Zákon o športe - Ministerstvo pripravuje novelu tohto zákonu

Zákon o športe - Ministerstvo pripravuje novelu tohto zákonu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo pracovať na novele zákona o športe. Tá má zásadne zjednodušiť administratívu a byrokraciu športových organizácií, ktorú im predpisuje súčasná legislatíva. Zároveň by mala zvýšiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť právnej úpravy športu, odstrániť také nástroje regulácie, ktoré sa v praxi neosvedčili a priniesť viac slobody do športového sektora výmenou za zachovanie a upevnenie transparentnosti. Návrh zákona ďalej predpokladá oddelenie rekreačného športu od súťažného športu.

„To znamená, že malí poskytovatelia služieb v športe nebudú zaťažení množstvom povinností, ktoré teraz majú všetky športové subjekty bez rozdielu - tie, ktoré sú prijímateľom veľkých finančných čiastok z verejných zdrojov, ale aj tie, ktoré nedostávajú žiadne. V návrhu bude riešená aj možnosť elektronického vzdelávania a preukazovania odbornej spôsobilosti v športe a množstvo ďalších vecí,“ avizuje štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár.

Ako ďalej dodáva, „ministerstvo chce pripraviť návrh zákona kvalitne a zodpovedne, a preto ešte v prípravnej fáze bude zbierať podnety k riešeniam jednotlivých problémov, názory na mieru regulácie, transparentnosti, financovania, vzdelávania a informatizácie“.

Z toho dôvodu bola zriadená e-mailová adresa podnety@zakonosporte.sk, na ktorú športové subjekty, ale aj verejnosť môžu zasielať svoje podnety. Pracovná skupina, ktorá pripravuje návrh zákona, sa nimi bude zaoberať a inšpirovať.

Igor KOPČEK: Zákon o športe a Zmluvy uzavreté medzi MŠVVaŠ a Národnými športovými zväzmi sú základom pre fungovanie každého športovej organizácie, ktorá prijíma financie od štátu, z tzv. verejných zdrojov. Pri štúdiu problematiky (o tej som písal v súvislosti s rokom 2019 a SAFKST) som sa v praxi stretol s bodmi, ktoré by novela Zákona o športe mohla úspešne vyriešiť. Je potešujúce, že MŠVVaŠ sa zaujíma nielen o názor športových subjektov, ale aj verejnosti.Verím, že rok 2019 sa v prípade SAFKST už nikdy nebude opakovať.

Články, ktoré som na danú tému napísal v roku 2020

Diskusia k článku:

AMIX diskusia