SAFKST - poplatky za štart na súťažiach už aj v asociácii

SAFKST - poplatky za štart na súťažiach už aj v asociácii

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Od roku 2024 sa aj na súťažiach asociácie bude za možnosť súťažiť platiť poplatok za štart. Tak rozhodli na svojom decembrovom zasadnutí piati členovia VV SAFKST. Tí sa po 13.09.2023 opäť zišli v Bratislave, aby na zasadnutí VV SAFKST (ktoré sa konalo 20.12.2023) prerokovali nielen výšku poplatkov športovcov SAFKST za štart na domácich súťažiach.

Zasadnutia VV SAFKST

VV SAFKST uznesením č. 02/07/2023 rozhodol tiež o prijatí klubu Iron Brothers Klub Košice za tzv. predbežného člena SAFKST. Podľa Stanov SAFKST, čl. X ods. 10 platí - predbežný člen sa stáva riadnym kolektívnym členom až po SAFKST Konferencii, na ktorej ho za riadneho člena "odsúhlasia" ostatní riadni kolektívni členovia SAFKST. Predbežný člen nemá hlasovacie právo v orgánoch SAFKST. Iron Brothers Klub Košice je zapísaný ako člen SAFKST v Informačnom systéme športu od 01.01.2024, na riadne členstvo si musí počkať do SAFKST Konferencie.
Stanovy SAFKST
Podľa SAFKST Stanov riadny kolektivny člen tzn. klub/oddiel je právnická osoba (právnická osoba je aj občianske združenie) čo v SAFKST v roku 2023 nebolo splnené minimálne pri 3 subjektoch - tým vedenie SAFKST so súhlasom Kontrolóra SAFKST p. Jeřábka umožnilo zúčastniť sa s právom hlasovať na SAFKST Konferencii (čo je opäť v rozpore nielen so SAFKST Stanovami, ale aj Zákonom o športe 440/2015 Z.z.).

Zaujímavosťou je, že práve od 20.12.2023, bez toho, aby VV SAFKS sa zaoberal žiadosťou o členstvo v asociácii, je v Informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR zapísaný ako člen SAFKST ďalší nový subjekt - občianske združenie GM Star. O prijatí nového subjektu OZ GM Star do SAFKST nikto nerozhodoval (čo je porušením Stanov SAFKST, čl. X ods. 10), napriek tomu aktuálne už má zapísaných 57 príslušných osôb.

GM Star nove OZ

Pohľad do Registra mimovládnych organizácií ukáže, že OZ GM Star bolo založené 10.10.2023, štatutárom je p. Gabriela MLSNOVÁ, manželka prezidenta SAFST p. Mlsnu. Odpoveď na otázku, ako je možné, že tento nový subjekt je v rozpore so Stanovami SAFKST, čl. X ods. 10 obratom ruky zapísaný ako kolektívny člen SAFKST, v zápise zo VV SAFKST konaného 20.12.2023 (tzn. v deň, kedy OZ GM Star sa stalo kolektívym členom SAFKST), by ste hľadali márne. OZ GM Star je teda evidované ako kolektívny/predbežný člen SAFKST v rozpore s platnými Stanovami SAFKST.

Pravdou ale je, že v predchádzajúcich rokoch už v asociácii figuroval ako kolektívy člen oddiel/klub SAFKST s menom GM Star. Tento subjekt používal IČO spoločnosti s ručením obmedzeným GYM Security sro. Podľa údajov zverejnených pred SAFKST Konferenciami v rokoch 2019 - 2023 (a podľa prezenčných listín z konferencií) štatutárkou tohto oddielu (tou je konateľ/ka sro spoločnosti, uvedeny/á aj v Obchodnom registri SR) do decembra 2021 bola manželka prezidenta SAFKST p. Gabriela MLSNOVÁ. 

GM Star starý oddiel

Po decembri 2021 bola spoločnosť GYM Security sro. daná do likvidácie (presnejšie po voľbách prezidenta SAFKST, ktorým sa stal p. Boris MLSNA, manžel p. Mlsnovej) a krátko pred tým p. Gabriela MLSNOVÁ prestala byť štatutárkou aj spoločníčkou v spoločnosti GYM Security sro. Spoločníkmi v GYM Security sro. sa stali dve v USA pôsobiace spoločnosti.

