold SCHWARZENEGGER
 • 1980 ... bodybuilding (kulturistika) je spočiatku vnímaný ako striktne mužský šport, do ktorého sa postupom času sa zapájajú aj ženy; záujem o silové tréningy a posilňovanie žien prináša výsledok - do portfólia nominácií, v ktorých je možné v IFBB súťažiť, pribúda kulturistika žien
 • 1982 ... v USA je založená federácia National Physique Committee, lídrom ktorej sa stáva Jim Mannion; NPC sa stáva členom IFBB a postupom rokov "vyrastie" na najväčšiu a najprestížnejšiu federáciu na území USA, ktorá umožňuje amatérskym športovcov z nominácií "bodybuilding a fitness" súťažiť na súťažiach rôznej úrovne a následne bojovať o zisk IFBB PRO kartu a štatút profesionála; amatérsky štatút NPC súťaží v USA je striktne dodržiavaný aj dnes - na rozdiel od mnohých amatérskych súťaží v Európe, na Blízkom Východe, či Ázii, NPC športovci za svoje výsledky nezískavajú žiadne finančné odmeny; motiváciou k súťaženiu vo federácii NPC sa preto stáva predovšetkým snaha získať IFBB PRO kartu - postupom času sa preto menia pravidlá na ich udeľovanie (spočiatku mohli IFBB PRO kartu získať striktne iba majstri sveta, neskôr iba absolútni víťazi z majstrovstiev sveta, v posledných rokoch aj víťazi/medailisti TOP NPC súťaží, kontinentálnych šampionátov a TOP "pohárových súťaží" - Arnold Classic Amateur, Olympia Amateur, Diamond Cup, Legacy Cup, EVLS Show atď.)
 • 1982 ... na svetovom kongrese IFBB v Brugách bolo prijaté rozhodnutie, že v rámci TOP medzinárodných IFBB súťaží sa budú organizovať dopingové testy; začína sa presadzovať pravidlo - na IFBB súťažiach môžu súťažiť iba IFBB súťažiaci tzn. športovci, ktorí sú členmi národných federácií s príslušnosťou k IFBB
 • 1983 - 1986 ... na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta sú zrealizované prvé dopingové testy - tie sa na týchto súťažiach v nasledujúcich rokoch stávajú štandardom
 • 1983 ... do portfólia IFBB nominácií pribúdajú zmiešané páry
 • 1987 ... IFBB zriadzuje samostatne fungujúcu IFBB PRO Division (ako súčasť IFBB)
 • 1984 ... ikonou sveta bodybuildingu sa stáva Lee HANEY, postupom času 8 násobný víťaz súťaže Mr. Olympia
 • 1988 ... meno Arnolda SCHWARZENEGGERA sa po prvý krát spája so súťažou Arnold Classic; postupom času sa zo súťaže stáva festival športov, na ktorom možnosť súťažiť získavajú nielen profesionálni IFBB športovci, ale aj športovci z viac ako 50. športov, vrátane IFBB amatérov
 • 1990 - 1991 ... v IFBB PRO Division sa realizujú testy na vybrané dopingové látky (napr. diuretiká) a narkotiká; po niekoľkých diskvalifikáciách víťazov sa od podobnej praxe upúšťa
 • 1995 ... do portfólia IFBB a NPC nominácií pribúda fitness
 • 1998 .. ikonou sveta bodybuildingu sa stáva Ronnie COLEMAN, postupom času 8 násobný víťaz súťaže Mr. Olympia
 • 1999 ... je založená organizácia WADA (World Antidoping Agency) - pravidlá stanovené touto agentúrou akceptuje postupne aj IFBB
 • 2000 ... prezident Medzinárodného olympijského výboru vďaka aktivitám Rafaela SANTONJU sa stáva prvým TOP predstaviteľom MOV, ktorý sa zúčastňuje IFBB súťaže - tou sú IFBB Majstrovstvá Európy v Lausanne, Švajčiarsko
 • 2002 ... do portfólia IFBB a NPC nominácií pribúda bodyfitness žien (v NPC pod názvom figure)
 • 2002 ... do portfólia IFBB a NPC nominácií pribúda bodyfitness žien (v NPC pod názvom figure)
