SAFKST - ako sa stať členom najväčšej bodybuilding organizácie na Slovensku?

SAFKST - ako sa stať členom najväčšej bodybuilding organizácie na Slovensku?

12. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp sa uskutoční od 6. do 8. marca 2020, vo Vranove nad Topľou, v priestoroch Hotela Patriot. Informácie o tomto projekte získate priamo od organizátorky projektu, ktorou je IFBB Majsterka Európy a IFBB Majsterka sveta,
profesionálna bikinifitnesska Saskia CAKOCI.

Píšte na: saskia.cakoci@gmail.com

DG Nutrition BikiniFitness Camp

Sovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja je nielen najstaršou bodybuilding/fitness organizáciou na Slovensku (na našej scéne pôsobí od rozdelenia Československa na dva samostatné štáty a na Slovensku je nástupníckou organizáciou po predchádzajúcom federálnom zväze kulturistiky), ale zároveň najväčšou a jedinou, ktorá má štatút národný športový zväz. Čo to znamená v praxi?

SAFKST (ktorý je unikátnym národným športovým zväzom na Slovensku tým, že "zastrešuje" 2 nezávislé a samostatne financované športy) má masívnu podporu od štátu a na základe dvoch autonómnych zmlúv získa:

 • výhradne pre vetvu bodybuilding/fitness, s 1158 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019, v roku 2020 dotáciu vo výške cca 591.000€
 • výhradne pre vetvu silové športy - silový trojboj, so 173 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019, v roku 2020 dotáciu vo výške cca 45.000€
 • z nich zrejme bude (tak, ako v predchádzajúcich troch rokoch) maximálne 15% určených na chod jednotlivých vetiev (tzv. účel výdavkov na správu a prevádzku), minimálne 15% pomerne pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (tzv. účel športu mládeže), minimálne 25% pre športovcov reprezentujúcich Slovensko (tzv. účel športovej reprezentácie), talenty budú podporené tiež minimálne 20% z príspevku (tzv. účel rozvoja talentovaných športovcov) a zvyšných 25% každá vetva môže použiť podľa vlastného uváženia, nie však  na vlastný chod.

Financie a masívna podpora oddielom a športovcom je hlavný dôvod, prečo súťaženie v SAFKST je atraktívne pre veľkú časť športovcov - aj napriek tomu, že asociácia musí dodržiavať prísne antidopingové pravidlá. Navyše, tí najlepší z najlepších (rovnako ako športovci z organizácií bez štatútu národný športový zväz) bývajú sa svoje výsledky oceňovaní jednorázovou finančnou odmenou. SAFKST športovci majú však šancu stať sa členmi dotovaného TOP Teamu - tu podpora pre Svetového šampióna posledné roky neklesla pod 10.000€ na 12 mesiacov (v roku 2018 to bolo 14.000€, v roku 2019 viac ako 11.000€).

Ako sa stať súťažiacim v SAFKST?

Pohárové a majstrovské súťaže organizované na Slovensku pod hlavičkou SAFKST počas roka 2019 vyvolali (aj vďaka článkom publikovaným na stránkach portálu EastLabs.SK) mimoriadny záujem o tento národný športový zväz. Sledované 2019 IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness v Bratislave a úspech Kataríny KLIMASOVEJ (tá súťaženie odštartovala v novokreovanej kategórii začiatočník na 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-e vo Vranove nad Topľou a zavŕšila ho ziskom titulu IFBB Svetovej šampiónky) sú veľkým motivačným faktorom pre vstup do SAFKST a následne súťaženie v tomto národnom športovom zväze.
Aktuálne sa finalizuje súťažný kalendár pre vetvu kulturistika/fitness na rok 2020 a prichádzajú nám stále sa opakujúce otázky, základnou myšlienkou ktorých je - poraďte mi, ako môžem súťažiť v SAFKST?

Záujemcom o súťaženiena v SAFKST do pozornosti dávam tzv. SAFKST Registračný a prestupový poriadok Komisie kulturistiky a fitness, prijatý v roku 2018. Podľa neho:

 • športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a pohárových súťaží v kulturistike/fitness organizovaných pod hlavičkou SAFKST, musia byť v tejto asociácii registrovaní - tzn. musia vlastniť tzv. licenčnú kartu
 • o licenčnú kartu pre športovca žiada klub, ktorý je členom SAFKST (tzn. nie športovec samostatne; zoznam klubov SAFKST nájdete na stránke asociácie v bloku Register subjektov SAFKST) - touto kartou sa športovec potom preukazuje na každej SAFKST súťaži
 • žiadosť o registráciu sa podáva na samostatnom tlačive/prihláške, prikladá sa fotografia 3,5x3cm a potvrdenie o úhrade poplatku za vystavenie nielen licenčnej karty (poplatok je jednorázový), ale aj licenčnej známky (tento poplatok je každoročný); 
 • ak záujem o členstvo v SAFKST má športovec, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, k žiadosti je nutné priložiť čestné prehlásenie, že nie je členom organizácie zameranej na kulturistiku/fitness (poznámka - zrejme sa myslí organizácia, ktorá patrí do portfólia IFBB). V prípade že niekedy bol takýmto členom, požadovaný je súhlas takejto organizácie s registráciou v SAFKST.
 • registrácia je platná 5 rokov, tzn. v prípade, že súťažiaci po piatich rokoch nepožiada o obnovu licenčného preukazu, stráca automaticky členstvo v SAFKST

Súťažil som v inej organizácii - aké pravidlá pre mňa platia?

