SAFKST - kontakt na kontrolórku národného športového zväzu

SAFKST - kontakt na kontrolórku národného športového zväzu

K 31. júlu 2019 odstúpil pre pracovnú zaneprázdnenosť z funkcie kontrolóra národného športového zväzu SAFKST Ing. Richard ZANDT, 1. augusta 2019 bola touto funkciou poverená Ing. Mgr. Veronika VANČO VÉGHOVÁ, ktorá na túto pozíciu bola zvolená per rollam hlasovaním v tretej dekáde augusta 2019. Vedenie SAFKST začiatkom marca 2020 zriadilo mail adresu priamo na p. Vančo Véghovú, prostredníctvom ktorej je možné aj jej posielať podnety, prípadne sa pýtať na jej stanovisko - táto adresa je kontrolorsafkst@gmail.com

Vedením SAFKST ponúknutú možnosť som už využil aj ja a po dvoch listoch (upozorneniach) adresovaných členom VV SAFKST a šéfovi Disciplinárnej komisie JUDr. Vrabcovi som na základe jeho priameho doporučenia na adresu kontrolórky preposlal žiadosť o vyjadrenie stanoviska k 11. prípadom, ktoré úzko súvisia s činnosťou národného športového zväzu SAFKST (stanoviská k týmto prípadom boli predbežne spracované odborníkmi z Učenej právnickej spoločnosti, od kontrolórky sa čaká iba jednoduché vyjadrenie SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM s daným názorom). Prevážna väčšina prípadov sa týka prerozdelenia 15% podielu z príspevku od štátu pomerným spôsobom medzi oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v súlade s tým, čo som prezentoval pred rokom na Konferencii SAFKST (spomínaný príspevok pre rok 2019 bol vo výške cca 79.000€ a vyplatený mal byť oddielom do 31. 12. 2019; pre rok 2020 je tento príspevok vo výške minimálne cca 89.000€).

Pripomeniem, že na kontrolórku NŠZ SAFKST sa môže obrátiť každý člen SAFKST s podnetmi, ktoré súvisia so Zákonom o športe, Zmluvami medzi SAFKST a MŠVVaŠ a činnosťou SAFKST, vrátane prípadných nezrovnalostí v zoznamoch aktívnych športovcov NŠZ SAFKST (za rok 2019 sme ich mali 1158, za rok 2018 ich bolo 111), ktorí sú zapísaní na stránkach MŠVVaŠ v tzv. Registri športovcov do 23 rokov (okrem športov futbal a ľadový hokej)

Zákon o športe - vybrané paragrafy súvisiace s kontrolórom NŠZ

Kontrola v športovej organizácii § 10

 • (1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
 • (2) Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo 11 štátneho rozpočtu.
§ 12 Kontrolór 12
 • (1) Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.
 • (2) Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.
 • (3) Kontrolór je podľa zakladajúceho dokumentu športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najm enej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej na tri roky.
 • (4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
 • (5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.
 • (6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8)
 • (7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

§ 13 Úlohy kontrolóra
(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len "nedostatok") a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.

(2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na

 • a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov
 • b) dodržiavanie právnych predpisov a
 • c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie

(3) Kontrolór tiež

 • a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania
 • b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii
 • c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie
 • d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku
 • e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie

(4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a

 • a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie
 • b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zv äz alebo národná športová organizácia členom
 • c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie
 • d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.

(5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

§ 14 Postup pri kontrole
(1) Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe

 • a) vlastnej iniciatívy
 • b) podnetu orgánu športovej organizácie
 • c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii
 • d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo
 • e) podnetu ministerstva školstva

(2) Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote

 • a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii
 • b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku

(3) Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly.

(4) Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.

(5) Športová organizácia je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v obchodných spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

(6) Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.

(7) Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrh nutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.

(8) Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.

(9) O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje

 • a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti
 • b) pôvod podnetu
 • c) predmet kontroly
 • d) zistenia
 • e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia
 • f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom
 • g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
 • h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti

(10) Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.

(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia