Na Slovensku platí novela Trestného zákona o anabolických steroidoch

Na Slovensku platí novela Trestného zákona o anabolických steroidoch

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Už v auguste 2021 sme avízovali, že počnúc januárom 2022 sa na Slovensku výrazne sprísnia postihy za prechovávanie nielen anabolických sterodiov, ale aj presne definovaných látok s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom. V súvislosti s touto témou vám do pozornosti chcem dať nasledujúci článok, ktorý je dostupný v plnom znení na stránke ULCLEGAL:

Novela trestného zákona - anabolické steroidy

www.ulclegal.ck: dňa 22. septembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 357/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“). Zámerom novely je podľa dôvodovej správy zníženie doterajšej náročnosti preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, ktorá pri doterajšom znení ustanovenia § 176 TZ komplikovala trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti.

V zmysle doterajšieho znenia ustanovenia § 176 TZ bolo potrebné určiť, v akom rozsahu boli zneužité tieto látky, s ktorými páchateľ neoprávnene zaobchádzal. Bolo preto potrebné zistiť ich zloženie a následne aj cenu, čo vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o látky z rôznych presne nezistiteľných zahraničných zdrojov, bolo veľmi komplikované.

Rovnako nedostatočne prísne bolo podľa dôvodovej správy v doterajšom znení ustanovenia § 176 TZ stanovené, že na prekročenie hranice trestnosti bolo v tomto prípade potrebné, aby hodnota LAHU presahovala 2 660 EUR, čo nedostatočne odzrkadľovalo nebezpečenstvo neoprávneného zaobchádzania s LAHU. Sprísnenie hranice trestnosti protiprávneho konania a postihu za takéto konanie bude mať podľa predkladateľov novely pozitívny účinok ako z pohľadu individuálnej, tak aj generálnej prevencie pri trestnej činnosti spojenej s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.

Užívanie androgénnych anabolických steroidov predstavuje vysoké riziko ohrozenia zdravia u užívateľov. Alarmujúca je aj skutočnosť, že s užívaním anabolických steroidov sa nespájajú len vrcholoví športovci, ale aj „hobby“ športovci, vrátane mladistvých užívajúcich LAHU. Užívanie LAHU so sebou prináša aj mnohé negatíva, pričom niektoré z nich sú zdravie a život ohrozujúce. Užívanie LAHU môže vyvolať nezvratné fyzikálne zmeny, ovplyvňujúce hlavne kardiovaskulárny systém a pečeň, zmeny v metabolizme tukov ako aj zadržiavanie vody v tkanivách. Užívanie LAHU ovplyvňuje aj psychickú stránku užívateľa. Zmeny nálad môžu pôsobiť negatívne, ide napr. o podráždenosť, emočnú nestabilitu a sklony k násiliu.

Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že neoprávnené zaobchádzanie s LAHU je spojené s ich predajom na „čiernom trhu“ a vytváraním nelegálnych príjmov pre páchateľov tejto trestnej činnosti. Novelou dochádza tiež k upusteniu od objektívneho stanovovania rozsahu neoprávneného zaobchádzania s LAHU na účely TZ, čím sa upúšťa od určovania hodnoty zaistených LAHU a spochybniteľného ustanovovania rozsahu podľa doterajšieho ustanovenia § 176 TZ. Naproti tomu bude pre posudzovanie trestnosti činu rozhodujúce množstvo LAHU (určené podľa počtu tabletiek, injekcií, ampuliek alebo podobne nedeliteľných balení prípravku obsahujúceho LAHU).

Predkladateľ novely je toho názoru, že takéto určovanie je vyhovujúce aj z toho dôvodu, že väčšinou jedna tabletka, injekcia, ampulka predstavuje 1 dávku takejto látky. Novelou bude podľa dôvodovej správy zabezpečená účinnejšia prevencia takejto trestnej činnosti a výrazne sa zlepšia podmienky na odhaľovanie a preukazovanie takejto trestnej činnosti a následné trestanie páchateľov. Konkrétne zmeny, ktoré novela do TZ priniesla spočívajú najmä v zakotvení nového ustanovenia § 135a TZ („Prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“) a zmeny ustanovenia § 176 TZ („Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“).

Prechovávanie LAHU

„Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo väčšom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“ (ustanovenie § 135a ods. 1 TZ).

„Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom v značnom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“ (ustanovenie § 135a ods. 2 TZ).

„Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo veľkom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku jednej obvykle nedeliteľnej formy, najmä jednej tablety, jednej injekcie, jednej ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“ (ustanovenie § 135a ods. 3 TZ).

Pre stanovenie množstva LAHU je veľmi dôležité slovné spojenie uvedené v ustanovení § 135a TZ „v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku, stonásobku, tisícnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.“ Uvedené znamená, že v zmysle novely sa bude posudzovať nielen LAHU balené v tabletkách, injekciách, ampulkách alebo v podobnom nedeliteľnom balení, ale ako vyplýva z použitia slovného spojenia „v množstve zodpovedajúcom najmenej ... násobku jednej tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“ sa bude postihovať aj nedovolené nakladanie s LAHU, ktoré by v snahe obísť TZ páchatelia balili do veľkých balení bez ich rozdelenia na tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Druhou zmenou, ktorú novela do TZ priniesla je nové znenie ustanovenia § 176 TZ, upravujúce skutkovú podstatu trestného činu Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
Plné znenie článku nájdete na stránke www.ulcelga.ck:

Rozhodujúce zmeny

1/ Za § 135 sa vkladá nový § 135a

§ 135a
Prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom

(1) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo väčšom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

(2) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom v značnom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

(3) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo veľkom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.“

2/ § 176

§ 176
Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom

(1) Kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel indikovaný lekárom alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
a) neoprávnene alebo bez preukázateľného zdravotného dôvodu predpíše na lekársky alebo veterinárny lekársky predpis,
b) neoprávnene propaguje alebo poskytne návod na jej užívanie, alebo
c) neoprávnene prechováva vo väčšom množstve.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v odseku 2
a) hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
b) v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou,
c) verejne, alebo
d) v značnom množstve.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) závažnejším spôsobom konania,
c)na chránenej osobe, alebo
d) vo veľkom množstve.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Discussion at the article:

AMIX diskusia