GYM Security

Napriek tomu, že spoločnosť Gym Security sro. bola roky v likvidácii, oddiel/klub GM Star bol naďalej registrovaný v SAFKST. Zástupca oddielu/klubu (tzn. p. Mlsnová) mal možnosť hlasovať na SAFKST Konferenciách a ovplyvňovať tak výsledky hlasovania. Okrem toho, v rokoch 2019, 2022 a aj v roku 2023 práve oddiel GM Star (s IČO 35784431) figuroval vo výkazoch MŠVVaŠ SR ako oddiel, ktorý "asociácii dodával" mimoriadne vysoký počet aktívnych športovcov do 23 rokov - vo zverejnených výsledkových listinách by ste však márne hľadali čo i len jedného športovca, ktorý by reprezentoval na domácich súťažiach tento oddiel.

Zaujímavosťou je, že zoznam aktívnych športovcov z oddielu GM Star (s IČO Gym Security sro. tzn. 35784431) je v roku 2019 a aj v roku 2022 (tzn. s odstupom troch pandemických rokov) do posledného mena rovnaký - ministerstvu bolo ich nahlásených po 46.

Zoznam aktívnych športovcov 2019 vs 2022

V roku 2023 VV SAFKST nahlásil na MŠVVaŠ SR, že oddiel GM Star (s IČO sro Gym Security tzn. 35784431) k termínu 30.9.2023 má 58 aktívnych športovcov - spoločnosť Gym Security sro. však z Obchodného registra SR bola vymazaná už dňa 13.09.2023.

Pozoruhodné je tiež to, že mnohí zo športovcov GM Star (s IČO sro Gym Security tzn. 35784431) majú na stránke MINEDU, vo výkaze Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2023 uvedené, že poslednú súťaž údajne absolvovali ešte 25.09.2023 tzn. 12 dní po dobrovoľnom výmaze spoločnosti Gym Security sro. z Obchodného registra SR a členmi oddielu GM Star sa údajne stali 19.09.2023 (tzn. 6 dní po likvidácii Gym Security sro. - pripomeniem, že SAFKST oddiel GM Star "fungoval" s IČO tejto spoločnosti).

Zoznam AŠ 2023

Počet aktívnych športovcov je významný údaj. Okrem toho, že ovplyvňuje výšku príspevku pre každý národný športový zväz od slovenského štátu, určuje aj, ako vysokú sumu z tohto príspevku získa oddiel, ku ktorému majú aktívni športovci príslušnosť. Samozrejme, platí - čím vyšší je počet aktívnych športovcov, tým nižší je vypočítaný príspevok na jedného športovca tzn. fiktívni športovci okrádajú tých reálnych o financie.

Sumy, ktoré mali byť prerozdelené v roku 2023 oddielom z vetvy kulturistiky a fitness nie sú zanedbateľné - paradoxne najviac mali získať oddiely (s viac ako 20. aktívnymi športovcami - s výnimkou KŠK, Junior Fitness a B-Star), ktorých športovci v roku 2019 a 2022 nesúťažili na žiadnych pohárových resp. majstrovských súťažiach, z ktorých sú na web stránke SAFKST dostupné výsledkové listiny.

Pripomeniem, že v roku 2022 a aj v roku 2023 vedenie SAFKST vyplatilo oddielom z vetvy kulturistika a fitness presne 0,00€ pomerným spôsobom podľa počtu aktívnych športovcov. Ako vidíte v tabuľke nižšie, vďaka členom VV SAFKST oddiely prišli o tisíce € (aj napriek tomu, že SAFKST Konferencia v roku 2023 potvrdila, že oddiely z vetvy kulturistika a fitness získajú iba 7% z finančného príspevku od štátu a nie zákonom stanovených 15%), ktoré mohli použiť na svoju reálnu činnosť.

Platí - ak oddiel/klub OZ GM Star vznikol 10.10.2023 a zapísaný bol 20.12.2023 ako oddiel SAFKST bez toho, aby o jeho prijatí za predbežného člena rozhodoval VV SAFKST, opäť tu boli porušené SAFKST Stanovy a aj týmto prípadom (tzn. nielen športovcami) by sa mala zaoberať SAFKST Disciplinárna komisia. Razantane zasiahnuť by mal aj SAFKST Kontrolór p. Jeřábek.

Pohľad do Zápisov z VV SAFKST totiž ukáže, že v danom období (medzi 10.10.2023 a 20.12.2023) VV SAFKST zasadal iba raz a z textu zverejneného v zápise jasne vplýva, že predbežné členstvo bolo odsúhlasené iba v prípade košického klubu, OZ Iron Brothers Klub Košice (ten podľa Obchodného registra SR vznikol cca 3 mesiace pred OZ GM Star).