Spomínaný Registračný a prestupový poriadok obsahuje aj ustanovenia platné pre súťažiacich, ktorí "pod krídla" SAFKST prichádzajú z iných bodybuilding/fitness organizácií. Veľmi časté sú 2 prípady, v oboch o registrácii (z podnetu klubu/oddielu) rozhoduje 5 členný Výkonný výbor SAFKST:

 • športovec súťažil v inej organizácii, nikdy v SAFKST nesúťažil/nebol registrovaný ... k žiadosti o licenčnú kartu/registráciu prikladá súhlas pôvodnej organizácie o ukončení členstva (poznámka - tento bod bol prijatý ešte vedením M. ČAPLU a považujem ho za prežitok; viete si predstaviť "ako ochotne" tento súhlas bude dávať športovcovi organizácia, ktorá je svojou podstatou konkurenčná k SAFKST? Nie som právnik, ale osobne považujem za dostatočné, ak takýto športovec pripojí k žiadosti prehlásenie o VEDOMOM ukončení členstva v pôvodnej organizácii resp. nezáujme v takejto organizácii ďalej pôsobiť + prehlásenie, že k tejto organizácii ho neviažu zmluvné záväzky).
 • športovec niekedy súťažil/bol registrovaný v SAFKST, následne členstvo ukončil, nejakú dobu súťažil v inej organizácii a na základe skúseností sa rozhodol pre návrat do SAFKST ... postup je rovnaký ako v prvom prípade; VV SAFKST zrejme posudzovať bude dôvody jeho "odchodu" z asociácie, pôsobenie, konanie atď. mimo štruktúr asociácie
 • zdôrazním, že bez rozhodnutia VV SAFKST registrácia takýchto športovcov v SAFKST nie je možná tzn. verdikt áno/nie dáva 5 členov Výkonného výboru na základe hlasovania
 • sankcie za súťaženie v inej organizácii ... aktuálne platný registračný poriadok neobsahuje sankcie pre súťažiacich, ktorí súťažili pod hlavičkou iných organizácií a chcú súťažiť v SAFKST (napr. od poslednej súťaže v inej organizácii po prvé súťaženie pod hlavičkou SAFKST musí uplynúť 3, 6, 12, 24 mesiacov atď.)

Mám licenčnú kartu - čo ďalej?

Zvládli ste registráciu, máte zaplatenú členskú známku, v kalendári súťaží ste si vybrali súťaže, na ktorých chcete súťažiť, dokonca máte jasno aj v tom, v ktorej nominácii/kategórii chcete nastúpiť na súťažné pódium. Čo by som vám poradil? Na čo by ste nemali zabudnúť?

 • včas poslať prihlášku na súťaž ... prihlášku na súťaž posiela štatutár oddielu/klubu resp. ním poverený pracovník prostredníctvom Informačného systému - v ňom každý oddiel/klub má prehľadne zaregistrovaných svojich športovcov a jednoduchým "vyklikaním" ich online prihlási; pripomínam, že podmienkou je VČAS poslaná prihláška (termín, do kedy je možné posielať prihlášky na súťaže uplynie cca 7-10 dní pred termínom súťaže) tzn. tento krok si nenechávajte na poslednú chvíľu; súťaženie na SAFKST je bez ďalších poplatkov tzn. súťažiaci tu na žiadnej súťaži NEPLATIA ŠTARTOVNÉ; a ešte rada - ak sa prihlásite na súťaž, ale z akýchkoľvek dôvodov sa jej nemôžete napokon zúčastniť, nezabudnite kontaktovať organizátorov súťaže a informovať ich o tom

SAFKST

 • lekárska prehliadka ... v propozíciách väčšiny SAFKST súťaží je uvedené, že pred súťažou musíte absolvovať prezentáciu, váženie/meranie, kontrolu licenčnej karty, licenčnej známky, preverujú sa súťažné plavky, šortky, resp. topánky. Každý súťažiaci musí navyše predložiť potvrdenie o zdravotnom stave tzv. lekársku prehliadku. Aktuálne platí, že stačí prehlásenie "potvrdzujem, že zdravotný stav XYZ umožňuje jeho súťaženie v SAFKST" opečiatkovať pečiatkou lekára s akoukoľvek špecializáciou (ideálne dorastový lekár pre mládež, resp. obvodový lekár pre zvyšné vekové kategórie) a je pri kontrole akceptované. Potvrdenie však nesmie byť staršie ako 12 mesiacov a pre členov TOP Teamu platí - potvrdenie im vydáva len a len športový lekár. Ak je SAFKST súťaž medzinárodná, zahraniční súťažiaci potvrdenie o lekárskej prehliadke mať nemusia - im stačí iba súhlas danej národnej organizácie na súťaženie.

Záver

Tak, a to je v stručnosti všetko. Viete ako sa stať členom SAFKST, ako sa prihlásiť na súťaž, čo si (okrem TOP súťažnej formy) na súťaž pripraviť, aby ste bez problémov zvládli prezentáciu. Aj v roku 2020 vidíme sa na SAFKST súťažiach (domáca súťažná sezóna začína na prelome marca/apríla) a nezabudnite - my z portálu EastLabs.SK a EastLabs Photo Teamu vám držíme palce!

Discussion at the article:

AMIX diskusia