 • 2002 ... založená Európska federácia bodybuildingu a fitness (EBFF - je členom IFBB), ktorá združuje krajiny Európy; postupom času s práve táto federácia stáva vďaka počtu krajín, členskej základni a prestíži súťaží organizovaných v Európe rozhodujúcou v IFBB; prezidentom federácie sa stáva Rafael SANTONJA
 • 2004 ... v máji zaniká IFBB PRO Division ako vetva IFBB International zastrešujúca profesionálnych športovcov (lídrom ktorej bol Wayne DeMillia; práve ona sa zaoberala organizáciou súťaží pod hlavičkou IFBB PRO) a v nasledujúcich mesiacoch vzniká IFBB PRO League - jej lídrom s pozíciou prezidenta sa stáva Eric WEIDER (Chairman), doterajší viceprezident v divízii Jim MANION získava aj tu pozíciu viceprezidenta a zároveň rozhodcovského PRO riaditeľa (Vice Chairman a PRO Judging Director), Rafael SANTONJA sa stáva PRO riaditeľom pre Európu (European PRO Director); IFBB PRO League zastrešuje v nasledujúcich rokoch súťaže určené pre IFBB profesionálnych športovcov zo všetkých nominácií, vrátane prestížneho Olympia Weekend-u; postupom rokov pod hlavičkou ligy stúpa počet súťaží organizovaných po celom svete z počiatočných 15 na súčasných takmer 100 ročne (súťaže sú vo väčšine realizované na území USA, pod taktovkou IFBB PRO rozhodcov z USA)
 • 2004 ... koná sa prvý "spoločný" Olympia Weekend na základe 50/50 partnerstva (joint venture ... forma partnerského vzťahu dvoch alebo viacerých ekonomicky nezávislých právnych subjektov; každý partner vkladá do podniku svoj podiel, či už finančný, technologický alebo iný; základný kapitál je tvorený peňažnou hodnotou účastníckých podielov) medzi bratmi Joe a Ben Weiderom (resp. ich spoločnosťou Weider Health & Fitness) a AMI (American Media - tá ešte v roku 2002 kúpila od bratov Weiderovcov za 350mil. dolárov práva na vydávanie všetkých ich časopisov, tzn. FLEX, Muscle&Fitness, Shape atď.); medzi najúspešnejších športovcov Olympia Weekend-u sú rozdelené finančné odmeny v celkovej výške 540.000USD; Olympia Weekend je po prvý krát označený ako "Super Bowl" bodybuildingu
 • 2005 ... IFBB PRO League je súkromnou organizáciou (Inc. - čo znamená, že je samostatnou právnickou osobou zapísanou podľa amerického práva) nezávislou na IFBB, s ktorou však úzko spolupracuje na základe dohôd, akceptovaných lídrami, aj vedením
 • 2005 ... promotérom Olympia Weekend-u sa po prvý krát stáva Robin CHANG
 • 2005 ... do portfólia IFBB nominácií pribúda fitness mužov
 • 2005 ... do portfólia IFBB nominácií pribúda spočiatku pod názvom "bodyfitness mužov", neskôr ako classic bodybuilding ďalšia nominácia určená pre bodybuilderov
 • 2006 ... prezidentom IFBB sa stáva Rafael SANTONJA, sídlo IFBB sa sťahuje do Madridu; Rafael SANTONJA angažuje v rámci IFBB team ľudí, ktorí postupom času vypracujú nové pravidlá súťaží platné pre medzinárodné IFBB súťaže - tieto pravidlá sa týkajú nielen priebehu súťaží, ale aj spôsobu prezentácie a pózingu, hodnotiacich kritérií, penalizácie športovcov za zjavné zneužívanie dopingových prostriedkov atď.; cieľom prezidenta Santonju je čo najväčšia integrácia IFBB do medzinárodného športového spoločenstva, opakovane je deklarovaná snaha presadiť vybrané nominácie IFBB do programu Olympijských hier za súčasného akceptovania antidopingových pravidiel - tie platia nielen pre IFBB Majstrovstvá sveta a kontinentálne šampionáty, ale tiež pre mnohé súťaže organizované na národnej úrovni pod hlavičkou IFBB; v nasledujúcich rokoch sú čoraz zjavnejšie rozdiely medzi uplatňovanými hodnotiacimi kritériami na súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB a súťažami, organizovanými pod hlavičkou IFBB PRO a NPC; rozdielny je aj prístup k organizátorom súťaží