Iron Brothers Klub Košice

Koľko SAFKST športovci zaplatia za súťaženie?

Tak si to teda zhrnieme. Členovia VV SAFKSTz finančného príspevku od slovenského štátu nevyplatili SAFKST oddielom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ani cent v roku 2022, rovnako tak aj v roku 2023. Na MŠVVaŠ SR ale nahlásili:

  • pre rok 2019 ... že majú 1251 aktívnych športovcov; údaj po tom, ako som nielen ja upozornil na stovky fiktívnych aktívnych športovcov, upravilo vedenie SAFKST na 951; reálnych aktívnych SAFKST športovcov v roku 2019, vo vetve kulturistika  a fitness však bolo menej ako 160
  • pre rok 2022 ... že majú 558 aktívnych športovcov; medzi nimi bolo hneď niekoľko oddielov, ktoré vykázali do posledného mena rovnaký počet aktívnych športovcov, ako údajne mali aj v roku 2019 - aká je pravdepodobnosť, že takáto "udalosť" sa odohrá nie raz, nie dvakrát, ale niekoľkokrát?
  • pre rok 2023 ... že majú 783 aktívnych športovcov; pre Výpočet percentuálnych podielov uznaných športov (tzn. výšku príspevku od slovenského štátu, príspevky už schválil štátny tajomník pre šport p. Krišanda) bolo však použité číslo 361 - ministerstvo tak označilo viac ako 400 športovcov za fiktívnych aktívnych športovcov

aktívni športovci SAFKST

V situácii, kedy VV SAFKST neuznáva rozhodnutia SAFKST Konferencií, nevypláca oddielom príspevky, na ktoré majú ich štatutári nárok podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. aj podľa zmlúv s ministerstvom a opakovane porušuje SAFKST Stanovy aj Zákon 440/2015 Z.z., piati členovia VV SAFKST schválili uznesením 03/07/2023 pre rok 2024 tieto poplatky:

  • jednorazové štartovné na súťaži za jednu kategóriu - pretekár do 15 rokov ... 10€
  • jednorazové štartovné na súťaž za jednu kategóriu  - pretekár nad 15 rokov ... 20€
  • opakované štartovné na súťaži (za ďalšiu kategóriu na tej istej súťaži) - pretekár do 15 rokov ... 5€
  • opakované štartovné na súťaži (za ďalšiu kategóriu na tej istej súťaži) - pretekár nad 15 rokov ... 10€
  • ročný poplatok, ktorý musí zaplatiť oddiel za individuálneho člena ... do 29.2. je to 5€, po 29.2. je to 10€
  • ročný poplatok za klub/oddiel ... bol stanovený už skôr a je vo výške 75€
  • poznámka: ak oddiel "vykáže" napr. 50 aktívnych športovcov do 23 rokov (všetko deti do 15 rokov, súťažia v kategórii fitness agility alebo fitness challenge) a všetci športovci absolvujú 3 súťaže so štartovným 10€ za súťaž, oddiel tak prispeje na vnútroný účet SAFKST sumou 1.500€, 500€ pôjde na poplatky za ich registračné preukazy a 75€ za ročný členský poplatok oddielu v SAFKST; v prípade, že títo aktívni športovci budú mať viac ako 15 rokov, oddiel zo svojej kasy vyplatí za štartovné 3.000€ (tzn. bude potrestaný za to, že sa venuje dorastu a juniorom, medzinárodné výsledky ktorých priamo ovplyvňujú výšku príspevku od štátu), ďalších 250€ zhltnú poplatky za individuálnych členov, 500€ poplatky za ich registračné preukazy a 75€ za ročný členský poplatok oddielu v SAFKST; aktuálne vedenie SAFKST doposiaľ nikdy nezverejnilo na SAFKST Konferenciách informáciu o tom, ako naložilo s financiami v objeme státisíce €, ktoré v rokoch 2017 - 2022 získalo na spomínaný vnútorný SAFKST účet
Zdroje Obchodný register SR
https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2024/
Register mimovládnych neziskových organizácií
SAFKST - povinne zverejňované údaje
Informačný systém športu
https://www.minedu.sk/financovanie-sportu/

Diskusia k článku:

AMIX diskusia