SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva už iba 9 dní

SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva už iba 9 dní

Fiančná kontrola SAFKST

Psychologička Juliana Zmrhalová tvrdí, že: „Lož/klamstvo je definovaná/é ako nepravdivý výrok, ktorý je spravidla charakteristický vedomým zámerom človeka oklamať za účelom získať pre seba nejaké výhody, niečo príjemné, odmenu, alebo naopak vyhnúť sa niečomu nepríjemnému, niečomu, čoho sa človek bojí, za čo by ho čakal trest.“

O 9 dní by sa mala uskutočniť SAFKST Volebná konferencia, ktorá (okrem iného) rozhodne aj o tom, v akom zložení bude fungovať päťčlenný Výkonný výbor SAFKST v nasledujúcich piatich rokoch. Dôkazom toho, že situácia v SAFKST je asi vážna dokladuje fakt, že sa mi ozvala redaktorka TV JOJ - tá mi potvrdila, že dianie v SAFKST sleduje (rovnako ako pracovníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ďalších orgánov).

Opäť sa mi ozval aj zatiaľ jediný jasný kandidát na post prezidenta SAFKST, ktorým je Martin SPÁL. Ten uviedol, že p. Mlsna a spol. mu zrušili členstvo v SAFKST - iba dodám, že prijatého a riadne zapísaného individuálneho člena SAFKST môže zo SAFKST vyhodiť (vylúčiť) iba SAFKST Disciplinárna komisia a táto musí následne svoje rozhodnutie (zdôvodnenie vylúčenia) zvrejniť na stránkach SAFKST (áno, DK SAFKST ma vylúčila zo SAFKST, pretože "som spoločníkom v sro, ktorá na základe živnosti a v súlade s Ústavou SR vykonáva okrem iného aj edukačnú činnosť" - zrejme iba hanba členom DK SAFKST pod vedením p. Hlinku st. stále bráni zverejniť svoje rozhodnutie v znení, ktoré mi poslali v písomnej forme, aj na stránkach SAFKST).
Martin SPAL
Nebudem zdôrazňovať, že členov aktuálneho Výkonného výboru sme opakovane usvedčili nielen z klamstva, ale aj z porušovania Zákona o športe 440/2015 Z.z. resp. Zmlúv medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR. Prezident Mlsna vedome a cielene klamal aj v správe, ktorú poslal riadnym členom SAFKST (tzn. oddielom) pred májovou 2021 SAFKST Konferenciou, kde uviedol, že finančná kontrola rokov 2018 a 2019 v SAFKST, zrealizovaná p. Fisterovou nezistila žiadne pochybenia. Kto číta pozorne Správu HKŠ z vykonaných finančných kontrol, našiel v nej rovných 356.500€ pochybení. A stále čakáme, koľko desiatok tisíc € (alebo stoviek tisíc €???) pochybení našla v SAFKST Hlavná kontrolórka športu počas finančnej kontroly za rok 2020, otázne je, čo ukáže finančná kontrola roku 2017.

Pravdou ale je, že činnosť prezidenta SAFKST p. Mlsnu. viceprezidentov p. Matejíčku a p . Kovalčíka, aj člena VV SAFKST p. Hečka (je to v roku 2017 PROTIZÁKONNE ZVOLENÝ ČLEN VV SAFST, ktorému bývalý prezident SAFKST Milan Čížek na 2017 Mimoriadnej konferencie bez okolkov povedal "ty buď ticho, ty hajzel, s tebou sa nikto nebaví") umožnilo totálne zlyhanie zo strany Kontrolórky SAFKST - tá nastúpila na tento post v auguste 2019, ako tretí kontrolór SAFKST za 3 roky "vlády" p. Mlsnu a spol (do decembra 2017 ním bol p. Pavlík, do augusta 2019 p. Zandt). Tej boli počas roku 2020 zasielané (opakovane) podnety, v ktorých sme ju upozorňovali na VEĽMI ZÁVAŽNÉ SKUTOČNOSTI a na tie ani raz adekvátne nereagovala. Aj preto sme sa do programu 2021 SAFKST Konferencie 2021 snažili zaradiť nasledujúci bod:

Bod č. 3 … odvolanie Kontrolórky SAFKST za neplnenie si svojich povinností, stanovených Zákonom o športe 440/2015 Z.z.