 • 2006 ... ikonou bodybuildingu sa stáva Jay CUTLER, postupom času 4 násobný víťaz súťaže Mr. Olympia
 • 2007 ... na Arnold Classic v USA sa po prvý krát umožňuje súťaženie amatérov z NPC federácie, od roku 2008 aj amatérov z IFBB z celého sveta; Arnold Classic Amateur USA sa stáva spoločnou "IFBB - NPC" súťažou, ktorá potvrdzuje možnosť úzkej spolupráce medzi oboma organizáciami s tým, že možnosť rozhodovať získavajú súčasne IFBB aj NPC rozhodcovia
 • 2008 ... do portfólia IFBB nominácií pribúda bodybuilding telesne postihnutých
 • 2009 ... po rozporoch z vedenia IFBB odchádza doterajší líder federácie kulturistiky a fitness v Ázii Datuk Paul CHUA, vzniká nová AFBF so sídlom v Bahrajne, prezidentom ktorej sa stáva Sheikh Abdulla bin Rashid Al Khalifa
 • 2009 - 2010 ... do portfólia IFBB a NPC nominácií pribúda bikinifitness žien (v NPC pod názvom bikini)
 • 2010 ... do portfólia IFBB nominácií pribúda fitness detí
 • 2011 ... ikonou bodybuildingu sa stáva Phil HEATH, aktuálne 7 násobný víťaz súťaže Mr. Olympia
 • 2011 - 2012 ... do portfólia IFBB a NPC nominácií pribúda men´s physique a women´s physique; následne na medzinárodnej scéne končí kulturistika žien, ktorá je zdiskreditovaná kvôli jasnému zneužívaniu dopingových prostriedkov športovkyňami
 • 2015 ... do portfólia NPC nominácií pribúda obdoba classic bodybuilding v IFBB - názov novej nominácie v NPC (a následne aj v IFBB PRO League) je classic physique
 • 2016 ... do portfólia IFBB nominácií pribúda wellness fitness
 • 2017 ... Olympia Weekend (pod kontrolou spoločnosti AMI - tá začiatkom septembra 2017 oznamuje, že sa stala 100% vlastníkom značky Joe weider´s Olympia Weekend) láme rekordy - na EXPO výstave sa predstavuje viac ako 1100 vystavovateľov, v rámci akcie sa koná prvá Olympia Amateur súťaž na území USA (v predchádzajúcich rokoch sa tieto súťaže konajú v Anglicku, Bahrajne, Česku, Rusku, Španielsku, Hong Kongu, Talianksu, Indii, Kolumbii, Mexiku, Jordánsku av Katare), medzi súťažiacich je rozdelený finančný balík viac ako milión 300 tisíc USD, celú akciu navštívi viac ako 60.000 návštevníkov
 • 2017 ... rozpory medzi IFBB a IFBB PRO League - NPC (ktoré sa prejavili už počas Olympia Weekend-u) vyústili k tomu, že počnúc októbrom 2017 obe organizácie kráčajú po vlastnej ceste; oznamujú kreovanie nových súťaží a úpravu aktuálnych pravidiel platných pre obe organizácie - tieto pravidlá platia pre organizovanie súťaží, pre súťažiacich, promotérov a organizátorov súťaží atď.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
zazrak
autor: admin | dátum: 25.10.2017 01:09:54
áno, bolo to viac ako nepravdepodobné, že sa práve to stane
Zázrak
autor: Oplan | dátum: 28.09.2017 08:52:29
V podstate je to zázrak, keď sa zjavne nemožné stalo skutočnosťou.
odpoveď
autor: admin | dátum: 27.09.2017 15:06:55
áno, je to pravda ... v podstate tam môže súťažiť každý, bez ohľadu na to, v akej federácii je (či vôbec v nejakej je), bez ohľadu na dopingovú minulosť
Nemožné sa stalo skutočnosťou
autor: Oplan | dátum: 27.09.2017 14:57:59
Doživotne diskvalifikovaní kulturisti nastúpia na súťažné pódia IFBB Pro (League) - NPC.