Na Slovensku sa sprísnia postihy za prechovávanie anabolík

Na Slovensku sa sprísnia postihy za prechovávanie anabolík

IFBB Fitness Akadémia Slovensko


Podľa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (s účinnosťou od15. októbra 2021) by sa výrazne sprísnili postihy za prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom. Navrhované zmeny sú nasledovné:

1/ Za § 135 sa vkladá nový § 135a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 135a
Prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom

(1) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo väčšom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

(2) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom v značnom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej stonásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

(3) Prechovávaním látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom vo veľkom množstve sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu v množstve zodpovedajúcom najmenej tisícnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.“

2/ § 176 vrátane nadpisu znie:

§ 176
Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým, alebo iným hormonálnym účinkom

(1) Kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel indikovaný lekárom alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
a) neoprávnene alebo bez preukázateľného zdravotného dôvodu predpíše na lekársky alebo veterinárny lekársky predpis,
b) neoprávnene propaguje alebo poskytne návod na jej užívanie, alebo
c) neoprávnene prechováva vo väčšom množstve.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v odseku 2
a) hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
b) v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou,
c) verejne, alebo
d) v značnom množstve.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) závažnejším spôsobom konania, c)na chránenej osobe, alebo
d) vo veľkom množstve.

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Trestný zákon, kde sa pojednáva o látkach s anabolickým a hormonálnym účinkom, si môžete pozrieť na parnerskom projekte Hardbody.SK.

Discussion at the article:

AMIX diskusia
Choré
author: Oplan | date: 20.08.2021 09:25:39
Je to divné. Látky ktoré sú ľudskému telu vlastné sa vydávajú za drogy. Ak to teda tak je, aký zmyslel má uväznenie "feťákov" ?