Zdôvodnenie navrhovaného bodu č. 3

Kontrolórka SAFKST na SAFKST Konferencii za rok 2019 predložila správu o kontrolnej činnosti počas roku 2019, v ktorej potvrdila, že VV SAFKST prerozdelil oddielom SAFKST vo vetve kulturistika a fitness pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v roku 2018 sumu 110.000€; následná kontrola zrealizovaná Hlavnou kontrolórkou športu p. Fisterovou počas roku 2020 však ukázala nasledovné:

  • a/ samotné vedenie SAFKST počas kontroly HKŠ upravilo pôvodne deklarovanú sumu prerozdeľovanú oddielom z pôvodných (a kontrolou zrealizovanou Kontrolórkou SAFKST potvrdených) 110.000€ na konečných 33.401€ (viď. Správa o kontrolnej činnosti HKŠ 2020/20 str. 11/138) tzn. Kontrolórka SAFKST nedôsledným prístupom ku kontrolnej činnosti neodhalila, že VV SAFKST poškodil riadnych členov SAFKST, odiely s reálnymi aktívnymi športovcami do 23 rokov, o finančné prostriedky rádovo v desiatkach tisíc €, ktoré im na základe Zákona 440/2015 Z.z. a Zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST patria
  • b/ Kontrolórka SAFKST nereagovala na upozornenia, že závery jej kontrolnej činnosti zrealizovanej počas roku 2019 sú nesprávne
  • c/ Kontrolórka SAFKST si priebežne neplnila úlohy vyplývajúce zo Zákona 440/2015 Z.z. v dôsledku čoho umožnila, aby ako výsledok konania členov VV SAFKST sa v SAFKST finančné prostriedky používali nehospodárne, neefektívne, neúčelne a neúčinne
  • d/ Kontrolórka SAFKST v ani jednom prípade nereagovala adekvátne na podnety riadnych členov SAFKST, cieľom ktorých bolo zabrániť činnosti členov VV SAFKST, dôsledkom ktorej môže byť reálna strata spôsobilosti prijímať financií z verejných zdrojov
  • e/ Kontrolórka SAFKST v ani jednom prípade nereagovala adekvátne na podnety riadnych členov SAFKST, cieľom ktorých bolo, aby VV SAFKST vykonával svoju činnosť v súlade so Zákon 440/2015 Z. z a plnil si svoje povinnosti súvisiace so zverejňovaním zoznamov a informácií o SAFKST, v súlade s § 16 ods. 2 písm. d) a § 17 ods. 1 tohto zákona
  • f/ Kontrolórka SAFKST (rovnako, ako členovia VV SAFKST) vedome klame a odvádza od podstaty problému členskú základňu SAFKST v snahe zakryť svoju nečinnosť resp. neschopnosť (viď. jej prehlásenie v Zápise z VV SAFKST z dňa 15.4.2021)
  • g/ Kontrolórka SAFKST je tak priamo zodpovedná za to, že neplnenie povinností, ktoré vyplývajú zo Zákona 440/2015 Z.z. členmi VV SAFKST môže mať fatálny dôsledok - podľa § 59/5 aj v podobe ZRUŠENIA osvedčenia o Národnom športovom zväze pre SAFKST

Samozrejme, členovia aktuálneho VV SAFKST celú záležitosť "zamietli pod stôl", bod číslo 3 sa nedostal do programu 2021 SAFKST Konferencie, ktorá sa (bez možnosti diskusie, kladenia otázok a dožadovania odpovedí) konala formou per-rollam tzn. hlasovaním, pri ktorom sa "hlasy" posielali mailom do schránky SAFKST.

Bude, alebo nebude SAFKST Volebná konferencia?

Aktuálna informácia hovorí, že VV SAFKST (tak ako marci 2020 a máji 2021), opäť "tlačí na pílu" a dožaduje sa, aby SAFKST Volebná konferencia sa uskutočnila napriek súčasnej zložitej situácii, výsledkom ktorej je tzv. lockdown s množstvom obmedzení. Nevidím najmenší dôvod, prečo sa ponáhľať. Volebná konferencia predsa môže byť aj v roku 2022. Čo obržali štatutári (určite to boli štatutári?) oddielov SAFKST?

Vážení štatutári oddielov a klubov SAFKST, Výkonný výbor vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, na svojom zasadnutí dňa 17.11.2021 schválil prenechanie rozhodnutia o spôsobe konania Volebnej konferencie (ktorej plánovaný termín konania je dňa 4.12.2021) na členskú základňu SAFKST. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o záväzné vyjadrenie, akú formu konania Volebnej konferencie preferujete. Vyberte prosím jednu z možností a Vašu odpoveď na safkst@gmail.com nám zašlite do utorka 23.11.2021 do 20:00 a zároveň v e-maily uveďte Vaše meno a názov klubu.

  • 1. Online forma, dňa 4.12.2021 prostredníctvom Informačného systému SAFKST pri dodržaní všetkých podmienok tajnosti volieb. (Manuál na hlasovanie bude zaslaný po ukončení hlasovania o spôsobe konania konferencie.)
  • 2. Prezenčná forma (osobná účasť), dňa 4.12.2021 v Bratislave.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia